เนื้อเพลง King of Kings คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

Lemme school you..
( เลมมี ซคูล ยู)

[Chorus: sung – in background]
([ โครัซ : ซัง อิน แบ็คกราว ])
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย)

[talking over chorus]
([ ทอคอิง โอเฝอะ โครัซ ])
Yo, to all my hungry disciples
(โย , ทู ออล มาย ฮังกริ ดีซายเปิลสฺ)
Listen [let’s talk] sit still, sit still.
(ลิ๊สซึ่น [ เล็ท ทอค ] ซิท ซทิล , ซิท ซทิล)
Sit still [blackout] listen, the hungriest.
(ซิท ซทิล [ แบล็คเอาท ] ลิ๊สซึ่น , เดอะ hungriest)
Kings, kings, kings, sit still [the hungriest]
(คิง , คิง , คิง , ซิท ซทิล [ เดอะ hungriest ])
Listen, lemme school you for a minute.
(ลิ๊สซึ่น , เลมมี ซคูล ยู ฟอ รา มินยูท)
Blackout, blackout [blackout]..
(แบล็คเอาท , แบล็คเอาท [ แบล็คเอาท ])

[Verse One: Royce]
([ เฝิซ วัน : โรยสฺ ])
An angel from the lost, spite headband, marked dead man
(แอน เอนเจล ฟร็อม เดอะ ล็อซท , ซไพท headband , ม๊าร์ค เด็ด แม็น)
Innermost thoughts locked, dangling from a cross [what]
(อีนเนอะโมซท ธอท ล็อค , danglings ฟร็อม มา คร็อซ [ ว็อท ])
The hotter the heart, the harder – wrapped up
(เดอะ ฮอทเดอ เดอะ ฮาท , เดอะ อาณ์เดอ แร็พท อัพ)
Crucified with my chest up, felt forsaken by the Father
(ครูซิไฟ วิฑ มาย เช็ซท อัพ , เฟ็ลท เฟาะเซคเอ็น ไบ เดอะ ฟาเฑอะ)
Wounded rebel [oooh] in Jerusalem
(วูนด เรบเอ็ล [ อู้ ] อิน จิรูซเล็ม)
Gettin picked on, and whipped by the goons of the Devil
(เกดดิน พิค ออน , แอ็นด วิพชฺ ไบ เดอะ กูน อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Black man, 5 foot 9, see the dawn when he stares out
(บแล็ค แม็น , ไฟท์ ฟุท นาย , ซี เดอะ ดอน ฮเว็น ฮี ซแท เอ้า)
With wool hair and feet of bronze
(วิฑ วูล แฮ แอ็นด ฟีท อ็อฝ บร็อนส)
Birdstick, a black staff with brown handle
(Birdstick , อะ บแล็ค ซทัฟ วิฑ บเราน แฮ๊นเดิ้ล)
Backtrack; my first kicks, brown sandals
(Backtrack ; มาย เฟิซท คิด , บเราน แซนแด็ล)
In the breeze of the surgeon, surrounded by merchants
(อิน เดอะ บรีส อ็อฝ เดอะ เซอจัน , ซะเรานด ไบ เมอแช็นท)
I’mmaculate birth, conceived by a virgin
(อิแมคอิวลิท เบิธ , ค็อนซีฝ ไบ อะ เฝอจิน)
Do a lot in the lyric, due to the true and not living
(ดู อะ ล็อท อิน เดอะ ลีริค , ดยู ทู เดอะ ทรู แอ็นด น็อท ลีฝอิง)
Pure as the white driven human inside of a spirit
(พยูร แอ็ส เดอะ ฮไวท ดรีฝเอ็น ฮยูแม็น อีนไซด อ็อฝ อะ ซพีริท)
Or the Cathedral, that’s only a quarter illegal
(ออ เดอะ คะธีดแร็ล , แด๊ท โอ๊นลี่ อะ ควอเทอะ อิลีแก็ล)
Slaughter the people, all for the forces of evil
(ซลอเทอะ เดอะ พี๊เพิ่ล , ออล ฟอ เดอะ โฟซ อ็อฝ อี๊วิ้ว)
Exterior armor, transparent, non-vivid
(เอ็คซเทียเรียะ อาเมอะ , ทแร็นสแพเร็นท , น็อน ฝีฝอิด)
The last grand wizard slash serial bomber
(เดอะ ลาซท แกรนด์ วีสเอิด ซแล็ฌ ซีเรียล บอมเออะ)
Here it is; I’m Heaven sent, livin in Hell
(เฮียร อิท อีส ; แอม เฮฝเอ็น เซ็นท , ลีฝอิน อิน เฮ็ล)
All-seeing eye, in hand of the pyramids and keep watchin
(ออล ซีอิง ไอ , อิน แฮ็นด อ็อฝ เดอะ พีระมิด แซน คีพ วันชิน)
Out for the death while the beats knockin
(เอ้า ฟอ เดอะ เด็ธ ฮไวล เดอะ บีท นอคคิน)
Plot by the Devil in a blue dress and chief stockings
(พล็อท ไบ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน อะ บลู ดเรซ แซน ชีฟ ซทอคคิง)
Spiritual last, equipped with physical mass
(ซพีริชวล ลาซท , อิควีพท วิฑ ฟีสอิแค็ล มาซ)
Able to think quick and bring miracles to pass
(เอ๊เบิ้ล ทู ธิงค ควิค แอ็นด บริง มิ๊ราเคิ่ล ทู เพซ)
The lost wonder of dark days to breathe light in
(เดอะ ล็อซท วันเดอะ อ็อฝ ดาค เด ทู บรีฑ ไลท อิน)
Christ titan, cough thunder and sneeze lightning
(คไรซท ไทแท็น , ค็อฟ ธันเดอะ แอ็นด ซนีส ไลทนิง)
Control the thoughts, procore, feed the gators
(ค็อนทโรล เดอะ ธอท , procore , ฟี เดอะ เกเดอร์)
Sole mediator of code in the Holy War, in front of the mobs
(โซล มีดิเอเทอะ อ็อฝ โคด อิน เดอะ โฮลิ วอ , อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ ม็อบ)
And a storm comin in March
(แอ็นด อะ ซทอม คัมอิน อิน มาช)
Locked in the physical form of the son of the God
(ล็อค อิน เดอะ ฟีสอิแค็ล ฟอม อ็อฝ เดอะ ซัน อ็อฝ เดอะ ก็อด)

[Chorus: sung w/ adlibs]
([ โครัซ : ซัง ดับบิว / แอ็ดลิบ ])
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย)

[Verse Two: Royce]
([ เฝิซ ทู : โรยสฺ ])
The true and living son of the son, thorough
(เดอะ ทรู แอ็นด ลีฝอิง ซัน อ็อฝ เดอะ ซัน , เธอโระ)
Tongue swore of war, speak and slash son of a gun
(ทัง ซโว อ็อฝ วอ , ซพีค แอ็นด ซแล็ฌ ซัน อ็อฝ อะ กัน)
When the rumors started I departed – I don’t know
(ฮเว็น เดอะ รูเมอะ ซทาท ดาย ดิพาท ดาย ด้อนท์ โน)
some old sh*t about me being placed in a tomb in the Garden
(ซัม โอลด ฌะ *ที อะเบาท มี บีอิง พเลซ อิน อะ ทูม อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)
Listen here you lost, I was tortured and died for the cause
(ลิ๊สซึ่น เฮียร ยู ล็อซท , ไอ วอส ทอเชอะ แอ็นด ได ฟอ เดอะ คอส)
And got caught, disappeared from the cross
(แอ็นด ก็อท คอท , ดิแซ็พเพีย ฟร็อม เดอะ คร็อซ)
First into a lesson and learned of my return to the Earth
(เฟิซท อีนทุ อะ เล๊ซซั่น แอ็นด เลิน อ็อฝ มาย ริเทิน ทู ดิ เอิธ)
in the form of a perfect human specimen
(อิน เดอะ ฟอม อ็อฝ อะ เพ๊อร์เฟ็คท ฮยูแม็น ซเพซอิเม็น)
The written jeweler, driven from the face of a leader
(เดอะ วึ้น จูเอ็ลเลอะ , ดรีฝเอ็น ฟร็อม เดอะ เฟซ อ็อฝ อะ ลีดเออะ)
Slave of the people, in the form of a hidden ruler
(ซเลฝ อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล , อิน เดอะ ฟอม อ็อฝ อะ ฮีดดน รูลเออะ)
Satan’s descendents, put a break in what they intended
(ซาตาน ดิเซนเด็นท , พัท ดา บเรค อิน ว็อท เด อินเทนด)
The hatred is ended – sway the other way of the sentence
(เดอะ เฮทเร็ด อีส เอ็นด ซเว ดิ อัฑเออะ เว อ็อฝ เดอะ เซนเท็นซ)
Bells’ll go and tell, defendants’ll go to jail
(Bellsll โก แอ็นด เท็ล , defendantsll โก ทู เจล)
Hot coal on ya trail, sinners’ll go to Hell
(ฮ็อท โคล ออน ยา ทเรล , sinnersll โก ทู เฮ็ล)
I got a soul for sale, well;
(ไอ ก็อท ดา โซล ฟอ เซล , เว็ล 😉
Let’s start the bidding at a tragic death
(เล็ท ซทาท เดอะ บีดดิง แอ็ท ดา ทแรจอิค เด็ธ)
Who knows what’s finna happen next?
(ฮู โน ว็อท ฟินนา แฮพเพ็น เน็คซท)
Cousin of death, with predictions that I can promise
(เค๊าซิน อ็อฝ เด็ธ , วิฑ พริดีคฌัน แดท ไอ แค็น พรอมอิซ)
Gave it to Nostradamus and now he touchin the rest
(เกฝ อิท ทู Nostradamus แซน เนา ฮี ทัชชิน เดอะ เร็ซท)
The heart caller, balancing birds on my finger
(เดอะ ฮาท คอลเลอะ , บาเลนซิง เบิด ออน มาย ฟีงเกอะ)
Nerves of a cheetah, birthed with the urge to walk water
(เนิฝ อ็อฝ อะ ชีทะ , เบิธ วิฑ ดิ เอิจ ทู วอค วอเทอะ)
Foul searchin, bi-weekly, all-purpose
(เฟาล เสริทชิน , ไบ วีคลิ , ออล เพอพัซ)
Talk verses in dashikis and fly turbans
(ทอค เฝิซ ซิน dashikis แซน ฟไล เทอแบ็น)
Enter the scheme of things, all love
(เอนเทอะ เดอะ ซคีม อ็อฝ ธิง , ออล ลัฝ)
All thugs get judged by me, the king of the kings..
(ออล ธัก เก็ท จัจ ไบ มี , เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ คิง)

[Chorus: sung w/ adlibs]
([ โครัซ : ซัง ดับบิว / แอ็ดลิบ ])
…don’t know where I am..
(ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
I wake up… and I don’t know where I am..
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง King of Kings คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น