เนื้อเพลง U Can’t See Me คำอ่านไทย Juvenile

[Chorus:]
( [ โครัซ : ])

Now you can’t hang around, my crew or my clique,
(เนา ยู แค็นท แฮ็ง อะเรานด , มาย ครู ออ มาย คลีค ,)
Especially if you ain’t about no gangsta sh*t,
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิฟ ยู เอน อะเบาท โน แก๊งซดา ฌะ *ที ,)
You can’t hang around, my crew or my clique,
(ยู แค็นท แฮ็ง อะเรานด , มาย ครู ออ มาย คลีค ,)
Especially if you ain’t about no gangsta sh*t
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิฟ ยู เอน อะเบาท โน แก๊งซดา ฌะ *ที)

[First Verse:]
([ เฟิซท เฝิซ : ])

Kirby’s round the corner playin’ bones with Russ,
(เคอร์บี้ เรานด เดอะ คอเนอะ เพลย์ยิน บอน วิฑ รัซ ,)
I’m waitin’ for my b*tch to get off of the bus,
(แอม เว๊ทดิน ฟอ มาย บี *tch ทู เก็ท ออฟฟ อ็อฝ เดอะ บัซ ,)
She told me she could make it to my house by twelve,
(ชี โทลด มี ชี เคิด เมค อิท ทู มาย เฮาซ ไบ ทเว็ลฝ ,)
So we could get it on, just amongst ourselves,
(โซ วี เคิด เก็ท ดิธ ออน , จัซท อะมังซท เอารเซลฝส ,)
She came to, I had a blunt to blow,
(ชี เคม ทู , ไอ แฮ็ด อะ บลันท ทู บโล ,)
After that, I’ma be ready to f*ck this hoe,
(อาฟเทอะ แดท , แอมอา บี เรดอิ ทู เอฟ *ck ดีซ โฮ ,)
I ran up in it for an hour or so,
(ไอ แร็น อัพ อิน หนิด ฟอ แอน เอาร ออ โซ ,)
Put her back in the bus and took a route to the store,
(พัท เฮอ แบ็ค อิน เดอะ บัซ แซน ทุค กา รูท ทู เดอะ ซโท ,)
Picked up some brew for the rest of my crew,
(พิค อัพ ซัม บรู ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ครู ,)
And a couple of cigars for a blunt or two,
(แอ็นด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ซิกา ฟอ รา บลันท ออ ทู ,)
Headed for the D.J. Way on Teledonna,
(เฮ็ด ฟอ เดอะ ดี เจ เว ออน Teledonna ,)
Now this area was all about drama,
(เนา ดีซ แอเรียะ วอส ซอร์ อะเบาท ดรามะ ,)
Hoes was sweatin’, I had my shades on,
(โฮ วอส สเวเดน , ไอ แฮ็ด มาย เฌด ออน ,)
Ready to put the d*ck on any b*tch that I played on,
(เรดอิ ทู พัท เดอะ d*ck ออน เอนอิ บี *tch แดท ไอ พเล ออน ,)
Now what’s the haps with you and your clique?
(เนา ว็อท เดอะ haps วิฑ ยู แอ็นด ยุร คลีค)
I don’t think you want no more gangsta sh*t,
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ว็อนท โน โม แก๊งซดา ฌะ *ที ,)
Mo I can roll, I’m just a baller from the South,
(โม ไอ แค็น โรล , แอม จัซท ดา บอลเลอฟร็อม เดอะ เซาธ ,)
Ready to knock any muthaf*ckin’ p*ssy out,
(เรดอิ ทู น็อค เอนอิ muthaf*ckin พี *ssy เอ้า ,)
I got b*tches on the side wanna ride with nine,
(ไอ ก็อท บี *tches ออน เดอะ ไซด วอนนา ไรด วิฑ ไนน ,)
But don’t understand the way that I kicks the style,
(บัท ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ เว แดท ไอ คิด เดอะ ซไทล ,)
But I’m a flexor, to riggedy-wrecks-a n*gga from the Nolia,
(บัท แอม มา ฟเลคเซอะ , ทู riggedy เร็ค ซา เอ็น *gga ฟร็อม เดอะ โนลีอา ,)
I’m goin’ out everytime when I kick I’m like a solja,
(แอม โกอิน เอ้า เอ๊รี่ไทม์ ฮเว็น นาย คิด แอม ไลค เก solja ,)
N*ggas don’t understand the way that I flow,
(เอ็น *ggas ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ เว แดท ไอ ฟโล ,)
The fliz-no is slow, so check this out bro
(เดอะ fliz โน อีส ซโล , โซ เช็ค ดีซ เอ้า โบร)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Second Verse:]
([ เซคอันด เฝิซ : ])

I kicks the sh*t that make them n*ggas say ” ooh ” ,
(ไอ คิด เดอะ ฌะ *ที แดท เมค เฑ็ม เอ็น *ggas เซ ” อู้ ” ,)
That’ll make them hoes say ” Yeah, that must be that n*gga Juv ” ,
(แธดิลเมค เฑ็ม โฮ เซ ” เย่ , แดท มัซท บี แดท เอ็น *gga Juv ” ,)
I’m from the, wild side of the city,
(แอม ฟร็อม เดอะ , ไวลด ไซด อ็อฝ เดอะ ซีทอิ ,)
What a pity, I’m wild, like a muthaf*ckin’ crazed Frank Nitty,
(ว็อท ดา พีทอิ , แอม ไวลด , ไลค เก muthaf*ckin คเรส แฟร๊งค นิดดี ,)
I’m not the old days n*gga that’s comin’ with the gats,
(แอม น็อท ดิ โอลด เด เอ็น *gga แด๊ท คัมอิน วิฑ เดอะ แกท ,)
N*gga where you at? N*gga where you at? N*gga where you at?
(เอ็น *gga ฮแว ยู แอ็ท เอ็น *gga ฮแว ยู แอ็ท เอ็น *gga ฮแว ยู แอ็ท)
Give me a bag of powder, watch me twitch,
(กิฝ มี อะ แบ็ก อ็อฝ เพาเดอะ , ว็อช มี ทวิช ,)
I might go crazy and wanna kill in this b*tch,
(ไอ ไมท โก คเรสิ แอ็นด วอนนา คิล อิน ดีซ บี *tch ,)
I seen a lot of n*ggas talk sh*t about me,
(ไอ ซีน อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas ทอค ฌะ *ที อะเบาท มี ,)
But don’t know a muthaf*ckin’ thing about me,
(บัท ด้อนท์ โน อะ muthaf*ckin ธิง อะเบาท มี ,)
So keep my name outta your mouth and you just might just don’t see the glock,
(โซ คีพ มาย เนม เอ๊าตา ยุร เมาธ แอ็นด ยู จัซท ไมท จัซท ด้อนท์ ซี เดอะ คล็อก ,)
POP everytime I see your ass on my block,
(พ็อพ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร อาซ ออน มาย บล็อค ,)
Shop close for the hoes, that used to think that Juv would trick,
(ฌ็อพ คโลส ฟอ เดอะ โฮ , แดท ยูซ ทู ธิงค แดท Juv เวิด ทริค ,)
But b*tch how you feel? Cuz you ain’t got sh*t,
(บัท บี *tch เฮา ยู ฟีล คัซ ยู เอน ก็อท ฌะ *ที ,)
N*ggas wanna play these games and don’t know,
(เอ็น *ggas วอนนา พเล ฑิส เกม แซน ด้อนท์ โน ,)
That I am the wickedest one you know bro,
(แดท ไอ แอ็ม เดอะ วิคเกเดด วัน ยู โน โบร,)
I’m just a n*gga from off the side,
(แอม จัซท ดา เอ็น *gga ฟร็อม ออฟฟ เดอะ ไซด ,)
So what’s up? I’m bout to rock in the house, right?
(โซ ว็อท อัพ แอม เบาท ทู ร็อค อิน เดอะ เฮาซ , ไรท)
Microphone check one two, now what’s the haps?
(ไมคโระโฟน เช็ค วัน ทู , เนา ว็อท เดอะ haps)
It’s time for me to put my neighborhood on the map,
(อิทซ ไทม ฟอ มี ทู พัท มาย เนเบอะฮุด ออน เดอะ แม็พ ,)
I’m from the neighborhood of the wild Magnolia,
(แอม ฟร็อม เดอะ เนเบอะฮุด อ็อฝ เดอะ ไวลด แม็กโนเลียะ ,)
Home of the killas, the trillas, the soljas,
(โฮม อ็อฝ เดอะ คิวลา , เดอะ ทริลลา , เดอะ soljas ,)
Droppin’ muthaf*ckas like an everyday habit,
(ดรอพปิน muthaf*ckas ไลค แอน เอวี่เดย์ แฮบอิท ,)
If I see your fine, sexy b*tch, I’ma stab it,
(อิฟ ฟาย ซี ยุร ไฟน , เซคซิ บี *tch , แอมอา ซแท็บ อิท ,)
Comin’ from my head, my skin tone is red,
(คัมอิน ฟร็อม มาย เฮ็ด , มาย ซคิน โทน อีส เร็ด ,)
Ready to put the muthaf*ckin’ black boy to bed,
(เรดอิ ทู พัท เดอะ muthaf*ckin บแล็ค บอย ทู เบ็ด ,)
I ain’t never was afraid of no war,
(ไอ เอน เนฝเวอะ วอส อัฟเรด อ็อฝ โน วอ ,)
Cuz where I come from, we snort powder and we roar
(คัซ ฮแว ไอ คัม ฟร็อม , วี ซนอท เพาเดอะ แอ็นด วี โร)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Third Verse:]
([ เธิด เฝิซ : ])

I’m in the Nolia, lookin’ for the Poppers,
(แอม อิน เดอะ โนลีอา , ลุคกิน ฟอ เดอะ พอพเปอร์ ,)
Took me a hit off the blunt, then I spot her,
(ทุค มี อะ ฮิท ออฟฟ เดอะ บลันท , เด็น นาย สพอท เฮอ ,)
Hoe that I know, bout twenty years of age,
(โฮ แดท ไอ โน , เบาท ทเวนทิ เยีย อ็อฝ เอจ ,)
A pepper-red b*tch with extensions in her head,
(อะ เพพเพอะ เร็ด บี *tch วิฑ เอ็คซเทนฌัน ซิน เฮอ เฮ็ด ,)
Now she was the type to put you in a plot ball,
(เนา ชี วอส เดอะ ไทพ ทู พัท ยู อิน อะ พล็อท บอล ,)
Her last old man done got his head knocked off,
(เฮอ ลาซท โอลด แม็น ดัน ก็อท ฮิส เฮ็ด น็อค ออฟฟ ,)
But f*ck I want the p*ssy so let’s see what she’s about,
(บัท เอฟ *ck ไอ ว็อนท เดอะ พี *ssy โซ เล็ท ซี ว็อท ชี อะเบาท ,)
She gave me the phone number and the address to her house,
(ชี เกฝ มี เดอะ โฟน นัมเบอะ แอ็นด ดิ แอ็ดเรซ ทู เฮอ เฮาซ ,)
I passed by late, she stayed on South Mero,
(ไอ พาซ ไบ เลท , ชี ซเท ออน เซาธ Mero ,)
Walked in the door with my three eight zero,
(วอค อิน เดอะ โด วิฑ มาย ธรี เอท สีโร ,)
Popped on that ass, got her nothin’, I was outty,
(โพพี ออน แดท อาซ , ก็อท เฮอ นอทติน , ไอ วอส outty ,)
Now she calls me sayin’ how she feel about me,
(เนา ชี คอล มี เซย์อิน เฮา ชี ฟีล อะเบาท มี ,)
” Come back to me, Juvenile, I’m beggin’ you please ” ,
(” คัม แบ็ค ทู มี , จูฝิไนล , แอม เบคกินยู พลีส ” ,)
” Won’t you just come back to me, Juvenile, I’m beggin’ you please ” ,
(” ว็อนท ยู จัซท คัม แบ็ค ทู มี , จูฝิไนล , แอม เบคกินยู พลีส ” ,)
Now, if I was King, just imagine that sh*t,
(เนา , อิฟ ฟาย วอส คิง , จัซท อิแมจอิน แดท ฌะ *ที ,)
I’d have the Queen back smackin’ that b*tch,
(อาย แฮ็ฝ เดอะ ควีน แบ็ค สแมกคิน แดท บี *tch ,)
Now drop to your knees and kiss, and you tease,
(เนา ดร็อพ ทู ยุร นี แซน คิซ , แอ็นด ยู ทีส ,)
Of that, hell of a guy Mister J-U-V,
(อ็อฝ แดท , เฮ็ล อ็อฝ อะ ไก มีซเทอะ เจ ยู วี ,)
I want riches, f*ck b*tches and them hoes,
(ไอ ว็อนท ริชอิส , เอฟ *ck บี *tches แซน เฑ็ม โฮ ,)
No better than a sweater, fella, cuz I won’t let her,
(โน เบทเทอะ แฑ็น อะ ซเวทเออะ , เฟลลา , คัซ ไอ ว็อนท เล็ท เฮอ ,)
Hoe blow my head off, and take me off ground,
(โฮ บโล มาย เฮ็ด ออฟฟ , แอ็นด เทค มี ออฟฟ กเรานด ,)
Knowin’ inside that a b*tch could bring me down,
(โนว์อิน อีนไซด แดท ดา บี *tch เคิด บริง มี เดาน ,)
Juvenile let a hoe trap me?
(จูฝิไนล เล็ท ดา โฮ ทแร็พ มี)
That ain’t the hamp, I’m on the map aiyyo I’m in the house,
(แดท เอน เดอะ hamp , แอม ออน เดอะ แม็พ เออายเอว แอม อิน เดอะ เฮาซ ,)
And I’m on the map G
(แอ็นด แอม ออน เดอะ แม็พ จี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Can’t See Me คำอ่านไทย Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น