เนื้อเพลง Future Love Paradise คำอ่านไทย Seal

But if only you could see them,
( บัท อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี เฑ็ม ,)
You would know from their faces.
(ยู เวิด โน ฟร็อม แด เฟซ)
There were kings and queens,
(แดร์ เวอ คิง แซน ควีน ,)
Followed by princes and princesses.
(ฟอลโล ไบ พรินซ แซน พรินเซสเซซ)
There were future power people,
(แดร์ เวอ ฟยูเชอะ เพาเออะ พี๊เพิ่ล ,)
Throwin love to the loveless.
(โตวอิน ลัฝ ทู เดอะ เลิฝเลทสฺ)
Shining a light ’cause they wanted it seen.
(ชายนิง อะ ไลท คอส เด ว็อนท ดิท ซีน)

Well there were cries…
(เว็ล แดร์ เวอ ไคร)
Well there were cries of why…
(เว็ล แดร์ เวอ ไคร อ็อฝ ฮไว)

Followed by cries…
(ฟอลโล ไบ ไคร)
Followed by cries of why not
(ฟอลโล ไบ ไคร อ็อฝ ฮไว น็อท)

Can I,
(แค็น นาย ,)

Reach out for you if that feels good to me…..?
(รีช เอ้า ฟอ ยู อิฟ แดท ฟีล เกิด ทู มี)
Reach out for you if that feels good to me ?
(รีช เอ้า ฟอ ยู อิฟ แดท ฟีล เกิด ทู มี)

And the riders will not stop us,
(แอ็นด เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
Cause the only love they’ll find is paradise. [Seal]
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส [ ซีล ])
And the riders will not stop us,
(แอ็นด เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
Cause the only love they’ll find is paradise.
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส)

No the riders will not stop us,
(โน เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
Cause the only love they’ll find is paradise. [Wendy/Lisa]
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส [ เวนดี /ลีซา ])
No the riders will not stop us,
(โน เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
Cause the only love they’ll find is paradise.
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส)
Paradise yeah…
(แพระไดส เย่)

Mmmm don’t you know that racism in among future kings,
(อึม ด้อนท์ ยู โน แดท racism อิน อะมัง ฟยูเชอะ คิง ,)
Can only lead to no good…
(แค็น โอ๊นลี่ เล็ด ทู โน เกิด)

Besides your, sons and daughters
(บิไซด ยุร , ซัน แซน ดอเทอะ)
already know how that feels.
(ออลเรดอิ โน เฮา แดท ฟีล)
already know how that feels… One day.
(ออลเรดอิ โน เฮา แดท ฟีล วัน เด)
One day [One day]
(วัน เด [ วัน เด ])

All the queens will gather round,
(ออล เดอะ ควีน วิล แกฑเออะ เรานด ,)
Spreading love and unity so we can be found.
(สเพรดติง ลัฝ แอ็นด ยูนิทิ โซ วี แค็น บี เฟานด)
Well then all the writers say it’s all to do with… drugs.
(เว็ล เด็น ออล เดอะ ไรทเออะ เซ อิทซ ซอร์ ทู ดู วิฑ ดรัก)
Drugs for the gentlemen.
(ดรัก ฟอ เดอะ เจนเทิลเมน)
When your love,
(ฮเว็น ยุร ลัฝ ,)
Inject me with a love, all right.
(อินเจคท มี วิฑ อะ ลัฝ , ออล ไรท)
ooh.
(อู้)

And the riders will not stop us,
(แอ็นด เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
Cause the only drug they’ll find is paradise
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ดรัก เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส)

Future love pa-radise
(ฟยูเชอะ ลัฝ พา radise)
No the riders will not stop us,
(โน เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
Cause the only love they’ll find is paradise
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส)

Future love paradise…
(ฟยูเชอะ ลัฝ แพระไดส)
Oh, we’re livin in a paradise
(โอ , เวีย ลีฝอิน อิน อะ แพระไดส)

No the riders will not stop us,
(โน เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
The only love they’ll find is paradise…
(ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส)
Paradise… yea
(แพระไดส เย)

Love paradise
(ลัฝ แพระไดส)

One in and out is gonna make you feel good…
(วัน อิน แอ็นด เอ้า อีส กอนนะ เมค ยู ฟีล เกิด)

Coming at you like a hurricane would…
(คัมอิง แอ็ท ยู ไลค เก เฮอริเคน เวิด)
Stay close to me I’ll always be by your side
(ซเท คโลส ทู มี แอล ออลเว บี ไบ ยุร ไซด)

Save it baby, you know that it’s all right…
(เซฝ อิท เบบิ , ยู โน แดท อิทซ ซอร์ ไรท)

You remind me of a girl I knew… paradise
(ยู ริไมนด มี อ็อฝ อะ เกิล ไอ นยู แพระไดส)

Born so beautiful once aside her…
(บอน โซ บยูทิฟุล วันซ อะไซด เฮอ)
paradise
(แพระไดส)
You make me feel like I need your love, love, love
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ไก นีด ยุร ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Want to fill me with your love…
(ว็อนท ทู ฟิล มี วิฑ ยุร ลัฝ)
Fix me with a love, all right…
(ฟิคซ มี วิฑ อะ ลัฝ , ออล ไรท)

And the riders will not stop us,
(แอ็นด เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
Cause the only love they’ll find is paradise
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส)

I’m gonna chain my love…and hold on
(แอม กอนนะ เชน มาย ลัฝ แอ็นด โฮลด ออน)
[Future love pa-radise…]
([ ฟยูเชอะ ลัฝ พา radise ])

No the riders will not stop us,
(โน เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)

Cause the only drug they’ll find is paradise…
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ดรัก เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส)
[Loneliness, thats it][?]
([ โลนลิเน็ซ , แด๊ท ซิท ] [ ])
Ohh and I’d love a little paradise…
(โอ้ แอ็นด อาย ลัฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล แพระไดส)

The riders will not stop us,
(เดอะ ไรดเออะ วิล น็อท ซท็อพ อัซ ,)
cause the only love they’ll find is paradise… [Wendy/Lisa]
(คอส ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ เด๊ว ไฟนด อีส แพระไดส [ เวนดี /ลีซา ])

Oh, we’ll be livin’ in a paradise…
(โอ , เว็ล บี ลีฝอิน อิน อะ แพระไดส)
Damn well then make you feel surely
(แด็ม เว็ล เด็น เมค ยู ฟีล ฌูรลิ)
Like you’ve felt never felt before I’ll…
(ไลค ยู๊ฟ เฟ็ลท เนฝเวอะ เฟ็ลท บิโฟ แอล)
Give myself,
(กิฝ ไมเซลฟ ,)
To you.
(ทู ยู)
And if you change your mind.
(แอ็นด อิฟ ยู เชนจ ยุร ไมนด)
I’ll do anything,
(แอล ดู เอนอิธิง ,)
Just to make the world peaceful.
(จัซท ทู เมค เดอะ เวิลด พีซฟุล)
Just to make life wonderful.
(จัซท ทู เมค ไลฟ วันเดอะฟุล)
I will drown all your sorrows.
(ไอ วิล ดเราน ออล ยุร ซอโร)

[In a future love paradise…]
([ อิน อะ ฟยูเชอะ ลัฝ แพระไดส ])
In a future love paradise…
(อิน อะ ฟยูเชอะ ลัฝ แพระไดส)

[Future love paradise…]
([ ฟยูเชอะ ลัฝ แพระไดส ])
Future love paradise…
(ฟยูเชอะ ลัฝ แพระไดส)

[Future love paradise…]
([ ฟยูเชอะ ลัฝ แพระไดส ])
Future love paradise…
(ฟยูเชอะ ลัฝ แพระไดส)

[Love love, love love love…
([ ลัฝ ลัฝ , ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
love love, love love love] [Wendy/Lisa]
(ลัฝ ลัฝ , ลัฝ ลัฝ ลัฝ ] [ เวนดี /ลีซา ])

Yeah
(เย่)
Damn well then make you feel surely
(แด็ม เว็ล เด็น เมค ยู ฟีล ฌูรลิ)
Like you’ve never felt before
(ไลค ยู๊ฟ เนฝเวอะ เฟ็ลท บิโฟ)

love love, love love love… [Wendy/Lisa]
(ลัฝ ลัฝ , ลัฝ ลัฝ ลัฝ [ เวนดี /ลีซา ])
I’ll
(แอล)
love love, love love love… [Wendy/Lisa]
(ลัฝ ลัฝ , ลัฝ ลัฝ ลัฝ [ เวนดี /ลีซา ])
give myself…
(กิฝ ไมเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Future Love Paradise คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น