เนื้อเพลง South Side Story คำอ่านไทย Lloyd Banks

Yeah, Yeah, Yeah
( เย่ , เย่ , เย่)

I done learned from mistakes like who’s my men, and who’s not
(ไอ ดัน เลิน ฟร็อม มิซเทค ไลค ฮู มาย เม็น , แอ็นด ฮู น็อท)
Like who’s gone run, but who’s not
(ไลค ฮู กอน รัน , บัท ฮู น็อท)
Like who’s gone shoot if you shot
(ไลค ฮู กอน ฌูท อิฟ ยู ฌ็อท)
Who gone hold it and who’s not
(ฮู กอน โฮลด ดิท แอ็นด ฮู น็อท)
Who gone change spots
(ฮู กอน เชนจ สพอท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In the streets of New York, you can’t trust nobody
(อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค , ยู แค็นท ทรัซท โนบอดี้)
N*ggaz’ll run up on you with a 12-guage shotty
(เอ็น *ggazll รัน อัพ ออน ยู วิฑ อะ 12 guage ชอดี้)
Loyalty comes free, smokin’ weed is my hobby
(ลอยแอ็ลทิ คัม ฟรี , สโมกิน วี อีส มาย ฮอบบิ)
You wanna rob me, you gotta leave here with a body
(ยู วอนนา ร็อบ มี , ยู กอททะ ลีฝ เฮียร วิฑ อะ บอดอิ)
In the streets of New York, You can’t trust nobody
(อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค , ยู แค็นท ทรัซท โนบอดี้)
N*ggaz’ll run up on you with a 12-guage shotty
(เอ็น *ggazll รัน อัพ ออน ยู วิฑ อะ 12 guage ชอดี้)
Loyalty comes free, smokin’ weed is my hobby
(ลอยแอ็ลทิ คัม ฟรี , สโมกิน วี อีส มาย ฮอบบิ)
You wanna rob me, you gotta leave here with a body
(ยู วอนนา ร็อบ มี , ยู กอททะ ลีฝ เฮียร วิฑ อะ บอดอิ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
When I was ten years old, I seen a n*gga take three in the head
(ฮเว็น นาย วอส เท็น เยีย โอลด , ไอ ซีน อะ เอ็น *gga เทค ธรี อิน เดอะ เฮ็ด)
Probably around the same time he used to pee in the bed
(พรอบอับลิ อะเรานด เดอะ เซม ไทม ฮี ยูซ ทู พี อิน เดอะ เบ็ด)
I stayed awake, cause my nightmares was seein’ ’em dead
(ไอ ซเท อะเวค , คอส มาย ไนท์แมร์ วอส ซีอินเอ็ม เด็ด)
Smelled the burnt tires peelin’ after leavin’ him lead
(ซเม็ล เดอะ เบินท ไทร peelin อาฟเทอะ เลวิน ฮิม เล็ด)
The killer fled, with a f*ckin’ laugh
(เดอะ คีลเลอะ ฟเล็ด , วิฑ อะ เอฟ *ckin ลาฟ)
My heart pumpin’ on blast
(มาย ฮาท พัมปิน ออน บลาซท)
I just started at him, slumped in the grass
(ไอ จัซท ซทาท แอ็ท ฮิม , ซลัมพ อิน เดอะ กราซ)
Arms movin’, fingers shakin’, spittin’ up blood
(อาม มูฝวิน , ฟีงเกอะ เชคกิน, สปิทดิน อัพ บลัด)
DNA mixed in the mud, another ditch to be dug
(DNA มิคซ อิน เดอะ มัด , แอะนัธเออะ ดิช ทู บี ดัก)
There I stood, stiffer than wood
(แดร์ ไอ ซทูด , stiffer แฑ็น วู๊ด)
See homey used to buy me candy
(ซี โฮมี ยูซ ทู ไบ มี แคนดิ)
Now he’s gone, who gone provide his family?
(เนา อีส กอน , ฮู กอน พโระไฝด ฮิส แฟมอิลิ)
My earring, shoulda been runnin’
(มาย เอียริง , โช๊วดา บีน รูนนิน)
I never thought I’d be that sick
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย บี แดท ซิค)
Damn, I wasn’t ‘posed to see that sh*t
(แด็ม , ไอ วอสซึ้น โพส ทู ซี แดท ฌะ *ที)
That’s when I thought
(แด๊ท ฮเว็น นาย ธอท)
It was more than three shots
(อิท วอส โม แฑ็น ธรี ฌ็อท)
He coulda been waitin for me, maybe he circled around the block
(ฮี คอดา บีน เว๊ทดิน ฟอ มี , เมบี ฮี เซ๊อร์เคิ้ล อะเรานด เดอะ บล็อค)
I turned around at my pops, he like ” what happened? ”
(ไอ เทิน อะเรานด แอ็ท มาย พ็อพ , ฮี ไลค ” ว็อท แฮพเพ็น “)
This n*gga rolled up and just started clappin’
(ดีซ เอ็น *gga โรล อัพ แอ็นด จัซท ซทาท แค๊พปิน)
I can still hear him laughin’
(ไอ แค็น ซทิล เฮีย ฮิม เลอกิน)
[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
It was a regular day in South Side, sprinklers and kids runnin’
(อิท วอส ซา เรกอิวเลอะ เด อิน เซาธ ไซด , สปีนเกอร์ แซน คิด รูนนิน)
All of a sudden, head’s turnin’, somebody did somethin’
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน , เฮ็ด เทินนิน , ซัมบอดี้ ดิด ซัมติน)
This n*gga named, I forgot, f*ck it, he lived around the block
(ดีซ เอ็น *gga เนม , ไอ เฟาะกอท , เอฟ *ck อิท , ฮี ไลฝ อะเรานด เดอะ บล็อค)
Regular gettin’ money n*gga, but loved to clown a lot
(เรกอิวเลอะ เกดดิน มันอิ เอ็น *gga , บัท ลัฝ ทู คเลาน อะ ล็อท)
Walked across the park, stuntin’, frontin’
(วอค อัครอซ เดอะ พาค , สตันดิน , ฟ้อนดิน)
Diamonds in his ear, diamond watch on
(ไดมันด ซิน ฮิส เอีย , ไดมันด ว็อช ออน)
Eatin’ a bag of popcorn
(อีดิน อะ แบ็ก อ็อฝ พอพคอน)
Walked up behind a shorty, grabbin’ her waist
(วอค อัพ บิไฮนด อะ ชอร์ทดิง , กราบบิน เฮอ เวซท)
She pushed him away, so he threw the bag in her face
(ชี พุฌ ฮิม อะเว , โซ ฮี ธรู เดอะ แบ็ก อิน เฮอ เฟซ)
She felt disrespected, shorty couldn’t accept it
(ชี เฟ็ลท ดิซริซเพคท , ชอร์ทดิง คูดซึ่น แอ็คเซพท ดิธ)
Called him a p*ssy, told him she’d be back in a second
(คอล ฮิม มา พี *ssy , โทลด ฮิม ชี บี แบ็ค อิน อะ เซคอันด)
But he din’t pay her no mind
(บัท ฮี ดินท เพ เฮอ โน ไมนด)
Called her a b*tch about four times
(คอล เฮอ รา บี *tch อะเบาท โฟ ไทม)
Stayed in the park, wit’ no n*ggaz wit’ em and no nine
(ซเท อิน เดอะ พาค , วิท โน เอ็น *ggaz วิท เอ็ม แอ็นด โน ไนน)
And them in no time, older n*gga from behind
(แอ็นด เฑ็ม อิน โน ไทม , โอลเดอะ เอ็น *gga ฟร็อม บิไฮนด)
Swung a baseball bat, left his face all crack
(ซวัง อะ เบสบอล แบ็ท , เล็ฟท ฮิส เฟซ ออล คแร็ค)
Told him ” take all that ”
(โทลด ฮิม ” เทค ออล แดท “)
Hit him again, popped his chain wit’ a frown
(ฮิท ฮิม อะเกน , โพพี ฮิส เชน วิท ดา ฟเราน)
And left the clown, with a stain on the ground
(แอ็นด เล็ฟท เดอะ คเลาน , วิฑ อะ ซเทน ออน เดอะ กเรานด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
All my days go by blowin’ that sticky, icky
(ออล มาย เด โก ไบ โบลวิน แดท ซทีคคิ , อี๊คกี้)
California made me picky
(แคลิฟอร์เนีย เมด มี พิคกี้)
Chicken head tried to stick me wit’ a hickey
(ชีคเค็น เฮ็ด ทไร ทู ซทิค มี วิท ดา ฮิกกี้)
If we, blow up quickly, stickly, somewhere tipsy
(อิฟ วี , บโล อัพ ควีคลิ , stickly , ซัมแวร์ ทีพซิ)
The location don’t matter, I’m South Side until’ they hit me
(เดอะ โลเคฌัน ด้อนท์ แมทเทอะ , แอม เซาธ ไซด อันทีล เด ฮิท มี)
I’ll be DEAD
(แอล บี เด็ด)
If looks can kill, I’m from the ghetto boys
(อิฟ ลุค แค็น คิล , แอม ฟร็อม เดอะ เกทโท บอย)
But I don’t know Scarface, I push wit’ bill
(บัท ไอ ด้อนท์ โน สกาฟเฟส , ไอ พุฌ วิท บิล)
My heart spills
(มาย ฮาท ซพิล)
For the kids that ain’t got nothin’ ain’t got it still
(ฟอ เดอะ คิด แดท เอน ก็อท นอทติน เอน ก็อท ดิธ ซทิล)
And for my, cousin I lost
(แอ็นด ฟอ มาย , เค๊าซิน นาย ล็อซท)
Humped over the steerin’ wheel
(ฮัมพ โอเฝอะ เดอะ steerin ฮวีล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง South Side Story คำอ่านไทย Lloyd Banks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น