เนื้อเพลง Yada, Yada, Yada คำอ่านไทย Tech N9ne

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])

Just think, what if I could just, just blink this sh*t away.
(จัซท ธิงค , ว็อท อิฟ ฟาย เคิด จัซท , จัซท บลิงค ดีซ ฌะ *ที อะเว)
N*ggas think, because a n*gga bust, I got grips and grips of pay.
(เอ็น *ggas ธิงค , บิคอส อะ เอ็น *gga บัซท , ไอ ก็อท กริพ แซน กริพ อ็อฝ เพ)

The pain grows in fame and kangols with change
(เดอะ เพน กโร ซิน เฟม แอ็นด kangols วิฑ เชนจ)
And strange hos who bang in range roves for thangs,
(แอ็นด ซทเรนจ โฮซ ฮู แบ็ง อิน เรนจ โรฝ ฟอ เตง ,)
Same shows with lames the rain woes will stain insane
(เซม โฌ วิฑ เลม เดอะ เรน โว วิล ซเทน อินเซน)
Foes who drain and hang bros with brains
(โฟ ฮู ดเรน แอ็นด แฮ็ง โบรวิฑ บเรน)

If you caught it that means you got it, and if you brought it,
(อิฟ ยู คอท ดิธ แดท มีน ยู ก็อท ดิธ , แอ็นด อิฟ ยู บรอท ดิธ ,)
That means you should’ve shot it cause I’m about ta, drop
(แดท มีน ยู ชูดดิฝ ฌ็อท ดิธ คอส แอม อะเบาท ทา , ดร็อพ)
The real ya need a lot to kill a leader, prop the
(เดอะ ริแอ็ล ยา นีด อะ ล็อท ทู คิล อะ ลีดเออะ , พร็อพ เดอะ)
nina n*gga or pop the milli meter
(นี้นา เอ็น *gga ออ พ็อพ เดอะ มีลลิ มีเทอะ)

Demarco I’m bout to spark flow your bark so harsh
(Demarco แอม เบาท ทู ซพาค ฟโล ยุร บาค โซ ฮาฌ)
But parts gon make you heart blow, blood
(บัท พาท ก็อน เมค ยู ฮาท บโล , บลัด)
And don’t be wassin’ me cuzzin’ me buggin me bout dubs
(แอ็นด ด้อนท์ บี wassin มี cuzzin มี บักกิน มี เบาท ดับ)
I’ll be mud till these clubs really lovin me
(แอล บี มัด ทิล ฑิส คลับ ริแอ็ลลิ ลัฝวิน มี)

It hurts my n*gga to hurt my n*gga but hurt
(อิท เฮิท มาย เอ็น *gga ทู เฮิท มาย เอ็น *gga บัท เฮิท)
My n*gga is what’s inspiring these spurts my n*gga
(มาย เอ็น *gga อีส ว็อท อินซไพริง ฑิส ซเพิท มาย เอ็น *gga)
At first my n*gga, used to be my homey, used to
(แอ็ท เฟิซท มาย เอ็น *gga , ยูซ ทู บี มาย โฮมี , ยูซ ทู)
Be my ace, yellin’ you gon slap the taste out my mouth
(บี มาย เอซ , เยลลิน ยู ก็อน ซแล็พ เดอะ เทซท เอ้า มาย เมาธ)

N*gga I never scare sebwafares everywhere,
(เอ็น *gga ไอ เนฝเวอะ ซแค sebwafares เอวี่แวร์ ,)
If you need me believe me its easy, to put holes in
(อิฟ ยู นีด มี บิลีฝ มี อิทซ อีสอิ , ทู พัท โฮล ซิน)
Shakra teasy watch the wezzy he’s lots of talk
(Shakra teasy ว็อช เดอะ wezzy อีส ล็อท อ็อฝ ทอค)
4 sheezy
(โฟว ชีซซี่)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Some say I should worry and watch where I walk [yeah]
(ซัม เซ ไอ เชิด เวอริ แอ็นด ว็อช ฮแว ไอ วอค [ เย่ ])
Yada, yada, yada
(Yada , yada , yada)
N*gga that’s just talk
(เอ็น *gga แด๊ท จัซท ทอค)
I’m a friend, if I was a foe I would be knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knockin at yo front door
(แอม มา ฟเร็นด , อิฟ ฟาย วอส ซา โฟ ไอ เวิด บี น็อค , น็อค , น็อค , น็อค , น็อค , น็อค , น็อค , น็อค , นอคคินแอ็ท โย ฟรันท โด)
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

The industries faulty industry salty [man]
(ดิ industries ฟอลทิ อีนดัซทริ ซอลทิ [ แม็น ])
The industry cost me industry brought me [pain]
(ดิ อีนดัซทริ ค็อซท มี อีนดัซทริ บรอท มี [ เพน ])
The industry taught me industry caught me [strange]
(ดิ อีนดัซทริ ทอท มี อีนดัซทริ คอท มี [ ซทเรนจ ])
And you n*ggas know that the industries awfully [bane]
(แอ็นด ยู เอ็น *ggas โน แดท ดิ industries ออฟุลิ [ เบน ])

I ain’t a snake n*gga all I did is make n*ggas
(ไอ เอน ดา ซเนค เอ็น *gga ออล ไอ ดิด อีส เมค เอ็น *ggas)
Money was sunny now it’s funny you playa hate
(มันอิ วอส ซันนิ เนา อิทซ ฟันนิ ยู พอลเย เฮท)
N*ggas, over some cake the fate of a show me state
(เอ็น *ggas , โอเฝอะ ซัม เคค เดอะ เฟท อ็อฝ อะ โฌ มี ซเทท)
N*gga in my face will be Don Juan the great 2 late n*gga.
(เอ็น *gga อิน มาย เฟซ วิล บี ด็อน วอน เดอะ กเรท ทู เลท เอ็น *gga)

I don’t speak a lot I peep a lot I creep a lot
(ไอ ด้อนท์ ซพีค กา ล็อท ไอ พีพ อะ ล็อท ไอ ครีพ อะ ล็อท)
And people who speak are usually weak and out 4
(แอ็นด พี๊เพิ่ล ฮู ซพีค อาร์ ยูฉัวลิ วีค แอ็นด เอ้า โฟว)
Peace and no beef a lot remember we used
(พีซ แอ็นด โน บีฟ อะ ล็อท ริเมมเบอะ วี ยูซ)
2 kick it like bros now you n*ggas act
(ทู คิด อิท ไลค โบรเนา ยู เอ็น *ggas แอ็คท)
like b*tches and hos
(ไลค บี *tches แซน โฮซ)

Wit your licorice souls,
(วิท ยุร ลีคโอะริซ โซล ,)
Tecca9 I got the wickedest flows
(Tecca9 ไอ ก็อท เดอะ วิคเกเดด ฟโล)
No kid in his mold on misery
(โน คิด อิน ฮิส โมลด ออน มีสริ)
Never will get wit this rogue, I’m pissed
(เนฝเวอะ วิล เก็ท วิท ดีซ โรก , แอม พิซ)
At his whole little fisad of crip that is sold
(แอ็ท ฮิส โฮล ลิ๊ทเทิ่ล fisad อ็อฝ คริป แดท อีส โซลด)
Instead of a rap I should’ve twisted his nose
(อินซเทด อ็อฝ อะ แร็พ ไอ ชูดดิฝ ทวิซท ฮิส โนส)

Who kept short nitty from killin you me, who
(ฮู เค็พท ฌอท นิดดี ฟร็อม คิลลิน ยู มี , ฮู)
Kept Dyamund from drillin’ you me
(เค็พท Dyamund ฟร็อม drillin ยู มี)
Who kept villain n*ggas from vill dealin’ you me,
(ฮู เค็พท ฝีลลิน เอ็น *ggas ฟร็อม vill ดิลลินยู มี ,)
So now you can take away me and keep on talking
(โซ เนา ยู แค็น เทค อะเว มี แอ็นด คีพ ออน ทอคอิง)
Crazy and Imma let em know where you
(คเรสิ แอ็นด แอมมา เล็ท เอ็ม โน ฮแว ยู)
Keep yo baby and where you stay D.
(คีพ โย เบบิ แอ็นด ฮแว ยู ซเท ดี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

[3rd Verse]
([ 3rd เฝิซ ])

You can’t turn enough mutha f*ckers against me
(ยู แค็นท เทิน อินัฟ มาตดา เอฟ *ckers อะเกนซท มี)
You can’t find a harder rapper that’ll convince me
(ยู แค็นท ไฟนด อะ อาณ์เดอ แรพเพอ แธดิลค็อนฝีนซ มี)
I’m wit the Canty’s the Ashby’s the Whitebears
(แอม วิท เดอะ Cantys ดิ ashbys เดอะ Whitebears)
LeJeunes the Harrises and the mutha fuchkin Timley’s
(LeJeunes เดอะ Harrises แซน เดอะ มาตดา fuchkin Timleys)

The Theorys the Byers the canadys you know the
(เดอะ ธีโอะริ เดอะ Byers เดอะ canadys ยู โน เดอะ)
Familys that are known to be bad 4 humanity
(แฟมอิลิ แดท อาร์ โนน ทู บี แบ็ด โฟว ฮิวแมนอิทิ)
Can he be bad, can he be tough can he be
(แค็น ฮี บี แบ็ด , แค็น ฮี บี ทั๊ฟ แค็น ฮี บี)
Rough no cream puffs are considered to be rough enough
(รัฟ โน ครีม พัฟ แซร์ ค็อนซีดเออะ ทู บี รัฟ อินัฟ)

Nobody likes you not even yo b*tches imma
(โนบอดี้ ไลค ยู น็อท อีเฝ็น โย บี *tches แอมมา)
Witness they sick of yo disrespectful way of speaking
(วีทเน็ซ เด ซิค อ็อฝ โย ดิซริซเพคทฟุล เว อ็อฝ ซพีคอิง)
explicit always talking about how big yo d*ck is,
(เอ็คซพลีซอิท ออลเว ทอคอิง อะเบาท เฮา บิก โย d*ck อีส ,)
better hope Anghellic, go multi platinum to get your riches
(เบทเทอะ โฮพ Anghellic , โก มัลทิ พแลทนัม ทู เก็ท ยุร ริชอิส)

Blood, this is the end of men who were once friends
(บลัด , ดีซ ซิส ดิ เอ็นด อ็อฝ เม็น ฮู เวอ วันซ ฟเร็นด)
And then, one asshole thought he was somithin when
(แอ็นด เด็น , วัน แอสโฮล ธอท ฮี วอส somithin ฮเว็น)
Punks bend over they get f*cked [get f*cked] hand over
(พรัค เบ็นด โอเฝอะ เด เก็ท เอฟ *cked [ เก็ท เอฟ *cked ] แฮ็นด โอเฝอะ)
Them Tech tapes or get stuck [get stuck]
(เฑ็ม ทิค เทพ ออ เก็ท ซทัค [ เก็ท ซทัค ])

You must think I’m soft 4 talkin to Icy Roc
(ยู มัซท ธิงค แอม ซ็อฟท โฟว ทอคกิ่น ทู ไอซิ ร็อค)
Bout knockin the nina out I’m trippin without
(เบาท นอคคินเดอะ นี้นา เอ้า แอม ทริพพินวิเฑาท)
A doubt, Imma tell you who really is ya friends,
(อะ เดาท , แอมมา เท็ล ยู ฮู ริแอ็ลลิ อีส ยา ฟเร็นด ,)
Vell Barkardi and maybe you and him can get
(Vell Barkardi แอ็นด เมบี ยู แอ็นด ฮิม แค็น เก็ท)
Together and tell it like it is again
(ทุเกฑเออะ แอ็นด เท็ล อิท ไลค อิท อีส อะเกน)

Its over man, I hope you brought ya navacane
(อิทซ โอเฝอะ แม็น , ไอ โฮพ ยู บรอท ยา navacane)
I know the pain, is slowly taking over brain.
(ไอ โน เดอะ เพน , อีส ซโลลิ เทคอิง โอเฝอะ บเรน)
So calm that mutha f*ckin wombat I don’t
(โซ คาม แดท มาตดา เอฟ *ckin วอมแบ็ท ไอ ด้อนท์)
Need no Don Juan tracks to come bomb on raps.
(นีด โน ด็อน วอน ทแรค ทู คัม บ็อม ออน แร็พ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yada, Yada, Yada คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น