เนื้อเพลง Senior Year Spring Musical คำอ่านไทย High School Musical Cast

[Ryan & Kelsi]
( [ รายอัน& Kelsi ])
It’s our last chance, to share the stage
(อิทซ เอ๊า ลาซท ชานซ , ทู แฌ เดอะ ซเทจ)
Before we go our separate ways
(บิโฟ วี โก เอ๊า เซพอะริท เว)
High school wasn’t meant to last forever
(ไฮ ซคูล วอสซึ้น เม็นท ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
It’s our last chance, for us to shine
(อิทซ เอ๊า ลาซท ชานซ , ฟอ อัซ ทู ไฌน)
To bring you music one more time
(ทู บริง ยู มยูสิค วัน โม ไทม)
So come on, come on, come on [Come on, come on, come on]
(โซ คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน [ คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน ])
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

[East High Cheerleaders]
([ อีซท ไฮ เชียร์หลีดเดอร์ ])
W-I-L-D, Wildcats, you know we are
(ดับบิว ไอ แอล ดี , Wildcats , ยู โน วี อาร์)
W-I-L-D, Wildcats, come on, come on
(ดับบิว ไอ แอล ดี , Wildcats , คัมมอน , คัมมอน)
East High boys, let’s make some noise
(อีซท ไฮ บอย , เล็ท เมค ซัม นอยส)
W-I-L-D-, Wildcats, now’s the time
(ดับบิว ไอ แอล ดี , Wildcats , เนา เดอะ ไทม)

[East High Basketball Team & Cheerleaders]
([ อีซท ไฮ Basketball ทีม & เชียร์หลีดเดอร์ ])
This is the last time to get it right,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม ทู เก็ท ดิธ ไรท ,)
This is our last chance to make it our night
(ดีซ ซิส เอ๊า ลาซท ชานซ ทู เมค อิท เอ๊า ไนท)
We gotta show what we’re all about,
(วี กอททะ โฌ ว็อท เวีย ออล อะเบาท ,)
Team, work together
(ทีม , เวิค ทุเกฑเออะ)
This is the last chance to make our mark
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ชานซ ทู เมค เอ๊า ม๊าร์ค)
History will know who we are
(ฮีซโทะริ วิล โน ฮู วี อาร์)
This is the last time to make it count,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม ทู เมค อิท เคานท ,)
It’s Now or Never! Yeah!
(อิทซ เนา ออ เนฝเวอะ ! เย่ !)

[Ryan]
([ รายอัน])
I Want It All! I want it, want it, want it!
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ ! ไอ ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ !)
The fame and the fortune and more, I want it All!
(เดอะ เฟม แอ็นด เดอะ ฟอชุน แอ็นด โม , ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ !)
I want it, want it, want it,
(ไอ ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ ,)
I gotta have my star on the door
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ มาย ซทา ออน เดอะ โด)
I want the world, nothing less
(ไอ ว็อนท เดอะ เวิลด , นัธอิง เลซ)
All the glam and the press
(ออล เดอะ glam แอ็นด เดอะ พเร็ซ)
Only giving me the best reviews
(โอ๊นลี่ กีฝวิง มี เดอะ เบ็ซท ริฝยู)
I Want It All, Want It All, Want It All,
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ , ว็อนท ดิธ ดอร์ , ว็อนท ดิธ ดอร์ ,)
Want It All, Want it All!
(ว็อนท ดิธ ดอร์ , ว็อนท ดิธ ดอร์ !)
Kick it girls!
(คิด อิท เกิล !)
I Want it All, Want it All, Want it All
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ , ว็อนท ดิธ ดอร์ , ว็อนท ดิธ ดอร์)
Want it All, Want it ALL!
(ว็อนท ดิธ ดอร์ , ว็อนท ดิธ ดอร์ !)
My band, thank you, East High, you’re amazing, good night!
(มาย แบ็นด , แธ็งค ยู , อีซท ไฮ , ยัวร์ อะเมสอิง , เกิด ไนท !)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
Ooo, yeah, ooh, yeah
(อู้ , เย่ , อู้ , เย่)
I gotta lot of things, I have to do
(ไอ กอททะ ล็อท อ็อฝ ธิง , ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
All these distractions, our future’s coming soon
(ออล ฑิส ดิซทแรคฌัน , เอ๊า ฟยูเชอะ คัมอิง ซูน)
We’re being pulled, a hundred different directions
(เวีย บีอิง พุล , อะ ฮันดเร็ด ดีฟเฟอะเร็นท ดิเรคฌัน)
But whatever happens, I know I’ve got you
(บัท ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น , ไอ โน แอฝ ก็อท ยู)
You’re on my mind, you’re in my heart
(ยัวร์ ออน มาย ไมนด , ยัวร์ อิน มาย ฮาท)
It doesn’t matter where we are
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ฮแว วี อาร์)
We’ll be alright, even if we’re miles apart
(เว็ล บี ออลไร๊ท , อีเฝ็น อิฟ เวีย ไมล อะพาท)
Even if we’re miles apart!
(อีเฝ็น อิฟ เวีย ไมล อะพาท !)
Even if we’re, miles, and miles, and miles apart!
(อีเฝ็น อิฟ เวอ , ไมล , แอ็นด ไมล , แอ็นด ไมล อะพาท !)

[Jimmie]
([ Jimmie ])
All, I wanna do, is be with you, be with you
(ออล , ไอ วอนนา ดู , อีส บี วิฑ ยู , บี วิฑ ยู)

[Sharpay & Jimmie]
([ ชาปเพย์ & Jimmie ])
There’s nothing we can do
(แดร์ นัธอิง วี แค็น ดู)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
Eww
(Eww)

[Sharpay & Jimmie]
([ ชาปเพย์ & Jimmie ])
I just wanna be with you
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)

[Jimmie]
([ Jimmie ])
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)

[Sharpay & Jimmie]
([ ชาปเพย์ & Jimmie ])
No matter where life takes us, nothing can break us apart
(โน แมทเทอะ ฮแว ไลฟ เทค อัซ , นัธอิง แค็น บเรค อัซ อะพาท)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
A-a-achoo!
(อะ อะ.-achoo !)

[Jimmie]
([ Jimmie ])
I just wanna be with…
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
Eww
(Eww)

[Jimmie]
([ Jimmie ])
You!
(ยู !)

[Troy]
([ ทรอย ])
You know how life can be, it changes over night
(ยู โน เฮา ไลฟ แค็น บี , อิท เชนจ โอเฝอะ ไนท)

[Troy & Gabriella]
([ ทรอย & แร๊บบีเอลล่า ])
The sun even raining, but it’s alright
(เดอะ ซัน อีเฝ็น เรนนิง, บัท อิทซ ออลไร๊ท)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
A friend like you
(อะ ฟเร็นด ไลค ยู)

[Troy & Gabriella]
([ ทรอย & แร๊บบีเอลล่า ])
Always makes it easy!
(ออลเว เมค ซิท อีสอิ !)

[Troy]
([ ทรอย ])
I know that you get me
(ไอ โน แดท ยู เก็ท มี)

[Troy & Gabriella]
([ ทรอย & แร๊บบีเอลล่า ])
Every time
(เอฝริ ไทม)
Through every up, through every down,
(ธรู เอฝริ อัพ , ธรู เอฝริ เดาน ,)
You know i’ll always be around
(ยู โน แอล ออลเว บี อะเรานด)
Through anything, you can count on me!
(ธรู เอนอิธิง , ยู แค็น เคานท ออน มี !)
All I wanna do, is be with you, be with you
(ออล ไอ วอนนา ดู , อีส บี วิฑ ยู , บี วิฑ ยู)
There’s nothing we can do, I just wanna be with you, only you
(แดร์ นัธอิง วี แค็น ดู , ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู , โอ๊นลี่ ยู)
No matter where life takes us, nothing can break us apart
(โน แมทเทอะ ฮแว ไลฟ เทค อัซ , นัธอิง แค็น บเรค อัซ อะพาท)

[Troy]
([ ทรอย ])
You know it’s true
(ยู โน อิทซ ทรู)

[Troy & Gabriella]
([ ทรอย & แร๊บบีเอลล่า ])
I just wanna be with you! I just wanna be with you!
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู ! ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู !)

[Troy]
([ ทรอย ])
The sun will always shine, that’s how you made me feel
(เดอะ ซัน วิล ออลเว ไฌน , แด๊ท เฮา ยู เมด มี ฟีล)
We’re gonna be alright, ’cause what we have is real
(เวีย กอนนะ บี ออลไร๊ท , คอส ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
And will always be together
(แอ็นด วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

[Troy, Gabriella & Company]
([ ทรอย , แร๊บบีเอลล่า & คัมพะนิ ])
All I wanna do, is be with you, be with you
(ออล ไอ วอนนา ดู , อีส บี วิฑ ยู , บี วิฑ ยู)
There’s nothing we can do, I just wanna be with you, only you
(แดร์ นัธอิง วี แค็น ดู , ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู , โอ๊นลี่ ยู)
No matter where life takes us, nothing can break us apart
(โน แมทเทอะ ฮแว ไลฟ เทค อัซ , นัธอิง แค็น บเรค อัซ อะพาท)

[Troy]
([ ทรอย ])
You know it’s true
(ยู โน อิทซ ทรู)

[Troy, Gabriella & Company]
([ ทรอย , แร๊บบีเอลล่า & คัมพะนิ ])
I just wanna be with you!
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู !)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)

[Troy, Gabriella & Company]
([ ทรอย , แร๊บบีเอลล่า & คัมพะนิ ])
All that I wanna do, is be with you!
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู , อีส บี วิฑ ยู !)
All that I wanna do, is be with you!
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู , อีส บี วิฑ ยู !)
All that I wanna do, I just wanna be with you!
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู , ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู !)
All that I wanna do, I just wanna be with you!
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู , ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู !)

[Guys]
([ ไก ])
Who’s that girl? She’s so fine
(ฮู แดท เกิล ชี โซ ไฟน)
Who’s that girl? I don’t recognize
(ฮู แดท เกิล ไอ ด้อนท์ เรคอ็อกไนส)
Who’s that girl? She looks so good, yeah
(ฮู แดท เกิล ชี ลุค โซ เกิด , เย่)
Guess we’ve never really noticed, but we’ve probably should
(เก็ซ หวีบ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ โนทิซ , บัท หวีบ พรอบอับลิ เชิด)

[Tiara]
([ ไทแอระ ])
Big fun!
(บิก ฟัน !)
On the night of nights, the night of nights, tonight!
(ออน เดอะ ไนท อ็อฝ ไนท , เดอะ ไนท อ็อฝ ไนท , ทุไนท !)
Let’s dance, on the night of nights, you know we’re gonna do it right!
(เล็ท ดานซ , ออน เดอะ ไนท อ็อฝ ไนท , ยู โน เวีย กอนนะ ดู อิท ไรท !)

[Tiara & Sharpay]
([ ไทแอระ & ชาปเพย์ ])
It’s gonna be our night!
(อิทซ กอนนะ บี เอ๊า ไนท !)

[Guys]
([ ไก ])
You know it!
(ยู โน อิท !)

[Tiara & Sharpay]
([ ไทแอระ & ชาปเพย์ ])
To remember!
(ทู ริเมมเบอะ !)

[Guys]
([ ไก ])
For all time!
(ฟอ ออล ไทม !)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
Surprise!
(เซิพไรส !)

[Sharpay & Guys]
([ ชาปเพย์ & ไก ])
Big fun!
(บิก ฟัน !)

[Tiara & Sharpay]
([ ไทแอระ & ชาปเพย์ ])
It’s gonna be the night
(อิทซ กอนนะ บี เดอะ ไนท)

[Guys]
([ ไก ])
The best!
(เดอะ เบ็ซท !)

[Tiara & Sharpay]
([ ไทแอระ & ชาปเพย์ ])
To last forever!
(ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ !)

[Guys]
([ ไก ])
The rest of our lives!
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ !)

[Tiara & Sharpay]
([ ไทแอระ & ชาปเพย์ ])
We’ll never, ever, ever forget!
(เว็ล เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ เฟาะเกท !)
It’s gonna be….
(อิทซ กอนนะ บี)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
My night!
(มาย ไนท !)

[Guys]
([ ไก ])
Oh yeah!
(โอ เย่ !)

[Sharpay & Tiara]
([ ชาปเพย์ & ไทแอระ ])
All together!
(ออล ทุเกฑเออะ !)

[Guys]
([ ไก ])
Say it loud!
(เซ อิท เลาด !)

[Sharpay & Tiara]
([ ชาปเพย์ & ไทแอระ ])
Come on now, everyone!
(คัมมอน เนา , เอ๊วี่วัน !)
That’s right!
(แด๊ท ไรท !)
It’s gonna be the night!
(อิทซ กอนนะ บี เดอะ ไนท !)

[Tiara]
([ ไทแอระ ])
You can bet!
(ยู แค็น เบ็ท !)

[Sharpay & Tiara]
([ ชาปเพย์ & ไทแอระ ])
To remember!
(ทู ริเมมเบอะ !)

[Guys]
([ ไก ])
Hear the crowd!
(เฮีย เดอะ คเราด !)

[Sharpay & Tiara]
([ ชาปเพย์ & ไทแอระ ])
And never, ever, ever, never, ever, ever, never, ever, never, ever, ever forget!
(แอ็นด เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ เฟาะเกท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Senior Year Spring Musical คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น