เนื้อเพลง One of Us คำอ่านไทย Ja Rule

[One of us] Yeah, Rule
( [ วัน อ็อฝ อัซ ] เย่ , รูล)
[One uf us] Yeah, n*gga
([ วัน uf อัซ ] เย่ , เอ็น *gga)
If God were one of us
(อิฟ ก็อด เวอ วัน อ็อฝ อัซ)
[One of us] What about that?
([ วัน อ็อฝ อัซ ] ว็อท อะเบาท แดท)
What if he was?
(ว็อท อิฟ ฮี วอส)
What if he was me?
(ว็อท อิฟ ฮี วอส มี)
[One of us] What the f*ck would I do?
([ วัน อ็อฝ อัซ ] ว็อท เดอะ เอฟ *ck เวิด ดาย ดู)

Lord, when I die pacify, crucify me
(ลอด , ฮเว็น นาย ได แพซอิไฟ , ครูซิไฟ มี)
I rock a Devil cross, one’s for the soul one’s for the body
(ไอ ร็อค กา เด๊ฝิ้ล คร็อซ , วัน ฟอ เดอะ โซล วัน ฟอ เดอะ บอดอิ)
If I’m built then God dies, I wanna see God cry
(อิฟ แอม บิลท เด็น ก็อด ได , ไอ วอนนา ซี ก็อด คไร)
Real tears from a burned out life in ten years
(ริแอ็ล เทีย ฟร็อม มา เบิน เอ้า ไลฟ อิน เท็น เยีย)
I sware I got the Devil in me, with no fear
(ไอ sware ไอ ก็อท เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน มี , วิฑ โน เฟีย)
If I hear I can’t see, if I see I can’t hear
(อิฟ ฟาย เฮีย ไอ แค็นท ซี , อิฟ ฟาย ซี ไอ แค็นท เฮีย)
It’s the eerie little thing between deathness and blindness
(อิทซ ดิ อีริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง บีทวิน deathness แซน บไลนดเน็ซ)
Weakness and kindness, rejects and primaz
(วีคเน็ซ แซน ไคนดเน็ซ , ริเจคท แซน primaz)
I’m on this when I’m hollerin’, ” Dear Lord, take me ” [One of us]
(แอม ออน ดีซ ฮเว็น แอม ฮอร์เลอริน , ” เดีย ลอด , เทค มี ” [ วัน อ็อฝ อัซ ])
[Baby] ‘Cuz I ain’t really happy here, can you blame me?
([ เบบิ ] คัซ ไอ เอน ริแอ็ลลิ แฮพพิ เฮียร , แค็น ยู บเลม มี)
This game done changed me, made me an animal
(ดีซ เกม ดัน เชนจ มี , เมด มี แอน แอนอิแม็ล)
I can’t even laugh no more, my kids smile for me now
(ไอ แค็นท อีเฝ็น ลาฟ โน โม , มาย คิด ซไมล ฟอ มี เนา)
I’m the one-and-only, my momma’s only child
(แอม ดิ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , มาย มอมมาโอ๊นลี่ ไชล)
Lord, save me before I go crazy
(ลอด , เซฝ มี บิโฟ ไอ โก คเรสิ)
Cuz if you, live through the strain
(คัซ อิฟ ยู , ไลฝ ธรู เดอะ ซทเรน)
just to die from the pain, tell me
(จัซท ทู ได ฟร็อม เดอะ เพน , เท็ล มี)
Would you believe that you could breathe again?
(เวิด ยู บิลีฝ แดท ยู เคิด บรีฑ อะเกน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If God were one of us [One of us]
(อิฟ ก็อด เวอ วัน อ็อฝ อัซ [ วัน อ็อฝ อัซ ])
Would he sin and love to lie? I wanna know
(เวิด ฮี ซิน แอ็นด ลัฝ ทู ไล ไอ วอนนา โน)
If God were one of us [One of us]
(อิฟ ก็อด เวอ วัน อ็อฝ อัซ [ วัน อ็อฝ อัซ ])
Would he freakin’ live his life? I wanna know
(เวิด ฮี ฟริกคินไลฝ ฮิส ไลฟ ไอ วอนนา โน)
If God were one of us [One of us]
(อิฟ ก็อด เวอ วัน อ็อฝ อัซ [ วัน อ็อฝ อัซ ])
Would he use his name in vain? I need to know
(เวิด ฮี ยูซ ฮิส เนม อิน เฝน นาย นีด ทู โน)
If God were one of us [One of us]
(อิฟ ก็อด เวอ วัน อ็อฝ อัซ [ วัน อ็อฝ อัซ ])
Would he believe that he could breathe again?
(เวิด ฮี บิลีฝ แดท ฮี เคิด บรีฑ อะเกน)

Yo, yo
(โย , โย)
Now let’s look at things through my right hand
(เนา เล็ท ลุค แกท ธิง ธรู มาย ไรท แฮ็นด)
What if you was that man?
(ว็อท อิฟ ยู วอส แดท แม็น)
Would you run wit me? Gun wit me?
(เวิด ยู รัน วิท มี กัน วิท มี)
Would you understand the husstlin’, the struggeling
(เวิด ยู อันเดิซแทนด เดอะ husstlin , เดอะ struggelings)
Live amongst dope heads, raisin’ your kids and runnin’ from the Feds
(ไลฝ อะมังซท โดพ เฮ็ด , เรซิน ยุร คิด แซน รูนนิน ฟร็อม เดอะ เฟ็ด)
We’d be bound to bump heads, ‘cuz you livin’ my life
(เว็ด บี เบานด ทู บัมพ เฮ็ด , คัซ ยู ลีฝอิน มาย ไลฟ)
All righteous, and you said livin’ righteous was right
(ออล ไรชัซ , แอ็นด ยู เซ็ด ลีฝอิน ไรชัซ วอส ไรท)
But there’s two sides to life – one dark, one light
(บัท แดร์ ทู ไซด ทู ไลฟ วัน ดาค , วัน ไลท)
If you lighten up forever you can dig to the night
(อิฟ ยู ไลทน อัพ เฟาะเรฝเออะ ยู แค็น ดิก ทู เดอะ ไนท)
Wrap them guns over there, and bring ’em on ova’ here [One of us]
(แร็พ เฑ็ม กัน โอเฝอะ แดร์ , แอ็นด บริง เอ็ม ออน โอฝะ เฮียร [ วัน อ็อฝ อัซ ])
Cuz my God is bigger down your god down here
(คัซ มาย ก็อด อีส บี๊กเกอร์ เดาน ยุร ก็อด เดาน เฮียร)
Now we ride jet sled baby, bubble in Ba-Namb
(เนา วี ไรด เจ๊ต ซเล็ด เบบิ , บั๊บเบิ้ล อิน บา Namb)
Cuz Rule and the Lord got it goin’ on
(คัซ รูล แอ็นด เดอะ ลอด ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Been, known to do bad sh*t, I’m so heavenly, but so devilish
(บีน , โนน ทู ดู แบ็ด ฌะ *ที , แอม โซ เฮฝเอ็นลิ , บัท โซ เดฝลิฌ)
If, you, live through the strain just to die from the pain, tell me
(อิฟ , ยู , ไลฝ ธรู เดอะ ซทเรน จัซท ทู ได ฟร็อม เดอะ เพน , เท็ล มี)
Would you believe that you could breathe again?
(เวิด ยู บิลีฝ แดท ยู เคิด บรีฑ อะเกน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Yeah, Yeah, Yeah, Yo
(เย่ , เย่ , เย่ , โย)
Let’s trade places, Rule be Spirit, God be flesh
(เล็ท เทรด พเลซ , รูล บี ซพีริท , ก็อด บี ฟเล็ฌ)
And let’s see just how, weak the flesh gets
(แอ็นด เล็ท ซี จัซท เฮา , วีค เดอะ ฟเล็ฌ เก็ท)
Now you call on me, ” Every night bend your knee ”
(เนา ยู คอล ออน มี , ” เอฝริ ไนท เบ็นด ยุร นี “)
Until your start to realize I ain’t answerin’
(อันทีล ยุร ซทาท ทู รีแอะไลส ไอ เอน แอนเซอริน)
Now you hang up the phone, Lord, pick up the chrome, Lord
(เนา ยู แฮ็ง อัพ เดอะ โฟน , ลอด , พิค อัพ เดอะ คโรม , ลอด)
Can I blame you, Lord, for needin’a feed what’s yours?
(แค็น นาย บเลม ยู , ลอด , ฟอ needina ฟี ว็อท ยุร)
Got a wife that you love, yet you still lust whores
(ก็อท ดา ไวฟ แดท ยู ลัฝ , เย็ท ยู ซทิล ลัซท โฮ)
And I’m supposted to judge you, on earth where it’s ugly
(แอ็นด แอม supposted ทู จัจ ยู , ออน เอิธ ฮแว อิทซ อักลิ)
You might as well aim at the sky, slug me [One of us]
(ยู ไมท แอ็ส เว็ล เอม แอ็ท เดอะ ซไค , ซลัก มี [ วัน อ็อฝ อัซ ])
Cuz I ain’t bein’ a Fair God, when life is so hard
(คัซ ไอ เอน บีนโพลอะ แฟ ก็อด , ฮเว็น ไลฟ อีส โซ ฮาด)
I know what’chu goin’ through, every move you make
(ไอ โน วอทชู โกอิน ธรู , เอฝริ มูฝ ยู เมค)
Every crime committed every little mistake
(เอฝริ คไรม คอมมิดเดด เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล มิซเทค)
I still got love for ya, fair is fair
(ไอ ซทิล ก็อท ลัฝ ฟอ ยา , แฟ อีส แฟ)
As long as you repent you’ll be good up here [Baby]
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ริเพนท โยว บี เกิด อัพ เฮียร [ เบบิ ])
Cuz if you, live through the strain
(คัซ อิฟ ยู , ไลฝ ธรู เดอะ ซทเรน)
just to die from the pain, tell me
(จัซท ทู ได ฟร็อม เดอะ เพน , เท็ล มี)
Would you believe that you could breathe again?
(เวิด ยู บิลีฝ แดท ยู เคิด บรีฑ อะเกน)

[Chorus x4]
([ โครัซ x4 ])

Yeah, uhh
(เย่ , อา)
Yeah, uhh, yeah, c’mon, tell me
(เย่ , อา , เย่ , ซีมอน , เท็ล มี)
Uhh, man, c’mon tell me
(อา , แม็น , ซีมอน เท็ล มี)
One of us, heheahah
(วัน อ็อฝ อัซ , heheahah)
If God were one of us
(อิฟ ก็อด เวอ วัน อ็อฝ อัซ)
Murda Inc. sh*t
(เมอร์ดา อิงคฺ ฌะ *ที)
N*gga, ain’t nothin’ touchin’ me
(เอ็น *gga , เอน นอทติน ทัชชิน มี)
J to A R-U-L-E n*gga
(เจ ทู อะ อาร์ ยู แอล อี เอ็น *gga)
c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน)
Ha, ha, come and get me, n*ggas
(ฮา , ฮา , คัม แอ็นด เก็ท มี , เอ็น *ggas)
I wanna know
(ไอ วอนนา โน)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Tell me, tell me
(เท็ล มี , เท็ล มี)
Can you hear me?
(แค็น ยู เฮีย มี)
Would he believe that he could breathe again?
(เวิด ฮี บิลีฝ แดท ฮี เคิด บรีฑ อะเกน)
N*ggas
(เอ็น *ggas)

One of us [x12]
(วัน อ็อฝ อัซ [ x12 ])

Murda Inc. sh*t
(เมอร์ดา อิงคฺ ฌะ *ที)
Heh, Ja Rule, Slow Rob
(เอฮ , จา รูล , ซโล ร็อบ)
Irv Gotti, Rebel, uhh
(Irv ก๊อดดิ , เรบเอ็ล , อา)
Get it right
(เก็ท ดิธ ไรท)
Black Child, day’s on
(บแล็ค ไชล , เด ออน)
We all in here, Big D
(วี ออล อิน เฮียร , บิก ดี)
Tauric
(Tauric)
Huh, uh, Chris Gotti
(ฮู , อา , คริส ก๊อดดิ)
Wuss’ happenin’ nigg
(Wuss แฮพปีนิน นิกคฺ)
uhh, s’murda, uhh, s’murda, uhh, s’murda, uhh
(อา , smurda , อา , smurda , อา , smurda , อา)
This ain’t f*ckin’ wit ya
(ดีซ เอน เอฟ *ckin วิท ยา)
*fff* yeah
(*fff* เย่)
*sss* yeeeah
(*sss* เย้)
*sss* yeeeah
(*sss* เย้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One of Us คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น