เนื้อเพลง B.K. Anthem คำอ่านไทย Foxy Brown

Lemme tell you where I grew up at
( เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

I grew up in the thoroist borough – B.K.
(ไอ กรู อัพ อิน เดอะ thoroist เบอโระ บี เค)
Where B.I.G. had everybody rockin’ D.K.
(ฮแว บี ไอ จี แฮ็ด เอวี่บอดี้ รอคกิน ดี เค)
Gav was the first dude wit’ the C.L.K.
(Gav วอส เดอะ เฟิซท ดยูด วิท เดอะ ซี แอล เค)
and bricks was gettin’ shipped outta east L.A.
(แอ็นด บริค วอส เกดดิน shipped เอ๊าตา อีซท แอล อะ)
It’s Brooklyn, where n*ggaz lives was tooken
(อิทซ บรูกคิน , ฮแว เอ็น *ggaz ไลฝ วอส tooken)
Rich cats got knocked and they wallets was tooken
(ริช แค็ท ก็อท น็อค แอ็นด เด วอลเล็ท วอส tooken)
Fourty-three and Hemlock, they fifth bit cock
(ฟอร์ดี ธรี แอ็นด เฮมล็อค , เด ฟิฟธ บิท ค็อค)
We cryed when they killed Lenox and popped them rocks
(วี คไร ฮเว็น เด คิล Lenox แอ็นด โพพี เฑ็ม ร็อค)
[aiyyo, ya ain’t hear, what {the f*ck} I just said?]
([ เออายเอว , ยา เอน เฮีย , ว็อท {เอฟ *ck} ไอ จัซท เซ็ด ])
B.K. – the home of Biggie and Jay
(บี เค เดอะ โฮม อ็อฝ บิ๊กกี้ แอ็นด เจ)
Where n*ggaz got Will Smith ships, get jiggy all day
(ฮแว เอ็น *ggaz ก็อท วิล ซมิธ ฌิพ , เก็ท เจคกี้ ออล เด)
B*tches that boost in the city all day
(บี *tches แดท บูซท อิน เดอะ ซีทอิ ออล เด)
Heckel and Koch, crack spots, federal watch
(Heckel แอ็นด Koch , คแร็ค สพอท , เฟดเออะแร็ล ว็อช)
I grew up here, sip mo’, threw up here
(ไอ กรู อัพ เฮียร , ซิพ โม , ธรู อัพ เฮียร)
Yo the feds snatched two up here, in B.K.
(โย เดอะ เฟ็ด ซแน็ช ทู อัพ เฮียร , อิน บี เค)
N*ggaz in the hood in that all blue and grey
(เอ็น *ggaz อิน เดอะ ฮุด อิน แดท ดอร์ บลู แอ็นด กเร)
Gorillas got rich from still wells and P.A.
(โกะรีลละ ก็อท ริช ฟร็อม ซทิล เว็ล แซน พี อะ)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

Brooklyn! The livest borough
(บรูกคิน ! เดอะ livest เบอโระ)
You come here front, you might die in this borough
(ยู คัม เฮียร ฟรันท , ยู ไมท ได อิน ดีซ เบอโระ)
The east, the feelin’ best dies in this borough
(ดิ อีซท , เดอะ ฟีลิน เบ็ซท ได ซิน ดีซ เบอโระ)
Full of projects, the wildest borough
(ฟูล อ็อฝ พรอจเอ็คท , เดอะ วายเดรส เบอโระ)
Try to figure out which side is thoro
(ทไร ทู ฟีกยุร เอ้า ฮวิช ไซด อีส เธอโระ)
From, C.I. to Saint Marks is carryin’ cons
(ฟร็อม , ซี ไอ ทู เซนท ม๊าร์ค ซิส แครี่ยิน ค็อน)
N*ggaz rock Coogi and Dolce Gaban’s
(เอ็น *ggaz ร็อค คูจี แอ็นด โดลเซ Gabans)
So women here make a livin’ just carryin’ bombs
(โซ วีมเอิน เฮียร เมค เก ลีฝอิน จัซท แครี่ยิน บ็อม)
We pop, corks a little bit and we floss a little bit
(วี พ็อพ , คอค ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท แอ็นด วี ฟล็อซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
In the club, buyin’ out Cris’, pour us a little bit
(อิน เดอะ คลับ , บายเอน เอ้า คริซ , โพ อัซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
I told y’all that my borough is thoro
(ไอ โทลด ยอล แดท มาย เบอโระ อีส เธอโระ)
I know n*ggaz that’ll clap you up and bury the metal
(ไอ โน เอ็น *ggaz แธดิลคแล็พ ยู อัพ แอ็นด เบริ เดอะ เมท่อล)
Same day, still in the hood and so ghetto
(เซม เด , ซทิล อิน เดอะ ฮุด แอ็นด โซ เกทโท)
Brook-non, holla back, get your crook on
(บรุค น็อน , ฮอลละ แบ็ค , เก็ท ยุร ครุค ออน)
Live from the seven-one-eight, we raised the eight
(ไลฝ ฟร็อม เดอะ เซฝเอ็น วัน เอท , วี เรส ดิ เอท)
Everytime poppy raise the way to that eight
(เอ๊รี่ไทม์ พอพพิ เรส เดอะ เว ทู แดท เอท)
Motherf*ckers!
(Motherf*ckers !)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

It’s B.K. n*gga, get yo’ vest ate up
(อิทซ บี เค เอ็น *gga , เก็ท โย เฝ็ซท เอท อัพ)
Over them chips, you could get S-Ked up
(โอเฝอะ เฑ็ม ชิพ , ยู เคิด เก็ท เอส Ked อัพ)
They find you in the back of the buildin’ – sprayed up
(เด ไฟนด ยู อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เบลดิน ซพเร อัพ)
All for the love of this paper; we misled
(ออล ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ดีซ เพเพอะ ; วี มิซเลด)
By 21 – some’ll be dead
(ไบ 21 โซเมิว บี เด็ด)
By 22 – the rest of these dudes are bein’ feds
(ไบ 22 เดอะ เร็ซท อ็อฝ ฑิส ดยูด แซร์ บีนโพลเฟ็ด)
We got change but we still F*CKED up
(วี ก็อท เชนจ บัท วี ซทิล เอฟ *CKED อัพ)
N*ggaz is outta jail but they locked up
(เอ็น *ggaz อีส เอ๊าตา เจล บัท เด ล็อค อัพ)
The feds takin’ prints when we pullin’ the drops up
(เดอะ เฟ็ด ทอคกิ่น พริ๊นท ฮเว็น วี พลูลิน เดอะ ดร็อพ อัพ)
BK open up, get popped up
(BK โอเพ็น อัพ , เก็ท โพพี อัพ)
You know whats the borough where cats drive wit’ the box in the truck
(ยู โน ว็อท เดอะ เบอโระ ฮแว แค็ท ดไรฝ วิท เดอะ บ็อคซ อิน เดอะ ทรัค)
Tre pound locked up, wrist be rocked up
(Tre เพานด ล็อค อัพ , ริซท บี ร็อค อัพ)
Yellin’ out ” Get down, lay down when we pop up! ”
(เยลลิน เอ้า ” เก็ท เดาน , เล เดาน ฮเว็น วี พ็อพ อัพ ! “)
Blocks so hot we drop the rocks wit’ tops up
(บล็อค โซ ฮ็อท วี ดร็อพ เดอะ ร็อค วิท ท็อพ อัพ)
Windows tinted, you can’t see whos in it
(วีนโด ทินท , ยู แค็นท ซี ฮู ซิน หนิด)
It’s Brown n*gga, I represent it, it’s Brooklyn!
(อิทซ บเราน เอ็น *gga , ไอ เรพริเสนท ดิธ , อิทซ บรูกคิน !)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

Lemme tell you where I grew up at
(เลมมี เท็ล ยู ฮแว ไอ กรู อัพ แอ็ท)
Sip mo’, threw up at, flip coke, blew up that
(ซิพ โม , ธรู อัพ แอ็ท , ฟลิพ โคค , บลู อัพ แดท)
Where fake thugs got they vests shoot up at
(ฮแว เฟค ธัก ก็อท เด เฝ็ซท ฌูท อัพ แอ็ท)
Brooklyn! Beef, who want that?
(บรูกคิน ! บีฟ , ฮู ว็อนท แดท)

B.K. borough b*tches, ain’t nuttin’ but the best in here
(บี เค เบอโระ บี *tches , เอน นัทดินบัท เดอะ เบ็ซท อิน เฮียร)
The streets of New York, real n*ggaz, real sh*t happen n*gga
(เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค , ริแอ็ล เอ็น *ggaz , ริแอ็ล ฌะ *ที แฮพเพ็น เอ็น *gga)
F*ck y’all know ’bout bang-outs, gettin’ busy?
(เอฟ *ck ยอล โน เบาท แบ็ง เอ้า , เกดดิน บีสอิ)
F*ck police and all that n*gga, real n*ggaz
(เอฟ *ck โพะลีซ แอ็นด ออล แดท เอ็น *gga , ริแอ็ล เอ็น *ggaz)
Brooklyn n*gga!
(บรูกคิน เอ็น *gga !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B.K. Anthem คำอ่านไทย Foxy Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น