เนื้อเพลง Cold As Ice คำอ่านไทย MOP

Cold as ice, you know that you are
( โคลด แอ็ส ไอซ , ยู โน แดท ยู อาร์)
Cold as ice, you’re cold as ice to me
(โคลด แอ็ส ไอซ , ยัวร์ โคลด แอ็ส ไอซ ทู มี)
Cold as ice
(โคลด แอ็ส ไอซ)

Yeah, hahahahaha, oh, sh*t [You’re as cold as ice]
(เย่ , ฮาฮาฮาฮาฮา , โอ , ฌะ *ที [ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ])
Yeah [You’re willing to sacrifice]
(เย่ [ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ])
Word the f*ck up [You’re as cold as ice]
(เวิด เดอะ เอฟ *ck อัพ [ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ])
You’re ice [You’re willing to sacrifice]
(ยัวร์ ไอซ [ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ])
First Family
(เฟิซท แฟมอิลิ)
You’re as cold as ice
(ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)
You’re willing to sacrifice
(ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ)
You’re as cold as ice
(ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)
You’re willing to sacrifice]
(ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ])

I’d like to welcome motherf*ckers to the back of the mind of Bill
(อาย ไลค ทู เวลคัม motherf*ckers ทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ไมนด อ็อฝ บิล)
See I’m for real
(ซี แอม ฟอ ริแอ็ล)
When deliverin’ these M.O.P. tactics, I’ll bury you b*stards
(ฮเว็น เดลิฝเวอร์ลิน ฑิส เอ็ม โอ พี แทคติก , แอล เบริ ยู บี *stards)
I custom make caskets
(ไอ คัซทัม เมค แคซเค็ท)
The B.G. [told ya n*gga] the Y.G. [soldier n*gga]
(เดอะ บี จี [ โทลด ยา เอ็น *gga ] เดอะ วาย จี [ โซลเจอะ เอ็น *gga ])
Even the O.G. [cobra n*gga] told ya n*gga
(อีเฝ็น ดิ โอ จี [ โคบระ เอ็น *gga ] โทลด ยา เอ็น *gga)
I may come, with my gun in my hand
(ไอ เม คัม , วิฑ มาย กัน อิน มาย แฮ็นด)
To make sure you motherf*ckers understand
(ทู เมค ฌุร ยู motherf*ckers อันเดิซแทนด)

Pardon me
(พ๊าร์ด่อน มี)
How the f*ck you gon’ start with me?
(เฮา เดอะ เอฟ *ck ยู ก็อน ซทาท วิฑ มี)
I’m a heavyweight in this game, you just spar with me
(แอม มา เฮฝวีเวท อิน ดีซ เกม , ยู จัซท ซพา วิฑ มี)
You get laced down, from your face down, drop your sh*t
(ยู เก็ท แล็ค เดาน , ฟร็อม ยุร เฟซ เดาน , ดร็อพ ยุร ฌะ *ที)
N*ggaz thought M.O.P. stand for ” mop ” and sh*t
(เอ็น *ggaz ธอท เอ็ม โอ พี ซแท็นด ฟอ ” ม็อพ ” แอ็นด ฌะ *ที)

Don’t don’t don’t, get it twisted
(ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ , เก็ท ดิธ ทวิซท)
I told you that we top of the line designed realistic
(ไอ โทลด ยู แดท วี ท็อพ อ็อฝ เดอะ ไลน ดิไสน รีแอะลีซทิค)
For instance, Mash Out Posse
(ฟอ อีนซแท็นซ , แม็ฌ เอ้า พอซซิ)
Will come through and clear yo’ ass out
(วิล คัม ธรู แอ็นด คเลีย โย อาซ เอ้า)
Dump and air yo’ ass out, chump, we cold
(ดัมพ แอ็นด แอ โย อาซ เอ้า , ชัมพ , วี โคลด)

[You’re as cold as ice] That’s right
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ] แด๊ท ไรท)
[You’re willing to sacrifice] Sho’ nuff
([ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ] โช นัฟ)
[You’re as cold as ice] Yeah
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ] เย่)
[You’re willing to sacrifice] Come on
([ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ] คัมมอน)
[You’re as cold as ice]
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ])
First Family
(เฟิซท แฟมอิลิ)
[You’re willing to sacrifice
([ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ)
You’re as cold as ice
(ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)
You’re willing to sacrifice]
(ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ])

A predicate gun buster, I passed all classes
(อะ พเรดอิคิท กัน บัสเตอร์ , ไอ พาซ ออล คลาสเซซ)
One of the fastest at blastin’ flashes [burnt]
(วัน อ็อฝ เดอะ แฟสเต็ดส แอ็ท แบลซจิน แฟลสเชด [ เบินท ])
You seen my work, you know my steez
(ยู ซีน มาย เวิค , ยู โน มาย สตีซ)
It’s a slim chance that I’ma hesitate to squeeze, please
(อิทซ ซา ซลิม ชานซ แดท แอมอา เฮสอิเทท ทู ซควีส , พลีส)
Money never made me [no] money never played me [no no]
(มันอิ เนฝเวอะ เมด มี [ โน ] มันอิ เนฝเวอะ พเล มี [ โน โน ])
And Money bet’ not make or I break his ass
(แอ็นด มันอิ เบ็ท น็อท เมค ออ ไอ บเรค ฮิส อาซ)
Subtract his ass when I step through his hood
(ซับทแรคท ฮิส อาซ ฮเว็น นาย ซเท็พ ธรู ฮิส ฮุด)
F*ck droppin’ you, I’m into stoppin’ you for good
(เอฟ *ck ดรอพปิน ยู , แอม อีนทุ สตอปพิน ยู ฟอ เกิด)

Stop him if you could [You’re as cold as ice]
(ซท็อพ ฮิม อิฟ ยู เคิด [ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ])
And you’ll be, stiff as a log in a suit lookin’ nice
(แอ็นด โยว บี , ซทิฟ แอ็ส ซา ล็อก อิน อะ ซยูท ลุคกิน ไน๊ซ์)
Youse a sinner n*gga [You’re as cold as ice]
(ยูซอะ ซีนเนอะ เอ็น *gga [ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ])
But you ain’t cold enough to freeze hot slugs when they run up in ya
(บัท ยู เอน โคลด อินัฟ ทู ฟรีส ฮ็อท ซลัก ฮเว็น เด รัน อัพ อิน ยา)
You ain’t in my class n*gga, I’m the last n*gga
(ยู เอน อิน มาย คลาซ เอ็น *gga , แอม เดอะ ลาซท เอ็น *gga)
You gon’ f*ck around and get blast, s*cka ass n*gga
(ยู ก็อน เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด เก็ท บลาซท , เอส *cka อาซ เอ็น *gga)
The soul survivor, survivor sole
(เดอะ โซล เซอะไฝฝเออะ , เซอะไฝฝเออะ โซล)
N*gga you roll, and I roll, let’s stroll
(เอ็น *gga ยู โรล , แอ็นด ดาย โรล , เล็ท ซทโรล)
I told you that I’m cold
(ไอ โทลด ยู แดท แอม โคลด)

[You’re as cold as ice] Yeah
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ] เย่)
[You’re willing to sacrifice]
([ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ])
[You’re as cold as ice] Yeah
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ] เย่)
[You’re willing to sacrifice
([ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ)
You’re as cold as ice
(ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)
You’re willing to sacrifice
(ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ)
You’re as cold as ice
(ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)
You’re willing to sacrifice]
(ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ])

Yo I terrorize guys [exercise] street formulas
(โย ไอ เทเรอะไรส ไก [ เอคเซอะไซส ] ซทรีท ฟอมิวละ)
At hip-hop shows, cause pandemonium
(แอ็ท ฮิพ ฮ็อพ โฌ , คอส แพนดิโมเนียม)
Sh*t, I ain’t concerned until it’s my turn
(ฌะ *ที , ไอ เอน ค็อนเซิน อันทีล อิทซ มาย เทิน)
I snatch a mic jump on the stage and show my ass like Howard Stern
(ไอ ซแน็ช อะ ไมคะ จัมพ ออน เดอะ ซเทจ แอ็นด โฌ มาย อาซ ไลค Howard ซเทิน)
But not in that form [hell nah] I perform
(บัท น็อท อิน แดท ฟอม [ เฮ็ล นาห์ ] ไอ เพอะฟอม)
Lyrical heatwaves, that’ll keep your brain warm
(ลีริแค็ล heatwaves , แธดิลคีพ ยุร บเรน วอม)
But when it’s on, you f*ck around and get ripped up
(บัท ฮเว็น อิทซ ออน , ยู เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด เก็ท ริพ อัพ)
Or get placed in a bodybag, with that ass zipped up
(ออ เก็ท พเลซ อิน อะ bodybag , วิฑ แดท อาซ ซิพด อัพ)
Toe tag ’em
(โท แท็ก เอ็ม)

Got him
(ก็อท ฮิม)
Even ballistics won’t be able to tell, how the fo’-fo’ ragged him
(อีเฝ็น แบ็ลลีซทิค ว็อนท บี เอ๊เบิ้ล ทู เท็ล , เฮา เดอะ โฟ โฟ แรง ฮิม)
Dragged him, halfway down the block
(แดรงชฺ ฮิม , ฮอฟเวย์ เดาน เดอะ บล็อค)
Now you know where a n*gga go when a n*gga close a n*gga shop
(เนา ยู โน ฮแว อะ เอ็น *gga โก ฮเว็น อะ เอ็น *gga คโลส อะ เอ็น *gga ฌ็อพ)
[You’re as cold as ice] F*ck you
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ] เอฟ *ck ยู)
Tell me somethin’ new
(เท็ล มี ซัมติน นยู)
On behalf of the First Family staff, and homicide crews
(ออน บิเฮฝ อ็อฝ เดอะ เฟิซท แฟมอิลิ ซทัฟ , แอ็นด ฮอมอิไซด ครู)
In control – real n*ggaz won’t fold
(อิน ค็อนทโรล ริแอ็ล เอ็น *ggaz ว็อนท โฟลด)
I told you we were cold
(ไอ โทลด ยู วี เวอ โคลด)

[You’re as cold as ice] Yeah
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ] เย่)
[You’re willing to sacrifice] What up
([ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ] ว็อท อัพ)
[You’re as cold as ice
([ ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)
You’re willing to sacrifice
(ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ)
You’re as cold as ice ” ] Yeah
(ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ ” ] เย่)
[You’re willing to sacrifice
([ ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ)
You’re as cold as ice
(ยัวร์ แอ็ส โคลด แอ็ส ไอซ)
You’re willing to sacrifice]
(ยัวร์ วีลลิง ทู แซคริไฟซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold As Ice คำอ่านไทย MOP

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น