เนื้อเพลง Revelation คำอ่านไทย D12

[Chorus] {Eminem}
( [ โครัซ ] {เอมมีนเอม })
I don’t wanna go to school [I don’t need no]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ทู ซคูล [ ไอ ด้อนท์ นีด โน ])
I don’t need no education [education]
(ไอ ด้อนท์ นีด โน เอดยุเคฌัน [ เอดยุเคฌัน ])
I don’t wanna be like you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ยู)
I don’t wanna save the nation
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซฝ เดอะ เนฌัน)
Daddy NO
(แดดดิ โน)
I just wanna live my life [I don’t need no]
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ มาย ไลฟ [ ไอ ด้อนท์ นีด โน ])
Everyday a celebration [self-control]
(เอวี่เดย์ อะ เซลิบเรฌัน [ เซ็ลฟ ค็อนทโรล ])
One day I’ma leave this world
(วัน เด แอมอา ลีฝ ดีซ เวิลด)
I’m waiting for the revelation
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ เรเฝะเลฌัน)

{Bizarre}
({บิสา })
I wanna kill myself
(ไอ วอนนา คิล ไมเซลฟ)
I’m still debating
(แอม ซทิล ดีเบดิ้ง)
In front of a Baptist Church masturbating
(อิน ฟรันท อ็อฝ อะ แบพทิซท เชิช masturbatings)
Praying to Satan
(เพลยอิง ทู ซาตาน)
Think I’m crazy cuz I smoke crack
(ธิงค แอม คเรสิ คัซ ไอ ซโมค คแร็ค)
Live on B with the mac[??????]
(ไลฝ ออน บี วิฑ เดอะ แมค [ ])
In a two family flat
(อิน อะ ทู แฟมอิลิ ฟแล็ท)
Tired of getting hit in the face with a broom
(ไทร อ็อฝ เกดดดิ้ง ฮิท อิน เดอะ เฟซ วิฑ อะ บรูม)
My mom’s on her period
(มาย มัม ออน เฮอ เพียเรียด)
My dad’s in my room
(มาย แด็ด ซิน มาย รุม)
I got ten rocks and I need to get out
(ไอ ก็อท เท็น ร็อค แซน ดาย นีด ทู เก็ท เอ้า)
I snort ’em in five minutes
(ไอ ซนอท เอ็ม อิน ไฟฝ มินยูท)
In my own damn house
(อิน มาย โอน แด็ม เฮาซ)
My poor grandmother
(มาย พูร แกรนมาเต่อ)
God bless her soul
(ก็อด บเล็ซ เฮอ โซล)
The b*tch got AIDS
(เดอะ บี *tch ก็อท เอด)
She was waiting to die of a cold
(ชี วอส เวททิง ทู ได อ็อฝ อะ โคลด)
There’s three things to keep me from being a Nazi
(แดร์ ธรี ธิง ทู คีพ มี ฟร็อม บีอิง อะ นาสิ)
I’m black, a fag, and my dad’s Liberace
(แอม บแล็ค , อะ แฟ็ก , แอ็นด มาย แด็ด ลิบเบอเรซ)

{Kon Artis}
({คอนเอมพลีดิง Artis})
No matter how bad the beating
(โน แมทเทอะ เฮา แบ็ด เดอะ บืดิงสฺ)
I went to school cheating
(ไอ เว็นท ทู ซคูล ชีดิง)
My dad whooped my ass at a PTA meeting
(มาย แด็ด ฮูพ มาย อาซ แอ็ท ดา PTA มีทอิง)
Skipping school, I had to have nuts just to do it
(สคริปพิง ซคูล , ไอ แฮ็ด ทู แฮ็ฝ นัท จัซท ทู ดู อิท)
Gat born and became truant
(แกท บอน แอ็นด บิเคม ทรูแอ็น)
When I had the gaul to go
(ฮเว็น นาย แฮ็ด เดอะ กอล ทู โก)
I just get into it
(ไอ จัซท เก็ท อีนทุ อิท)
I was lured into corners by this peer pressure sh*t
(ไอ วอส ลยูร อีนทุ คอเนอะ ไบ ดีซ เพีย พเรฌเออะ ฌะ *ที)
How would you feel if you was held
(เฮา เวิด ยู ฟีล อิฟ ยู วอส เฮ็ลด)
By the tip of a barrell
(ไบ เดอะ ทิพ อ็อฝ อะ barrell)
Getting threatened to get your skin
(เกดดดิ้ง เตร๊ดอึน ทู เก็ท ยุร ซคิน)
Ripped to bone marrow
(ริพ ทู บอน แมโร)
Bet suburban kids
(เบ็ท ซะเบอแบ็น คิด)
Never got rushed for their apparell like me
(เนฝเวอะ ก็อท รัฌ ฟอ แด apparell ไลค มี)
Outcast
(เอาทคาซท)
Last to class
(ลาซท ทู คลาซ)
First to leave
(เฟิซท ทู ลีฝ)
When the teacher called on me
(ฮเว็น เดอะ ทีชเออะ คอล ออน มี)
Best believe
(เบ็ซท บิลีฝ)
I had something up my sleeve
(ไอ แฮ็ด ซัมติง อัพ มาย ซลีฝ)

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
I been raised and labeled as crazed
(ไอ บีน เรส แอ็นด เลเบ็ล แอ็ส คเรส)
My mother wasn’t able to raise me
(มาย ม๊าเธ่อร์ วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล ทู เรส มี)
Full of crazy rage
(ฟูล อ็อฝ คเรสิ เรจ)
An angry teenager
(แอน แองกริ ทีนเอเจอะ)
Nothing could change me back
(นัธอิง เคิด เชนจ มี แบ็ค)
Gangsta rap made me act like a maniac
(แก๊งซดา แร็พ เมด มี แอ็คท ไลค เก เมเนียค)
I was boosting
(ไอ วอส boostings)
So influenced by music
(โซ อีนฟลวนซ ไบ มยูสิค)
I used it as an excuse to do sh*t
(ไอ ยูซ ดิท แอ็ส แอน เอ็คซคยูซ ทู ดู ฌะ *ที)
Ooh I was stupid
(อู้ ไอ วอส ซทยูทิด)
No one could tell me nothing
(โน วัน เคิด เท็ล มี นัธอิง)
Hip hop overwhelmed me
(ฮิพ ฮ็อพ โอเฝอะฮเวลม มี)
To the point where it had me in a whole ‘nother realm
(ทู เดอะ พอยนท ฮแว อิท แฮ็ด มี อิน อะ โฮล นอทเดอ เร็ลม)
It was like isolating myself was healthy
(อิท วอส ไลค isolatings ไมเซลฟ วอส เฮลธิ)
It felt like we was on welfare but wealthy
(อิท เฟ็ลท ไลค วี วอส ออน เวลแฟ บัท เวลธิ)
Compelled me to excel when school had failed me
(คอมพิวทฺ มี ทู เอ็คเซล ฮเว็น ซคูล แฮ็ด เฟล มี)
Expelled me
(Expelled มี)
And when the principal would tell me I was nothing
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ พรีนซิแพ็ล เวิด เท็ล มี ไอ วอส นัธอิง)
And I wouldn’t amount to sh*t
(แอ็นด ดาย วูดดึ่น อะเมานท ทู ฌะ *ที)
I made my first million and counted it
(ไอ เมด มาย เฟิซท มีลยัน แอ็นด เคานท ดิท)
Now look it
(เนา ลุค อิท)
A f*cking drop out that quit
(อะ เอฟ *คิง ดร็อพ เอ้า แดท ควิท)
Stupid as sh*t
(ซทยูทิด แอ็ส ฌะ *ที)
Rich as f*ck
(ริช แอ็ส เอฟ *ck)
And proud of it
(แอ็นด พเราด อ็อฝ อิท)
Thats why…
(แด๊ท ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Swifty}
({Swifty})
I was raised with a rifle and mask
(ไอ วอส เรส วิฑ อะ ไร๊เฟิ่ล แอ็นด มาซค)
Steadily beating my psychiatrist’s ass
(ซเทดอิลิ บืดิงสฺ มาย ไซไคอัทริซท อาซ)
Just for asking about my past
(จัซท ฟอ อาคกิ้ง อะเบาท มาย พาซท)
I was never on that trunk sh*t [???]
(ไอ วอส เนฝเวอะ ออน แดท ทรังค ฌะ *ที [ ])
F*cking around could get your beloved abducted
(เอฟ *คิง อะเรานด เคิด เก็ท ยุร บิลัฝอิด แอ็บดัคท)
Smothered in blood quick
(ซมัฑเออะ อิน บลัด ควิค)
You couldn’t pay Swift to give a f*ck
(ยู คูดซึ่น เพ ซิวิฟท ทู กิฝ อะ เอฟ *ck)
Crazy like my father
(คเรสิ ไลค มาย ฟาเฑอะ)
It must have been poison in that n*gga’s nutt
(อิท มัซท แฮ็ฝ บีน พ๊อยซั่น อิน แดท เอ็น *ggas nutt)
Far as probation
(ฟา แอ็ส พโระเบฌัน)
F*ck peeing in cups
(เอฟ *ck พิอิง อิน คัพ)
I violate it anytime
(ไอ ไฝโอะเลท อิท เอนี่ไทม์)
Let ’em see the blunt
(เล็ท เอ็ม ซี เดอะ บลันท)
I grew up steadily masturbating inside a cell
(ไอ กรู อัพ ซเทดอิลิ masturbatings อีนไซด อะ เซ็ล)
Young as hell
(ยัง แอ็ส เฮ็ล)
Having conversations with myself
(แฮฝวิ่ง คอนเฝอะเซฌัน วิฑ ไมเซลฟ)
You could tell I wasn’t leniant
(ยู เคิด เท็ล ไอ วอสซึ้น leniant)
A disobedient lynch [????]
(อะ ดิโซะบีเดียนท ลินช [ ])
I slap teachers
(ไอ ซแล็พ ทีชเออะ)
B*tch I’m not reading it
(บี *tch แอม น็อท รีดอิง อิท)
You don’t know what dogs go through
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ด็อก โก ธรู)
A little n*gga sipping liquor
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga ซิพปิง ลีคเออะ)
With my old dude
(วิฑ มาย โอลด ดยูด)
What the f*ck you gon’ do?
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ก็อน ดู)
I’m quick to curse you
(แอม ควิค ทู เคิซ ยู)
I told my mother that I’ma hurt you
(ไอ โทลด มาย ม๊าเธ่อร์ แดท แอมอา เฮิท ยู)
If you ever again mention a curfew
(อิฟ ยู เอฝเออะ อะเกน เมนฌัน อะ เคอฟยู)

{Kuniva}
({ครูเนฝว่า })
Look
(ลุค)
My family ignores me and I don’t like that
(มาย แฟมอิลิ อิกโน มี แอ็นด ดาย ด้อนท์ ไลค แดท)
They don’t even listen when I tell ’em
(เด ด้อนท์ อีเฝ็น ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย เท็ล เอ็ม)
I’ll be right back
(แอล บี ไรท แบ็ค)
This nice beautiful house of mine
(ดีซ ไน๊ซ์ บยูทิฟุล เฮาซ อ็อฝ ไมน)
It don’t mean sh*t
(อิท ด้อนท์ มีน ฌะ *ที)
Cuz you know Daddy’s a drunk
(คัซ ยู โน แดดดิ ซา ดรังค)
And he don’t clean sh*t
(แอ็นด ฮี ด้อนท์ คลีน ฌะ *ที)
And yesterday he hit me like a grown f*cking man
(แอ็นด เยซเทอะดิ ฮี ฮิท มี ไลค เก กโรน เอฟ *คิง แม็น)
I couldn’t stand up to him
(ไอ คูดซึ่น ซแท็นด อัพ ทู ฮิม)
I just ducked and ran
(ไอ จัซท ดั๊ค แอ็นด แร็น)
I’m sick of this
(แอม ซิค อ็อฝ ดีซ)
I wish on Christmas
(ไอ วิฌ ออน ครีซมัซ)
That I can get a loaded four fifth
(แดท ไอ แค็น เก็ท ดา โลด โฟ ฟิฟธ)
And put a f*cking end to this
(แอ็นด พัท ดา เอฟ *คิง เอ็นด ทู ดีซ)
I got no friends and I can’t get a b*tch
(ไอ ก็อท โน ฟเร็นด แซน ดาย แค็นท เก็ท ดา บี *tch)
Only thing I have is dirty magazines and sticky fingertips
(โอ๊นลี่ ธิง ไอ แฮ็ฝ อีส เดอทิ แมกอะสีน แซน ซทีคคิ ฟิงเกอร์ทิป)
Nothing to smile about
(นัธอิง ทู ซไมล อะเบาท)
I’m about to lose my mind
(แอม อะเบาท ทู ลูส มาย ไมนด)
Got me an automatic nine
(ก็อท มี แอน ออโทะแมทอิค ไนน)
Now I’m wildin’ out
(เนา แอม วิวดิน เอ้า)

{Proof}
({พรูฟ })
when schools over
(ฮเว็น ซคูล โอเฝอะ)
Pupil or people to shoot through
(พิ๊วพิ่ล ออ พี๊เพิ่ล ทู ฌูท ธรู)
Kids going cuckoo
(คิด โกอิ้ง คูคคู)
With a two-two
(วิฑ อะ ทู ทู)
Since my friend is this new dude
(ซินซ มาย ฟเร็นด อีส ดีซ นยู ดยูด)
In his high school
(อิน ฮิส ไฮ ซคูล)
Losing his noodle
(โรซิง ฮิส นู๊ดเดิ้ล)
Learning people don’t like you
(เลอนิง พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ไลค ยู)
The football jocks is
(เดอะ ฟุทบอล จอค ซิส)
Spitting on him
(สปิ๊ดดิง ออน ฮิม)
Pop all the kids in school that’s now picking on him
(พ็อพ ออล เดอะ คิด ซิน ซคูล แด๊ท เนา พีคคิงส ออน ฮิม)
Burn out youngsta n*ggas now hitting on him
(เบิน เอ้า youngsta เอ็น *ggas เนา ฮิทติง ออน ฮิม)
And his teacher in his English class keep flipping on him
(แอ็นด ฮิส ทีชเออะ อิน ฮิส อีงกลิฌ คลาซ คีพ ฟริพพิง ออน ฮิม)
And now he’s grounded with no allowances
(แอ็นด เนา อีส กเรานด วิฑ โน แอ็ลเลาแอ็นซ)
For drinking forty ouncers
(ฟอ ดริงคิง ฟอทิ ouncers)
Cuz he was caught by his councellers
(คัซ ฮี วอส คอท ไบ ฮิส councellers)
And why the f*ck I gotta ride the bench coach?
(แอ็นด ฮไว เดอะ เอฟ *ck ไอ กอททะ ไรด เดอะ เบ็นช โคช)
Already got expelled for wearing a trenchcoat
(ออลเรดอิ ก็อท expelled ฟอ เวียริง อะ trenchcoat)
All I ever seen is
(ออล ไอ เอฝเออะ ซีน อีส)
[Violence, violence]
([ ไฝโอะเล็นซ , ไฝโอะเล็นซ ])
Told me to deep silence
(โทลด มี ทู ดีพ ไซเล็นซ)
Stop batting my eyelids
(ซท็อพ แบททิง มาย อายลิดสฺ)
It’s apparent that my parents weren’t parents at all
(อิทซ แอ็พแพเร็นท แดท มาย แพเร็นท เวินท์ แพเร็นท แอ็ท ดอร์)
That’s why I blow out my brains
(แด๊ท ฮไว ไอ บโล เอ้า มาย บเรน)
And swear it’s raw
(แอ็นด ซแว อิทซ รอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Revelation คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น