เนื้อเพลง All I Need คำอ่านไทย Jay-Z

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ็งค ทู [email protected] com ฟอ ฑิส ลีริค)

It’s the Roc! Wooo!
(อิทซ เดอะ ร็อค ! วู !)
My gear is right… [check]
(มาย เกีย อีส ไรท [ เช็ค ])
My bucket is low… [check]
(มาย บัคเค็ท อีส โล [ เช็ค ])
My Rocawear is fittin’ incredible…
(มาย Rocawear อีส ฟิทดินอินเคร๊ดิเบิ้ล)

F*ck it…
(เอฟ *ck อิท)
I guess I got my swagger back
(ไอ เก็ซ ซาย ก็อท มาย ซแวกเกอะ แบ็ค)
Mama that said I killed her man
(มามะ แดท เซ็ด ดาย คิล เฮอ แม็น)
Well I guess I got the dagger back
(เว็ล ไอ เก็ซ ซาย ก็อท เดอะ แดกเกอะ แบ็ค)
It’s the Roc bastards we are BACK!
(อิทซ เดอะ ร็อค แบซเทิด วี อาร์ แบ็ค !)
In the heezy
(อิน เดอะ ฮีซี่)
Jiggaman, B. Sieg to M-Easy [what up fam?]
(Jiggaman , บี Sieg ทู เอ็ม อีสอิ [ ว็อท อัพ แฟม])
Oskino and Sparks and Freeweezy [holla!]
(Oskino แอ็นด ซพาค แซน Freeweezy [ ฮอลละ ! ])
Mickey, Mallory, Chris and Neef, hey!
(มิคกี้ , Mallory , คริส แซน Neef , เฮ !)
All I need is the love of my crew
(ออล ไอ นีด อีส เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ครู)
The whole industry can hate me I thugged my way through
(เดอะ โฮล อีนดัซทริ แค็น เฮท มี ไอ ตัง มาย เว ธรู)
And all…I…need is a chick to hold a jimmy like
(แอ็นด ออล ไอ นีด อีส ซา ชิค ทู โฮลด อะ จิมมี่ ไลค)
Meth and Mary, like, Marvin and Tammi, unnnh…
(เมตสฺ แอ็นด แมริ , ไลค , มาร์วิน แอ็นด Tammi , unnnh)
Now understands we can’t be stopped
(เนา อันเดิซแทนด วี แค็นท บี สต๊อปพฺ)
From blowin’ Swisher Sweets outta candy drops
(ฟร็อม โบลวิน สวิซเชอ สวี้ท เอ๊าตา แคนดิ ดร็อพ)
Like we underground kings, ridin’ dirty
(ไลค วี อันเดิกเรานด คิง , ริดอิน เดอทิ)
A n*gga been focused since I said hi to 30 [what up?]
(อะ เอ็น *gga บีน โฟ๊คัส ซินซ ไอ เซ็ด ไฮ ทู 30 [ ว็อท อัพ ])
Young n*ggas ya’ll can’t hurt me
(ยัง เอ็น *ggas ยอล แค็นท เฮิท มี)
Better watch and observe me
(เบทเทอะ ว็อช แอ็นด อ็อบเสิฝ มี)
And learn how to earn better, I burn cheddar
(แอ็นด เลิน เฮา ทู เอิน เบทเทอะ , ไอ เบิน เชเดอร์)
I set fire to your empire
(ไอ เซ็ท ไฟร ทู ยุร เอมไพร)
I blow smoke in your face, burn rubber off the rim tires
(ไอ บโล ซโมค อิน ยุร เฟซ , เบิน รับเบอะ ออฟฟ เดอะ ริม ไทร)
Yes I-ah…Jay I-ah…
(เย็ซ ซาย อา เจ ไอ อา)
Double G-A livewire n*gga holla back
(ดั๊บเบิ้ล จี อะ livewire เอ็น *gga ฮอลละ แบ็ค)

CHORUS
(โครัซ)
All I need…
(ออล ไอ นีด)
Rocawear… [check]
(Rocawear [ เช็ค ])
Nike Airs… [check]
(นายกี้ แอ [ เช็ค ])
Mean bucket… [uh huh]
(มีน บัคเค็ท [ อา ฮู ])
Armadale in the club couple o’ duckets [yeah]
(Armadale อิน เดอะ คลับ คั๊พเพิ่ล โอ duckets [ เย่ ])
Couple chicks by my side, let’s ride
(คั๊พเพิ่ล ชิค ไบ มาย ไซด , เล็ท ไรด)
All I need…
(ออล ไอ นีด)
That new coupe [got that]
(แดท นยู คูเพ [ ก็อท แดท ])
A doo-rag and a pocket full o’ loot [got those]
(อะ ดู แร็ก แอ็นด อะ พอคเค็ท ฟูล โอ ลูท [ ก็อท โฑส ])
A sunny day some chicks that wanna play
(อะ ซันนิ เด ซัม ชิค แดท วอนนา พเล)
And I’ll be on my way
(แอ็นด แอล บี ออน มาย เว)

C’mon…now…
(ซีมอน เนา)
All I need in this world o’ sin
(ออล ไอ นีด อิน ดีซ เวิลด โอ ซิน)
Is me and my girlfriend! [ha ha]
(อีส มี แอ็นด มาย เกลิลเฟรน ! [ ฮา ฮา ])
I got a little two-two I call ‘er Peggy Sue
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ทู ไอ คอล er Peggy ซยู)
When I’m off in the club she fit right in my shoe [wooo!]
(ฮเว็น แอม ออฟฟ อิน เดอะ คลับ ชี ฟิท ไรท อิน มาย ฌู [ วู ! ])
Gotta switch her to my waist, just in case [uh huh]
(กอททะ ซวิช เฮอ ทู มาย เวซท , จัซท อิน เคซ [ อา ฮู ])
A clown wan’ flip gotta reach for my b*tch
(อะ คเลาน ว็อน ฟลิพ กอททะ รีช ฟอ มาย บี *tch)
Wanna act out a movie I could give you a clip [buk!]
(วอนนา แอ็คท เอ้า ดา มูวี่ ไอ เคิด กิฝ ยู อะ คลิพ [ buk ! ])
But no adlibbin’ n*gga stick to the script
(บัท โน adlibbin เอ็น *gga ซทิค ทู เดอะ ซคริพท)
Now all…I…need is a high-priced lawyer
(เนา ออล ไอ นีด อีส ซา ไฮ พไรซ ลอเยอะ)
Cuz it’s foul ways nowadays everybody saw you
(คัซ อิทซ เฟาล เว เนาอะเดส เอวี่บอดี้ ซอ ยู)
And they comin’ to court too, I thought you knew
(แอ็นด เด คัมอิน ทู โคท ทู , ไอ ธอท ยู นยู)
Can’t even steal on a n*gga muhf*ckas’ll sue
(แค็นท อีเฝ็น ซทีล ออน อะ เอ็น *gga muhf*ckasll ซยู)
In this time and age, cuz real muhf*ckas’ll do
(อิน ดีซ ไทม แอ็นด เอจ , คัซ ริแอ็ล muhf*ckasll ดู)
When I’m surrounded by squeal muhf*ckas like you
(ฮเว็น แอม ซะเรานด ไบ ซควีล muhf*ckas ไลค ยู)
But real n*ggas don’t fret cuz the number one crew?
(บัท ริแอ็ล เอ็น *ggas ด้อนท์ ฟเร็ท คัซ เดอะ นัมเบอะ วัน ครู)
R to the O to the C comin’ true
(อาร์ ทู ดิ โอ ทู เดอะ ซี คัมอิน ทรู)

CHORUS
(โครัซ)

Listen…
(ลิ๊สซึ่น)
The cream too long, my team too strong
(เดอะ ครีม ทู ล็อง , มาย ทีม ทู ซทร็อง)
Bleek is too hot, Beans is gone
(Bleek อีส ทู ฮ็อท , บีน ซิส กอน)
Ya’ll n*ggas in the crosshair, the beams is on [see ya’ll]
(ยอล เอ็น *ggas ซิน เดอะ คอสแฮร์ , เดอะ บีม ซิส ออน [ ซี ยอล ])
Ya’ll whole block deserted, ya’ll fiends are gone [bye bye!]
(ยอล โฮล บล็อค เดสเอิท , ยอล ฟีนด แซร์ กอน [ ไบ ไบ ! ])
The whole Roc is jumpin’, we reached our zenith
(เดอะ โฮล ร็อค อีส จัมปิน , วี รีช เอ๊า สีนิธ)
Got fiends throwin’ up on themself like Willy Beaman [*giggle*]
(ก็อท ฟีนด โตวอิน อัพ ออน เดทเซล ไลค วิวลี Beaman [ *กิ๊กเกิล * ])
Any given Sunday gunplay’s optional
(เอนอิ กีฝเอ็น ซันดิ gunplays ออพฌะแน็ล)
However n*ggas want it like Soul II Soul [however do you waaaaant it]
(เฮาเอฝเออะ เอ็น *ggas ว็อนท ดิธ ไลค โซล ทรู โซล [ เฮาเอฝเออะ ดู ยู waaaaant ดิธ ])
Whoever got hops get blocked go to the hole
(ฮูเอฝเออะ ก็อท ฮ็อพ เก็ท บล็อค โก ทู เดอะ โฮล)
Dikembe Mutumbo of this rap sh*t
(Dikembe Mutumbo อ็อฝ ดีซ แร็พ ฌะ *ที)
Plus the jab is sick, and it’s that quick
(พลัซ เดอะ แจ็บ อีส ซิค , แอ็นด อิทซ แดท ควิค)
Left hand’ll lean ’em like a little past six
(เล็ฟท handll ลีน เอ็ม ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล พาซท ซิคซ)
Now run along wit’cha little ass hits
(เนา รัน อะลอง วิทชา ลิ๊ทเทิ่ล อาซ ฮิท)
Read my rap sheet n*gga, THREE CLASSICS
(เร็ด มาย แร็พ ฌีท เอ็น *gga , ธรี คแลซซิแค็ล)
Shut ya bumba’ got A-Rod numbers
(ฌัท ยา bumba ก็อท ดา ร็อด นัมเบอะ)
All you muddaskunks get buried in the trunk
(ออล ยู muddaskunks เก็ท เบริ อิน เดอะ ทรังค)
When I blast the pump, I leave you relaxed
(ฮเว็น นาย บลาซท เดอะ พัมพ , ไอ ลีฝ ยู ริแลคซ)
In the hospital lookin’ at M*A*S*H for months
(อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล ลุคกิน แอ็ท เอ็ม *อะ.-*เอส *เฮส ฟอ มันธ)
Then I dumps dough on the D.A. desk
(เด็น นาย ดัมพ โด ออน เดอะ ดี อะ เด็ซค)
And the fleece got free and pee-pee on the steps…
(แอ็นด เดอะ ฟลีซ ก็อท ฟรี แอ็นด พี พี ออน เดอะ ซเท็พ)
We’ve got no respect
(หวีบ ก็อท โน ริซเพคท)
No law or governin’ why you f*ckin’ wit’ him?
(โน ลอ ออ governin ฮไว ยู เอฟ *ckin วิท ฮิม)
Matta’fact, why you f*ckin’ wit’ them?
(Mattafact , ฮไว ยู เอฟ *ckin วิท เฑ็ม)
All ya’ll need is the R-O-C baby
(ออล ยอล นีด อีส เดอะ อาร์ โอ ซี เบบิ)

CHORUS
(โครัซ)

Listen…
(ลิ๊สซึ่น)
[All I need]
([ ออล ไอ นีด ])
Rocafella Records…
(Rocafella เรคออด)
Freeway…
(ฟรีเวย์)
Oskino and Sparks…
(Oskino แอ็นด ซพาค)
Chris & Neef
(คริส & Neef)
[All I need]
([ ออล ไอ นีด ])
Mickey and Mallory…
(มิคกี้ แอ็นด Mallory)
Broad Street Bully…
(บรอด ซทรีท บุลลิ)
M-Extra Money, ha…
(เอ็ม เอ๊กซทร่า มันอิ , ฮา)
YOUNG!
(ยัง !)
[All I need]
([ ออล ไอ นีด ])
H to the izzo…
(เฮส ทู ดิ izzo)
CLUE!
(คลู !)
Rell…
(Rell)
Uh huh…yeah, yeah…
(อา ฮู เย่ , เย่)
[All I need]
([ ออล ไอ นีด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Need คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น