เนื้อเพลง Go to Church คำอ่านไทย Ice Cube feat Lil Jon, Snoop Dogg

[Snoop Dogg]
( [ ซนูพ ด๊อก ])
N*gga you need to stop snitchin!
(เอ็น *gga ยู นีด ทู ซท็อพ สนิกชิน !)
All that yip-yappin and jaw-jackin
(ออล แดท yip แยพปิน แอ็นด จอ แจกคิน)
N*gga if you scared, go to church
(เอ็น *gga อิฟ ยู ซคา , โก ทู เชิช)
You knew the job was dangerous when you took it
(ยู นยู เดอะ โจบ วอส เดนเจอะรัซ ฮเว็น ยู ทุค อิท)

Whattup it’s the big boss Dogg
(ฮวอทดั๊พ อิทซ เดอะ บิก บอส ด๊อก)
Snoop D-O-double-G, Eastside L.B.C.
(ซนูพ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี , อีสซาย แอล บี ซี)
And I’m bobbin to the beat of my O.G. homeboy Ice Cube
(แอ็นด แอม บอบบิน ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย โอ จี โฮมบอย ไอซ คยูบ)
And I’m C-walkin on the motherf*ckin concrete
(แอ็นด แอม ซี วอคกิน ออน เดอะ motherf*ckin คอนครีท)

[Intro: Ice Cube]
([ อินโทร : ไอซ คยูบ ])
Yo if you’re f*cked up, put your cups up
(โย อิฟ ยัวร์ เอฟ *cked อัพ , พัท ยุร คัพ อัพ)
Ice Cube and Snoop Dogg, n*gga what’s up
(ไอซ คยูบ แอ็นด ซนูพ ด๊อก , เอ็น *gga ว็อท อัพ)
See he’s a gangster, I’m a hustler
(ซี อีส ซา แกะซเทอะ , แอม มา ฮัซเลอะ)
Yo it’s either thank ya, or it’s f*ck ya
(โย อิทซ อีเฑอะ แธ็งค ยา , ออ อิทซ เอฟ *ck ยา)

[Ice Cube + [Lil Jon]]
([ ไอซ คยูบ + [ ลิล จอนนี่ ] ])
I’m down with Lil Jon ain’t got to pretend [YEAH!]
(แอม เดาน วิฑ ลิล จอนนี่ เอน ก็อท ทู พริเทนด [ เย่ ! ])
” Crunk Juice ” n*gga run the club that you in [HEY!]
(” ครัก จูซ ” เอ็น *gga รัน เดอะ คลับ แดท ยู อิน [ เฮ ! ])
You scary motherf*ckers don’t wanna bring the ruckus [NAH!]
(ยู สเกลี่ motherf*ckers ด้อนท์ วอนนา บริง เดอะ ruckus [ นาห์ ! ])
You just spend all your time in the club tryin to duck us [WHAT?]
(ยู จัซท ซเพ็นด ออล ยุร ไทม อิน เดอะ คลับ ทายอิน ทู ดั๊ค อัซ [ ว็อท ])
And if you walk by n*gga, I’ma knock fire n*gga
(แอ็นด อิฟ ยู วอค ไบ เอ็น *gga , แอมอา น็อค ไฟร เอ็น *gga)
from yo’ ass, you can come try n*gga [HEY!]
(ฟร็อม โย อาซ , ยู แค็น คัม ทไร เอ็น *gga [ เฮ ! ])
In the hood, all the way down South [YEAH!]
(อิน เดอะ ฮุด , ออล เดอะ เว เดาน เซาธ [ เย่ ! ])
I ain’t Mike Jones, keep my name out’cha mouth b*tch [Mike Jones]
(ไอ เอน ไมค โจเนส , คีพ มาย เนม outcha เมาธ บี *tch [ ไมค โจเนส ])
We can get it crackin if it get to clickin clackin
(วี แค็น เก็ท ดิธ แครกคิน อิฟ อิท เก็ท ทู clickin clackin)
Look at Mr. Jackson, n*gga with no reaction
(ลุค แกท มีซเทอะ แจคสัน , เอ็น *gga วิฑ โน ริแอคฌัน)
If you scared, go to church, we gon’ hit you where it hurts
(อิฟ ยู ซคา , โก ทู เชิช , วี ก็อน ฮิท ยู ฮแว อิท เฮิท)
That don’t work, we’ll put you in the dirt
(แดท ด้อนท์ เวิค , เว็ล พัท ยู อิน เดอะ เดิท)
Cause a whole lot of rappers make a whole lot of noise [hey]
(คอส อะ โฮล ล็อท อ็อฝ แรพเพอ เมค เก โฮล ล็อท อ็อฝ นอยส [ เฮ ])
Lyrics full of steroids, n*ggaz paranoid [hey]
(ลีริค ฟูล อ็อฝ สเตียรอยด์ , เอ็น *ggaz พารานอย [ เฮ ])
And when you get that blowup, it make you throw up
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท แดท blowup , อิท เมค ยู ธโร อัพ)
When you realize your favorite rapper ain’t got no nuts
(ฮเว็น ยู รีแอะไลส ยุร เฟเฝอะริท แรพเพอ เอน ก็อท โน นัท)

[Chorus 2X: Ice Cube + [Lil Jon]]
([ โครัซ 2X : ไอซ คยูบ + [ ลิล จอนนี่ ] ])
If you a scared motherf*cker go to church [GO TO CHURCH]
(อิฟ ยู อะ ซคา motherf*cker โก ทู เชิช [ โก ทู เชิช ])
If you a gutter motherf*cker do your dirt [A DO YOUR DIRT]
(อิฟ ยู อะ กัทเทอะ motherf*cker ดู ยุร เดิท [ อะ ดู ยุร เดิท ])
If you a down motherf*cker put in work [A PUT IN WORK]
(อิฟ ยู อะ เดาน motherf*cker พัท อิน เวิค [ อะ พัท อิน เวิค ])
IF you a crazy motherf*cker go berzerk [A GO BERZERK!]
(อิฟ ยู อะ คเรสิ motherf*cker โก berzerk [ อะ โก BERZERK ! ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Click clackin, pistol-packin, Crip raggin folio
(คลิค clackin , พิ๊สท่อล แพคกิน , คริป แลคกิน โฟลิโอ)
Who the only n*gga in the club with the toolio
(ฮู ดิ โอ๊นลี่ เอ็น *gga อิน เดอะ คลับ วิฑ เดอะ toolio)
You ain’t know? Yeah you did; there it was, there it is
(ยู เอน โน เย่ ยู ดิด ; แดร์ อิท วอส , แดร์ อิท อีส)
” Is that Coolio? ” Naw b*tch, let me in
(” อีส แดท Coolio ” นอว บี *tch , เล็ท มี อิน)
Jibba-jabba snatcher get at ya, spit at actors & rappers
(Jibba แจบบา สแนซเชอ เก็ท แอ็ท ยา , ซพิท แอ็ท แอคเทอะ & แรพเพอ)
Hang out with kidnappers and jackers
(แฮ็ง เอ้า วิฑ kidnappers แซน jackers)
Make money off crackers; can you imagine how I keep sh*t crackin?
(เมค มันอิ ออฟฟ คแรคเคอะ ; แค็น ยู อิแมจอิน เฮา ไอ คีพ ฌะ *ที แครกคิน)
It’s the big boss Dogg I’m back in action and smashin
(อิทซ เดอะ บิก บอส ด๊อก แอม แบ็ค อิน แอคฌัน แอ็นด สแมสชิน)

I flash with the bling I sur-pass the supreme
(ไอ ฟแล็ฌ วิฑ เดอะ บลิง ไอ เซอ เพซ เดอะ ซิวพรีม)
You don’t really wanna have a clash with my team
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา แฮ็ฝ อะ คแล็ฌ วิฑ มาย ทีม)
I mix hash with the green I’m the, last of the kings
(ไอ มิคซ แฮ็ช วิฑ เดอะ กรีน แอม เดอะ , ลาซท อ็อฝ เดอะ คิง)
If I got a b*tch with me she got ass in them jeans
(อิฟ ฟาย ก็อท ดา บี *tch วิฑ มี ชี ก็อท อาซ ซิน เฑ็ม จีน)
Rollin through yo’ neighborhood, my Cadillac so clean
(โรลลิน ธรู โย เนเบอะฮุด , มาย คาดิลแล โซ คลีน)
Servin all you s*ckers cause you all dopefiends
(เซิฝวิน ออล ยู เอส *ckers คอส ยู ออล dopefiends)
Just like that dopeman, n*gga what’s up?
(จัซท ไลค แดท dopeman , เอ็น *gga ว็อท อัพ)
You run up with that bullsh*t I’ll f*ck yo’ ass up
(ยู รัน อัพ วิฑ แดท bullsh*ที แอล เอฟ *ck โย อาซ อัพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lil Jon: repeat 2X]
([ ลิล จอนนี่ : ริพีท 2X ])
You scared, you scared
(ยู ซคา , ยู ซคา)
You scared motherf*cker you scared
(ยู ซคา motherf*cker ยู ซคา)
You scared [you scared] you scared [you scared]
(ยู ซคา [ ยู ซคา ] ยู ซคา [ ยู ซคา ])
You scared motherf*cker you scared [you scared]
(ยู ซคา motherf*cker ยู ซคา [ ยู ซคา ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ice Cube + [Lil Jon]]
([ ไอซ คยูบ + [ ลิล จอนนี่ ] ])
It goes one for the money [HEY] two for the show [YEAH]
(อิท โกซ วัน ฟอ เดอะ มันอิ [ เฮ ] ทู ฟอ เดอะ โฌ [ เย่ ])
Three for the p*ssy, fo’ for the glow [HEY]
(ธรี ฟอ เดอะ พี *ssy , โฟ ฟอ เดอะ กโล [ เฮ ])
Five for the rookies, six for the pros [NAH]
(ไฟฝ ฟอ เดอะ รูคอิ , ซิคซ ฟอ เดอะ พโร [ นาห์ ])
Seven for the numbers of them f*ckin zeroes [WHAT?]
(เซฝเอ็น ฟอ เดอะ นัมเบอะ อ็อฝ เฑ็ม เอฟ *ckin zeroes [ ว็อท ])
Eight for haters, nine for the cause
(เอท ฟอ เฮเดอ , ไนน ฟอ เดอะ คอส)
Ten for my n*ggaz, behind big bars [HEY]
(เท็น ฟอ มาย เอ็น *ggaz , บิไฮนด บิก บา [ เฮ ])
F*ck these devils, and they laws [YEAH!]
(เอฟ *ck ฑิส เด๊ฝิ้ล , แอ็นด เด ลอ [ เย่ ! ])
Never question the size of Ice Cube’s balls
(เนฝเวอะ คเวซชัน เดอะ ไซส อ็อฝ ไอซ คยูบ บอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go to Church คำอ่านไทย Ice Cube feat Lil Jon, Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น