เนื้อเพลง I Am คำอ่านไทย G-Dep

[Kool G Rap]
( [ Kool จี แร็พ ])
G Rap with my n*gga G-Dep
(จี แร็พ วิฑ มาย เอ็น *gga จี Dep)
We about to do it Gorilla style, u heard
(วี อะเบาท ทู ดู อิท โกะรีลละ ซไทล , ยู เฮิด)
It’s a Igloo-Badboy collabo thing u know
(อิทซ ซา อีกลู Badboy โคลลาโบ ธิง ยู โน)
Y’all n*ggaz ain’t ready for it
(ยอล เอ็น *ggaz เอน เรดอิ ฟอ อิท)
Coming rambo style n*gga
(คัมอิง แรมโบซไทล เอ็น *gga)
2 guns up
(ทู กัน อัพ)
Y’all n*ggaz better duck down
(ยอล เอ็น *ggaz เบทเทอะ ดั๊ค เดาน)
I’ll get your cap lifted off
(แอล เก็ท ยุร แค็พ ลิฟท ออฟฟ)
Thats how we doing it for the new millennium u heard
(แด๊ท เฮา วี ดูอิง อิท ฟอ เดอะ นยู มิเลนเนียม ยู เฮิด)

[G Dep]
([ จี Dep ])
Regardless of the wait i’m gonna stay straight ghetto
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ เดอะ เวท แอม กอนนะ ซเท ซทเรท เกทโท)
Everybody high, don’t nobody say hello
(เอวี่บอดี้ ไฮ , ด้อนท์ โนบอดี้ เซ เฮ็ลโล)
Even when the sunshining it ain’t yellow
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ sunshinings อิท เอน เยลโล)
Get out of the borough
(เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ เบอโระ)
If u know it ain’t thorough
(อิฟ ยู โน อิท เอน เธอโระ)
N*ggas play ball, AWOL, on the furlow
(เอ็น *ggas พเล บอล , เอวอว , ออน เดอะ furlow)
Still came down on the furl and pumped hero
(ซทิล เคม เดาน ออน เดอะ เฟิล แอ็นด พัมพ ฮีโร)
Red and grey Macs
(เร็ด แอ็นด กเร แมค)
Keep it clean as Ajax
(คีพ อิท คลีน แอ็ส Ajax)
Ghettos sling cracks
(เกทโท ซลิง คแร็ค)
While u n*ggas pay tax
(ฮไวล ยู เอ็น *ggas เพ แท็คซ)
Now how ghetto is this
(เนา เฮา เกทโท อีส ดีซ)
u can catch me in your hallway taking a piss
(ยู แค็น แค็ช มี อิน ยุร ฮอวเวย์ เทคอิง อะ พิซ)
One hand on my d*ck one hand on a spliff
(วัน แฮ็นด ออน มาย d*ck วัน แฮ็นด ออน อะ สพิริฟ)
Burnt lips from the roach clip, yellow tips
(เบินท ลิพ ฟร็อม เดอะ โรช คลิพ , เยลโล ทิพ)
If we aint closed it I get ferocious
(อิฟ วี เอน คโลส ดิท ไอ เก็ท ฟิโรฌัซ)
Know this whole sh*t will leave me in them roaches
(โน ดีซ โฮล ฌะ *ที วิล ลีฝ มี อิน เฑ็ม roaches)
In your car motion I cause commotion
(อิน ยุร คา โมฌัน นาย คอส ค็อมโมฌัน)
And i probably need some lotion
(แอ็นด ดาย พรอบอับลิ นีด ซัม โลฌัน)
But i don’t get f*cked
(บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท เอฟ *cked)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
[G Dep [sung]]
([ จี Dep [ ซัง ] ])

I am
(ไอ แอ็ม)
[a ghetto n*gga]
([ อะ เกทโท เอ็น *gga ])

A ghetto n*gga you can tell in a talk
(อะ เกทโท เอ็น *gga ยู แค็น เท็ล อิน อะ ทอค)
On the corner selling the snort
(ออน เดอะ คอเนอะ เซลลิง เดอะ ซนอท)
It’s hell in New York
(อิทซ เฮ็ล อิน นยู ยอค)
Won’t stop for a minute cops telling you hawk
(ว็อนท ซท็อพ ฟอ รา มินยูท ค็อพ เทลลิง ยู ฮอค)
Fake guards telling you pork
(เฟค กาด เทลลิง ยู โพค)
Settle for shorts
(เซ็ทเทิ่ล ฟอ ฌอท)
Running from court
(รันนิง ฟร็อม โคท)
New ports, criminal thoughts
(นยู โพท , ครีมอิแน็ล ธอท)
On the blocks bodies acourt
(ออน เดอะ บล็อค บอดีสฺacourt)
Nobody supports
(โนบอดี้ ซัพโพท)

[Rakim]
([ แรคคิม ])
It’s a ghetto n*gga thorough n*ggas that get cake
(อิทซ ซา เกทโท เอ็น *gga เธอโระ เอ็น *ggas แดท เก็ท เคค)
Five boroughs of n*ggaz do his ? a ? flip weight
(ไฟฝ เบอโระ อ็อฝ เอ็น *ggaz ดู ฮิส ซา ฟลิพ เวท)
Change garments to trick Jake, u dis jake
(เชนจ กาเม็นท ทู ทริค เจก , ยู ดิซ เจก)
I want it yo I got warrants in six states
(ไอ ว็อนท ดิธ โย ไอ ก็อท วอแร็นท ซิน ซิคซ ซเทท)
They come in a stolen whip with switched plates
(เด คัม อิน อะ ซโทเล็น ฮวิพ วิฑ ซวิช เพล๊ท)
Stickers hate I never leave a bread to trace
(ซทีคเคอะ เฮท ไอ เนฝเวอะ ลีฝ อะ บเร็ด ทู เทร๊ซ)
Only evidence I leave is hickies on chicks’ face
(โอ๊นลี่ เอฝอิเด็นซ ไอ ลีฝ อีส ฮิกคีสฺ ออน ชิค เฟซ)
In the corner with the crooked n*ggas
(อิน เดอะ คอเนอะ วิฑ เดอะ ครุค เอ็น *ggas)
But yo sh*t’s straight
(บัท โย ฌะ *ts ซทเรท)
We start war to leave with these seven revolvers
(วี ซทาท วอ ทู ลีฝ วิฑ ฑิส เซฝเอ็น ริฝอลเฝอะ)
Sell case never test the floor
(เซ็ล เคซ เนฝเวอะ เท็ซท เดอะ ฟโล)
Sticky yank slicking enough y’all
(ซทีคคิ แย็งค slickings อินัฟ ยอล)
I’m a man enough to put on a dress
(แอม มา แม็น อินัฟ ทู พัท ออน อะ ดเรซ)
To creep up like grand-moma and bust y’all
(ทู ครีพ อัพ ไลค แกรนด์ โมมมา แอ็นด บัซท ยอล)
Get close enough to part your vest and tux off
(เก็ท คโลส อินัฟ ทู พาท ยุร เฝ็ซท แอ็นด tux ออฟฟ)
Who would have thought the lady with the car would crush y’all
(ฮู เวิด แฮ็ฝ ธอท เดอะ เลดิ วิฑ เดอะ คา เวิด ครัฌ ยอล)
Too smart to get caught
(ทู ซมาท ทู เก็ท คอท)
But I got fam up north
(บัท ไอ ก็อท แฟมอัพ นอธ)
So if they put me in coughs
(โซ อิฟ เด พัท มี อิน ค็อฟ)
I’ll call f*ck y’all
(แอล คอล เอฟ *ck ยอล)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[Kool G Rap]
([ Kool จี แร็พ ])
Knock back the hammer smell the
(น็อค แบ็ค เดอะ แฮมเมอะ ซเม็ล เดอะ)
Pop that cantelope
(พ็อพ แดท cantelope)
For the venom in my python spit
(ฟอ เดอะ เฝนอัม อิน มาย ไพธัน ซพิท)
It ain’t no antidote
(อิท เอน โน แอนทิโดท)
Jackpot from crack blocks
(แจคพอต ฟร็อม คแร็ค บล็อค)
I was a man of dope
(ไอ วอส ซา แม็น อ็อฝ โดพ)
Snapshots to get your camera broke
(Snapshots ทู เก็ท ยุร แคมเออะระ บโรค)
You hoes used to plan a gross
(ยู โฮ ยูซ ทู แพล็น อะ กโรซ)
With the hands toast
(วิฑ เดอะ แฮ็นด โทซท)
Close and stand opposed
(คโลส แอ็นด ซแท็นด ออปโพส)
Rubber bands she knows
(รับเบอะ แบ็นด ชี โน)
Grams of the coke
(กแร็ม อ็อฝ เดอะ โคค)
Razor blade tuck the side the line
(เรเสอะ บเลด ทัค เดอะ ไซด เดอะ ไลน)
The banter of the coke
(เดอะ แบนเทอะ อ็อฝ เดอะ โคค)
Watching n*ggas die with my hand on their doe
(วัทชิง เอ็น *ggas ได วิฑ มาย แฮ็นด ออน แด โด)
Singing with the bass
(ซิงกิง วิฑ เดอะ แบ็ซ)
And wash up the ?land? when they float
(แอ็นด ว็อฌ อัพ เดอะ แล็นด ฮเว็น เด ฟโลท)
Choking on your own words
(โชคิง ออน ยุร โอน เวิด)
Should have watched the ground when u spoke
(เชิด แฮ็ฝ ว็อช เดอะ กเรานด ฮเว็น ยู ซโพค)
One last final approach
(วัน ลาซท ไฟแน็ล แอ็พโรช)
Make your whole family ghost
(เมค ยุร โฮล แฟมอิลิ โกซท)
Bust bottles of cham and and we toast
(บัซท บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ cham แอ็นด แอ็นด วี โทซท)
Till your photo stamped in the post
(ทิล ยุร โฟโท ซแท็มพ อิน เดอะ โพซท)
Sex gland cut off jammed in ur throat
(เซ็คซ กแล็นด คัท ออฟฟ แจมชฺ อิน ur ธโรท)
Man are u gross
(แม็น อาร์ ยู กโรซ)
B*tch hanging from the lampost
(บี *tch แฮงอิง ฟร็อม เดอะ lampost)
We shoot from up close
(วี ฌูท ฟร็อม อัพ คโลส)
Blow canners the most
(บโล แคนเนอะ เดอะ โมซท)
Catch an overdose
(แค็ช แอน โอเฝอะโดซ)
N*gga we own the coast
(เอ็น *gga วี โอน เดอะ โคซท)

[G Dep [sung]]
([ จี Dep [ ซัง ] ])

I am
(ไอ แอ็ม)
[a ghetto n*gga] [X2]
([ อะ เกทโท เอ็น *gga ] [ X2 ])

[Fade Out]
([ เฝด เอ้า ])

[feat. Kool G. Rap, Rakim]
([ ฟีท Kool จี แร็พ , แรคคิม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น