เนื้อเพลง My Block (Remix) คำอ่านไทย 2Pac

[2Pac]
( [ 2Pac ])
Damn, take a ride, to my block
(แด็ม , เทค เก ไรด , ทู มาย บล็อค)
My block, that’s right! Heh
(มาย บล็อค , แด๊ท ไรท ! เอฮ)
F’real on my motherf*ckin block
(Freal ออน มาย motherf*ckin บล็อค)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
They got a n*gga
(เด ก็อท ดา เอ็น *gga)
Sheddin tears, reminiscin on my past fears
(เชดดิน เทีย , reminiscin ออน มาย พาซท เฟีย)
Cause sh*t was hectic for me last year
(คอส ฌะ *ที วอส เฮคทิค ฟอ มี ลาซท เยีย)
It appears that I’ve been marked for death, my heartless breath
(อิท แอ็พเพีย แดท แอฝ บีน ม๊าร์ค ฟอ เด็ธ , มาย ฮาทเลส บเร็ธ)
The underlying cause of my arrest, my life is stressed
(ดิ underlyings คอส อ็อฝ มาย แอะเรซท , มาย ไลฟ อีส ซทเร็ซ)
And no rest forever weary, my eyes stay teary
(แอ็นด โน เร็ซท เฟาะเรฝเออะ เวียริ , มาย ไอ ซเท ทีรี)
for all the brothers that are buried in the cemetery
(ฟอ ออล เดอะ บรัฑเออะ แดท อาร์ เบริ อิน เดอะ เซมอิทริ)
Sh*t is scary, how black on black crime legendary
(ฌะ *ที อีส สเกลี่ , เฮา บแล็ค ออน บแล็ค คไรม เลจเอ็นเดริ)
But at times unnessecary, I’m gettin worried
(บัท แอ็ท ไทม unnessecary , แอม เกดดิน เวอริ)
Teardrops and closed caskets, the three strikes law is drastic
(ทรีดรอป แซน คโลส แคซเค็ท , เดอะ ธรี ซทไรค ลอ อีส ดแรซทิค)
And certain death for us ghetto bastards
(แอ็นด เซอทิน เด็ธ ฟอ อัซ เกทโท แบซเทิด)
What can we do when we’re arrested, but open fire
(ว็อท แค็น วี ดู ฮเว็น เวีย แอะเรซท , บัท โอเพ็น ไฟร)
Life in the pen ain’t for me, cause I’d rather die
(ไลฟ อิน เดอะ เพ็น เอน ฟอ มี , คอส อาย ราฑเออะ ได)
But don’t cry through your despair
(บัท ด้อนท์ คไร ธรู ยุร ดิซแพ)
I wonder if the Lord still cares, for us n*ggaz on welfare
(ไอ วันเดอะ อิฟ เดอะ ลอด ซทิล แค , ฟอ อัซ เอ็น *ggaz ออน เวลแฟ)
And who cares if we survive
(แอ็นด ฮู แค อิฟ วี เซอะไฝฝ)
The only time they notice a n*gga is when he’s clutchin on a four-five
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม เด โนทิซ อะ เอ็น *gga อีส ฮเว็น อีส clutchin ออน อะ โฟ ไฟฝ)
My neighborhood ain’t the same
(มาย เนเบอะฮุด เอน เดอะ เซม)
Cause all these little babies goin crazy and they sufferin in the game
(คอส ออล ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล เบบีสฺ โกอิน คเรสิ แอ็นด เด ซัฟเฟอลิน อิน เดอะ เกม)
And I swear it’s like a trap
(แอ็นด ดาย ซแว อิทซ ไลค เก ทแร็พ)
But I ain’t given up on the hood, it’s all good when I go back
(บัท ไอ เอน กีฝเอ็น อัพ ออน เดอะ ฮุด , อิทซ ซอร์ เกิด ฮเว็น นาย โก แบ็ค)
Hoes show me love, n*ggaz give me props
(โฮ โฌ มี ลัฝ , เอ็น *ggaz กิฝ มี พร็อพ)
Forever hop cause it don’t stop… on my block
(เฟาะเรฝเออะ ฮ็อพ คอส อิท ด้อนท์ ซท็อพ ออน มาย บล็อค)

[Chorus: a bunch of kids – see the liner notes]
([ โครัซ : อะ บันช อ็อฝ คิด ซี เดอะ ไลนเออะ โนท ])
Livin life is but a dream
(ลีฝอิน ไลฟ อีส บัท ดา ดรีม)
Hard times is all we see [on my block]
(ฮาด ไทม ซิส ซอร์ วี ซี [ ออน มาย บล็อค ])
Every block is kinda mean
(เอฝริ บล็อค อีส กินดา มีน)
But on our block we still playyyyyy
(บัท ออน เอ๊า บล็อค วี ซทิล playyyyyy)
But on our block we still playyyyyy…
(บัท ออน เอ๊า บล็อค วี ซทิล playyyyyy)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Now sh*t’s constantly hot, on my block, it never fails to be gunshots
(เนา ฌะ *ts คอนสแท็นทลิ ฮ็อท , ออน มาย บล็อค , อิท เนฝเวอะ เฟล ทู บี กันชอทพฺ)
Can’t explain a mother’s pain, when her son drops
(แค็นท เอ็คซพเลน อะ ม๊าเธ่อร์ เพน , ฮเว็น เฮอ ซัน ดร็อพ)
Black male slippin in hail when will we prevail
(บแล็ค เมล สลิปพิน อิน เฮล ฮเว็น วิล วี พริเฝล)
Fearin jail but crack sales got me livin well
(Fearin เจล บัท คแร็ค เซล ก็อท มี ลีฝอิน เว็ล)
And the system’s sucidal with this Thug’s Life
(แอ็นด เดอะ ซีซเท็ม sucidal วิฑ ดีซ ธัก ไลฟ)
Stayin strapped forever strapped in this drug life
(สเตยิน สแตปชฺ เฟาะเรฝเออะ สแตปชฺ อิน ดีซ ดรัก ไลฟ)
God help me, cause I’m starvin, can’t get a job
(ก็อด เฮ็ลพ มี , คอส แอม starvin , แค็นท เก็ท ดา โจบ)
So I resort to violent robberies, my life is hard
(โซ ไอ ริสอท ทู ไฝโอะเล็นท robberies , มาย ไลฟ อีส ฮาด)
Can’t sleep cause all the dirt make my heart hurt
(แค็นท ซลีพ คอส ออล เดอะ เดิท เมค มาย ฮาท เฮิท)
Put in work and shed tears for my dead peers
(พัท อิน เวิค แอ็นด ชี เทีย ฟอ มาย เด็ด เพีย)
Mislead from childhood where I went astray
(มีซลีด ฟร็อม ไชลดฮุด ฮแว ไอ เว็นท อัซทเร)
Till this day I still pray for a better way
(ทิล ดีซ เด ไอ ซทิล พเร ฟอ รา เบทเทอะ เว)
Can’t help but feel hopeless and heartbroke
(แค็นท เฮ็ลพ บัท ฟีล โฮพเล็ซ แซน ฮาทโบก)
From the start I felt the racism cause I’m dark
(ฟร็อม เดอะ ซทาท ไอ เฟ็ลท เดอะ racism คอส แอม ดาค)
Couldn’t quit the bullsh*t make me represent
(คูดซึ่น ควิท เดอะ bullsh*ที เมค มี เรพริเสนท)
Hit the bar and played the star, everywhere I went
(ฮิท เดอะ บา แอ็นด พเล เดอะ ซทา , เอวี่แวร์ ไอ เว็นท)
In my heart, I felt alone out here on my own
(อิน มาย ฮาท , ไอ เฟ็ลท อะโลน เอ้า เฮียร ออน มาย โอน)
I close my eyes and picture home… on my block
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน พีคเชอะ โฮม ออน มาย บล็อค)

[Chorus w/ minor variations]
([ โครัซ ดับบิว / ไมเนอะ แฝริเอฌัน ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ธรี ])
And I can’t help but wonder why, so many young kids had to die
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ บัท วันเดอะ ฮไว , โซ เมนอิ ยัง คิด แฮ็ด ทู ได)
Caught strays from AK’s and the driveby
(คอท ซทเร ฟร็อม AKs แซน เดอะ driveby)
Swollen pride and homicide, don’t coincide
(ซโวลเล็น พไรด แอ็นด ฮอมอิไซด , ด้อนท์ โคอินไซด)
Brothers cry for broken lives, mama come inside
(บรัฑเออะ คไร ฟอ บโรเค็น ไลฝ , มามะ คัม อีนไซด)
Cause our block is filled with danger
(คอส เอ๊า บล็อค อีส ฟิล วิฑ เดนเจอะ)
Used to be a close knit community but now we’re all cold strangers
(ยูซ ทู บี อะ คโลส นิท ค็อมยูนิทิ บัท เนา เวีย ออล โคลด ซทเรนเจอะ)
Time changes us to stone them crack pipes
(ไทม เชนจ อัซ ทู ซโทน เฑ็ม คแร็ค ไพพ)
All up and down the block exterminatin black life
(ออล อัพ แอ็นด เดาน เดอะ บล็อค exterminatin บแล็ค ไลฟ)
But I can’t blame the dealers
(บัท ไอ แค็นท บเลม เดอะ ดีลเออะ)
My mama’s welfare check has brought the next man chrome wheels
(มาย มามะ เวลแฟ เช็ค แฮ็ส บรอท เดอะ เน็คซท แม็น คโรม ฮวีล)
Sh*t’s real, I know ya feel, my tragedy
(ฌะ *ts ริแอ็ล , ไอ โน ยา ฟีล , มาย ทแรจเอะดิ)
A single mother with a problem child, daddy free
(อะ ซิ๊งเกิ้ล ม๊าเธ่อร์ วิฑ อะ พรอบเล็ม ไชล , แดดดิ ฟรี)
Hangin out pickin up game, sippin cheap liquor
(แฮนจิ้นเอ้า พิกคิน อัพ เกม , ซิบปิ่น ชีพ ลีคเออะ)
Gamin the hoochies hopin I can get to sleep with her
(แกมมิน เดอะ ฮูชีด โฮพปิน นาย แค็น เก็ท ทู ซลีพ วิฑ เฮอ)
It’s a man’s world, stayin strapped
(อิทซ ซา แม็น เวิลด , สเตยิน สแตปชฺ)
Fantasies of a n*gga livin phat, but held back
(แฟนตาซีสฺ อ็อฝ อะ เอ็น *gga ลีฝอิน แฟททฺ , บัท เฮ็ลด แบ็ค)
Pipe dreams can make the night seem hopeless
(ไพพ ดรีม แค็น เมค เดอะ ไนท ซีม โฮพเล็ซ)
Wide eyed and losin focus… on my block
(ไวด ไอ แอ็นด ลูซิน โฟ๊คัส ออน มาย บล็อค)

[Chorus w/ minor variations]
([ โครัซ ดับบิว / ไมเนอะ แฝริเอฌัน ])

[Verse Four]
([ เฝิซ โฟ ])
And block parties in tha projects lastin way past daylight
(แอ็นด บล็อค พาร์ที ซิน ท่า พรอจเอ็คท ลาสดินเว พาซท เดย์ไลท์)
A young n*gga learned to break night
(อะ ยัง เอ็น *gga เลิน ทู บเรค ไนท)
Used to play fight with my homies but they stuck in the pen
(ยูซ ทู พเล ไฟท วิฑ มาย โฮมี บัท เด ซทัค อิน เดอะ เพ็น)
I send them ends, but it’s tough on a friend, in my mind
(ไอ เซ็นด เฑ็ม เอ็นด , บัท อิทซ ทั๊ฟ ออน อะ ฟเร็นด , อิน มาย ไมนด)
I see the same motherf*ckers ballin
(ไอ ซี เดอะ เซม motherf*ckers บอลลิน)
Alcohol will make a lazy n*gga slip and fall, miss his call
(แอลโคะฮ็อล วิล เมค เก เลสิ เอ็น *gga ซลิพ แอ็นด ฟอล , มิซ ฮิส คอล)
I know the young n*ggaz understand this
(ไอ โน เดอะ ยัง เอ็น *ggaz อันเดิซแทนด ดีซ)
Growing up in this world where everything is scandalous
(กโรอิง อัพ อิน ดีซ เวิลด ฮแว เอ๊วี่ติง อีส ซแคนแดะลัซ)
I reminisce on tha fast times, past crimes
(ไอ ริมมีนิด ออน ท่า ฟัซท ไทม , พาซท คไรม)
Tryin to cop a slice of pizza with my last dime
(ทายอิน ทู ค็อพ อะ ซไลซ อ็อฝ พีสสะ วิฑ มาย ลาซท ไดม)
Can’t explain, just what attracts me to this dirty game
(แค็นท เอ็คซพเลน , จัซท ว็อท แอ็ทแรคท มี ทู ดีซ เดอทิ เกม)
Gold chains, some extra change, and the street fame
(โกลด เชน , ซัม เอ๊กซทร่า เชนจ , แอ็นด เดอะ ซทรีท เฟม)
And what’s strange is everybod knows my name, swear they all know me
(แอ็นด ว็อท ซทเรนจ อีส everybod โน มาย เนม , ซแว เด ออล โน มี)
And lots of cash make a n*gga change
(แอ็นด ล็อท อ็อฝ แค็ฌ เมค เก เอ็น *gga เชนจ)
I hit the green just to maintain, feelin pain
(ไอ ฮิท เดอะ กรีน จัซท ทู เมนเทน , ฟีลิน เพน)
For all the n*ggaz that I lost to the game… from my block
(ฟอ ออล เดอะ เอ็น *ggaz แดท ไอ ล็อซท ทู เดอะ เกม ฟร็อม มาย บล็อค)

[Chorus w/ minor variations; kids repeat last line over and over]
([ โครัซ ดับบิว / ไมเนอะ แฝริเอฌัน ; คิด ริพีท ลาซท ไลน โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ])

[2Pac – speaking over Chorus]
([ 2Pac ซพีคอิง โอเฝอะ โครัซ ])
Rest in peace to all the muh’f*ckers who passed away
(เร็ซท อิน พีซ ทู ออล เดอะ muhf*ckers ฮู พาซ อะเว)
From all the blocks that I’m from
(ฟร็อม ออล เดอะ บล็อค แดท แอม ฟร็อม)
One-twelve street, 7th Avenue, New York, Uptown, knahmsayin?
(วัน ทเว็ลฝ ซทรีท , 7th แอฝอินยู , นยู ยอค , อัพเทาน , knahmsayin)
183rd and Walt, my block, that’s right
(183rd แอ็นด Walt , มาย บล็อค , แด๊ท ไรท)
122nd and Morningside, my block, that’s right
(122nd แอ็นด Morningside , มาย บล็อค , แด๊ท ไรท)
Decatur Avenue, Baltimore, my block, that’s right
(Decatur แอฝอินยู , บอวทิมอว์ , มาย บล็อค , แด๊ท ไรท)
In the jungle of Atlantic City, that’s my block, that’s right
(อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล อ็อฝ แอตแลนติก ซีทอิ , แด๊ท มาย บล็อค , แด๊ท ไรท)
Los Angeles, haha, that’s my block too
(โรซAngeles , ฮาฮา , แด๊ท มาย บล็อค ทู)
Oakland, can’t forget Oaktown, that’s my block for sure
(โอคแรน, แค็นท เฟาะเกท โอ๊กทาว , แด๊ท มาย บล็อค ฟอ ฌุร)
And all the other blocks around this motherf*cker
(แอ็นด ออล ดิ อัฑเออะ บล็อค อะเรานด ดีซ motherf*cker)
Houston, Florida, St. Louis, Tennessee, Miami, Chicago
(ฮูซตัน , ฟอรีดา , เอ็ซท ลุอี , เทนเนซซี , มายเอมอี , ชิคาโก)
All y’all n*ggaz stay kickin up dust
(ออล ยอล เอ็น *ggaz ซเท คิคคินอัพ ดัซท)
Represent the motherf*ckin block
(เรพริเสนท เดอะ motherf*ckin บล็อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Block (Remix) คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น