เนื้อเพลง Drop It Like It’s Hot คำอ่านไทย Lil Wayne

[Lil Wayne]
( [ ลิล เวยอิน ])
Drop, drop, drop, what what what
(ดร็อพ , ดร็อพ , ดร็อพ , ว็อท ว็อท ว็อท)
After you back it up then stop
(อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
What, what, wha, drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
After you back it up and stop
(อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ แอ็นด ซท็อพ)
What, what, wha, drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Now drop it like it’s hot, drop drop it like its hot
(เนา ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em’ drop it like its hot, drop drop it like its hot
(เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)

hehe, listen
(ฮี้ฮี , ลิ๊สซึ่น)
[Verse 1- Lil wayne]
([ เฝิซ วัน ลิล เวยอิน ])
You know me girl
(ยู โน มี เกิล)
I’m a cash money millionaire look at my Rolie [Rolex] girl
(แอม มา แค็ฌ มันอิ มิลยะแน ลุค แกท มาย Rolie [ โรเหล็ก ] เกิล)
Drop to your knees top ya hair, ah ah slow me girl
(ดร็อพ ทู ยุร นี ท็อพ ยา แฮ , อา อา ซโล มี เกิล)
Now hit it strong, won’t be long, now catch it slowly girl
(เนา ฮิท ดิธ ซทร็อง , ว็อนท บี ล็อง , เนา แค็ช อิท ซโลลิ เกิล)
No he didn’t say that, yes I did girl
(โน ฮี ดิ๊นอิน เซ แดท , เย็ซ ซาย ดิด เกิล)
I don’t use rubbers, and I don’t plan no kids girl
(ไอ ด้อนท์ ยูซ รับเบอะ , แอ็นด ดาย ด้อนท์ แพล็น โน คิด เกิล)
I don’t want your number, I want your trouble, in ya skins girl
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยุร นัมเบอะ , ไอ ว็อนท ยุร ทรั๊บเบิ้ล , อิน ยา ซคิน เกิล)
Then after that, you can get it how you live girl
(เด็น อาฟเทอะ แดท , ยู แค็น เก็ท ดิธ เฮา ยู ไลฝ เกิล)
That’s on the real girl, I’m a pimp girl
(แด๊ท ออน เดอะ ริแอ็ล เกิล , แอม มา พิมพ เกิล)
Get it twisted, I’ll slam you like Shawn Kemp girl
(เก็ท ดิธ ทวิซท , แอล ซแล็ม ยู ไลค ชอน Kemp เกิล)
I know my neck get it hot like a lighter girl
(ไอ โน มาย เน็ค เก็ท ดิธ ฮ็อท ไลค เก ไลทเออะ เกิล)
I just slap you a couple of times, never fight it girl
(ไอ จัซท ซแล็พ ยู อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ไทม , เนฝเวอะ ไฟท ดิธ เกิล)
That’s cause I likes it girl
(แด๊ท คอส ไอ ไลค ซิท เกิล)
And let me tell you somethin girl, I am a player girl
(แอ็นด เล็ท มี เท็ล ยู ซัมติน เกิล , ไอ แอ็ม มา เพย์เยอร์ เกิล)
So don’t you try to play me cause I never save a girl
(โซ ด้อนท์ ยู ทไร ทู พเล มี คอส ไอ เนฝเวอะ เซฝ อะ เกิล)
Do me a favor girl, and wet the spot girl
(ดู มี อะ เฟเฝอะ เกิล , แอ็นด เว็ท เดอะ สพอท เกิล)
And after you back it up, drop it like its hot girl
(แอ็นด อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท เกิล)

[Chorus – Lil wayne]
([ โครัซ ลิล เวยอิน ])
Now after you back it up then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
What, what, wha drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Now after you back it up then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
What, what, wha, drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em’ drop it like it’s hot, drop drop it like its hot
(เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em’ drop it like its hot, drop drop it like its hot
(เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)

[Verse 2-B.G.]
([ เฝิซ ทู บี จี ])
First time need you to bend both knees
(เฟิซท ไทม นีด ยู ทู เบ็นด โบธ นี)
Wobble that ass right, then pop that p*ssy
(Wobble แดท อาซ ไรท , เด็น พ็อพ แดท พี *ssy)
The left one time, the right two times [whoa]
(เดอะ เล็ฟท วัน ไทม , เดอะ ไรท ทู ไทม [ โว้ว ])
Show a n*gga somethin, put it on a n*gga mind, come on, come on
(โฌ อะ เอ็น *gga ซัมติน , พัท ดิธ ออน อะ เอ็น *gga ไมนด , คัมมอน , คัมมอน)
Nice workin, b*tch
(ไน๊ซ์ เวิคกิน , บี *tch)
Ain’t no need to hold it in, what you workin with
(เอน โน นีด ทู โฮลด ดิท อิน , ว็อท ยู เวิคกิน วิฑ)
You want a Hot boy, hear me, work it b*tch
(ยู ว็อนท ดา ฮ็อท บอย , เฮีย มี , เวิค อิท บี *tch)
Then break a n*gga off, let me hurt you b*tch, let me hurt you b*tch
(เด็น บเรค กา เอ็น *gga ออฟฟ , เล็ท มี เฮิท ยู บี *tch , เล็ท มี เฮิท ยู บี *tch)
I’m on fire yea
(แอม ออน ไฟร เย)
I’m nasty and I’ma make you holler yea
(แอม นาซทิ แอ็นด แอมอา เมค ยู ฮอลเลอะ เย)
Girl think I’m playin, I’ma freak ya down
(เกิล ธิงค แอม เพลย์ยิน , แอมอา ฟรีค ยา เดาน)
I’ma show you how we do it on ?VL? Uptown, I’m wanna hear you make the move
(แอมอา โฌ ยู เฮา วี ดู อิท ออน VL อัพเทาน , แอม วอนนา เฮีย ยู เมค เดอะ มูฝ)
Ooo B.g sounds, I wanna hear you say aw boy you laid that down
(อู้ บี จี เซานด , ไอ วอนนา เฮีย ยู เซ อาว บอย ยู เลด แดท เดาน)
Aw you laid that down
(อาว ยู เลด แดท เดาน)
I’m hot yea, people say I’m off the block
(แอม ฮ็อท เย , พี๊เพิ่ล เซ แอม ออฟฟ เดอะ บล็อค)
But I won’t stop till you drop it likes its hot
(บัท ไอ ว็อนท ซท็อพ ทิล ยู ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)

[Chorus-Lil Wayne]
([ โครัซ ลิล เวยอิน ])
Now after you back it up then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
What, what, wha drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Now after you back it up then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
What, what, wha, drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em’ drop it like it’s hot, drop drop it like its hot
(เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, make em’ it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , เมค เอ็ม อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em’ drop it like its hot, drop drop it like its hot
(เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)

[Verse 3 – Lil Wayne]
([ เฝิซ ที ลิล เวยอิน ])
I’m a rider boy, the hottest boy, respect me
(แอม มา ไรดเออะ บอย , เดอะ ฮอทเดว บอย , ริซเพคท มี)
Cause I’m on fire boy, on fire boy
(คอส แอม ออน ไฟร บอย , ออน ไฟร บอย)
Got them trees, holler boy, holler boy
(ก็อท เฑ็ม ทรี , ฮอลเลอะ บอย , ฮอลเลอะ บอย)
Bout my cheese, them dollars boy, dollars boy
(เบาท มาย ชีส , เฑ็ม ดอลเลอะ บอย , ดอลเลอะ บอย)
I’m a seventeen survivor boy, with choppers boy
(แอม มา เซฝเอ็นทีน เซอะไฝฝเออะ บอย , วิฑ ชอปเพอ บอย)
I got guns that go BLOCK A boy, BLOCK A boy
(ไอ ก็อท กัน แดท โก บล็อค กา บอย , บล็อค กา บอย)
Ya’ll runnin with a monster boy, reason Wayne callin yall
(ยอล รูนนิน วิฑ อะ มอนซเทอะ บอย , รี๊ซั่น เวยอิน คอลลิน ยอล)
And I’m a mobster boy, hit it right I get my ball on like soccer boy
(แอ็นด แอม มา mobster บอย , ฮิท ดิธ ไรท ไอ เก็ท มาย บอล ออน ไลค ซอคเคอะ บอย)
I keep it right I ain’t gon thaw it off I’m a Tymer Boy
(ไอ คีพ อิท ไรท ไอ เอน ก็อน ธอ อิท ออฟฟ แอม มา Tymer บอย)
Go up in flames blockburner thats my motto boy
(โก อัพ อิน ฟเลม blockburner แด๊ท มาย มอทโท บอย)
It ain’t a game, I cock that cause I’m inside a boy
(อิท เอน ดา เกม , ไอ ค็อค แดท คอส แอม อีนไซด อะ บอย)
I’m a pimp, got a wife that’ll holler boy
(แอม มา พิมพ , ก็อท ดา ไวฟ แธดิลฮอลเลอะ บอย)
Catch her at the house steppin out the shower boy
(แค็ช เฮอ แรท เดอะ เฮาซ สเตปปิน เอ้า เดอะ เฌาเออะ บอย)
[shhhhhhhh] hehehehehe, got a lotta boys
([ shhhhhhhh ] hehehehehe , ก็อท ดา ลอทดา บอย)
Claim to be soldiers but lies boy
(คเลม ทู บี โซลเจอะ บัท ไล บอย)
And if I catch em I’ma bat em and make em retire boy
(แอ็นด อิฟ ฟาย แค็ช เอ็ม แอมอา แบ็ท เอ็ม แอ็นด เมค เอ็ม ริไทร บอย)
[Mannie Fresh]
([ Mannie ฟเร็ฌ ])
But a hump in your back and bend your rump
(บัท ดา ฮัมพ อิน ยุร แบ็ค แอ็นด เบ็นด ยุร รัมพ)
Hey sexy little mama we can do the hump
(เฮ เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล มามะ วี แค็น ดู เดอะ ฮัมพ)
And you can hurt me hurt me, sex me sex me [what]
(แอ็นด ยู แค็น เฮิท มี เฮิท มี , เซ็คซ มี เซ็คซ มี [ ว็อท ])
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
And after he finished, next me next me
(แอ็นด อาฟเทอะ ฮี ฟีนอิฌ , เน็คซท มี เน็คซท มี)
[Mannie Fresh]
([ Mannie ฟเร็ฌ ])
Work it jerk it pull it hold it grab it [whoa]
(เวิค อิท เจิค อิท พุล อิท โฮลด ดิท กแร็บ อิท [ โว้ว ])
I need it eat it beat it, silly rabbit [ooo]
(ไอ นีด ดิท อีท ดิธ บีท ดิธ , ซีลลิ แรบบิท [ อู้ ])
Ha, I stuffed you in the ass [ooo]
(ฮา , ไอ ซทัฟ ยู อิน ดิ อาซ [ อู้ ])
Got this thang up in ya like a snake in the grass [sss]
(ก็อท ดีซ เตง อัพ อิน ยา ไลค เก ซเนค อิน เดอะ กราซ [ sss ])
I know you wish you could go home [go home]
(ไอ โน ยู วิฌ ยู เคิด โก โฮม [ โก โฮม ])
To a n*gga with a d*ck like a python [python]
(ทู อะ เอ็น *gga วิฑ อะ d*ck ไลค เก ไพธัน [ ไพธัน ])
Stank b*tch ya like a off the hook telephone [telephone]
(ซแท็งค บี *tch ยา ไลค เก ออฟฟ เดอะ ฮุค เทลอิโฟน [ เทลอิโฟน ])
Got ya walkin round with nothin but a f*ckin thong [wha?!]
(ก็อท ยา วอคกิน เรานด วิฑ นอทติน บัท ดา เอฟ *ckin ธอง [ wha ! ])
Take the switch out on these freaks because cause i’m so wrong
(เทค เดอะ ซวิช เอ้า ออน ฑิส ฟรีค บิคอส คอส แอม โซ ร็อง)
[Lil wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
So wrong, so wrong, so wrong
(โซ ร็อง , โซ ร็อง , โซ ร็อง)
Drop [wha] so wrong, listen, listen, listen
(ดร็อพ [ wha ] โซ ร็อง , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)

[Chorus-Lil wayne]
([ โครัซ ลิล เวยอิน ])
Now after you back it up then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
Then what, what, wha drop it like its hot
(เด็น ว็อท , ว็อท , wha ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Now after you back it up then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
Then what, what, wha, drop it like its hot
(เด็น ว็อท , ว็อท , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em’ drop it like it’s hot, drop drop it like its hot
(เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
We make em’ drop it like its hot, drop drop it like its hot
(วี เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
[Lil wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Tell em’ after you back it up then stop
(เท็ล เอ็ม อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
What, what, wha drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
We tell em’ after you back it up then stop
(วี เท็ล เอ็ม อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
What, what, wha, drop it like its hot
(ว็อท , ว็อท , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
We make em’ drop it like it’s hot, drop drop it like its hot
(วี เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em’ drop it like its hot, drop drop it like its hot
(เมค เอ็ม ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
[Lil wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
They go wobblety wobblety, wa a wobblety wobblety
(เด โก wobblety wobblety , วา อะ wobblety wobblety)
Wa a wobblety wobblety, drop drop it like its hot
(วา อะ wobblety wobblety , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em wobblety wobblety, wa a wobblety wobblety
(เมค เอ็ม wobblety wobblety , วา อะ wobblety wobblety)
Wa a wobblety wobblety, wa a drop drop it like its hot
(วา อะ wobblety wobblety , วา อะ ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Now after you back it up then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
Wha wha wha, drop it like its hot
(Wha wha wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
They gotta wobblety wobblety wa a wobblety wobblety
(เด กอททะ wobblety wobblety วา อะ wobblety wobblety)
Wa a wobblety wobblety, drop drop it like it’s hot
(วา อะ wobblety wobblety , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Tell em after you back it up then stop
(เท็ล เอ็ม อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
Then wha, wha, wha, drop it like its hot
(เด็น wha , wha , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Make em after you back it up then stop
(เมค เอ็ม อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ เด็น ซท็อพ)
Then wha, wha, wha, drop it like its hot
(เด็น wha , wha , wha , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot drop drop it like its hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop em like it’s hot, drop it like it’s hot
(ดร็อพ เอ็ม ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot drop drop it like its hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drop It Like It’s Hot คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น