เนื้อเพลง Only God Can Judge Me คำอ่านไทย 2Pac feat Rappin 4-Tay

[Intro: 2Pac]
( [ อินโทร : 2Pac ])

Only God can judge me, is that right?
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี , อีส แดท ไรท)
[synth voice] Only God can judge me now
([ synth ฝอยซ ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี เนา)
Only God baby, nobody else, nobody else
(โอ๊นลี่ ก็อด เบบิ , โนบอดี้ เอ็ลซ , โนบอดี้ เอ็ลซ)
All you other motherf*ckers get out my business
(ออล ยู อัฑเออะ motherf*ckers เก็ท เอ้า มาย บีสเน็ซ)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Perhaps I was blind to the facts, stabbed in the back
(พแร็พซ ซาย วอส บไลนด ทู เดอะ แฟ็คท , ซแต็บ อิน เดอะ แบ็ค)
I couldn’t trust my own homies just a bunch a dirty rats
(ไอ คูดซึ่น ทรัซท มาย โอน โฮมี จัซท ดา บันช อะ เดอทิ แร็ท)
Will I, succeed, paranoid from the weed
(วิล ไอ , ซัคซีด , พารานอย ฟร็อม เดอะ วี)
And hocus pocus try to focus but I can’t see
(แอ็นด โฮคัซ โพคัซ ทไร ทู โฟ๊คัส บัท ไอ แค็นท ซี)
And in my mind I’ma blind man doin time
(แอ็นด อิน มาย ไมนด แอมอา บไลนด แม็น โดย ไทม)
Look to my future cause my past, is all behind me
(ลุค ทู มาย ฟยูเชอะ คอส มาย พาซท , อีส ซอร์ บิไฮนด มี)
Is it a crime, to fight, for what is mine?
(อีส ซิท อะ คไรม , ทู ไฟท , ฟอ ว็อท อีส ไมน)
Everybody’s dyin tell me what’s the use of tryin
(เอวี่บอดี้ ดายอิน เท็ล มี ว็อท ดิ ยูซ อ็อฝ ทายอิน)
I’ve been Trapped since birth, cautious, cause I’m cursed
(แอฝ บีน แทร๊พ ซินซ เบิธ , คอฌัซ , คอส แอม เคิซ)
And fantasies of my family, in a hearse
(แอ็นด แฟนตาซีสฺ อ็อฝ มาย แฟมอิลิ , อิน อะ เฮิซ)
And they say it’s the white man I should fear
(แอ็นด เด เซ อิทซ เดอะ ฮไวท แม็น นาย เชิด เฟีย)
But, it’s my own kind doin all the killin here
(บัท , อิทซ มาย โอน ไคนด โดย ออล เดอะ คิลลิน เฮียร)
I can’t lie, ain’t no love for the other side
(ไอ แค็นท ไล , เอน โน ลัฝ ฟอ ดิ อัฑเออะ ไซด)
Jealousy inside, make em wish I died
(เจลอะซิ อีนไซด , เมค เอ็ม วิฌ ไอ ได)
Oh my Lord, tell me what I’m livin for
(โอ มาย ลอด , เท็ล มี ว็อท แอม ลีฝอิน ฟอ)
Everybody’s droppin got me knockin on heaven’s door
(เอวี่บอดี้ ดรอพปิน ก็อท มี นอคคินออน เฮฝเอ็น โด)
And all my memories, of seein brothers bleed
(แอ็นด ออล มาย เมรโมรี , อ็อฝ ซีอินบรัฑเออะ บลีด)
And everybody grieves, but still nobody sees
(แอ็นด เอวี่บอดี้ กรีฝ , บัท ซทิล โนบอดี้ ซี)
Recollect your thoughts don’t get caught up in the mix
(เรค็อลเลค ยุร ธอท ด้อนท์ เก็ท คอท อัพ อิน เดอะ มิคซ)
Cause the media is full of dirty tricks
(คอส เดอะ มีเดียะ อีส ฟูล อ็อฝ เดอทิ ทริค)
Only God can judge me
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)

[Chorus: 2Pac]
([ โครัซ : 2Pac ])

[synth voice] Only God can judge me
([ synth ฝอยซ ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)
That’s right baby, yeah baby
(แด๊ท ไรท เบบิ , เย่ เบบิ)
[synth voice] Only God
([ synth ฝอยซ ] โอ๊นลี่ ก็อด)
Hahahahahahahaha
(Hahahahahahahaha)
[synth + Pac] Only God can judge me, only God can judge
([ synth + แพค ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี , โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ)
[synth cont.] me, only God
([ synth cont ] มี , โอ๊นลี่ ก็อด)
Only God can judge me
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)
[synth + Pac] Only God can judge me
([ synth + แพค ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)
And only God can
(แอ็นด โอ๊นลี่ ก็อด แค็น)
[synth voice] Only God can judge me, only God
([ synth ฝอยซ ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี , โอ๊นลี่ ก็อด)
Only God can judge me
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)
[synth + Pac] Only God can judge me
([ synth + แพค ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)
Only God can judge me
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)
[synth voice] Only God can judge me, only God
([ synth ฝอยซ ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี , โอ๊นลี่ ก็อด)
Only God can judge me
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)
[synth voice] Only God can judge me now
([ synth ฝอยซ ] โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี เนา)

[heart monitor: long beep]
([ ฮาท มอนอิเทอะ : ล็อง บีพ ])
Flatline!
(Flatline !)

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

I hear the doctor standing over me [heart monitor: beeping slowly]
(ไอ เฮีย เดอะ ดอคเทอะ ซแทนดิง โอเฝอะ มี [ ฮาท มอนอิเทอะ : beepings ซโลลิ ])
screamin I can make it
(สครีมมิน นาย แค็น เมค อิท)
Got a body full of bullet holes layin here naked
(ก็อท ดา บอดอิ ฟูล อ็อฝ บูลเล็ท โฮล เลย์อิน เฮียร เนคิด)
Still I, can’t breathe, somethings evil in my IV
(ซทิล ไอ , แค็นท บรีฑ , ซัมติง อี๊วิ้ว อิน มาย โฟว์)
Cause everytime I breathe, I think they killin me [beeping sound stops]
(คอส เอ๊รี่ไทม์ ไอ บรีฑ , ไอ ธิงค เด คิลลิน มี [ beepings เซานด ซท็อพ ])
I’m having nightmares, homicidal fantansies
(แอม แฮฝวิ่ง ไนท์แมร์ , ฮอมิไซดแอ็ล fantansies)
I wake up stranglin, danglin my bed sheets
(ไอ เวค อัพ stranglin , แดงกริน มาย เบ็ด ฌีท)
I call the nurse cause it hurts, to reminisce
(ไอ คอล เดอะ เนิซ คอส อิท เฮิท , ทู ริมมีนิด)
How did it come to this? I wish they didn’t miss
(เฮา ดิด ดิท คัม ทู ดีซ ซาย วิฌ เด ดิ๊นอิน มิซ)
Somebody help me, tell me where to go from here
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี , เท็ล มี ฮแว ทู โก ฟร็อม เฮียร)
Cause even Thugs cry, but do the Lord care?
(คอส อีเฝ็น ธัก คไร , บัท ดู เดอะ ลอด แค)
Try to remember, but it hurts
(ทไร ทู ริเมมเบอะ , บัท ดิธ เฮิท)
I’m walkin through the cemetary talkin to the, dirt
(แอม วอคกิน ธรู เดอะ cemetary ทอคกิ่น ทู เดอะ , เดิท)
I’d rather die like a man, than live like a coward
(อาย ราฑเออะ ได ไลค เก แม็น , แฑ็น ไลฝ ไลค เก เคาเอิด)
There’s a ghetto up in Heaven and it’s ours, Black Power
(แดร์ ซา เกทโท อัพ อิน เฮฝเอ็น แอ็นด อิทซ เอ๊า , บแล็ค เพาเออะ)
is what we scream as we dream in a paranoid state
(อีส ว็อท วี ซครีม แอ็ส วี ดรีม อิน อะ พารานอย ซเทท)
And our fate, is a lifetime of hate
(แอ็นด เอ๊า เฟท , อีส ซา ไลฟ์ไทม์ อ็อฝ เฮท)
Dear Mama, can you save me? And f*ck peace
(เดีย มามะ , แค็น ยู เซฝ มี แอ็นด เอฟ *ck พีซ)
Cause the streets got our babies, we gotta eat
(คอส เดอะ ซทรีท ก็อท เอ๊า เบบีสฺ , วี กอททะ อีท)
No more hesitation each and every black male’s trapped
(โน โม เฮสิเทฌัน อีช แอ็นด เอฝริ บแล็ค เมล แทร๊พ)
And they wonder why we suicidal runnin round strapped
(แอ็นด เด วันเดอะ ฮไว วี ซยูอิไซดแอ็ล รูนนิน เรานด สแตปชฺ)
Mista, Po-lice, please try to see that it’s
(Mista , โพ ไลซ , พลีส ทไร ทู ซี แดท อิทซ)
a million motherf*ckers stressin just like me
(อะ มีลยัน motherf*ckers สเตสซิน จัซท ไลค มี)
Only God can judge me
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)

[Chorus w/ variations]
([ โครัซ ดับบิว / แฝริเอฌัน ])

[Interlude: 2Pac]
([ อีนเทิลยูด : 2Pac ])

That which does not kill me can only make me stronger
(แดท ฮวิช โด น็อท คิล มี แค็น โอ๊นลี่ เมค มี สตองเกอร์)
[That’s for real]
([ แด๊ท ฟอ ริแอ็ล ])
and I don’t see why everybody feel as though
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ซี ฮไว เอวี่บอดี้ ฟีล แอ็ส โธ)
that they gotta tell me how to live my life
(แดท เด กอททะ เท็ล มี เฮา ทู ไลฝ มาย ไลฟ)
[You know?]
([ ยู โน ])
Let me live baby, let me live
(เล็ท มี ไลฝ เบบิ , เล็ท มี ไลฝ)

[Verse Three: Rappin 4-Tay, Tupac]
([ เฝิซ ธรี : แรพปิน โฟว Tay , ทูแปค ])

Pac I feel ya, keep servin it on the reala
(แพค ไอ ฟีล ยา , คีพ เซิฝวิน หนิด ออน เดอะ ลีเอวล่า)
For instance say a playa hatin mark is out to kill ya
(ฟอ อีนซแท็นซ เซ อะ พอลเย แฮดดิน ม๊าร์ค อีส เอ้า ทู คิล ยา)
Would you be wrong, for buckin a n*gga to the pavement?
(เวิด ยู บี ร็อง , ฟอ buckin อะ เอ็น *gga ทู เดอะ เพฝเมนท)
He gon’ get me first, if I don’t get him fool start prayin
(ฮี ก็อน เก็ท มี เฟิซท , อิฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท ฮิม ฟูล ซทาท เพลย์อิน)
Ain’t no such thing as self-defense in the court of law
(เอน โน ซัช ธิง แอ็ส เซ็ลฟ ดิเฟนซ อิน เดอะ โคท อ็อฝ ลอ)
So judge us when we get to where we’re goin wearin a cross, that’s real
(โซ จัจ อัซ ฮเว็น วี เก็ท ทู ฮแว เวีย โกอิน เวียริน อะ คร็อซ , แด๊ท ริแอ็ล)
Got him, lurked him, crept the f*ck up on him
(ก็อท ฮิม , เลิค ฮิม , คแร็พท เดอะ เอฟ *ck อัพ ออน ฮิม)
Sold a half a million tapes now everybody want him
(โซลด อะ ฮาล์ฟ อะ มีลยัน เทพ เนา เอวี่บอดี้ ว็อนท ฮิม)
After talkin behind my back like a b*tch would
(อาฟเทอะ ทอคกิ่น บิไฮนด มาย แบ็ค ไลค เก บี *tch เวิด)
Tellin them n*ggaz, ” You can fade him, ” punk I wish you would
(เทลลิน เฑ็ม เอ็น *ggaz , ” ยู แค็น เฝด ฮิม , ” พรัค ไอ วิฌ ยู เวิด)
It be them same motherf*ckers in your face that’ll rush up in your place
(อิท บี เฑ็ม เซม motherf*ckers ซิน ยุร เฟซ แธดิลรัฌ อัพ อิน ยุร พเลซ)
to get your safe, knowin you on that paper chase
(ทู เก็ท ยุร เซฟ , โนว์อิน ยู ออน แดท เพเพอะ เชซ)
Grass, glass, big screen and leather couch
(กราซ , กลัซ , บิก ซครีน แอ็นด เลฑเออะ เคาช)
My new sh*t is so fetti already sold a key of ounce
(มาย นยู ฌะ *ที อีส โซ fetti ออลเรดอิ โซลด อะ คี อ็อฝ อันซ)
B*tch, remember Tupac and 4-Tay
(บี *tch , ริเมมเบอะ ทูแปค แอ็นด โฟว Tay)
Them same two brothers dodgin bullets representin the Bay
(เฑ็ม เซม ทู บรัฑเออะ dodgin บูลเล็ท เรพพรีเซนทิน เดอะ เบ)
Pac when you was locked down, that’s when I’ll be around
(แพค ฮเว็น ยู วอส ล็อค เดาน , แด๊ท ฮเว็น แอล บี อะเรานด)
Start climbing up the charts, so sick, but they tried to clown
(ซทาท ไคลบบิง อัพ เดอะ ชาท , โซ ซิค , บัท เด ทไร ทู คเลาน)
That’s why they ride the bandwagon still be draggin sellin lies
(แด๊ท ฮไว เด ไรด เดอะ แบนแวคเกน ซทิล บี แดรกกิน เซลลิน ไล)
Don’t think I don’t see you haters, I know you all in disguise
(ด้อนท์ ธิงค ไอ ด้อนท์ ซี ยู เฮเดอ , ไอ โน ยู ออล อิน ดิซไกส)

Guess you figure you know me cause I’m a Thug
(เก็ซ ยู ฟีกยุร ยู โน มี คอส แอม มา ธัก)
That love to hit the late night club, drink then buzz
(แดท ลัฝ ทู ฮิท เดอะ เลท ไนท คลับ , ดริงค เด็น บัส)
Been livin lavish like a player all day
(บีน ลีฝอิน แลฝอิฌ ไลค เก เพย์เยอร์ ออล เด)
Now I’m bout to floss em off, player sh*t with 4-Tay
(เนา แอม เบาท ทู ฟล็อซ เอ็ม ออฟฟ , เพย์เยอร์ ฌะ *ที วิฑ โฟว Tay)
Only God can judge me
(โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี)

[Chorus w/ variations]
([ โครัซ ดับบิว / แฝริเอฌัน ])

[4Tay] Only God main
([ 4Tay ] โอ๊นลี่ ก็อด เมน)
[2Pac] That right?
([ 2Pac ] แดท ไรท)
[4Tay] That’s real
([ 4Tay ] แด๊ท ริแอ็ล)
[2Pac] Hahahahahaha
([ 2Pac ] Hahahahahaha)
[4Tay] F*ck everybody else, yaknowhatI’msayin?
([ 4Tay ] เอฟ *ck เอวี่บอดี้ เอ็ลซ , yaknowhatImsayin)
[2Pac] Man, look here man
([ 2Pac ] แม็น , ลุค เฮียร แม็น)
My only fear of death is comin back to this b*tch reincarnated
(มาย โอ๊นลี่ เฟีย อ็อฝ เด็ธ อีส คัมอิน แบ็ค ทู ดีซ บี *tch รีอินคาเน็ท)
That’s for the homey mental
(แด๊ท ฟอ เดอะ โฮมี เมนแท็ล)
We up out
(วี อัพ เอ้า)

[Chorus w/out 2Pac continues to fade]
([ โครัซ ดับบิว /เอ้า 2Pac ค็อนทีนยู ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only God Can Judge Me คำอ่านไทย 2Pac feat Rappin 4-Tay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น