เนื้อเพลง Get Down On It คำอ่านไทย Kool & The Gang

What you gonna do
( ว็อท ยู กอนนะ ดู)
You want to get down
(ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
Tell me, what you gonna do
(เท็ล มี , ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Do you want to get down
(ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
What you gonna do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
You want to get down
(ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
What you gonna do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
You want to get down
(ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
Tell me
(เท็ล มี)

Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Come on and
(คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)

How you gonna do it
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท)
If you really don’t want to dance
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดานซ)
By standing on the wall
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล)
Get your back up off the wall, tell me
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล , เท็ล มี)
How you gonna do it
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท)
If you really don’t want to dance
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดานซ)
By standing on the wall
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)

Cause I heard all the people sayin’
(คอส ไอ เฮิด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์อิน)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Come on and
(คัมมอน แอ็นด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
If you really want it
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
You gotta feel it
(ยู กอททะ ฟีล อิท)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Come on and
(คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, baby, baby
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เบบิ , เบบิ)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)

I say people, what
(ไอ เซ พี๊เพิ่ล , ว็อท)
What you gonna do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
You’ve gotta get on the groove
(ยู๊ฟ กอททะ เก็ท ออน เดอะ กรูฝ)
If you want your body to move
(อิฟ ยู ว็อนท ยุร บอดอิ ทู มูฝ)
Tell me, baby
(เท็ล มี , เบบิ)

How you gonna do it
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท)
If you really don’t want to dance
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดานซ)
By standing on the wall
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Tell me
(เท็ล มี)
How you gonna do it
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท)
If you really won’t take a chance
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท เทค เก ชานซ)
By standing on the wall
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Cause I heard all the people sayin’
(คอส ไอ เฮิด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์อิน)

Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
When your dancin’
(ฮเว็น ยุร แดนซิน)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Shaa-da-ba-ba-da-ba-dooo
(Shaa ดา บา บา ดา บา dooo)

What you gonna do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Do you want to get down
(ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
What you gonna do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Dance, come on
(ดานซ , คัมมอน)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Dance, come on
(ดานซ , คัมมอน)

Get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, if you really want it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
Get down on it, you gotta feel it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , ยู กอททะ ฟีล อิท)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, baby, baby
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เบบิ , เบบิ)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get on it
(เก็ท ออน หนิด)

How you gonna do it
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท)
If you really don’t want to dance
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดานซ)
By standing on the wall
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Tell me, baby
(เท็ล มี , เบบิ)
How you gonna do it
(เฮา ยู กอนนะ ดู อิท)
If you really won’t take a chance
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท เทค เก ชานซ)
By standing on the wall
(ไบ ซแทนดิง ออน เดอะ วอล)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Listen, baby
(ลิ๊สซึ่น , เบบิ)
You know it
(ยู โน อิท)
When you’re dancin’, yeah
(ฮเว็น ยัวร์ แดนซิน , เย่)
You show it
(ยู โฌ อิท)
When you move, move, move
(ฮเว็น ยู มูฝ , มูฝ , มูฝ)
You know it
(ยู โน อิท)
When you’re dancin’, yeah
(ฮเว็น ยัวร์ แดนซิน , เย่)
You show it
(ยู โฌ อิท)
When you’re movin’ across the floor
(ฮเว็น ยัวร์ มูฝวิน อัครอซ เดอะ ฟโล)

Get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, if you really want it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
Get down on it, you gotta feel it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , ยู กอททะ ฟีล อิท)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, baby, baby
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เบบิ , เบบิ)
Get down on it, get on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท ออน หนิด)
Get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
Shaa-da-ba-ba-da-ba-dooo
(Shaa ดา บา บา ดา บา dooo)

What you gonna do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Do you want to get down
(ดู ยู ว็อนท ทู เก็ท เดาน)
What you gonna do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Dance, come on
(ดานซ , คัมมอน)
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Dance, come on
(ดานซ , คัมมอน)

Get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, if you really want it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
Get down on it, you gotta feel it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , ยู กอททะ ฟีล อิท)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, come on and
(เก็ท เดาน ออน หนิด , คัมมอน แอ็นด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, while you’re dancin’
(เก็ท เดาน ออน หนิด , ฮไวล ยัวร์ แดนซิน)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, you move me baby, when you move
(เก็ท เดาน ออน หนิด , ยู มูฝ มี เบบิ , ฮเว็น ยู มูฝ)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get your back up off the wall
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท ยุร แบ็ค อัพ ออฟฟ เดอะ วอล)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท เดาน ออน หนิด)
Get down on it, get your back up the wall
(เก็ท เดาน ออน หนิด , เก็ท ยุร แบ็ค อัพ เดอะ วอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Down On It คำอ่านไทย Kool & The Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น