เนื้อเพลง Celebrity คำอ่านไทย N’Sync

If I wasn’t a celebrity
( อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)
Would you be so nice to me
(เวิด ยู บี โซ ไน๊ซ์ ทู มี)
If I didn’t have cheese like every day
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ชีส ไลค เอฝริ เด)
Would you still wanna be with me
(เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี)
If I couldn’t buy you diamond rings
(อิฟ ฟาย คูดซึ่น ไบ ยู ไดมันด ริง)
And all those other expensive things
(แอ็นด ออล โฑส อัฑเออะ เอ็คซเพนซิฝ ธิง)
Would you be so into me
(เวิด ยู บี โซ อีนทุ มี)
If I wasn’t a celebrity
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)

Lately
(เลทลิ)
I’ve been doing a little thinking ’bout the things
(แอฝ บีน ดูอิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ติ้งกิง เบาท เดอะ ธิง)
that satisfy you
(แดท แซทอิซไฟ ยู)
It’s making me wonder ’bout the things that you, you
(อิทซ เมคอิง มี วันเดอะ เบาท เดอะ ธิง แดท ยู , ยู)
see in me
(ซี อิน มี)
I hate the way you like to say your man’s a celebrity
(ไอ เฮท เดอะ เว ยู ไลค ทู เซ ยุร แม็น ซา ซิเลบริทิ)
Baby what’s the deal, I thought you wanted me for me
(เบบิ ว็อท เดอะ ดีล , ไอ ธอท ยู ว็อนท มี ฟอ มี)

You gotta say what you mean
(ยู กอททะ เซ ว็อท ยู มีน)
You gotta mean what you say
(ยู กอททะ มีน ว็อท ยู เซ)
Cause you keep pushin’ me away
(คอส ยู คีพ พรุซชิน มี อะเว)
Cause I ain’t got no time to play, so I say
(คอส ไอ เอน ก็อท โน ไทม ทู พเล , โซ ไอ เซ)

If I wasn’t a celebrity
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)
Would you be so nice to me
(เวิด ยู บี โซ ไน๊ซ์ ทู มี)
If I didn’t have cheese like every day
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ชีส ไลค เอฝริ เด)
Would you still wanna be with me
(เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี)
Baby, If I couldn’t buy you diamond rings
(เบบิ , อิฟ ฟาย คูดซึ่น ไบ ยู ไดมันด ริง)
And all those other expensive things
(แอ็นด ออล โฑส อัฑเออะ เอ็คซเพนซิฝ ธิง)
Would you be so into me
(เวิด ยู บี โซ อีนทุ มี)
If I wasn’t a celebrity
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)

Celebrity, celebrity, celebrity, celebrity
(ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ)
Celebrity, celebrity, celebrity, celebrity
(ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ)

Bye, bye
(ไบ , ไบ)

You, your having a good time livin’ the life that I’ve
(ยู , ยุร แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม ลีฝอิน เดอะ ไลฟ แดท แอฝ)
laid out for me
(เลด เอ้า ฟอ มี)
Constantly splurging, spending my money on everything
(คอนสแท็นทลิ splurgings , ซเพ็นดิง มาย มันอิ ออน เอ๊วี่ติง)
you see
(ยู ซี)
See It would be different if you had something
(ซี อิท เวิด บี ดีฟเฟอะเร็นท อิฟ ยู แฮ็ด ซัมติง)
Maybe like a J-O-B
(เมบี ไลค เก เจ โอ บี)
You need to get your thing together, yeah
(ยู นีด ทู เก็ท ยุร ธิง ทุเกฑเออะ , เย่)

You gotta stop runnin’ games, sayin’
(ยู กอททะ ซท็อพ รูนนิน เกม , เซย์อิน)
It ain’t about my fame
(อิท เอน อะเบาท มาย เฟม)
Cause you know
(คอส ยู โน)
if things weren’t this way
(อิฟ ธิง เวินท์ ดีซ เว)
You’d be gone a long time ago, so I say
(ยูต บี กอน อะ ล็อง ไทม อะโก , โซ ไอ เซ)

If I wasn’t a celebrity [yeah]
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ [ เย่ ])
Would you be so nice to me [yeah]
(เวิด ยู บี โซ ไน๊ซ์ ทู มี [ เย่ ])
If I didn’t have cheese like every day
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ชีส ไลค เอฝริ เด)
Would you still wanna be with me
(เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี)
If I couldn’t buy you diamond rings
(อิฟ ฟาย คูดซึ่น ไบ ยู ไดมันด ริง)
And all those other expensive things
(แอ็นด ออล โฑส อัฑเออะ เอ็คซเพนซิฝ ธิง)
Would you be so into me
(เวิด ยู บี โซ อีนทุ มี)
If I wasn’t a celebrity yeah
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ เย่)

If you really loved me, you’d try and show me that it
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี , ยูต ทไร แอ็นด โฌ มี แดท ดิธ)
ain’t even about my name
(เอน อีเฝ็น อะเบาท มาย เนม)
bought my name
(บอท มาย เนม)
But you try to use me, you lie to fool me
(บัท ยู ทไร ทู ยูซ มี , ยู ไล ทู ฟูล มี)
So it can never be the same
(โซ อิท แค็น เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
be the same
(บี เดอะ เซม)
So now, I’m.. leaving you behind
(โซ เนา , แอม ลีฝอิงส ยู บิไฮนด)
I’ve found somebody who can love me for me
(แอฝ เฟานด ซัมบอดี้ ฮู แค็น ลัฝ มี ฟอ มี)
And that’s all I need, yeah oooh
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไอ นีด , เย่ อู้)

Celebrity, celebrity, celebrity, celebrity
(ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ)
If I wasn’t a
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา)
Celebrity, celebrity, celebrity, celebrity
(ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ , ซิเลบริทิ)
Oh, oooh oh
(โอ , อู้ โอ)

If I wasn’t a celebrity [If I wasn’t a celebrity]
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ [ อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ ])
Would you be so nice to me
(เวิด ยู บี โซ ไน๊ซ์ ทู มี)
If I didn’t have cheese like every day
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ชีส ไลค เอฝริ เด)
[can you tell me]
([ แค็น ยู เท็ล มี ])
Would you still wanna be with me
(เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี)
[would you still wanna be with me]
([ เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี ])
If I couldn’t buy you diamond rings
(อิฟ ฟาย คูดซึ่น ไบ ยู ไดมันด ริง)
[diamond rings.. yeah]
([ ไดมันด ริง เย่ ])
And all those other expensive things
(แอ็นด ออล โฑส อัฑเออะ เอ็คซเพนซิฝ ธิง)
[expensive things.. things]
([ เอ็คซเพนซิฝ ธิง ธิง ])
Would you be so into me
(เวิด ยู บี โซ อีนทุ มี)
If I wasn’t a celebrity
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)

If I wasn’t a celebrity [celebrity yeah]
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ [ ซิเลบริทิ เย่ ])
Would you be so nice to me [ooh.. celebrity yeah]
(เวิด ยู บี โซ ไน๊ซ์ ทู มี [ อู้ ซิเลบริทิ เย่ ])
If I didn’t have cheese like every day yeah
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ชีส ไลค เอฝริ เด เย่)
Would you still wanna be with me
(เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี)
If I couldn’t buy you diamond rings
(อิฟ ฟาย คูดซึ่น ไบ ยู ไดมันด ริง)
And all those other expensive things
(แอ็นด ออล โฑส อัฑเออะ เอ็คซเพนซิฝ ธิง)
Would you be so into me [no, no, no]
(เวิด ยู บี โซ อีนทุ มี [ โน , โน , โน ])
If I wasn’t a celebrity
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)

If I wasn’t a celebrity
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)
[if i wasn’t a celebrity]
([ อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ ])
Would you be so nice to me
(เวิด ยู บี โซ ไน๊ซ์ ทู มี)
[would you still wanna be with me]
([ เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี ])
If I didn’t have cheese like every day
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ชีส ไลค เอฝริ เด)
[If I wasn’t a.. If I wasn’t a, ah oh]
([ อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา , อา โอ ])
Would you still wanna be with me
(เวิด ยู ซทิล วอนนา บี วิฑ มี)
If I couldn’t buy you diamond rings
(อิฟ ฟาย คูดซึ่น ไบ ยู ไดมันด ริง)
[if i couldn’t buy no diamond rings]
([ อิฟ ฟาย คูดซึ่น ไบ โน ไดมันด ริง ])
And all those other expensive things
(แอ็นด ออล โฑส อัฑเออะ เอ็คซเพนซิฝ ธิง)
[still wanna be with me]
([ ซทิล วอนนา บี วิฑ มี ])
Would you be so into me
(เวิด ยู บี โซ อีนทุ มี)
If I wasn’t a celebrity
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ดา ซิเลบริทิ)

yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Celebrity คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น