เนื้อเพลง Babies with Guns คำอ่านไทย Aesop Rock

radio, check check, video, check check
( เรดิโอ , เช็ค เช็ค , ฝีดอิโอ , เช็ค เช็ค)
this is how the city folk and mole people connect
(ดีซ ซิส เฮา เดอะ ซีทอิ โฟค แอ็นด โมล พี๊เพิ่ล ค็อนเนคท)
somebody warp the message right i’ll pass it to the next
(ซัมบอดี้ วอพ เดอะ เมซซิจ ไรท แอล เพซ ซิท ทู เดอะ เน็คซท)
now the perferrated county’s making you upset
(เนา เดอะ perferrated เคานทิ เมคอิง ยู อัพเซ็ฑ)

harvest all brand x clark kents to worm pool
(ฮาเฝ็ซท ดอร์ บแร็นด เอ๊กซฺ ครัก kents ทู เวิม พูล)
carbon heart
(คาบ็อน ฮาท)
burried his nozzle in fossil marker art
(เบอรีดทฺ ฮิส น๊อซเซิ่ล อิน ฟอซซิล มาเคอะ อาท)
pardon
(พ๊าร์ด่อน)
cadaver had a legitimate pulse
(คะแดฝเออะ แฮ็ด อะ ลิจีทอิมิท พัลซ)
and littered volts are with the village
(แอ็นด ลีทเทอะ ฝอลท แซร์ วิฑ เดอะ ฝีลลิจ)
where the skiddish pigeons molt
(ฮแว เดอะ skiddish พีจอัน โมลท)
bastard poacher gasped
(แบซเทิด โพชเออะ กาซพ)
with the pigeon with lazerus billy goat whiskers
(วิฑ เดอะ พีจอัน วิฑ lazerus บีลลิ โกท ฮวีซเคิส)
he rose to see salt in the open blisters but
(ฮี โรส ทู ซี ซอลท อิน ดิ โอเพ็น บลีซเทอะ บัท)
blind anarchy slips through the cracks,
(บไลนด แอนอะคิ ซลิพ ธรู เดอะ คแร็ค ,)
see naked martyrs with bubbliscious on fishing rods
(ซี เนคิด มาเทอะ วิฑ bubbliscious ออน ฟิชชิง ร็อด)
itching to pull it back
(อิทชิง ทู พุล อิท แบ็ค)
with that organic invention incubated to hatch
(วิฑ แดท ออแกนอิค อินเฝนฌัน อีนคิวเบท ทู แฮ็ช)
suome can try to make it fructose on paper now
(suome แค็น ทไร ทู เมค อิท ฟรัคโทซ ออน เพเพอะ เนา)
allow the details later and the crews will taper out
(แอ็ลเลา เดอะ ดิเทล เลทเออะ แอ็นด เดอะ ครู วิล เทเพอะ เอ้า)
of wooly mayors ousts?
(อ็อฝ วูลลิ เมเออะ เอ๊าซท์)
through piggy jammy happy shooting at the bladed mouth
(ธรู พีกกิ jammy แฮพพิ ชูดดิง แอ็ท เดอะ บเลด เมาธ)
bazooka tooth zoo keep the paper route
(บะสูกะ ทูธ สู คีพ เดอะ เพเพอะ รูท)
with janky funds and favors
(วิฑ janky ฟันด แซน เฟเฝอะ)
cradled by twelve empty Zelda heart containers
(เครเดิล ไบ ทเว็ลฝ เอมทิ Zelda ฮาท ค็อนเทนเออะ)
man, it’s freezing in this brick b*tch
(แม็น , อิทซ ฟรีสอิง อิน ดีซ บริค บี *tch)
winter forever
(วีนเทอะ เฟาะเรฝเออะ)
like pucks that tawny felt down with his sore furry wrist severed
(ไลค pucks แดท ทอนิ เฟ็ลท เดาน วิฑ ฮิส โซ เฟอริ ริซท เซฝเออะ)
i walk face first through the sex, guns, and church
(ไอ วอค เฟซ เฟิซท ธรู เดอะ เซ็คซ , กัน , แอ็นด เชิช)
with wild things that make maurice syndek question his early works
(วิฑ ไวลด ธิง แดท เมค มอร์รีสฺ syndek คเวซชัน ฮิส เออลิ เวิค)
but no hostages no promises
(บัท โน ฮอซทิจ โน พรอมอิซ)
out the claw of corporate cogs and sprockets,
(เอ้า เดอะ คลอ อ็อฝ คอโพะริท ค็อก แซน ซพรอคเค็ด ,)
now clogs off gromits
(เนา คล็อก ออฟฟ gromits)
running from a rabid ring wraith click, basilisk, serpentine
(รันนิง ฟร็อม มา แรบอิด ริง เรธ คลิค , basilisk , เซอเพ็นทีน)
in and out of traffic jam and murder scenes
(อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ ทแรฟฟิค แจ็ม แอ็นด เมอเดอะ ซีน)
scrub blood off the AF1 fifty two pick up first degree
(ซครับ บลัด ออฟฟ ดิ aF1 ฟีฟทิ ทู พิค อัพ เฟิซท ดิกรี)
some toddler’s smuggled tommy guns and crack into the nurseries
(ซัม toddlers สมั๊กเกิ้ล ทอมมิ กัน แซน คแร็ค อีนทุ เดอะ nurseries)
dogg, there’s a f*cking baby at the door asking for wallets
(ด๊อก , แดร์ ซา เอฟ *คิง เบบิ แอ็ท เดอะ โด อาคกิ้ง ฟอ วอลเล็ท)
and those ain’t twin beenie babies inside his pockets
(แอ็นด โฑส เอน ทวิน บีนี่ เบบีสฺ อีนไซด ฮิส พอคเค็ท)
2010 sonograms show the magnum’s worn directly out the fetus
(2010 sonograms โฌ เดอะ แมกนัม โวน ดิเรคทลิ เอ้า เดอะ ฟีทัซ)
evolution for the young killer convenience
(เอโฝะลยูฌัน ฟอ เดอะ ยัง คีลเลอะ ค็อนฝีนเย็นซ)

radio, check check, video, check check
(เรดิโอ , เช็ค เช็ค , ฝีดอิโอ , เช็ค เช็ค)
this is how the city folk and mole people connect
(ดีซ ซิส เฮา เดอะ ซีทอิ โฟค แอ็นด โมล พี๊เพิ่ล ค็อนเนคท)
somebody warp the message right, i’ll pass it to the next
(ซัมบอดี้ วอพ เดอะ เมซซิจ ไรท , แอล เพซ ซิท ทู เดอะ เน็คซท)
now the perferrated county’s making you upset
(เนา เดอะ perferrated เคานทิ เมคอิง ยู อัพเซ็ฑ)
magazine, check check, paper route, check check
(แมกอะสีน , เช็ค เช็ค , เพเพอะ รูท , เช็ค เช็ค)
this is how the hermit inc. and busy bee connect
(ดีซ ซิส เฮา เดอะ เฮอมิท อิงคฺ แอ็นด บีสอิ บี ค็อนเนคท)
somebody’s losing track of their flesh and blood in arrests
(ซัมบอดี้ โรซิง ทแรค อ็อฝ แด ฟเล็ฌ แอ็นด บลัด อิน แอะเรซท)
polka dotted landscapes what did you expect?
(โพลคะ ดอททิด แรนสเคป ว็อท ดิด ยู เอ็คซเพคท)
now-a-days even the babies got guns
(เนา อะ เด อีเฝ็น เดอะ เบบีสฺ ก็อท กัน)
diaper snipers having clock-tower fun
(ไดเพอะ ซไนพเออะ แฮฝวิ่ง คล็อค เท๊าเว่อร์ ฟัน)
misplace the bottle might catch a bad one
(มิซพเลซ เดอะ บ๊อทเทิ่ล ไมท แค็ช อะ แบ็ด วัน)
have a mid-life crisis when you’re ten years young
(แฮ็ฝ อะ มิด ไลฟ คไรซิซ ฮเว็น ยัวร์ เท็น เยีย ยัง)

hold up
(โฮลด อัพ)
if the jesus piece around your neck is bigger than your pistol
(อิฟ เดอะ จีสัซ พีซ อะเรานด ยุร เน็ค อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ยุร พิ๊สท่อล)
it makes homicide okey dokey and your god will forgive you
(อิท เมค ฮอมอิไซด okey dokey แอ็นด ยุร ก็อด วิล เฟาะกีฝ ยู)
just show the saints at heaven’s gate you should be on the list
(จัซท โฌ เดอะ เซนท แอ็ท เฮฝเอ็น เกท ยู เชิด บี ออน เดอะ ลิซท)
i hear overlooks manslaughter for a tatooed crucifix
(ไอ เฮีย โอเฝอะลูค แมนซลอทเทอะ ฟอ รา แทททูด ครูซิฟิคซ)
twisty, fidgety, contradicting
(twisty , ฟีจเอะทิ , contradictings)
wild animal sh*t bleed off the slide of born doctor?
(ไวลด แอนอิแม็ล ฌะ *ที บลีด ออฟฟ เดอะ ซไลด อ็อฝ บอน ดอคเทอะ)
to mister turnable mind bought?
(ทู มีซเทอะ turnable ไมนด บอท)
somewhere to laminate dry bones in cool water and ease madula
(ซัมแวร์ ทู แลมอิเนท ดไร บอน ซิน คูล วอเทอะ แอ็นด อีส madula)
after you thumb s*cking diaper chains
(อาฟเทอะ ยู ธัม เอส *คิง ไดเพอะ เชน)
give birth and shoot the school up
(กิฝ เบิธ แอ็นด ฌูท เดอะ ซคูล อัพ)
i duel, too, but only to exploit no brainers
(ไอ ดยูเอ็ล , ทู , บัท โอ๊นลี่ ทู เอคซพลอยท โน brainers)
teenager beef past alligator teeth
(ทีนเอเจอะ บีฟ พาซท แอลลิเกเทอะ ทีท)
and extra-curricular flagpole scrappin’
(แอ็นด เอ๊กซทร่า curricular flagpole scrappin)
amongst tadpoles that have yellow backbones
(อะมังซท แทดโพล แดท แฮ็ฝ เยลโล แบ็คโบน)
team mechanism brought airborn shrapnel scraps to hassle captain
(ทีม เมคอะนิสม บรอท airborn ฌแรพเน็ล ซคแร็พ ทู แอสเซล แคพทิน)
by the itchy index of an umbilically garped fraggle baby
(ไบ ดิ อิชอิ อีนเด็คซ อ็อฝ แอน umbilically เกลลี่ fraggle เบบิ)
fragile, maybe, ya think
(ฟแรจอิล , เมบี , ยา ธิงค)
chop shop and a misled maladjusty crusty lock box
(ช็อพ ฌ็อพ แอ็นด อะ มิซเลด maladjusty ครัซทิ ล็อค บ็อคซ)
hiding clips that light the sky in seconds
(ไฮดอิง คลิพ แดท ไลท เดอะ ซไค อิน เซคอันด)
like dueling commutal hopscotch gives them leverage
(ไลค duelings commutal hopscotch กิฝ เฑ็ม ลีเฝอะริจ)
cut ’em with mortars
(คัท เอ็ม วิฑ มอเทอะ)
while i mumble in the immortal slang of ” must-not [sleep] ”
(ฮไวล ไอ มันเบอ อิน ดิ อิมอแท็ล ซแล็ง อ็อฝ ” มัซท น็อท [ ซลีพ ] “)
for the anti-lead nirvana
(ฟอ ดิ แอนทิ เล็ด นิฝานะ)
i used to think i’d get hit by a bus or something dumb and dumber
(ไอ ยูซ ทู ธิงค อาย เก็ท ฮิท ไบ อะ บัซ ออ ซัมติง ดัม แอ็นด ดรัมเมอร์)
now the bus is slugs plugged by the newest kiddie thug wonder
(เนา เดอะ บัซ ซิส ซลัก พลัมจี ไบ เดอะ newest คีดดิ ธัก วันเดอะ)
suffered through kingsley
(ซัฟเฟอะ ธรู kingsley)
rep a wide pride dosage
(เร็พ อะ ไวด พไรด โดซอิจ)
for tomorrow the holsters are bound to outnumber the roaches
(ฟอ ทุมอโร เดอะ โฮลซเทอะ แซร์ เบานด ทู เอาทนัมเบอะ เดอะ roaches)
not a coach, but that’ll even jolt the immobile
(น็อท ดา โคช , บัท แธดิลอีเฝ็น โจลท ดิ อิโมบิล)
when global terrorism’s all the rage your folk get smoked local
(ฮเว็น กโลบแอ็ล terrorisms ซอร์ เดอะ เรจ ยุร โฟค เก็ท ซโมค โลแค็ล)
block[head], if you need me, i had to bounce to d.c.
(บล็อค [ เฮ็ด ] , อิฟ ยู นีด มี , ไอ แฮ็ด ทู เบานซ ทู ดี ซี)
to bullet-proof mom’s flower garden
(ทู บูลเล็ท พรูฟ มัม ฟเลาเออะ ก๊าร์เด้น)
before the war cheats me
(บิโฟ เดอะ วอ ชีท มี)
if i’m not back in a week tell the crew i said ” peace, and lay low ”
(อิฟ แอม น็อท แบ็ค อิน อะ วีค เท็ล เดอะ ครู ไอ เซ็ด ” พีซ , แอ็นด เล โล “)
strains don’t vacate slow
(ซทเรน ด้อนท์ เฝเคท ซโล)

radio, check check, video, check check
(เรดิโอ , เช็ค เช็ค , ฝีดอิโอ , เช็ค เช็ค)
this is how the city folk and mole people connect
(ดีซ ซิส เฮา เดอะ ซีทอิ โฟค แอ็นด โมล พี๊เพิ่ล ค็อนเนคท)
somebody warp the message right, i’ll pass it to the next
(ซัมบอดี้ วอพ เดอะ เมซซิจ ไรท , แอล เพซ ซิท ทู เดอะ เน็คซท)
now the perferated county’s making you upset
(เนา เดอะ perferated เคานทิ เมคอิง ยู อัพเซ็ฑ)
magazine, check check, news flash, check check
(แมกอะสีน , เช็ค เช็ค , นยู ฟแล็ฌ , เช็ค เช็ค)
this is how the hermit inc. and busy bee connect
(ดีซ ซิส เฮา เดอะ เฮอมิท อิงคฺ แอ็นด บีสอิ บี ค็อนเนคท)
somebody’s losing track of their flesh and blood in arrests
(ซัมบอดี้ โรซิง ทแรค อ็อฝ แด ฟเล็ฌ แอ็นด บลัด อิน แอะเรซท)
polka dotted landscapes what did you expect?
(โพลคะ ดอททิด แรนสเคป ว็อท ดิด ยู เอ็คซเพคท)
now-a-days even the babies got guns
(เนา อะ เด อีเฝ็น เดอะ เบบีสฺ ก็อท กัน)
diaper snipers having clock-tower fun
(ไดเพอะ ซไนพเออะ แฮฝวิ่ง คล็อค เท๊าเว่อร์ ฟัน)
misplace the bottle might catch a bad one
(มิซพเลซ เดอะ บ๊อทเทิ่ล ไมท แค็ช อะ แบ็ด วัน)
have a mid-life crisis when you’re ten years young
(แฮ็ฝ อะ มิด ไลฟ คไรซิซ ฮเว็น ยัวร์ เท็น เยีย ยัง)

aboard the battleship, gray sky, the day i
(อะโบด เดอะ battleship , กเร ซไค , เดอะ เด ไอ)
got the phone call Jam Master Jay died
(ก็อท เดอะ โฟน คอล แจ็ม มาซเทอะ เจ ได)
so, no, i’ll probably never write another daylight
(โซ , โน , แอล พรอบอับลิ เนฝเวอะ ไรท แอะนัธเออะ เดย์ไลท์)
because the stingers tend to cling more than a portable hay rides
(บิคอส เดอะ สติงเกอสฺ เท็นด ทู คลิง โม แฑ็น อะ portable เฮ ไรด)
it adds up when a pioneer fall
(อิท แอ็ด อัพ ฮเว็น อะ ไพโอะเนีย ฟอล)
incompares to your ninety-nine bottles of beer wall
(incompares ทู ยุร ไนนทิ ไนน บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เบีย วอล)
there’s banana peels in your hamster wheels
(แดร์ บะแนนอะ พีล ซิน ยุร แฮมซเทอะ ฮวีล)
hand cannons in your shoebox, please
(แฮ็นด แคนนัน ซิน ยุร ชิวบอค , พลีส)
mine’s got adidas, rest in peace………….get at me.
(ไมน ก็อท adidas , เร็ซท อิน พีซ เก็ท แอ็ท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Babies with Guns คำอ่านไทย Aesop Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น