เนื้อเพลง U Saved Me คำอ่านไทย R. Kelly

True stories [whoa]
( ทรู สตอยสฺ [ โว้ว ])
Miracles [whoa]
(มิ๊ราเคิ่ล [ โว้ว ])
True blessings [whoa]
(ทรู บเลซซิง [ โว้ว ])
All because I love
(ออล บิคอส ไอ ลัฝ)
True stories [whoa]
(ทรู สตอยสฺ [ โว้ว ])
Miracles [whoa]
(มิ๊ราเคิ่ล [ โว้ว ])
True blessings [whoa]
(ทรู บเลซซิง [ โว้ว ])

I was riding in my car one day
(ไอ วอส ไรดอิง อิน มาย คา วัน เด)
In the express lane
(อิน ดิ เอ็คซพเรซ เลน)
Rolling on the freeway
(โรลลิง ออน เดอะ ฟรีเวย์)
And suddenly the phone rings
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ โฟน ริง)
And then I reached down beside me
(แอ็นด เด็น นาย รีช เดาน บิไซด มี)
Then I looked on the floor
(เด็น นาย ลุค ออน เดอะ ฟโล)
Felt on the backseat
(เฟ็ลท ออน เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
See I was drinking [whoa]
(ซี ไอ วอส ดริงคิง [ โว้ว ])
While I was driving [whoa]
(ฮไวล ไอ วอส ดรายวิง [ โว้ว ])
Never thinking [whoa]
(เนฝเวอะ ติ้งกิง [ โว้ว ])
About what I was doing [whoa]
(อะเบาท ว็อท ไอ วอส ดูอิง [ โว้ว ])
I turned around [whoa]
(ไอ เทิน อะเรานด [ โว้ว ])
And before I knew it [whoa]
(แอ็นด บิโฟ ไอ นยู อิท [ โว้ว ])
Here comes this truck now [whoa]
(เฮียร คัม ดีซ ทรัค เนา [ โว้ว ])
The doctor said ” I don’t think he’s going to make it ”
(เดอะ ดอคเทอะ เซ็ด ” ไอ ด้อนท์ ธิงค อีส โกอิ้ง ทู เมค อิท “)
Family said ” Make the funeral arrangements ”
(แฟมอิลิ เซ็ด ” เมค เดอะ ฟยูเนอะแร็ล แอะเรนจเม็นท “)
Unplug the machine he’s gone now
(อันพลัก เดอะ มะฌีน อีส กอน เนา)
Then told my wife to be strong now
(เด็น โทลด มาย ไวฟ ทู บี ซทร็อง เนา)

Then a small voice said unto me
(เด็น อะ ซมอล ฝอยซ เซ็ด อันทู มี)
If you promise to stop drinking
(อิฟ ยู พรอมอิซ ทู ซท็อพ ดริงคิง)
I surrendered on that day
(ไอ ซะเรนเดอะ ออน แดท เด)
Now for ten years I been straight
(เนา ฟอ เท็น เยีย ซาย บีน ซทเรท)

Chorus:
(โครัซ :)
You saved me
(ยู เซฝ มี)
You saved me
(ยู เซฝ มี)
You saved me
(ยู เซฝ มี)
You saved me
(ยู เซฝ มี)
Gave me a second chance
(เกฝ มี อะ เซคอันด ชานซ)
You saved me
(ยู เซฝ มี)
You saved me
(ยู เซฝ มี)
You saved me
(ยู เซฝ มี)
You saved me
(ยู เซฝ มี)

Now I been sitting in this chair
(เนา ไอ บีน ซีททิง อิน ดีซ แช)
Waiting on the phone to ring
(เวททิง ออน เดอะ โฟน ทู ริง)
Praying up to God
(เพลยอิง อัพ ทู ก็อด)
That someone would call me with a job opening
(แดท ซัมวัน เวิด คอล มี วิฑ อะ โจบ โอเพะนิง)
Cause it’s been so hard for me month to month
(คอส อิทซ บีน โซ ฮาด ฟอ มี มันธ ทู มันธ)
Struggling to eat
(ซทรักกลิง ทู อีท)
But still there was no answer
(บัท ซทิล แดร์ วอส โน อานเซอะ)
I stopped believing in his word
(ไอ สต๊อปพฺ บีลีฝวิงอิน ฮิส เวิด)
And got so mad at him
(แอ็นด ก็อท โซ แม็ด แอ็ท ฮิม)
And when somebody said God’s good
(แอ็นด ฮเว็น ซัมบอดี้ เซ็ด ก็อด เกิด)
I just laugh at him
(ไอ จัซท ลาฟ แอ็ท ฮิม)
And in the nick of time his blessings rained on me
(แอ็นด อิน เดอะ นิค อ็อฝ ไทม ฮิส บเลซซิง เรน ออน มี)
By his grace the phone rings
(ไบ ฮิส กเรซ เดอะ โฟน ริง)
A lady says ” We’re hiring ”
(อะ เลดิ เซ ” เวีย hirings “)
That’s when I knew…
(แด๊ท ฮเว็น นาย นยู)

Chorus [1x]
(โครัซ [ 1x ])

Now I was 18 out there
(เนา ไอ วอส 18 เอ้า แดร์)
On the block sending drugs
(ออน เดอะ บล็อค เซนดิ้ง ดรัก)
With a gun at my waist
(วิฑ อะ กัน แอ็ท มาย เวซท)
And for people I had no love
(แอ็นด ฟอ พี๊เพิ่ล ไอ แฮ็ด โน ลัฝ)
See the streets was my home
(ซี เดอะ ซทรีท วอส มาย โฮม)
And family and friends were gone
(แอ็นด แฟมอิลิ แอ็นด ฟเร็นด เวอ กอน)
Had no one to trust
(แฮ็ด โน วัน ทู ทรัซท)
And deep inside I was all alone
(แอ็นด ดีพ อีนไซด ไอ วอส ซอร์ อะโลน)
And then a deal went bad one day
(แอ็นด เด็น อะ ดีล เว็นท แบ็ด วัน เด)
And it was enough to pause me
(แอ็นด ดิท วอส อินัฟ ทู พอส มี)
I was shot four times
(ไอ วอส ฌ็อท โฟ ไทม)
And before I knew it
(แอ็นด บิโฟ ไอ นยู อิท)
I was on my knees
(ไอ วอส ออน มาย นี)
Blood rushing down my body
(บลัด รูซชิง เดาน มาย บอดอิ)
My hearts beating fast
(มาย ฮาท บืดิงสฺ ฟัซท)
I don’t know what imam do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท อิมาม ดู)
I don’t think I’m going to last
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แอม โกอิ้ง ทู ลาซท)
Then I begin to flashback
(เด็น นาย บีกีน ทู แฟล๊ชแบค)
On the things I done in my past
(ออน เดอะ ธิง ซาย ดัน อิน มาย พาซท)
Then I heard a small voice the said to me
(เด็น นาย เฮิด อะ ซมอล ฝอยซ เดอะ เซ็ด ทู มี)
” I’ll give you peace if you believe ”
(” แอล กิฝ ยู พีซ อิฟ ยู บิลีฝ “)
I accepted Christ that day
(ไอ แอ็คเซพท คไรซท แดท เด)
Halleluiah! Now I’m free!
(Halleluiah ! เนา แอม ฟรี !)

Chorus [1x]
(โครัซ [ 1x ])

I was in the aisle of a grocery store
(ไอ วอส ซิน ดิ ไอล อ็อฝ อะ กโรเซอะริ ซโท)
With a pain in my chest
(วิฑ อะ เพน อิน มาย เช็ซท)
And I’m wondering where did it come from
(แอ็นด แอม วันเดอะริง ฮแว ดิด ดิท คัม ฟร็อม)
I got tested
(ไอ ก็อท เท็ซท)
And the results came back and the doctor said ” I’m sorry but you got cancer ”
(แอ็นด เดอะ ริสัลท เคม แบ็ค แอ็นด เดอะ ดอคเทอะ เซ็ด ” แอม ซอริ บัท ยู ก็อท แคนเซอะ “)
I could not believe it So I called up my mama to calm my nerves
(ไอ เคิด น็อท บิลีฝ อิท โซ ไอ คอล อัพ มาย มามะ ทู คาม มาย เนิฝ)
[mama] She got down on her knees
([ มามะ ] ชี ก็อท เดาน ออน เฮอ นี)
[mama] She said a prayer for me
([ มามะ ] ชี เซ็ด อะ พเรเออะ ฟอ มี)
[mama] She said just keep on thanking Jesus
([ มามะ ] ชี เซ็ด จัซท คีพ ออน แต้งคิง จีสัซ)
[mama] She’ll give you all you need [Thank you Jesus]
([ มามะ ] เฌ็ล กิฝ ยู ออล ยู นีด [ แธ็งค ยู จีสัซ ])
But that was Five years ago [Thank you Jesus]
(บัท แดท วอส ไฟฝ เยีย อะโก [ แธ็งค ยู จีสัซ ])
I don’t have that pain no more [Thank you Jesus]
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ แดท เพน โน โม [ แธ็งค ยู จีสัซ ])
Doc said ” you can go home ” [Thank you Jesus]
(ด็อค เซ็ด ” ยู แค็น โก โฮม ” [ แธ็งค ยู จีสัซ ])
Cause all your cancer’s gone
(คอส ออล ยุร แคนเซอะ กอน)

Chorus [1x]
(โครัซ [ 1x ])

When I was goin left
(ฮเว็น นาย วอส โกอิน เล็ฟท)
You stirred me right
(ยู stirred มี ไรท)
Its all the way down
(อิทซ ซอร์ เดอะ เว เดาน)
You lift me up all night
(ยู ลิฟท มี อัพ ออล ไนท)
And though you saw my faults
(แอ็นด โธ ยู ซอ มาย ฟอลท)
You forgave me for my sins
(ยู เฟาะเกฝ มี ฟอ มาย ซิน)
I would call on you and you would let me in
(ไอ เวิด คอล ออน ยู แอ็นด ยู เวิด เล็ท มี อิน)
I had nothing to loose
(ไอ แฮ็ด นัธติง ทู ลูซ)
So I tried you
(โซ ไอ ทไร ยู)
Now I’m glad I did
(เนา แอม กแล็ด ดาย ดิด)
You are the truth
(ยู อาร์ เดอะ ทรูธ)

Chorus till fade
(โครัซ ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Saved Me คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น