เนื้อเพลง B*tch N*ggaz คำอ่านไทย Dr. Dre feat Snoop Dogg, Six-Two, & Hittman

[Dr. Dre]:
( [ เดทเออะ ดรี ] :)
That’s some good-ass weed
(แด๊ท ซัม เกิด อาซ วี)

[Snoop Dogg]:
([ ซนูพ ด๊อก ] :)
Check it out Dawg, this game is a motherf*ckin’ trip man
(เช็ค อิท เอ้า ดาว , ดีซ เกม อีส ซา motherf*ckin ทริพ แม็น)
Word on the streets
(เวิด ออน เดอะ ซทรีท)
Everybody always tryin’ to run up on me
(เอวี่บอดี้ ออลเว ทายอิน ทู รัน อัพ ออน มี)
Hollerin’ about word on the streets is this n*gga said this…
(ฮอร์เลอริน อะเบาท เวิด ออน เดอะ ซทรีท ซิส ดีซ เอ็น *gga เซ็ด ดีซ)
Man I don’t give a f*ck about what that n*gga said man
(แม็น นาย ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ว็อท แดท เอ็น *gga เซ็ด แม็น)
That’s what’s wrong with you n*ggas, you n*ggas is just like
(แด๊ท ว็อท ร็อง วิฑ ยู เอ็น *ggas , ยู เอ็น *ggas ซิส จัซท ไลค)
Hoe-ass n*ggas, talk too motherf*ckin’ much [speak]
(โฮ อาซ เอ็น *ggas , ทอค ทู motherf*ckin มัช [ ซพีค ])
Study your own, get your own, you know what I’m sayin’?
(ซทัดอิ ยุร โอน , เก็ท ยุร โอน , ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
Be independent n*gga, beotch
(บี อินดิเพนเด็นท เอ็น *gga , beotch)

[Dr. Dre]:
([ เดทเออะ ดรี ] :)
Yeah
(เย่)
[Snoop Dogg]:
([ ซนูพ ด๊อก ] :)
B*tch n*ggas [b*tch n*ggas]
(บี *tch เอ็น *ggas [ บี *tch เอ็น *ggas ])
B*tch n*ggas [b*tch n*ggas]
(บี *tch เอ็น *ggas [ บี *tch เอ็น *ggas ])
B*tch-ass n*ggas [beotch]
(บี *tch อาซ เอ็น *ggas [ beotch ])
[Both]:
([ โบธ ] :)
B*tch n*ggas [b*tch n*ggas]
(บี *tch เอ็น *ggas [ บี *tch เอ็น *ggas ])
[Snoop Dogg]:
([ ซนูพ ด๊อก ] :)
Yeah I’m talkin’ about you [beotch]
(เย่ แอม ทอคกิ่น อะเบาท ยู [ beotch ])
[Dr. Dre]:
([ เดทเออะ ดรี ] :)
B*tch n*ggas
(บี *tch เอ็น *ggas)
[Snoop Dogg]:
([ ซนูพ ด๊อก ] :)
And you too [beotch]…
(แอ็นด ยู ทู [ beotch ])

[Snoop Dogg]:
([ ซนูพ ด๊อก ] :)
Hmm…Dogg…
(อึม ด๊อก)
I meet mo’ b*tch n*ggas than hos, look here
(ไอ มีท โม บี *tch เอ็น *ggas แฑ็น โฮซ , ลุค เฮียร)
And I really don’t know, but that’s just how it go [damn]
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โน , บัท แด๊ท จัซท เฮา อิท โก [ แด็ม ])
Dogg, so many n*ggas like to keep up sh*t
(ด๊อก , โซ เมนอิ เอ็น *ggas ไลค ทู คีพ อัพ ฌะ *ที)
And just like a b*tch [beotch] n*ggas be talkin’ sh*t [n*gga]
(แอ็นด จัซท ไลค เก บี *tch [ beotch ] เอ็น *ggas บี ทอคกิ่น ฌะ *ที [ เอ็น *gga ])
Smilin’ in my face and then they blast me in the back [ka-ka-ka-ka-ka]
(สไมลิน อิน มาย เฟซ แอ็นด เด็น เด บลาซท มี อิน เดอะ แบ็ค [ คา คา คา คา คา ])
N*ggas stay strapped from way back, cause paycheck…will
(เอ็น *ggas ซเท สแตปชฺ ฟร็อม เว แบ็ค , คอส เพแชค วิล)
Make n*ggas wanna pop that sh*t
(เมค เอ็น *ggas วอนนา พ็อพ แดท ฌะ *ที)
If you ain’t ready for the game [uh-huh] n*gga stop that sh*t
(อิฟ ยู เอน เรดอิ ฟอ เดอะ เกม [ อา ฮู ] เอ็น *gga ซท็อพ แดท ฌะ *ที)
We rock that sh*t, my n*gga Dre, drop that sh*t [right]
(วี ร็อค แดท ฌะ *ที , มาย เอ็น *gga ดรี , ดร็อพ แดท ฌะ *ที [ ไรท ])
No mo’ talkn’, I’m walkin’ and I’m poppin’ the clip
(โน โม talkn , แอม วอคกิน แอ็นด แอม พอพปิน เดอะ คลิพ)
Glock on the hip, set-trippin’, drippin’ and sh*t
(คล็อก ออน เดอะ ฮิพ , เซ็ท ทริพพิน, ดริพปิน แอ็นด ฌะ *ที)
If you act like a b*tch [n*gga] n*gga you get smacked like a b*tch
(อิฟ ยู แอ็คท ไลค เก บี *tch [ เอ็น *gga ] เอ็น *gga ยู เก็ท ซแม็ค ไลค เก บี *tch)

[Snoop Dogg]:
([ ซนูพ ด๊อก ] :)
B*tch n*ggas, b*tch n*ggas [b*tch n*ggas
(บี *tch เอ็น *ggas , บี *tch เอ็น *ggas [ บี *tch เอ็น *ggas)

[Dr. Dre]:
([ เดทเออะ ดรี ] :)
There n*ggas don’t know what the f*ck is goin’ on
(แดร์ เอ็น *ggas ด้อนท์ โน ว็อท เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิน ออน)
Yo Dogg, check it kick back
(โย ด๊อก , เช็ค อิท คิด แบ็ค)
Let me holla at these n*ggas for a minute….
(เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท ฑิส เอ็น *ggas ฟอ รา มินยูท)

Straight off the streets of chaos and no pity
(ซทเรท ออฟฟ เดอะ ซทรีท อ็อฝ เคอ็อซ แซน โน พีทอิ)
The aggravated, makin’ these punk motherf*ckers hate it
(ดิ แอกระเฝท , เมกิน ฑิส พรัค motherf*ckers เฮท อิท)
COMPTON is the city I’m from
(คอมตัน อีส เดอะ ซีทอิ แอม ฟร็อม)
Can’t never leave the crib without a murder wea-pon
(แค็นท เนฝเวอะ ลีฝ เดอะ คริบ วิเฑาท ดา เมอเดอะ wea pon)
Huh, I can’t live my life on broke no mo’
(ฮู , ไอ แค็นท ไลฝ มาย ไลฟ ออน บโรค โน โม)
And most of these fools ain’t sh*t but cutthroats
(แอ็นด โมซท อ็อฝ ฑิส ฟูล เอน ฌะ *ที บัท cutthroats)
They smile in a n*gga face, and for what?
(เด ซไมล อิน อะ เอ็น *gga เฟซ , แอ็นด ฟอ ว็อท)
They got the game all f*cked up, and want my thing f*cked up
(เด ก็อท เดอะ เกม ออล เอฟ *cked อัพ , แอ็นด ว็อนท มาย ธิง เอฟ *cked อัพ)
I done learned a lot, seen a whole lot
(ไอ ดัน เลิน อะ ล็อท , ซีน อะ โฮล ล็อท)
The top notch n*gga, I’m fiendin’ for that spot
(เดอะ ท็อพ น็อช เอ็น *gga , แอม ฟรีนดิน ฟอ แดท สพอท)
Now peep game on what Six-Deuce told me
(เนา พีพ เกม ออน ว็อท ซิคซ ดยูซ โทลด มี)

[Six-Two]:
([ ซิคซ ทู ] :)
These n*ggas after yo’ paper, Dr. D.R.E. [wha?]
(ฑิส เอ็น *ggas อาฟเทอะ โย เพเพอะ , เดทเออะ ดี อาร์ อี [ wha ])
And these punk-ass hos is lookin’ for dough
(แอ็นด ฑิส พรัค อาซ โฮซ ซิส ลุคกิน ฟอ โด)
You gotta watch your homeboys, cause a n*gga never know
(ยู กอททะ ว็อช ยุร โฮมบอย , คอส อะ เอ็น *gga เนฝเวอะ โน)
Oh, they’ll be around, but when yo’ paper get low
(โอ , เด๊ว บี อะเรานด , บัท ฮเว็น โย เพเพอะ เก็ท โล)
Just like Master P said, ” There they go, there they go ”
(จัซท ไลค มาซเทอะ พี เซ็ด , ” แดร์ เด โก , แดร์ เด โก “)
B*tch n*ggas…uh-huh…
(บี *tch เอ็น *ggas อา ฮู)

{Scratches – ” Attention all personnel ” }
({ซแคทเช็ด ” แอ็ทเทนฌัน ออล เพอซเนล ” })
{Stop scheamin’, and lookin’ hard ” }
({ซท็อพ scheamin , แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })
{Stop scheamin’, and…an, and…an-an, and…and lookin’ hard ” }
({ซท็อพ scheamin , แอ็นด แอน , แอ็นด แอน , แอ็นด แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })

[Dr. Dre]:
([ เดทเออะ ดรี ] :)
B*tch n*gga, a b*tch n*gga
(บี *tch เอ็น *gga , อะ บี *tch เอ็น *gga)
B*tch n*gga, hella b*tch n*gga
(บี *tch เอ็น *gga , เฮลลา บี *tch เอ็น *gga)
You’s a b*tch n*gga, motherf*cker b*tch n*gga
(ยู ซา บี *tch เอ็น *gga , motherf*cker บี *tch เอ็น *gga)
A b*tch n*gga…a b*tch n*gga
(อะ บี *tch เอ็น *gga อะ บี *tch เอ็น *gga)

[Hittman]:
([ Hittman ] :)
I know yo’ type, so much b*tch in you, if it was slightly darker
(ไอ โน โย ไทพ , โซ มัช บี *tch อิน ยู , อิฟ อิท วอส ซไลทลิ ดาร์คเกอร์)
Lights was little dimmer my d*ck be stuck up in yo’ windpipe
(ไลท วอส ลิ๊ทเทิ่ล ดีมเมอะ มาย d*ck บี ซทัค อัพ อิน โย วินไพ๊พ)
Hmm, you’d rather blow me than fight, I’m from the old school
(อึม , ยูต ราฑเออะ บโล มี แฑ็น ไฟท , แอม ฟร็อม ดิ โอลด ซคูล)
Like Romey Rome homey yo, you owe me the right
(ไลค Romey โรม โฮมี โย , ยู โอ มี เดอะ ไรท)
To slap you, like the b*tch that you are, that wanted to cap you
(ทู ซแล็พ ยู , ไลค เดอะ บี *tch แดท ยู อาร์ , แดท ว็อนท ทู แค็พ ยู)
Every since you was mad doggin’ me with that b*tch in yo’ car
(เอฝริ ซินซ ยู วอส แม็ด ดอคกินมี วิฑ แดท บี *tch อิน โย คา)
Fool, ” Who do you think you are? Mr. Big Stuff ”
(ฟูล , ” ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ มีซเทอะ บิก ซทัฟ “)
Man, you sh*t on Hitt, get yo’ sh*t bust, plus
(แม็น , ยู ฌะ *ที ออน Hitt , เก็ท โย ฌะ *ที บัซท , พลัซ)
Pistol-whipped, cover it up, use yo’ b*tch’s blush
(พิ๊สท่อล วิพชฺ , คัฝเออะ อิท อัพ , ยูซ โย บี *tchs บลัฌ)
Mr. Powder Puff yo’, bark ain’t loud enough, huh
(มีซเทอะ เพาเดอะ พัฟ โย , บาค เอน เลาด อินัฟ , ฮู)
I know Chihuahuas that’s mo’ rah-rah, ha ha
(ไอ โน ชิวาวา แด๊ท โม รา รา , ฮา ฮา)
I have to laugh Dre, I bet he take bubble baths
(ไอ แฮ็ฝ ทู ลาฟ ดรี , ไอ เบ็ท ฮี เทค บั๊บเบิ้ล บัธ)
You don’t want no trouble with the Aftermath staff, trust me
(ยู ด้อนท์ ว็อนท โน ทรั๊บเบิ้ล วิฑ ดิ แอฟเตอร์แมท ซทัฟ , ทรัซท มี)
Doggy Dogg, Diggy Doctor plus me
(ดอกกิ ด๊อก , ดิ๊กกี้ ดอคเทอะ พลัซ มี)
No you’s a busta slash hussy, soft as a hush puppy
(โน ยู ซา บัสตร้า ซแล็ฌ ฮัสสิ , ซ็อฟท แอ็ส ซา ฮัฌ พั๊พพี่)
Must we break you down to estrogen most hated specimen
(มัซท วี บเรค ยู เดาน ทู เอซทโระเจ็น โมซท แฮ็ท ซเพซอิเม็น)
A b*tch n*gga
(อะ บี *tch เอ็น *gga)

{Scratches – ” Attention all personnel ” }
({ซแคทเช็ด ” แอ็ทเทนฌัน ออล เพอซเนล ” })
{ ” Stop scheamin’, and lookin’ hard ” }
({ ” ซท็อพ scheamin , แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })
{Stop…stop…stop scheamin’, and lookin’ hard ” }
({ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ scheamin , แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })
{ ” Stop..stop..ah…op..op..stop..sch..sch..scheamin’ and lookin’ hard ” }
({ ” ซท็อพ ซท็อพ อา op op ซท็อพ sch sch scheamin แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })
{Stop scheamin’…an…an..an..an..an..and lookin’ hard ” }
({ซท็อพ scheamin แอน แอน แอน แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })
{Stop scheamin’, and lookin’ hard ” }
({ซท็อพ scheamin , แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })
{Stop schea…scheamin’, and lookin’ hard ” }
({ซท็อพ schea scheamin , แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })
{Stop scheamin’, and…and…and…stop scheamin’, and lookin’ hard ” }
({ซท็อพ scheamin , แอ็นด แอ็นด แอ็นด ซท็อพ scheamin , แอ็นด ลุคกิน ฮาด ” })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B*tch N*ggaz คำอ่านไทย Dr. Dre feat Snoop Dogg, Six-Two, & Hittman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น