เนื้อเพลง Good Die Young คำอ่านไทย D12

[Intro]
( [ อินโทร ])
Dawg….I shouldn’t have left, They wouldn’t have tried this sh*t if I was wit ya
(ดาว ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ฟท , เด วูดดึ่น แฮ็ฝ ทไร ดีซ ฌะ *ที อิฟ ฟาย วอส วิท ยา)
Maybe we would have picked another time
(เมบี วี เวิด แฮ็ฝ พิค แอะนัธเออะ ไทม)
Or chose anotha way
(ออ โชส เอนอทดา เว)
Or maybe my prayers would have convinced him to choose another soul
(ออ เมบี มาย พเรเออะ เวิด แฮ็ฝ ค็อนฝีนซ ฮิม ทู ชูส แอะนัธเออะ โซล)
Sh*t, its just me and my mentoni now
(ฌะ *ที , อิทซ จัซท มี แอ็นด มาย mentoni เนา)
Man you look so peaceful now…how can I argue wit that
(แม็น ยู ลุค โซ พีซฟุล เนา เฮา แค็น นาย อากิว วิท แดท)
They say…
(เด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
They say the good die young,
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง ,)
Thats why I think that you should have fun [when your young]
(แด๊ท ฮไว ไอ ธิงค แดท ยู เชิด แฮ็ฝ ฟัน [ ฮเว็น ยุร ยัง ])
Cos time won’t wait for noone [uh huh]
(คอซ ไทม ว็อนท เวท ฟอ นูอิน [ อา ฮู ])
When god calls, you gotta go home [go home]
(ฮเว็น ก็อด คอล , ยู กอททะ โก โฮม [ โก โฮม ])

They say the good die young, [die young]
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง , [ ได ยัง ])
Thats why I know that we go’ have fun,
(แด๊ท ฮไว ไอ โน แดท วี โก แฮ็ฝ ฟัน ,)
In this life cos you only get one
(อิน ดีซ ไลฟ คอซ ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน)
When god comes for me, don’t cry till Im home [??]
(ฮเว็น ก็อด คัม ฟอ มี , ด้อนท์ คไร ทิล แอม โฮม [ ])

[Kon Artis]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ])
Its true that everybody heard, there mama say every days like this
(อิทซ ทรู แดท เอวี่บอดี้ เฮิด , แดร์ มามะ เซ เอฝริ เด ไลค ดีซ)
When you see, one of your friends die in the mist
(ฮเว็น ยู ซี , วัน อ็อฝ ยุร ฟเร็นด ได อิน เดอะ มิซท)
In the struggle, went through circumstances
(อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล , เว็นท ธรู เซอคัมสแท็นซ)
Arrested every day just to prove a point to a friend
(แอะเรซท เอฝริ เด จัซท ทู พรูฝ อะ พอยนท ทู อะ ฟเร็นด)
Even then, accidents are prone to happen to any man
(อีเฝ็น เด็น , แอคซิเด็นท แซร์ พโรน ทู แฮพเพ็น ทู เอนอิ แม็น)
A woman is dumb enough to pretend
(อะ วูมเอิน อีส ดัม อินัฟ ทู พริเทนด)
That her, god won’t hold them accountable for sins
(แดท เฮอ , ก็อด ว็อนท โฮลด เฑ็ม accountable ฟอ ซิน)
If they commit, they try to repent to ??
(อิฟ เด ค็อมมีท , เด ทไร ทู ริเพนท ทู)
But I guess [thats just the way things go]
(บัท ไอ เก็ซ [ แด๊ท จัซท เดอะ เว ธิง โก ])
I was blessed to see 24 [24]
(ไอ วอส บเล็ซ ทู ซี 24 [ 24 ])
To wake up to that how my name is video
(ทู เวค อัพ ทู แดท เฮา มาย เนม อีส ฝีดอิโอ)
Motivated me to write what i wrote
(โมทิเฝท มี ทู ไรท ว็อท ไอ โรท)
And I knew my little brother sold dope
(แอ็นด ดาย นยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ โซลด โดพ)
An mom and daddy want to move our road
(แอน มัม แอ็นด แดดดิ ว็อนท ทู มูฝ เอ๊า โรด)
I did it, I still got a lot to prove and show
(ไอ ดิด ดิท , ไอ ซทิล ก็อท ดา ล็อท ทู พรูฝ แอ็นด โฌ)
I just which we aint have to lose Bugz to the struggle
(ไอ จัซท ฮวิช วี เอน แฮ็ฝ ทู ลูส Bugz ทู เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Cos you know…
(คอซ ยู โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
They say the good die young,
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง ,)
Thats why I think that you should have fun [when your young]
(แด๊ท ฮไว ไอ ธิงค แดท ยู เชิด แฮ็ฝ ฟัน [ ฮเว็น ยุร ยัง ])
Cos time won’t wait for noone [uh huh]
(คอซ ไทม ว็อนท เวท ฟอ นูอิน [ อา ฮู ])
When god calls, you gotta go home [go home]
(ฮเว็น ก็อด คอล , ยู กอททะ โก โฮม [ โก โฮม ])

They say the good die young, [die young]
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง , [ ได ยัง ])
Thats why I know that we go’ have fun,
(แด๊ท ฮไว ไอ โน แดท วี โก แฮ็ฝ ฟัน ,)
In this life cos you only get one
(อิน ดีซ ไลฟ คอซ ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน)
When god comes for me, don’t cry till Im home [??]
(ฮเว็น ก็อด คัม ฟอ มี , ด้อนท์ คไร ทิล แอม โฮม [ ])

[Bizzare]
([ เบลซ่า ])
I know you used to Bizzare on some silly sh*t
(ไอ โน ยู ยูซ ทู เบลซ่า ออน ซัม ซีลลิ ฌะ *ที)
But N*ggas in my cliq, is dying quick
(บัท เอ็น *ggas ซิน มาย cliq , อีส ไดอิง ควิค)
In detroit, n*ggas don’t party
(อิน ดีทอยดฺ , เอ็น *ggas ด้อนท์ พาทิ)
They pull a .44 out, snatch off bacardis
(เด พุล อะ 44 เอ้า , ซแน็ช ออฟฟ เบคาดี)
Thats why I keep the pistol under the trunk
(แด๊ท ฮไว ไอ คีพ เดอะ พิ๊สท่อล อันเดอะ เดอะ ทรังค)
Im 27 years old, too old to be gettin jumped
(แอม 27 เยีย โอลด , ทู โอลด ทู บี เกดดิน จัมพ)
And f*ck rap, I miss Karnail Pitts, b-u-g-z
(แอ็นด เอฟ *ck แร็พ , ไอ มิซ Karnail พิท , บี ยู จี ซี)
Tattoed on my wrist
(แททดี้ ออน มาย ริซท)
Me and you in the jeep, listen to ?? beats
(มี แอ็นด ยู อิน เดอะ จีพ , ลิ๊สซึ่น ทู บีท)
Its a shame me and Fuzz don’t even speak
(อิทซ ซา เฌม มี แอ็นด ฟัส ด้อนท์ อีเฝ็น ซพีค)
I got married, my wife name is D
(ไอ ก็อท แมริด , มาย ไวฟ เนม อีส ดี)
Peace to 31 and 51-50, miss you
(พีซ ทู 31 แอ็นด 51 50 , มิซ ยู)

[Kuniva]
([ ครูเนฝว่า ])
I came back on that tragic, my phone rung
(ไอ เคม แบ็ค ออน แดท ทแรจอิค , มาย โฟน รัง)
And Bizarres voice tellin me, Bugz was gone home
(แอ็นด บิสา ฝอยซ เทลลิน มี , Bugz วอส กอน โฮม)
It was like a knife piercing my chest and I couldn’t breath
(อิท วอส ไลค เก ไนฟ เพียซิง มาย เช็ซท แอ็นด ดาย คูดซึ่น บเร็ธ)
I didn’t wanna accept it, didn’t wanna believe it
(ไอ ดิ๊นอิน วอนนา แอ็คเซพท ดิธ , ดิ๊นอิน วอนนา บิลีฝ อิท)
I swear with this weight dawg, I cried so hard
(ไอ ซแว วิฑ ดีซ เวท ดาว , ไอ คไร โซ ฮาด)
Literally, Denaun had to carry me to the car
(ลีทเออะแรลลิ , Denaun แฮ็ด ทู แคริ มี ทู เดอะ คา)
While I stand in this booth now its tearin me apart
(ฮไวล ไอ ซแท็นด อิน ดีซ บูธ เนา อิทซ เทียริน มี อะพาท)
But I had to let it out cos it was tearin at my heart
(บัท ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ดิธ เอ้า คอซ ซิท วอส เทียริน แอ็ท มาย ฮาท)
Cos he died over somethin so petty and so small
(คอซ ฮี ได โอเฝอะ ซัมติน โซ เพททิ แอ็นด โซ ซมอล)
A human life is so very precious I hope ya’ll
(อะ ฮยูแม็น ไลฟ อีส โซ เฝริ พเรฌอัซ ซาย โฮพ ยอล)
Understand how I’m feelin cos I love you bugz
(อันเดิซแทนด เฮา แอม ฟีลิน คอซ ซาย ลัฝ ยู bugz)
I wanna rhyme wit you, laugh wit you, hug you bugz
(ไอ วอนนา ไรม วิท ยู , ลาฟ วิท ยู , ฮัก ยู bugz)
But I can’t and you was so close to seein dreams
(บัท ไอ แค็นท แอ็นด ยู วอส โซ คโลส ทู ซีอินดรีม)
A coward came along and took you away from the team
(อะ เคาเอิด เคม อะลอง แอ็นด ทุค ยู อะเว ฟร็อม เดอะ ทีม)
So don’t mistake this track, its just another song
(โซ ด้อนท์ มิซเทค ดีซ ทแรค , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ ซ็อง)
This goes out to everyone who lost a loved one
(ดีซ โกซ เอ้า ทู เอ๊วี่วัน ฮู ล็อซท ดา ลัฝ วัน)
Cos you know
(คอซ ยู โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
They say the good die young,
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง ,)
Thats why I think that you should have fun [when your young]
(แด๊ท ฮไว ไอ ธิงค แดท ยู เชิด แฮ็ฝ ฟัน [ ฮเว็น ยุร ยัง ])
Cos time won’t wait for noone [uh huh]
(คอซ ไทม ว็อนท เวท ฟอ นูอิน [ อา ฮู ])
When god calls, you gotta go home [go home]
(ฮเว็น ก็อด คอล , ยู กอททะ โก โฮม [ โก โฮม ])

They say the good die young, [die young]
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง , [ ได ยัง ])
Thats why I know that we go’ have fun,
(แด๊ท ฮไว ไอ โน แดท วี โก แฮ็ฝ ฟัน ,)
In this life cos you only get one
(อิน ดีซ ไลฟ คอซ ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน)
When god comes for me, don’t cry till Im home [??]
(ฮเว็น ก็อด คัม ฟอ มี , ด้อนท์ คไร ทิล แอม โฮม [ ])

[Proof]
([ พรูฟ ])
They say its never too late, to have an early childhood
(เด เซ อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท , ทู แฮ็ฝ แอน เออลิ ไชลดฮุด)
If I could, turn back the hands of time, God should
(อิฟ ฟาย เคิด , เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม , ก็อด เชิด)
Forgive what i did as a kid to run blocks
(เฟาะกีฝ ว็อท ไอ ดิด แอ็ส ซา คิด ทู รัน บล็อค)
Now my dreams are just dream cops and gun shots
(เนา มาย ดรีม แซร์ จัซท ดรีม ค็อพ แซน กัน ฌ็อท)
The fun stops when your homies up in a box
(เดอะ ฟัน ซท็อพ ฮเว็น ยุร โฮมี อัพ อิน อะ บ็อคซ)
My dudey bole, rest his soul, snuffed by the cops
(มาย dudey bole , เร็ซท ฮิส โซล , ซนัฟ ไบ เดอะ ค็อพ)
I use to ?? a lot, if theres a guy by me say somethin
(ไอ ยูซ ทู อะ ล็อท , อิฟ แดร์ ซา ไก ไบ มี เซ ซัมติน)
If you love her so much why didn’t u gave nothin
(อิฟ ยู ลัฝ เฮอ โซ มัช ฮไว ดิ๊นอิน ยู เกฝ นอทติน)
When he took my homie, snuck was only in 11th grade
(ฮเว็น ฮี ทุค มาย โฮมี , สนักคฺ วอส โอ๊นลี่ อิน 11th กเรด)
Now I hope to see your face at the heaven gates
(เนา ไอ โฮพ ทู ซี ยุร เฟซ แอ็ท เดอะ เฮฝเอ็น เกท)
It aint never late in the game, this hatin remains
(อิท เอน เนฝเวอะ เลท อิน เดอะ เกม , ดีซ แฮดดิน ริเมน)
With a grudge to see slugs straight through my frame
(วิฑ อะ กรัจ ทู ซี ซลัก ซทเรท ธรู มาย ฟเรม)
My heart aches with the pain, the life in his breath
(มาย ฮาท เอค วิฑ เดอะ เพน , เดอะ ไลฟ อิน ฮิส บเร็ธ)
We gotta have fun now, theres only minutes left
(วี กอททะ แฮ็ฝ ฟัน เนา , แดร์ โอ๊นลี่ มินยูท เล็ฟท)
In the depth, distress young as a ??? did
(อิน เดอะ เด็พธ , ดิซทเรซ ยัง แอ็ส ซา ดิด)
To ??
(ทู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
They say the good die young,
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง ,)
Thats why I think that you should have fun [when your young]
(แด๊ท ฮไว ไอ ธิงค แดท ยู เชิด แฮ็ฝ ฟัน [ ฮเว็น ยุร ยัง ])
Cos time won’t wait for noone [uh huh]
(คอซ ไทม ว็อนท เวท ฟอ นูอิน [ อา ฮู ])
When god calls, you gotta go home [go home]
(ฮเว็น ก็อด คอล , ยู กอททะ โก โฮม [ โก โฮม ])

They say the good die young, [die young]
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง , [ ได ยัง ])
Thats why I know that we go’ have fun,
(แด๊ท ฮไว ไอ โน แดท วี โก แฮ็ฝ ฟัน ,)
In this life cos you only get one
(อิน ดีซ ไลฟ คอซ ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน)
When god comes for me, don’t cry till Im home [??]
(ฮเว็น ก็อด คัม ฟอ มี , ด้อนท์ คไร ทิล แอม โฮม [ ])

[Swifty]
([ Swifty ])
When I was younger I knew four brothers that wasn’t wise
(ฮเว็น นาย วอส ยังเกอะ ไอ นยู โฟ บรัฑเออะ แดท วอสซึ้น ไวส)
That crash and the driver died,
(แดท คแร็ฌ แอ็นด เดอะ ดไรฝเออะ ได ,)
My partner on the passenger side was paralysed
(มาย พาทเนอะ ออน เดอะ แพซเซ็นเจอะ ไซด วอส แพระไลส)
And Im surprised by the look of that ride that the other peeps survived
(แอ็นด แอม เซิพไรส ไบ เดอะ ลุค อ็อฝ แดท ไรด แดท ดิ อัฑเออะ พีพ เซอะไฝฝ)
Nine months later another one died
(ไนน มันธ เลทเออะ แอะนัธเออะ วัน ได)
Somebody shot him in the side when he was startin up his ride
(ซัมบอดี้ ฌ็อท ฮิม อิน เดอะ ไซด ฮเว็น ฮี วอส สตาร์ดิน อัพ ฮิส ไรด)
3 years go by, I made a hell of a run
(ที เยีย โก ไบ , ไอ เมด อะ เฮ็ล อ็อฝ อะ รัน)
And thats when funky got done, a joey playin wit guns
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น ฟังคิ ก็อท ดัน , อะ โจอี้ เพลย์ยิน วิท กัน)
And ??, karty was my man
(แอ็นด , karty วอส มาย แม็น)
And reggy, I wish that I was wit you in that van
(แอ็นด reggy , ไอ วิฌ แดท ไอ วอส วิท ยู อิน แดท แฝ็น)
And Bugz if it wasn’t for you
(แอ็นด Bugz อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ ยู)
You know I wouldn’t be standin in this booth,
(ยู โน ไอ วูดดึ่น บี แสตนดิน อิน ดีซ บูธ ,)
Thats the truth, I miss ya’ll…
(แด๊ท เดอะ ทรูธ , ไอ มิซ ยอล)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
They say the good die young,
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง ,)
Thats why I think that you should have fun [when your young]
(แด๊ท ฮไว ไอ ธิงค แดท ยู เชิด แฮ็ฝ ฟัน [ ฮเว็น ยุร ยัง ])
Cos time won’t wait for noone [uh huh]
(คอซ ไทม ว็อนท เวท ฟอ นูอิน [ อา ฮู ])
When god calls, you gotta go home [go home]
(ฮเว็น ก็อด คอล , ยู กอททะ โก โฮม [ โก โฮม ])

They say the good die young, [die young]
(เด เซ เดอะ เกิด ได ยัง , [ ได ยัง ])
Thats why I know that we go’ have fun,
(แด๊ท ฮไว ไอ โน แดท วี โก แฮ็ฝ ฟัน ,)
In this life cos you only get one
(อิน ดีซ ไลฟ คอซ ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน)
When god comes for me, don’t cry till Im home [??]
(ฮเว็น ก็อด คัม ฟอ มี , ด้อนท์ คไร ทิล แอม โฮม [ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Die Young คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น