เนื้อเพลง Girls คำอ่านไทย D12

Aiyyo dogg, i got some sh*t on my mother f*ckin chest that
( เออายเอว ด๊อก , ไอ ก็อท ซัม ฌะ *ที ออน มาย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เช็ซท แดท)
I need to get off cuz
(ไอ นีด ทู เก็ท ออฟฟ คัซ)
If I dont
(อิฟ ฟาย ด้อนท์)
Ima f*ckin explode or summin
(แอมอา เอฟ *ckin เอ็คซพโลด ออ summin)
Now look
(เนา ลุค)
This is the story about some little f*ckin girls that i know
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อะเบาท ซัม ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ckin เกิล แดท ไอ โน)
It goes like this
(อิท โกซ ไลค ดีซ)

Its so easy 4 me to make enemies any more its sicknin
(อิทซ โซ อีสอิ โฟว มี ทู เมค อียีมีสฺ เอนอิ โม อิทซ sicknin)
People r lookin 4 an excuse to jump on my sh*t list
(พี๊เพิ่ล อาร์ ลุคกิน โฟว แอน เอ็คซคยูซ ทู จัมพ ออน มาย ฌะ *ที ลิซท)
Stickin their noses in sh*t that isnt none of their business
(สตริคกินแด โนส ซิน ฌะ *ที แดท อีสซึ่น นัน อ็อฝ แด บีสเน็ซ)
I never, asked, cared, gave a f*ck or wanted oppinions
(ไอ เนฝเวอะ , อาซค , คา , เกฝ อะ เอฟ *ck ออ ว็อนท oppinions)
Now im in the position that I dont wanna be in sh*t
(เนา แอม อิน เดอะ โพะสีฌอัน แดท ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อิน ฌะ *ที)
I neva had no beef with u corny son of a b*tches
(ไอ นีฝวา แฮ็ด โน บีฟ วิฑ ยู คอนิ ซัน อ็อฝ อะ บี *tches)
But now the sh*t is broke and u cant do nuttin to fix it
(บัท เนา เดอะ ฌะ *ที อีส บโรค แอ็นด ยู แค็นท ดู นัทดินทู ฟิคซ อิท)
So im tellin u right now mother f*cka limp bizkit
(โซ แอม เทลลิน ยู ไรท เนา ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cka ลิมพ บิซคิท)
Now ima be real, be real as real
(เนา แอมอา บี ริแอ็ล , บี ริแอ็ล แอ็ส ริแอ็ล)
He didnt say sh*t the whole time me and whitey was beefin see he chilled
(ฮี ดิ๊นอิน เซ ฌะ *ที เดอะ โฮล ไทม มี แอ็นด whitey วอส บีฟิน ซี ฮี ชิล)
He was cool with the whole situation and kept it neutral
(ฮี วอส คูล วิฑ เดอะ โฮล ซิชิวเอฌัน แอ็นด เค็พท ดิธ นยูทแร็ล)
Id have neva involved my crew if it wasnt 4 pupils, peoples whateva ur backpackin cypherin name is
(อาย แฮ็ฝ นีฝวา อินฝอลฝ มาย ครู อิฟ อิท วอสซึ้น โฟว พิ๊วพิ่ล , พี๊เพิ่ล whateva ur backpackin cypherin เนม อีส)
Had i not opened a magazine and seein what u say in it
(แฮ็ด ดาย น็อท โอเพ็น อะ แมกอะสีน แอ็นด ซีอินว็อท ยู เซ อิน หนิด)
Id had neva involved you
(อาย แฮ็ด นีฝวา อินฝอลฝ ยู)
But u had to add ur 2 pennies
(บัท ยู แฮ็ด ทู แอ็ด ur ทู เพนนิส)
Now i gotta go grab my sh*t list and add some new enemies
(เนา ไอ กอททะ โก กแร็บ มาย ฌะ *ที ลิซท แอ็นด แอ็ด ซัม นยู อียีมีสฺ)
Hit the studio and ill admit i had a few in me
(ฮิท เดอะ ซทยูดิโอ แอ็นด แอล แอ็ดมีท ไอ แฮ็ด อะ ฟยู อิน มี)
F*ck it, i roasted u, i aint mad at you any
(เอฟ *ck อิท , ไอ โรซท ยู , ไอ เอน แม็ด แอ็ท ยู เอนอิ)
But let it be known that song was never released
(บัท เล็ท ดิธ บี โนน แดท ซ็อง วอส เนฝเวอะ รีลีซ)
It leaked, id a neva gave u that much attention intentionally
(อิท ลีค , อาย อะ นีฝวา เกฝ ยู แดท มัช แอ็ทเทนฌัน อินเทนฌะแน็ลลิ)
Then i look on TV now look whos mentionin me
(เด็น นาย ลุค ออน ทีวี เนา ลุค ฮู เมนเชินนิน มี)
That little f*ckin weasel, DJ lethal on MTV
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ckin weasel , ดีเจ ลีแธ็ล ออน เอ็มทีวี)
After i gave u props on that song u on national TV
(อาฟเทอะ ไอ เกฝ ยู พร็อพ ออน แดท ซ็อง ยู ออน แนฌอะแน็ล ทีวี)
Talkin about how everlast is gonna whip my ass when he sees me
(ทอคกิ่น อะเบาท เฮา everlast อีส กอนนะ ฮวิพ มาย อาซ ฮเว็น ฮี ซี มี)
come on dogg u was sposed to be on that song
(คัมมอน ด๊อก ยู วอส สโพซซฺ ทู บี ออน แดท ซ็อง)
Talkin about how bad u hate him
(ทอคกิ่น อะเบาท เฮา แบ็ด ยู เฮท ฮิม)
Now u all in his thong? whats wrong? u scared?
(เนา ยู ออล อิน ฮิส ธอง ว็อท ร็อง ยู ซคา)
And fred u said u was dissin him too
(แอ็นด เฟรด ยู เซ็ด ยู วอส ดิซซิน ฮิม ทู)
I shoulda knew better than to listen to you
(ไอ โช๊วดา นยู เบทเทอะ แฑ็น ทู ลิ๊สซึ่น ทู ยู)
U f*ckin sissy, up on stage screamin how people hate you
(ยู เอฟ *ckin ซีซซิ , อัพ ออน ซเทจ สครีมมิน เฮา พี๊เพิ่ล เฮท ยู)
They dont hate you, they just think ur corny since christina played you
(เด ด้อนท์ เฮท ยู , เด จัซท ธิงค ur คอนิ ซินซ คริสตินา พเล ยู)
and I dare u mother f*ckers to try 2 diss me back
(แอ็นด ดาย แด ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers ทู ทไร ทู ดิซ มี แบ็ค)
Thats a sissy act
(แด๊ท ซา ซีซซิ แอ็คท)
And dont call me kissin my ass
(แอ็นด ด้อนท์ คอล มี คิซซิน มาย อาซ)
Coz I swear to god this aint just a song im tryin to pre-warn you
(คอซ ไอ ซแว ทู ก็อด ดีซ เอน จัซท ดา ซ็อง แอม ทายอิน ทู พรี วอน ยู)
Lethal when i f*ckin see u dogg im swingin on you
(ลีแธ็ล ฮเว็น นาย เอฟ *ckin ซี ยู ด๊อก แอม สวิงกิน ออน ยู)
Mother f*ckers must think that coz im trouble with the law
(ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers มัซท ธิงค แดท คอซ แอม ทรั๊บเบิ้ล วิฑ เดอะ ลอ)
That i wont ?????? up my sentence and double it to mourn
(แดท ไอ ว็อนท อัพ มาย เซนเท็นซ แอ็นด ดั๊บเบิ้ล อิท ทู โมน)
Y’all some
(ยอล ซัม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Girls [y’all a some god damn girls]
(เกิล [ ยอล อะ ซัม ก็อด แด็ม เกิล ])
Y do u act this way? [y do u act this way, huh?]
(วาย ดู ยู แอ็คท ดีซ เว [ วาย ดู ยู แอ็คท ดีซ เว , ฮู ])
Y do y’all act like f*ckin sissies u pussies keep talkin sh*t behind my Back u just some b*tches 4 that and we all know [we all know]
(วาย ดู ยอล แอ็คท ไลค เอฟ *ckin sissies ยู พัซซีซฺ คีพ ทอคกิ่น ฌะ *ที บิไฮนด มาย แบ็ค ยู จัซท ซัม บี *tches โฟว แดท แอ็นด วี ออล โน [ วี ออล โน ])
How f*ckin cowards roll [keep rollin rollin rollin]
(เฮา เอฟ *ckin เคาเอิด โรล [ คีพ โรลลิน โรลลิน โรลลิน ])
And f*ckin ???? who pretend to be down but as soon as some 1 calls u out u put ur tail between ur legs and bow down
(แอ็นด เอฟ *ckin ฮู พริเทนด ทู บี เดาน บัท แอ็ส ซูน แอ็ส ซัม วัน คอล ยู เอ้า ยู พัท ur เทล บีทวิน ur เล็ก แซน เบา เดาน)

Now i dont ask nobody to share my beliefs or be involved in my beefs
(เนา ไอ ด้อนท์ อาซค โนบอดี้ ทู แฌ มาย บิลีฟ ออ บี อินฝอลฝ อิน มาย บีฟ)
im a man i can stand on my feet
(แอม มา แม็น นาย แค็น ซแท็นด ออน มาย ฟีท)
So if u dont wanna be in them all i ask that u dont open ur mouth with an opinion
(โซ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา บี อิน เฑ็ม ออล ไอ อาซค แดท ยู ด้อนท์ โอเพ็น ur เมาธ วิฑ แอน โอะพีนยัน)
And i wont put u in them
(แอ็นด ดาย ว็อนท พัท ยู อิน เฑ็ม)
Coz i dont ask nobody to share my beliefs or be involved in my beefs
(คอซ ไอ ด้อนท์ อาซค โนบอดี้ ทู แฌ มาย บิลีฟ ออ บี อินฝอลฝ อิน มาย บีฟ)
im a man i can stand on my feet
(แอม มา แม็น นาย แค็น ซแท็นด ออน มาย ฟีท)
So if u dont wanna be in them all i ask that u dont open ur mouth with an opinion
(โซ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา บี อิน เฑ็ม ออล ไอ อาซค แดท ยู ด้อนท์ โอเพ็น ur เมาธ วิฑ แอน โอะพีนยัน)
And i wont put u in them
(แอ็นด ดาย ว็อนท พัท ยู อิน เฑ็ม)

Now if u diss me and i respond the beef is on
(เนา อิฟ ยู ดิซ มี แอ็นด ดาย ริซพอนด เดอะ บีฟ อีส ออน)
But if i help u sell 1 record and i see u at a show ill strip u naked
(บัท อิฟ ฟาย เฮ็ลพ ยู เซ็ล วัน เรคออด แอ็นด ดาย ซี ยู แอ็ท ดา โฌ แอล ซทริพ ยู เนคิด)
See I was smart, I came back and scooped up my friends
(ซี ไอ วอส ซมาท , ไอ เคม แบ็ค แอ็นด ซคูพ อัพ มาย ฟเร็นด)
Now i got 5 doggs thatll die for me like i die for them
(เนา ไอ ก็อท ไฟท์ ด๊อก แธดิลได ฟอ มี ไลค ไก ได ฟอ เฑ็ม)
I fite 4 them swing or shoot like i fite 4 kim
(ไอ fite โฟว เฑ็ม ซวิง ออ ฌูท ไลค ไก fite โฟว คิม)
All of them been with me thru this f*cked up life that im in
(ออล อ็อฝ เฑ็ม บีน วิฑ มี ธรู ดีซ เอฟ *cked อัพ ไลฟ แดท แอม อิน)
That goes 4 all of my doggs from royce to dre
(แดท โกซ โฟว ออล อ็อฝ มาย ด๊อก ฟร็อม โรยสฺ ทู ดรี)
From xzibit to mell man till im hoist away
(ฟร็อม xzibit ทู mell แม็น ทิล แอม ฮอยซท อะเว)
In my coffin ill neva soften
(อิน มาย คอฟฟิน แอล นีฝวา ซอฟเอ็น)
No matter how often that im tested
(โน แมทเทอะ เฮา ออฟเอ็น แดท แอม เท็ซท)
I neva give a f*ck i will neva be interested
(ไอ นีฝวา กิฝ อะ เอฟ *ck ไอ วิล นีฝวา บี อีนทเร็ซท)
Love me or hate as much as fred wants 2 be hated
(ลัฝ มี ออ เฮท แอ็ส มัช แอ็ส เฟรด ว็อนท ทู บี แฮ็ท)
I will solumly stand by every statment i stated
(ไอ วิล solumly ซแท็นด ไบ เอฝริ statment ไอ สแตด)
This sh*t that i been through my pencil neva could pencil
(ดีซ ฌะ *ที แดท ไอ บีน ธรู มาย เพนซิล นีฝวา เคิด เพนซิล)
But i neva will be this gullable ever again tho
(บัท ไอ นีฝวา วิล บี ดีซ gullable เอฝเออะ อะเกน โฑ)
Next time i will know when somebodys copyin off me
(เน็คซท ไทม ไอ วิล โน ฮเว็น ซัมบอดี้ copyin ออฟฟ มี)
Im not bein cocky, i just know when somebodys locked in me
(แอม น็อท บีนโพลคอคอิ , ไอ จัซท โน ฮเว็น ซัมบอดี้ ล็อค อิน มี)
I stick up my middle finger he sticks up his finger
(ไอ ซทิค อัพ มาย มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ ฮี ซทิค อัพ ฮิส ฟีงเกอะ)
I say f*ck christina he says f*ck christina but meaner
(ไอ เซ เอฟ *ck คริสตินา ฮี เซ เอฟ *ck คริสตินา บัท มีเนอร์)
So from doin this song with method to beggin to get accepted
(โซ ฟร็อม โดย ดีซ ซ็อง วิฑ เมธอัด ทู เบคกินทู เก็ท แอ็คเซพท)
Im peggin fred with the bottle of die that he bleached his head with
(แอม peggin เฟรด วิฑ เดอะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ได แดท ฮี บลีช ฮิส เฮ็ด วิฑ)
and as for lethal dont 4get what i said
(แอ็นด แอ็ส ฟอ ลีแธ็ล ด้อนท์ 4get ว็อท ไอ เซ็ด)
Im f*ckin u up punk, ur dead
(แอม เอฟ *ckin ยู อัพ พรัค , ur เด็ด)
Dont think that im playin
(ด้อนท์ ธิงค แดท แอม เพลย์ยิน)
And f*ck bizkit coz i know u sayin f*ck D12
(แอ็นด เอฟ *ck บิซคิท คอซ ไอ โน ยู เซย์อิน เอฟ *ck D12)
Only not to our face, under your breath, to yourselves
(โอ๊นลี่ น็อท ทู เอ๊า เฟซ , อันเดอะ ยุร บเร็ธ , ทู ยุรเซลฝส)
little
(ลิ๊ทเทิ่ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

now i dont ask nobody to share my beliefs or be involved in my beefs
(เนา ไอ ด้อนท์ อาซค โนบอดี้ ทู แฌ มาย บิลีฟ ออ บี อินฝอลฝ อิน มาย บีฟ)
im a man i can stand on my feet
(แอม มา แม็น นาย แค็น ซแท็นด ออน มาย ฟีท)
so if u dont wanna be in them all i ask that u dont open ur mouth with an oppion
(โซ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา บี อิน เฑ็ม ออล ไอ อาซค แดท ยู ด้อนท์ โอเพ็น ur เมาธ วิฑ แอน oppion)
and i wont put u in them
(แอ็นด ดาย ว็อนท พัท ยู อิน เฑ็ม)
coz i dont ask nobody to share my beliefs or be involved in my beefs
(คอซ ไอ ด้อนท์ อาซค โนบอดี้ ทู แฌ มาย บิลีฟ ออ บี อินฝอลฝ อิน มาย บีฟ)
im a man i can stand on my feet
(แอม มา แม็น นาย แค็น ซแท็นด ออน มาย ฟีท)
so if u dont wanna be in them all i ask that u dont open ur mouth with an oppion
(โซ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา บี อิน เฑ็ม ออล ไอ อาซค แดท ยู ด้อนท์ โอเพ็น ur เมาธ วิฑ แอน oppion)
and i wont put u in them
(แอ็นด ดาย ว็อนท พัท ยู อิน เฑ็ม)

and thats it
(แอ็นด แด๊ท ซิท)
thats all there is to it dogg
(แด๊ท ซอร์ แดร์ อีส ทู อิท ด๊อก)
if u didnt wanna do the f*ckin song dont say ur down with doin the f*ckin song and then back out at the last minute
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน วอนนา ดู เดอะ เอฟ *ckin ซ็อง ด้อนท์ เซ ur เดาน วิฑ โดย เดอะ เอฟ *ckin ซ็อง แอ็นด เด็น แบ็ค เอ้า แอ็ท เดอะ ลาซท มินยูท)
and then go on mother f*ckin MTV talkin about everlast can whip my mother f*ckin ass
(แอ็นด เด็น โก ออน ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เอ็มทีวี ทอคกิ่น อะเบาท everlast แค็น ฮวิพ มาย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin อาซ)
if ur scared of whitey ford dogg, just say ur scared of whitey ford, thats it
(อิฟ ur ซคา อ็อฝ whitey โฟด ด๊อก , จัซท เซ ur ซคา อ็อฝ whitey โฟด , แด๊ท ซิท)
thats all u had to f*ckin say
(แด๊ท ซอร์ ยู แฮ็ด ทู เอฟ *ckin เซ)
i wouldnt have said sh*t
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ เซ็ด ฌะ *ที)
i woulda backed off, did the f*ckin song on my self
(ไอ วู๊ดดา แบ็ค ออฟฟ , ดิด เดอะ เอฟ *ckin ซ็อง ออน มาย เซ็ลฟ)
and not put u mother f*ckers in it
(แอ็นด น็อท พัท ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers ซิน หนิด)
thats all
(แด๊ท ซอร์)
and i aint even on no rap sh*t no more
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น ออน โน แร็พ ฌะ *ที โน โม)
im on some f*ckin u up sh*t when i see you
(แอม ออน ซัม เอฟ *ckin ยู อัพ ฌะ *ที ฮเว็น นาย ซี ยู)
and i will see u too
(แอ็นด ดาย วิล ซี ยู ทู)
oh, and by the way fred? that wasnt an accident
(โอ , แอ็นด ไบ เดอะ เว เฟรด แดท วอสซึ้น แอน แอคซิเด็นท)
i didnt mean to give u a play at the music awards
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู กิฝ ยู อะ พเล แอ็ท เดอะ มยูสิค อะวอด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น