เนื้อเพลง Country Boyz คำอ่านไทย Nappy Roots

[Hook: All]
( [ ฮุค : ออล ])
We just some country boys – country walk, country talk
(วี จัซท ซัม คันทริ บอย คันทริ วอค , คันทริ ทอค)
Don’t bring it round here ‘less ya know fa sho’ it’s jumpin off
(ด้อนท์ บริง อิท เรานด เฮียร เลซ ยา โน ฟา โช อิทซ จัมปิน ออฟฟ)
We just some country boys – country walk, country talk
(วี จัซท ซัม คันทริ บอย คันทริ วอค , คันทริ ทอค)
Don’t bring it round here ‘less ya know fa sho’ it’s jumpin off
(ด้อนท์ บริง อิท เรานด เฮียร เลซ ยา โน ฟา โช อิทซ จัมปิน ออฟฟ)

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Uhhh.. this n*gga no games [games]
(อากรีเอดสฺ ดีซ เอ็น *gga โน เกม [ เกม ])
With my Hanes tee shirt, with a pic and roll chain [chain…]
(วิฑ มาย Hanes ที เฌิท , วิฑ อะ พิค แอ็นด โรล เชน [ เชน ])
Doo-rag, heavy blue ‘Lac – 85 South, don’t drive it too fast [too fast]
(ดู แร็ก , เฮฝอิ บลู แล็ค 85 เซาธ , ด้อนท์ ดไรฝ อิท ทู ฟัซท [ ทู ฟัซท ])
My n*ggaz don’t roll no billies,
(มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ โรล โน บิลลี่ ,)
get a big box of them brown Dutches [brown Dutches]
(เก็ท ดา บิก บ็อคซ อ็อฝ เฑ็ม บเราน Dutches [ บเราน Dutches ])
We don’t want no brand new Cartel
(วี ด้อนท์ ว็อนท โน บแร็นด นยู คาเท็ล)
Brandon lemme get them keys to the Cutlass [Cutlass]
(Brandon เลมมี เก็ท เฑ็ม คี ทู เดอะ คัทลัซ [ คัทลัซ ])
Represent for the M-I-L, the A-T-L, the Macktown [Macktown]
(เรพริเสนท ฟอ เดอะ เอ็ม ไอ แอล , ดิ อะ ที แอล , เดอะ Macktown [ Macktown ])
Stay smokin that smackdown, keep myself a little half pound [half pound]
(ซเท สโมกิน แดท smackdown , คีพ ไมเซลฟ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮาล์ฟ เพานด [ ฮาล์ฟ เพานด ])
You know B. Stille in the cut, on the back po’ch Jig drillin it up
(ยู โน บี Stille อิน เดอะ คัท , ออน เดอะ แบ็ค poch จิก drillin หนิด อัพ)
Black folks just livin it up, court next week not givin a f*ck!
(บแล็ค โฟค จัซท ลีฝอิน หนิด อัพ , โคท เน็คซท วีค น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck !)
What’s up? Grown standin – only rap to them grown women [grown women]
(ว็อท อัพ กโรน แสตนดิน โอ๊นลี่ แร็พ ทู เฑ็ม กโรน วีมเอิน [ กโรน วีมเอิน ])
Stay high, we’ll play shy, least till I can get home wittem
(ซเท ไฮ , เว็ล พเล ไฌ , ลีซท ทิล ไอ แค็น เก็ท โฮม wittem)
Shorty whattchu thinkin? Whattchu drinkin? – thinkin it is what it ain’t
(ชอร์ทดิง whattchu ติ้งกิน Whattchu ดริงคิน ติ้งกิน หนิด อีส ว็อท ดิธ เอน)
I cain’t be trickin, so don’t be trippin, thinkin I can’t when I cain’t
(ไอ caint บี ทริคกิน, โซ ด้อนท์ บี ทริพพิน, ติ้งกิน นาย แค็นท ฮเว็น นาย caint)
Come on..
(คัมมอน)

[Hook: All]
([ ฮุค : ออล ])

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
N*gga hooked it up, like the waitress from the IHOP
(เอ็น *gga ฮุค ดิท อัพ , ไลค เดอะ เวทเร็ซ ฟร็อม ดิ iHOP)
Nothin but the grits, steak, and egg with that
(นอทติน บัท เดอะ กริท , ซเทค , แอ็นด เอ็ก วิฑ แดท)
waitin for the five dollar pancake, front-back side to side
(เว๊ทดิน ฟอ เดอะ ไฟฝ ดอลเลอะ pancake , ฟรันท แบ็ค ไซด ทู ไซด)
Them polly country boy, Cadillac, cat sick in the multi-color
(เฑ็ม พอวลี คันทริ บอย , คาดิลแล , แค็ท ซิค อิน เดอะ มัลทิ คัลเออะ)
All clean [twenty inches] at the seam [plenty chickens]
(ออล คลีน [ ทเวนทิ อินเชด ] แอ็ท เดอะ ซีม [ พเลนทิ ชีคเค็น ])
Get the green [spit the swishers] at the Beam [sh*t done seem]
(เก็ท เดอะ กรีน [ ซพิท เดอะ สวิซเชอ ] แอ็ท เดอะ บีม [ ฌะ *ที ดัน ซีม ])
Craziest muh’f*cker, what y’all n*ggaz do for cream
(เครซีเอด muhf*cker , ว็อท ยอล เอ็น *ggaz ดู ฟอ ครีม)
Never knock the hustle scheme, only what the cheddar bring
(เนฝเวอะ น็อค เดอะ เฮสเซล ซคีม , โอ๊นลี่ ว็อท เดอะ เชเดอร์ บริง)
Hate, fake-n*ggaz, hoes, envy, greed, jealousy
(เฮท , เฟค เอ็น *ggaz , โฮ , เอนฝิ , กรีด , เจลอะซิ)
Cain’t hate, what a n*gga make, type of enemies
(Caint เฮท , ว็อท ดา เอ็น *gga เมค , ไทพ อ็อฝ อียีมีสฺ)
Smilin in my face but they really ain’t no friend to me
(สไมลิน อิน มาย เฟซ บัท เด ริแอ็ลลิ เอน โน ฟเร็นด ทู มี)
Cain’t wait, send em eight straight nine milli-mee
(Caint เวท , เซ็นด เอ็ม เอท ซทเรท ไนน มีลลิ mee)
Aww hell naw, y’all n*ggaz ain’t feelin me!
(อาวว เฮ็ล นอว , ยอล เอ็น *ggaz เอน ฟีลิน มี !)
Colt 45 e’rytime like Billy D
(โคลท 45 erytime ไลค บีลลิ ดี)
Ninety-five [?] leave through Tennessee
(ไนนทิ ไฟฝ [ ] ลีฝ ธรู เทนเนซซี)
Quarter pound with the chron’ f*ckin wit my memory
(ควอเทอะ เพานด วิฑ เดอะ ครอท เอฟ *ckin วิท มาย เมมโอะริ)

[Hook: All]
([ ฮุค : ออล ])

[Hook 2: Fish Scales + [R. Prophit]]
([ ฮุค ทู : ฟิฌ ซเคล + [ อาร์ Prophit ] ])
Peanut b*tter [Rag-tops] – what’s f*ckin wit that?!
(Peanut บี *tter [ แร็ก ท็อพ ] ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)
[String beans] pork chops – what’s f*ckin wit that?!
([ ซทริง บีน ] โพค ช็อพ ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)
Dime sack [with the gnac’] – what’s f*ckin wit that?!
(ไดม แซ็ค [ วิฑ เดอะ แนค ] ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)
What’s f*ckin with that?! What’s f*ckin wit that?!
(ว็อท เอฟ *ckin วิฑ แดท ! ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)
Every Chevy [on dubs] – what’s f*ckin wit that?!
(เอฝริ เชฝวี่[ ออน ดับ ] ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)
[Jodi-Bodi] strip clubs – what’s f*ckin wit that?!
([ Jodi Bodi ] ซทริพ คลับ ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)
Nappy Roots [hey dawg] – what’s f*ckin wit that?!
(แนพพิ รูท [ เฮ ดาว ] ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)
What’s f*ckin wit that?! What’s f*ckin wit that?!
(ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท ! ว็อท เอฟ *ckin วิท แดท !)

[Fish Scales]
([ ฟิฌ ซเคล ])
Go down to the country, you won’t wanna go back
(โก เดาน ทู เดอะ คันทริ , ยู ว็อนท วอนนา โก แบ็ค)
Vertical grills in front of the ‘Lac
(เฝอทิแค็ล กริลล์ ซิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ แล็ค)
Guns roll so fast put one in my back
(กัน โรล โซ ฟัซท พัท วัน อิน มาย แบ็ค)
Plus a buncha country boys wit gats, you don’t want none-a that
(พลัซ ซา บัญชา คันทริ บอย วิท แกท , ยู ด้อนท์ ว็อนท นัน อะ แดท)
Keep – my nine – right beside me, at all times
(คีพ มาย ไนน ไรท บิไซด มี , แอ็ท ดอร์ ไทม)
Cuz I be in the line, like somma these n*ggaz you find
(คัซ ไอ บี อิน เดอะ ไลน , ไลค somma ฑิส เอ็น *ggaz ยู ไฟนด)
Don’t want you to shine, right yea..
(ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ไฌน , ไรท เย)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
From the side and nine-to-nine
(ฟร็อม เดอะ ไซด แอ็นด ไนน ทู ไนน)
Roll around here somethin tryna sell mine
(โรล อะเรานด เฮียร ซัมติน ทายนา เซ็ล ไมน)
Lord know but I got a dime early time
(ลอด โน บัท ไอ ก็อท ดา ไดม เออลิ ไทม)
Got me feelin to’, now my Eggo’s cold
(ก็อท มี ฟีลิน ทู , เนา มาย Eggos โคลด)
See I’m a country boy [Huh?] Close the door [Huh?]
(ซี แอม มา คันทริ บอย [ ฮู ] คโลส เดอะ โด [ ฮู ])
Clinton and Gore [Huh?] Y’all been warned [Huh?]
(คินทัน แอ็นด โก [ ฮู ] ยอล บีน วอน [ ฮู ])
Guns and more – better hit the floor
(กัน แซน โม เบทเทอะ ฮิท เดอะ ฟโล)
Them yeggaz want ya cuz they comin in with them laws
(เฑ็ม yeggaz ว็อนท ยา คัซ เด คัมอิน อิน วิฑ เฑ็ม ลอ)

[Fish Scales]
([ ฟิฌ ซเคล ])
F*ck – yo life; buck – my chife
(เอฟ *ck โย ไลฟ ; บัค มาย chife)
and I got my ride, fool, I’m ready to ride
(แอ็นด ดาย ก็อท มาย ไรด , ฟูล , แอม เรดอิ ทู ไรด)
For my yeggaz I’ma bring it to you dead or alive
(ฟอ มาย yeggaz แอมอา บริง อิท ทู ยู เด็ด ออ อะไลฝ)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
Yeah that’s fa sho’ ya betta know that
(เย่ แด๊ท ฟา โช ยา แบทดา โน แดท)
You a nasty hoe, ya betta show that
(ยู อะ นาซทิ โฮ , ยา แบทดา โฌ แดท)
Got a quiet lil’ spot we can go at
(ก็อท ดา คไวเอ็ท ลิล สพอท วี แค็น โก แอ็ท)
And if you ain’t wit that, we can show you where the do’ at
(แอ็นด อิฟ ยู เอน วิท แดท , วี แค็น โฌ ยู ฮแว เดอะ ดู แอ็ท)

[Hook: All]
([ ฮุค : ออล ])

[Hook 2]
([ ฮุค ทู ])

[music to fade]
([ มยูสิค ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Country Boyz คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น