เนื้อเพลง Dead Presidents II คำอ่านไทย Jay-Z feat Nas

Chorus:
( โครัซ :)

” Presidents to represent me ” –> Nas ” Get money! ”
(” พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี ” > นาส ” เก็ท มันอิ ! “)
” I’m out for presidents to represent me ” ” Get money! ”
(” แอม เอ้า ฟอ พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี ” ” เก็ท มันอิ ! “)
” I’m out for presidents to represent me ” ” Get money! ”
(” แอม เอ้า ฟอ พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี ” ” เก็ท มันอิ ! “)
” I’m out for dead *f*ckin* presidents to represent me [Whose…] ”
(” แอม เอ้า ฟอ เด็ด *เอฟ *ckin* พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี [ ฮูส ] “)

Rock… on, Roc-A-Fella y’all
(ร็อค ออน , ร็อค อะ เฟลลา ยอล)
The saga continues
(เดอะ ซากะ ค็อนทีนยู)

Ahh, who wanna bet us that we don’t touch leathers
(อา , ฮู วอนนา เบ็ท อัซ แดท วี ด้อนท์ ทั๊ช เลฑเออะ)
Stack cheddars forever, live treacherous all the et ceteras
(ซแท็ค เชเดอร์ เฟาะเรฝเออะ , ไลฝ ทเรชเออะรัซ ซอร์ ดิ et ceteras)
To the death of us, me and my confidants, we shine
(ทู เดอะ เด็ธ อ็อฝ อัซ , มี แอ็นด มาย คอนฟิแดนท , วี ไฌน)
You feel the ambiance, y’all n*ggaz just rhyme
(ยู ฟีล ดิ ambiance , ยอล เอ็น *ggaz จัซท ไรม)
By the ounce dough accumulates like snow
(ไบ ดิ อันซ โด แอ็คยูมิวเลท ไลค ซโน)
We don’t just shine, we illuminate the whole show; you feel me?
(วี ด้อนท์ จัซท ไฌน , วี อิลยูมิเนท เดอะ โฮล โฌ ; ยู ฟีล มี)
Factions from the other side would love to kill me
(แฟคฌัน ฟร็อม ดิ อัฑเออะ ไซด เวิด ลัฝ ทู คิล มี)
Spill three quarts of my blood into the street, let alone the heat
(ซพิล ธรี ควอท อ็อฝ มาย บลัด อีนทุ เดอะ ซทรีท , เล็ท อะโลน เดอะ ฮีท)
F*ck em, we hate a n*gga lovin this life
(เอฟ *ck เอ็ม , วี เฮท อะ เอ็น *gga ลัฝวิน ดีซ ไลฟ)
In all possible ways, know the Feds is buggin my life
(อิน ออล พ๊อซซิเบิ้ล เว , โน เดอะ เฟ็ด ซิส บักกิน มาย ไลฟ)
Hospital days, reflectin when my man laid up
(ฮอซพิแท็ล เด , reflectin ฮเว็น มาย แม็น เลด อัพ)
On the Uptown high block he got his side sprayed up
(ออน ดิ อัพเทาน ไฮ บล็อค ฮี ก็อท ฮิส ไซด ซพเร อัพ)
I saw his life slippin, this is a minor set back
(ไอ ซอ ฮิส ไลฟ สลิปพิน , ดีซ ซิส ซา ไมเนอะ เซ็ท แบ็ค)
Yo, still in all we livin, just dream about the get back
(โย , ซทิล อิน ออล วี ลีฝอิน , จัซท ดรีม อะเบาท เดอะ เก็ท แบ็ค)
That made him smile though his eyes said, ” Pray for me ”
(แดท เมด ฮิม ซไมล โธ ฮิส ไอ เซ็ด , ” พเร ฟอ มี “)
I’ll do you one better and slay these n*ggaz faithfully
(แอล ดู ยู วัน เบทเทอะ แอ็นด ซเล ฑิส เอ็น *ggaz เฟธฟุลิ)
Murder is a tough thing to digest, it’s a slow process
(เมอเดอะ อีส ซา ทั๊ฟ ธิง ทู ไดเจ็ซท , อิทซ ซา ซโล พรอซเอ็ซ)
and I ain’t got nothin but time
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท นอทติน บัท ไทม)
I had near brushes, not to mention three shots
(ไอ แฮ็ด เนีย บรัชเชด , น็อท ทู เมนฌัน ธรี ฌ็อท)
close range, never touched me, divine intervention
(คโลส เรนจ , เนฝเวอะ ทั๊ช มี , ดิไฝน อินเทอะเฝนฌัน)
Can’t stop I, from drinkin Mai-Tai’s, with Ty Ty
(แค็นท ซท็อพ ไอ , ฟร็อม ดริงคิน มาย ทายสฺ , วิฑ Ty Ty)
Down in Nevada, ha ha, Poppa, word life
(เดาน อิน เนฝวาดา , ฮา ฮา , พอพพะ , เวิด ไลฟ)
I dabbled in crazy weight without rap, I was crazy straight
(ไอ dabbled อิน คเรสิ เวท วิเฑาท แร็พ , ไอ วอส คเรสิ ซทเรท)
Partner, I’m still spendin money from eighty-eight… what?
(พาทเนอะ , แอม ซทิล สเปนดิน มันอิ ฟร็อม เอทิ เอท ว็อท)

Chorus
(โครัซ)

Geyeah, know what? I’ll make..
(Geyeah , โน ว็อท แอล เมค)
you and your wack mans fold like bad hands
(ยู แอ็นด ยุร แวค แม็น โฟลด ไลค แบ็ด แฮ็นด)
Roll like Monopoly, ad-vance you copy me
(โรล ไลค โมะนอพโอะลิ , แอ็ด vance ยู คอพอิ มี)
like white crystals, I gross the most
(ไลค ฮไวท ครีซแท็ล , ไอ กโรซ เดอะ โมซท)
at the end of the fiscal year than these n*ggaz can wish to
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ฟีซแค็ล เยีย แฑ็น ฑิส เอ็น *ggaz แค็น วิฌ ทู)
The dead presidential, canidate
(เดอะ เด็ด พเรสิเดนแฌ็ล , canidate)
with the sprinkles and the presidental, ice that’ll offend you
(วิฑ เดอะ สปริงเคิล แซน เดอะ presidental , ไอซ แธดิลอ็อฟเฟนด ยู)
In due time when crime fleas my mind
(อิน ดยู ไทม ฮเว็น คไรม ฟลี มาย ไมนด)
All sneak thieves and playa haters can shine
(ออล ซนีค ธีฝ แซน พอลเย เฮเดอ แค็น ไฌน)
But until then I keep the trillion cut diamonds shinin brilliant
(บัท อันทีล เด็น นาย คีพ เดอะ ทรีลยัน คัท ไดมันด ชายนิน บรีลแย็นท)
I’ll tell you half the story, the rest you fill it in
(แอล เท็ล ยู ฮาล์ฟ เดอะ ซโทริ , เดอะ เร็ซท ยู ฟิล อิท อิน)
Long as the villian win
(ล็อง แอ็ส เดอะ เวียวเรียน วิน)
I spend Japan yen, attend major events
(ไอ ซเพ็นด จะแพน เย็น , แอ็ทเทนด เมเจอะ อิเฝนท)
Catch me in the joints, convinced my iguanas is bitin
(แค็ช มี อิน เดอะ จอยนท , ค็อนฝีนซ มาย อิกวานะ ซิส บิทดิน)
J-A-Y hyphen, controllin, manipulatin
(เจ อะ วาย ไฮเฟ็น , คอนโทวลิน , manipulatin)
I got a good life man, pounds and pence
(ไอ ก็อท ดา เกิด ไลฟ แม็น , เพานด แซน เพ็นซ)
Nuff dollars make sense, while you ride the bench
(นัฟ ดอลเลอะ เมค เซ็นซ , ฮไวล ยู ไรด เดอะ เบ็นช)
Catch me swinging for the fence
(แค็ช มี สวิงงิงฟอ เดอะ เฟ็นซ)
Dead Presidents, ya know
(เด็ด พเรสอิเด็นท , ยา โน)

Chorus
(โครัซ)

Uh-huh, yeah, uh-huh, so be it
(อา ฮู , เย่ , อา ฮู , โซ บี อิท)
The Soviet, The Unified Steady Flow
(เดอะ โซฝิเอท , ดิ ยูนิไฟ ซเทดอิ ฟโล)
You already know, you light I’m heavy roll, heavy dough
(ยู ออลเรดอิ โน , ยู ไลท แอม เฮฝอิ โรล , เฮฝอิ โด)
Mic macheted your flow, your paper falls slow
(ไมคะ มาซลีเด ยุร ฟโล , ยุร เพเพอะ ฟอล ซโล)
like confetti, mines a steady grow, bet he glow
(ไลค ค็อนเฟททิ , ไมน ซา ซเทดอิ กโร , เบ็ท ฮี กโล)
Pay five dead it from blow, better believe I have
(เพ ไฟฝ เด็ด ดิท ฟร็อม บโล , เบทเทอะ บิลีฝ ไอ แฮ็ฝ)
eleven sixty to show, my doe flip like Tae-Kwon
(อิเลฝเอ็น ซิคซทิ ทู โฌ , มาย โด ฟลิพ ไลค Tae ควอน)
Jay-Z The Icon, baby, you like Dom, maybe this Cristal’s
(เจ ซี ดิ ไอค็อน , เบบิ , ยู ไลค ดัม , เมบี ดีซ คิดเตว)
to change your life huh, roll with the winners
(ทู เชนจ ยุร ไลฟ ฮู , โรล วิฑ เดอะ วีนเนอะ)
Heavy spenders like hit records: Roc-A-Fella
(เฮฝอิ spenders ไลค ฮิท เรคออด : ร็อค อะ เฟลลา)
Don’t get it corrected this sh*t is perfected
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ เคาะเรคท ดีซ ฌะ *ที อีส เพ๊อร์เฟ็คท)
from chips to chicks just strip in a Lexus
(ฟร็อม ชิพ ทู ชิค จัซท ซทริพ อิน อะ เล็กเซด)
Make it without your gun, we takin everything you brung
(เมค อิท วิเฑาท ยุร กัน , วี ทอคกิ่น เอ๊วี่ติง ยู บรัง)
We cake and you n*ggaz is fake and we gettin it done
(วี เคค แอ็นด ยู เอ็น *ggaz อีส เฟค แอ็นด วี เกดดิน หนิด ดัน)
Crime Family, well connected Jay-Z
(คไรม แฟมอิลิ , เว็ล ค็อนเนคท เจ ซี)
And you fake thugs is Unplugged like MTV
(แอ็นด ยู เฟค ธัก ซิส Unplugged ไลค เอ็มทีวี)
I empty three, take your treasure, my pleasure
(ไอ เอมทิ ธรี , เทค ยุร ทเรฉเออะ , มาย พเลฉเออะ)
Dead presidentials, politics as usual
(เด็ด พเรสิเดนแฌ็ล , พอลอิทิค แอ็ส ยูฉวล)
Bla-ouw!
(Bla ouw !)

” Dead *f*ckin* presidents to represent me [Whose…] ”
(” เด็ด *เอฟ *ckin* พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี [ ฮูส ] “)
” Dead *f*ckin* presidents to represent me [Whose…] ”
(” เด็ด *เอฟ *ckin* พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี [ ฮูส ] “)
” Dead *f*ckin* presidents to represent me [Whose…] ”
(” เด็ด *เอฟ *ckin* พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี [ ฮูส ] “)
” Dead *f*ckin* presidents to represent me [Whose…] ”
(” เด็ด *เอฟ *ckin* พเรสอิเด็นท ทู เรพริเสนท มี [ ฮูส ] “)

Chorus 2X
(โครัซ 2X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Presidents II คำอ่านไทย Jay-Z feat Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น