เนื้อเพลง Holla At Me คำอ่านไทย 2Pac

[N*ggas out there jelous cuz we be bailin’ with Death Row
( [ เอ็น *ggas เอ้า แดร์ jelous คัซ วี บี เบลลิน วิฑ เด็ธ เรา)
They try to playa hate
(เด ทไร ทู พอลเย เฮท)
but they can’t fade us tho’
(บัท เด แค็นท เฝด อัซ โฑ)
We be mobbin’ through tha neigborhood
(วี บี มอบบิน ธรู ท่า neigborhood)
Yeah
(เย่)
with that funky sound *so funky*
(วิฑ แดท ฟังคิ เซานด *โซ ฟังคิ *)
we be throwin’ down]
(วี บี โตวอิน เดาน ])

This goes out to you playa
(ดีซ โกซ เอ้า ทู ยู พอลเย)
you know…you know who you are
(ยู โน ยู โน ฮู ยู อาร์)

[Chorus: repeat 3X]
([ โครัซ : ริพีท 3X ])

Gotta be carefull, can’t let tha evil of tha money trap me
(กอททะ บี carefull , แค็นท เล็ท ท่า อี๊วิ้ว อ็อฝ ท่า มันอิ ทแร็พ มี)
So when ya see me n*gga
(โซ ฮเว็น ยา ซี มี เอ็น *gga)
Ya better Holla at me
(ยา เบทเทอะ ฮอลละ แอ็ท มี)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Are you confused ?
(อาร์ ยู ค็อนฟยูส)
You wonder how it feels to walk a mile inside tha shoes
(ยู วันเดอะ เฮา อิท ฟีล ทู วอค กา ไมล อีนไซด ท่า ฌู)
of a n*gga who don’t have a thing to loose
(อ็อฝ อะ เอ็น *gga ฮู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ธิง ทู ลูซ)
When me and you was homies
(ฮเว็น มี แอ็นด ยู วอส โฮมี)
no one informed me it was all a scheme
(โน วัน อินฟอม มี อิท วอส ซอร์ อะ ซคีม)
You infiltrated my team and sold a n*ggas dreams
(ยู อินฟีลทเรท มาย ทีม แอ็นด โซลด อะ เอ็น *ggas ดรีม)
how could you do me like that ?
(เฮา เคิด ยู ดู มี ไลค แดท)
I took ya family in
(ไอ ทุค ยา แฟมอิลิ อิน)
I put some cash in ya pocket
(ไอ พัท ซัม แค็ฌ อิน ยา พอคเค็ท)
made you a man again
(เมด ยู อะ แม็น อะเกน)
and now you let tha fear put your ass in a place
(แอ็นด เนา ยู เล็ท ท่า เฟีย พัท ยุร อาซ ซิน อะ พเลซ)
complicated to escape
(คอมพลิเคท ทู เอ็ซเคพ)
It’s a fools fate
(อิทซ ซา ฟูล เฟท)
without your word
(วิเฑาท ยุร เวิด)
your a shell of a man
(ยุร รา เฌ็ล อ็อฝ อะ แม็น)
I lost respect for you n*gga
(ไอ ล็อซท ริซเพคท ฟอ ยู เอ็น *gga)
we can never be friends
(วี แค็น เนฝเวอะ บี ฟเร็นด)
I know i’m runnin’ through your head now
(ไอ โน แอม รูนนิน ธรู ยุร เฮ็ด เนา)
what could you do ?
(ว็อท เคิด ยู ดู)
If it was up to you
(อิฟ อิท วอส อัพ ทู ยู)
i’d be dead now
(อาย บี เด็ด เนา)
I let tha world know n*gga you a coward
(ไอ เล็ท ท่า เวิลด โน เอ็น *gga ยู อะ เคาเอิด)
You could never be live
(ยู เคิด เนฝเวอะ บี ไลฝ)
until you die
(อันทีล ยู ได)
see tha mothaf*cken b*tch in your eye
(ซี ท่า mothaf*cken บี *tch อิน ยุร ไอ)
Type of N*gga, that let tha evil of tha money trap me
(ไทพ อ็อฝ เอ็น *gga , แดท เล็ท ท่า อี๊วิ้ว อ็อฝ ท่า มันอิ ทแร็พ มี)
when ya see me n*gga
(ฮเว็น ยา ซี มี เอ็น *gga)
ya better holla at me [holla at me]
(ยา เบทเทอะ ฮอลละ แอ็ท มี [ ฮอลละ แอ็ท มี ])
can’t let tha evil of tha money trap me
(แค็นท เล็ท ท่า อี๊วิ้ว อ็อฝ ท่า มันอิ ทแร็พ มี)
So when ya see me n*gga
(โซ ฮเว็น ยา ซี มี เอ็น *gga)
Ya better Holla at me
(ยา เบทเทอะ ฮอลละ แอ็ท มี)

[Chorus: 2Pac]
([ โครัซ : 2Pac ])

[You better beware where you lay
([ ยู เบทเทอะ บิแว ฮแว ยู เล)
We better not find where you stay]
(วี เบทเทอะ น็อท ไฟนด ฮแว ยู ซเท ])

So I gotta be carefull, can’t let tha evil of tha money trap me
(โซ ไอ กอททะ บี carefull , แค็นท เล็ท ท่า อี๊วิ้ว อ็อฝ ท่า มันอิ ทแร็พ มี)
so when ya see me n*gga
(โซ ฮเว็น ยา ซี มี เอ็น *gga)
ya better holla at me
(ยา เบทเทอะ ฮอลละ แอ็ท มี)

[You better beware where you lay
([ ยู เบทเทอะ บิแว ฮแว ยู เล)
We better not find where you stay]
(วี เบทเทอะ น็อท ไฟนด ฮแว ยู ซเท ])

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

courious
(courious)
spittin’ lyrics
(สปิทดิน ลีริค)
on tha verge of furious
(ออน ท่า เฝิจ อ็อฝ ฟยูเรียซ)
i’m addicted to currency
(แอม แอดดีคท ทู เคอเร็นซิ)
n*gga that’s why we’re doin this
(เอ็น *gga แด๊ท ฮไว เวีย โดย ดีซ)
I got shot up, I surprised tha n*ggas tha way I got up
(ไอ ก็อท ฌ็อท อัพ , ไอ เซิพไรส ท่า เอ็น *ggas ท่า เว ไอ ก็อท อัพ)
and then
(แอ็นด เด็น)
I hit the studio
(ไอ ฮิท เดอะ ซทยูดิโอ)
It’s time to blow tha block up
(อิทซ ไทม ทู บโล ท่า บล็อค อัพ)
No hesitation
(โน เฮสิเทฌัน)
this information got you contemplatin’
(ดีซ อินเฟาะเมฌัน ก็อท ยู คอนเทมเพลดิน)
heartbreakin’ and eliminatin’ with this conversation
(heartbreakin แอ็นด eliminatin วิฑ ดีซ คอนเฝอะเซฌัน)
break him
(บเรค ฮิม)
and let him see tha face of a mental patient
(แอ็นด เล็ท ฮิม ซี ท่า เฟซ อ็อฝ อะ เมนแท็ล เพเฌ็นท)
it’s a celebration
(อิทซ ซา เซลิบเรฌัน)
of my criminal elevation
(อ็อฝ มาย ครีมอิแน็ล เอลิเฝฌัน)
with the participation
(วิฑ เดอะ พาทิซิเพฌัน)
I want members across tha fifty states
(ไอ ว็อนท เมมเบอะ อัครอซ ท่า ฟีฟทิ ซเทท)
to keep tha nation anticipatin’ until we break
(ทู คีพ ท่า เนฌัน แอนทิสเพดิน อันทีล วี บเรค)
will I be great, is it my fate ?
(วิล ไอ บี กเรท , อีส ซิท มาย เฟท)
to live tha life of luxury
(ทู ไลฝ ท่า ไลฟ อ็อฝ ลัคฌุริ)
some n*ggas bought my tapes
(ซัม เอ็น *ggas บอท มาย เทพ)
so much jelousy it scares me
(โซ มัช เจลโลซี่ อิท ซแค มี)
so be prepared
(โซ บี พริแพ)
cause only tha strong survive
(คอส โอ๊นลี่ ท่า ซทร็อง เซอะไฝฝ)
life isn’t fair [fair]
(ไลฟ อีสซึ่น แฟ [ แฟ ])
probably never knew tha way it feels to die
(พรอบอับลิ เนฝเวอะ นยู ท่า เว อิท ฟีล ทู ได)
so you figure f*ck with me
(โซ ยู ฟีกยุร เอฟ *ck วิฑ มี)
I give that ass a try
(ไอ กิฝ แดท อาซ ซา ทไร)
N*gga, Holla at me
(เอ็น *gga , ฮอลละ แอ็ท มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[You better beware where you lay
([ ยู เบทเทอะ บิแว ฮแว ยู เล)
We better not find where you stay]
(วี เบทเทอะ น็อท ไฟนด ฮแว ยู ซเท ])

[Ohhhhhh….]
([ โอ้~ ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ธรี : 2Pac ])

I shoulda saw tha signs
(ไอ โช๊วดา ซอ ท่า ไซน)
I was blinded
(ไอ วอส บไลนด)
criminal minds of a young black brotha doin’ time
(ครีมอิแน็ล ไมนด อ็อฝ อะ ยัง บแล็ค บอตดา โดย ไทม)
so many brothas framed in this dirty game
(โซ เมนอิ บอตดา ฟเรม อิน ดีซ เดอทิ เกม)
it’s a shame
(อิทซ ซา เฌม)
so much pressure on my brain
(โซ มัช พเรฌเออะ ออน มาย บเรน)
while she blame me
(ฮไวล ชี บเลม มี)
Secrets in tha dark
(ซีคเร็ท ซิน ท่า ดาค)
only her and I know
(โอ๊นลี่ เฮอ แอ็นด ดาย โน)
now i’m sitten’ in tha state pen
(เนา แอม sitten อิน ท่า ซเทท เพ็น)
doin time for slow
(โดย ไทม ฟอ ซโล)
guess she made a bad decision
(เก็ซ ชี เมด อะ แบ็ด ดิซีฉอัน)
that got me livin’
(แดท ก็อท มี ลีฝอิน)
just like an animal
(จัซท ไลค แอน แอนอิแม็ล)
i’m caged up in state prison
(แอม เคจ อัพ อิน ซเทท พริ๊ซั่น)
my n*ggas dissin’
(มาย เอ็น *ggas ดิซซิน)
cause
(คอส)
hell have no fury like a woman scorn
(เฮ็ล แฮ็ฝ โน ฟยูริ ไลค เก วูมเอิน ซคอน)
A cemetary full of mothaf*ckers got not knowin’
(อะ cemetary ฟูล อ็อฝ mothaf*ckers ก็อท น็อท โนว์อิน)
picture my prophecy
(พีคเชอะ มาย พรอฟอิซิ)
tha cops are attacking me, on top of me
(ท่า ค็อพ แซร์ แอตแท๊กกิ้ง มี , ออน ท็อพ อ็อฝ มี)
i’m runnin’ from tha coppers
(แอม รูนนิน ฟร็อม ท่า คอพเพอะ)
but never let’em stop me
(บัท เนฝเวอะ เลทเดม ซท็อพ มี)
cause i’m a soulja
(คอส แอม มา สโลจา)
hell, ever since I was a little n*gga havin’ fantasies
(เฮ็ล , เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga เฮฝวิน แฟนตาซีสฺ)
of one day getting older
(อ็อฝ วัน เด เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
N*ggas is paranoid
(เอ็น *ggas ซิส พารานอย)
trust
(ทรัซท)
a no no
(อะ โน โน)
love is a mystery
(ลัฝ อีส ซา มีซเทอะริ)
F*ck tha po po,
(เอฟ *ck ท่า โพ โพ ,)
Holla at me…..
(ฮอลละ แอ็ท มี)
So when you see me n*gga
(โซ ฮเว็น ยู ซี มี เอ็น *gga)
you better holla at me….
(ยู เบทเทอะ ฮอลละ แอ็ท มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[You better beware where you lay
([ ยู เบทเทอะ บิแว ฮแว ยู เล)
We better not find where you stay]
(วี เบทเทอะ น็อท ไฟนด ฮแว ยู ซเท ])

[N*ggas out there jelous cuz we be bailin’ with Death Row
([ เอ็น *ggas เอ้า แดร์ jelous คัซ วี บี เบลลิน วิฑ เด็ธ เรา)
They try to playa hate
(เด ทไร ทู พอลเย เฮท)
but they can’t fade us tho’
(บัท เด แค็นท เฝด อัซ โฑ)
We be mobbin’ through tha neigborhood
(วี บี มอบบิน ธรู ท่า neigborhood)
Yeah
(เย่)
with that funky sound [so funky]
(วิฑ แดท ฟังคิ เซานด [ โซ ฟังคิ ])
we be throwin’ down]
(วี บี โตวอิน เดาน ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[You better beware where you lay
([ ยู เบทเทอะ บิแว ฮแว ยู เล)
We better not find where you stay]
(วี เบทเทอะ น็อท ไฟนด ฮแว ยู ซเท ])

[Ohhhhhhhh, heeeeyyy, ohhhhh nooo noooo noooooo]
([ โอ้~ , heeeeyyy , โอ้ นู นู noooooo ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holla At Me คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น