เนื้อเพลง Almost Famous คำอ่านไทย Eminem

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
I stuck my d*ck in this game like a rapist
(ไอ ซทัค มาย d*ck อิน ดีซ เกม ไลค เก rapist)
They call me Slim Roethlisberger
(เด คอล มี ซลิม Roethlisberger)
I go bezerker than a fed-up post-office worker
(ไอ โก bezerker แฑ็น อะ เฟ็ด อัพ โพซท ออฟฟิซ เวอเคอะ)
A merk her with a Mossberg
(อะ merk เฮอ วิฑ อะ Mossberg)
I’m pissed off get murdered
(แอม พิซ ออฟฟ เก็ท เมอเดอะ)
Like someone took a ketchup squirter
(ไลค ซัมวัน ทุค กา เคชอัพ squirter)
Squirted a frankfurter
(ซคเวิท อะ ฟแรงคเฟอะเทอะ)
For a gangster you shoulda sh*t your pants
(ฟอ รา แกะซเทอะ ยู โช๊วดา ฌะ *ที ยุร แพ็นท)
When you saw the chainsaw get to waving
(ฮเว็น ยู ซอ เดอะ เชนซอร์ เก็ท ทู เวฝวิ่ง)
Like a terrible towel
(ไลค เก เท๊อริเบิ้ล เท๊าเว่ล)
I faced her around
(ไอ เฟซ เฮอ อะเรานด)
But his fangs come out
(บัท ฮิส แฟ็ง คัม เอ้า)
Get your brains blown out
(เก็ท ยุร บเรน บโลน เอ้า)
That’s what I call blowing your mind
(แด๊ท ว็อท ไอ คอล โบลวิง ยุร ไมนด)
When I come back
(ฮเว็น นาย คัม แบ็ค)
Like nut on your spine
(ไลค นัท ออน ยุร ซไพน)
I’m a thumb tack
(แอม มา ธัม แท็ค)
That you slept on son
(แดท ยู ซเล็พท ออน ซัน)
Now here I come screaming attack like I just stepped on one
(เนา เฮียร ไอ คัม ซครีมอิง แอ็ทแทค ไลค ไก จัซท สตอปชฺ ออน วัน)
Low on the totem till he showed ’em
(โล ออน เดอะ totem ทิล ฮี โฌ เอ็ม)
Defiance, giant scrotum
(ดิไฟแอ็นซ , ไจแอ็นท ซคโรทัม)
He don’t owe them b*tches sh*t
(ฮี ด้อนท์ โอ เฑ็ม บี *tches ฌะ *ที)
His bridges, he out grow’d em
(ฮิส บริจ , ฮี เอ้า growd เอ็ม)
He’s so out cold he’s knocked out of the South Pole
(อีส โซ เอ้า โคลด อีส น็อค เอ้า อ็อฝ เดอะ เซาธ โพล)
And nobody f*cks with him
(แอ็นด โนบอดี้ เอฟ *cks วิฑ ฮิม)
Rigamortis and post-mortem
(Rigamortis แซน โพซท mortem)
He’s dying of boredom
(อีส ไดอิง อ็อฝ โบดัม)
Take your best rhymes, record ’em
(เทค ยุร เบ็ซท ไรม , เรคออด เอ็ม)
Then try to flaunt ’em
(เด็น ทไร ทู ฟลอนท เอ็ม)
He’ll just take your punch lines and snort ’em
(เฮ็ล จัซท เทค ยุร พันช ไลน แซน ซนอท เอ็ม)
Sh*t stained drawers
(ฌะ *ที ซเทน ดรอเออะ)
You gon f*ck with a guy who licks the blades of his chainsaws
(ยู ก็อน เอฟ *ck วิฑ อะ ไก ฮู ลิค เดอะ บเลด อ็อฝ ฮิส เชนซอร์)
While he dips ’em in P.F. Chang’s sauce
(ฮไวล ฮี ดิพ เอ็ม อิน พี เอฟ Changs ซอซ)
Game’s up, homie, hang it up like some crank calls
(เกม อัพ , โฮมี , แฮ็ง อิท อัพ ไลค ซัม คแร็งค คอล)
You think I’m backing down you must be out of your dang skulls
(ยู ธิงค แอม แบกคิง เดาน ยู มัซท บี เอ้า อ็อฝ ยุร แดง ซคัล)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I’m back for revenge
(แอม แบ็ค ฟอ ริเฝนจ)
I lost a battle that ain’t happening again
(ไอ ล็อซท ดา แบ๊ทเทิ้ล แดท เอน แฮพเพะนิง อะเกน)
I’m at your throat like strep
(แอม แอ็ท ยุร ธโรท ไลค strep)
I step, strapped with a pen
(ไอ ซเท็พ , สแตปชฺ วิฑ อะ เพ็น)
Metaphors wrote on my hand,
(เมทอะฟอ โรท ออน มาย แฮ็นด ,)
Someone distorted my mint
(ซัมวัน ดิซทอท มาย มินท)
Read some I wrote on a napkin
(เร็ด ซัม ไอ โรท ออน อะ แนพคิน)
I do what I have to to win
(ไอ ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ทู วิน)
Pull at it all stops, any who touch a mic prior’s
(พุล แอ็ท ดิธ ดอร์ ซท็อพ , เอนอิ ฮู ทั๊ช อะ ไมคะ พไรเออะ)
Not even Austin Powers, how the f*ck are they Mike Meyers
(น็อท อีเฝ็น อัสติน เพาเออะ , เฮา เดอะ เอฟ *ck อาร์ เด ไมค Meyers)
And tell that psycho to pass the torch
(แอ็นด เท็ล แดท ไซโคะ ทู เพซ เดอะ ทอช)
To the whack before I take a sh*t in his Jack-O-Lantern
(ทู เดอะ ฮแว็ค บิโฟ ไอ เทค เก ฌะ *ที อิน ฮิส แจ็ค โอ แลนเทิน)
And smash it on his porch
(แอ็นด ซแม็ฌ อิท ออน ฮิส โพช)
Now get off my d*ck
(เนา เก็ท ออฟฟ มาย d*ck)
D*ck’s too short a word for my d*ck
(D*cks ทู ฌอท ดา เวิด ฟอ มาย d*ck)
Get off my antidisestablishmentarianism, you prick
(เก็ท ออฟฟ มาย antidisestablishmentarianism , ยู พริค)
You call me the champ; call me the space shuttle destroyer
(ยู คอล มี เดอะ แช็มพ ; คอล มี เดอะ ซเพซ ชั๊ทเทิ่ล ดิซทรอยเออะ)
I just blew up the challenger, matter fact I need a lawyer
(ไอ จัซท บลู อัพ เดอะ แชลเล็นเจอะ , แมทเทอะ แฟ็คท ไอ นีด อะ ลอเยอะ)
I displaced my clause with enough plaster
(ไอ ดิซพเลซ มาย คลอส วิฑ อินัฟ พลาซเทอะ)
To make a cast beat his ass naked and peed in his corner like Verne Troyer
(ทู เมค เก คาซท บีท ฮิส อาซ เนคิด แอ็นด พี อิน ฮิส คอเนอะ ไลค Verne Troyer)
You’re the Eminem backwards, you’re mini-me
(ยัวร์ ดิ เอมมีนเอม แบคเวิด , ยัวร์ มีนิ มี)
See he’s in a whole nother weight class
(ซี อีส ซิน อะ โฮล นอทเดอ เวท คลาซ)
He smokes your BB’s you beat back bullets
(ฮี ซโมค ยุร BBs ยู บีท แบ็ค บูลเล็ท)
You’re full of it; you were just in his CD’s
(ยัวร์ ฟูล อ็อฝ อิท ; ยู เวอ จัซท อิน ฮิส CDs)
Left at Infinite, now he’s back like someone pissed in his wheaties
(เล็ฟท แอ็ท อีนฟินิท , เนา อีส แบ็ค ไลค ซัมวัน พิซ อิน ฮิส วีดีสฺ)
No peace treaties, he’s turned into a beast
(โน พีซ ทรีททิ , อีส เทิน อีนทุ อะ บีซท)
His new Slim Shady EP’s got the attention of the mighty D. R. E
(ฮิส นยู ซลิม เฌดอิ EPs ก็อท ดิ แอ็ทเทนฌัน อ็อฝ เดอะ ไมทอิ ดี อาร์ อี)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Now there he goes in Dre’s studio cuppin his balls
(เนา แดร์ ฮี โกซ ซิน ดรี ซทยูดิโอ cuppin ฮิส บอล)
Screaming the wood off the panel
(ซครีมอิง เดอะ วู๊ด ออฟฟ เดอะ เพนเอ็ล)
And cussing the pain off the walls
(แอ็นด คัซซิง เดอะ เพน ออฟฟ เดอะ วอล)
Spewing his hate to these haters, showing no love for these brauds
(Spewings ฮิส เฮท ทู ฑิส เฮเดอ , โชว์วิง โน ลัฝ ฟอ ฑิส brauds)
He ain’t given them sh*t, he says he’ll pinch a penny so hard
(ฮี เอน กีฝเอ็น เฑ็ม ฌะ *ที , ฮี เซ เฮ็ล พินช อะ เพนนี โซ ฮาด)
He’ll leave a bruise on the bronze so dark you can see the mark
(เฮ็ล ลีฝ อะ บรูส ออน เดอะ บร็อนส โซ ดาค ยู แค็น ซี เดอะ ม๊าร์ค)
With the scars, till Abraham Lincoln is screaming out AHH
(วิฑ เดอะ ซคา , ทิล อับบาร์ฮัม ลินเคิน อีส ซครีมอิง เอ้า อา)
These metaphors and similes ain’t similar to them, not at all
(ฑิส เมทอะฟอ แซน ซีมอิลี เอน ซีมอิเลอะ ทู เฑ็ม , น็อท แอ็ท ดอร์)
If they don’t like it, they can all get f*cked instead of s*cking him off
(อิฟ เด ด้อนท์ ไลค อิท , เด แค็น ออล เก็ท เอฟ *cked อินซเทด อ็อฝ เอส *คิง ฮิม ออฟฟ)
They can go get a belt or a neck tie, to hand themselves by
(เด แค็น โก เก็ท ดา เบ็ลท ออ รา เน็ค ไท , ทู แฮ็นด เฑ็มเซลฝส ไบ)
Like David Carradine they can go f*ck themselves and just die
(ไลค เดหวิด Carradine เด แค็น โก เอฟ *ck เฑ็มเซลฝส แซน จัซท ได)
And eat sh*t while they at it
(แอ็นด อีท ฌะ *ที ฮไวล เด แอ็ท ดิธ)
He’s f*cking had it, he’s mad at the whole world
(อีส เอฟ *คิง แฮ็ด ดิท , อีส แม็ด แอ็ท เดอะ โฮล เวิลด)
So go to hell and build a snowman girl
(โซ โก ทู เฮ็ล แอ็นด บิลด อะ สโนว์แมน เกิล)
The bullies become bullied, the pussies get pushed
(เดอะ bullies บิคัม บุลลิ , เดอะ พัซซีซฺ เก็ท พุฌ)
Then they better pull me, take me back to 9th grade to school me
(เด็น เด เบทเทอะ พุล มี , เทค มี แบ็ค ทู 9th กเรด ทู ซคูล มี)
Cus I ain’t looking back, only forward, this whole spot blowing
(ครัสซาย เอน ลุคอิง แบ็ค , โอ๊นลี่ ฟอเวิด , ดีซ โฮล สพอท โบลวิง)
Who coulda known he’d grow to be a poet and not know it
(ฮู คอดา โนน ฮีด กโร ทู บี อะ โพเอ็ท แอ็นด น็อท โน อิท)
And while I’m being poetic let me get a? and raise the bar
(แอ็นด ฮไวล แอม บีอิง โพะเอทอิค เล็ท มี เก็ท ดา แอ็นด เรส เดอะ บา)
Higher than my opinion of these winners and lords
(ไฮเออะ แฑ็น มาย โอะพีนยัน อ็อฝ ฑิส วีนเนอะ แซน ลอด)
So bare witness to some biblical sh*t
(โซ แบ วีทเน็ซ ทู ซัม บีบลิแค็ล ฌะ *ที)
As a cold wind blowing this world ain’t gonna know what hit it
(แอ็ส ซา โคลด วินด โบลวิง ดีซ เวิลด เอน กอนนะ โน ว็อท ฮิท ดิธ)
He did it, he made it, he’s finally famous
(ฮี ดิด ดิท , ฮี เมด อิท , อีส ไฟแน็ลลิ เฟมัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Almost Famous คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น