เนื้อเพลง U Wanna Be Me คำอ่านไทย Nas

Uhh, oooooooooooooh baby, babyKeep it thug, and keep yo’ heat, na nah nah nah nah
( อา , oooooooooooooh เบบิ , babyKeep อิท ธัก , แอ็นด คีพ โย ฮีท , นา นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)

Now slowly, thinkin of all the things that oppose me
(เนา ซโลลิ , ติ้งกิน อ็อฝ ออล เดอะ ธิง แดท oppose มี)
I think of kings who died and rappers out to dethrone me
(ไอ ธิงค อ็อฝ คิง ฮู ได แอ็นด แรพเพอ เอ้า ทู ดิธโรน มี)
For they crown they head is cut off, bodies is laid
(ฟอ เด คเราน เด เฮ็ด อีส คัท ออฟฟ , บอดีสฺซิส เลด)
Dead in the street, it’s so f*ckin pitiful
(เด็ด อิน เดอะ ซทรีท , อิทซ โซ เอฟ *ckin พีทอิฟุล)
First they love you, could be the b*tch that even live with you [hoe]
(เฟิซท เด ลัฝ ยู , เคิด บี เดอะ บี *tch แดท อีเฝ็น ไลฝ วิฑ ยู [ โฮ ])
Mad at your riches, now she switched, turned miserable
(แม็ด แอ็ท ยุร ริชอิส , เนา ชี ซวิช , เทิน มิเซอร์เรเบิล)
Cause she wanna dress like Bonnie, Robin and Crystal do
(คอส ชี วอนนา ดเรซ ไลค บอนนิ , รอบอิน แอ็นด ครีซแท็ล ดู)
But Crystal’s single, Bonnie’s broke and her n*ggaz too [ha]
(บัท ครีซแท็ล ซิ๊งเกิ้ล , บอนนิ บโรค แอ็นด เฮอ เอ็น *ggaz ทู [ ฮา ])
I can do bad by myself; went from rags to wealth
(ไอ แค็น ดู แบ็ด ไบ ไมเซลฟ ; เว็นท ฟร็อม แร็ก ทู เว็ลธ)
From Jags to Bentleys to, plenty ass b*tches
(ฟร็อม แจ็ก ทู เบนลี่ ทู , พเลนทิ อาซ บี *tches)
Can’t keep they hands to theyself no more
(แค็นท คีพ เด แฮ็นด ทู เดย์เซฟ โน โม)
I’m like, Hugh Hefner, you lesser, you just a…
(แอม ไลค , ฮีอิว เอ๊ฟเนอร์ , ยู เลซเซอะ , ยู จัซท ดา)

Chorus:
(โครัซ :)
Wanna be me, you can’t you faggot, you b*tch
(วอนนา บี มี , ยู แค็นท ยู แฟกกัท , ยู บี *tch)
You coward, you clown, you just wanna be down
(ยู เคาเอิด , ยู คเลาน , ยู จัซท วอนนา บี เดาน)
So you – wanna be me, you b*tch, you phony
(โซ ยู วอนนา บี มี , ยู บี *tch , ยู โฟนี)
You clone me, you wanna be son, I’m the one and only
(ยู โคโลน มี , ยู วอนนา บี ซัน , แอม ดิ วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
But you – wanna be me, you s*ckers, you weak
(บัท ยู วอนนา บี มี , ยู เอส *ckers , ยู วีค)
You flunkies, you fake, you couldn’t come close on my worst day
(ยู flunkies , ยู เฟค , ยู คูดซึ่น คัม คโลส ออน มาย เวิซท เด)
But you – wanna be me, I burn you and learn you a lesson
(บัท ยู วอนนา บี มี , ไอ เบิน ยู แอ็นด เลิน ยู อะ เล๊ซซั่น)
Concernin this mic profession, turn your direction
(Concernin ดีซ ไมคะ พโระเฟฌอัน , เทิน ยุร ดิเรคฌัน)

You can’t be me, not in your wildest fantasy
(ยู แค็นท บี มี , น็อท อิน ยุร วายเดรส แฟนทะซิ)
It’s childish; should I have to resort to violence?
(อิทซ ไชลดิฌ ; เชิด ดาย แฮ็ฝ ทู ริสอท ทู ไฝโอะเล็นซ)
Pay me a half a million, I’ll consult your album
(เพ มี อะ ฮาล์ฟ อะ มีลยัน , แอล ค็อนซัลท ยุร แอลบัม)
And show you how to stay off my d*ck
(แอ็นด โฌ ยู เฮา ทู ซเท ออฟฟ มาย d*ck)
That’s the thing I hate the most, can’t even call you a man
(แด๊ท เดอะ ธิง ไอ เฮท เดอะ โมซท , แค็นท อีเฝ็น คอล ยู อะ แม็น)
When you gotta call out my name to get you some fans
(ฮเว็น ยู กอททะ คอล เอ้า มาย เนม ทู เก็ท ยู ซัม แฟน)
No talent, you need direction; you a p*ssy with a yeast infection
(โน แทลเอ็นท , ยู นีด ดิเรคฌัน ; ยู อะ พี *ssy วิฑ อะ ยีซท อินเฟคฌัน)
You unlucky, I’m your f*ckin C-section
(ยู อันลัคคิ , แอม ยุร เอฟ *ckin ซี เซคฌัน)
Plus I’m the last real n*gga alive
(พลัซ แอม เดอะ ลาซท ริแอ็ล เอ็น *gga อะไลฝ)
Toast glass, Ill Will, the label get high
(โทซท กลัซ , แอล วิล , เดอะ เลเบ็ล เก็ท ไฮ)
Realize, how many classics I gave you
(รีแอะไลส , เฮา เมนอิ คแลซซิแค็ล ซาย เกฝ ยู)
Perhaps if you think back you’ll realize that I made you…
(พแร็พซ อิฟ ยู ธิงค แบ็ค โยว รีแอะไลส แดท ไอ เมด ยู)

Chorus
(โครัซ)

You can’t be me, I’m tryin to walk a straight line
(ยู แค็นท บี มี , แอม ทายอิน ทู วอค กา ซทเรท ไลน)
Why they tryin to take mine? I’m past +8 Miles+ of every state line
(ฮไว เด ทายอิน ทู เทค ไมน แอม พาซท +8 ไมล + อ็อฝ เอฝริ ซเทท ไลน)
Eating, alligators and, hummingbird hearts
(อีสดิง , แอลลิเกเทอะ แซน , ฮัมมิงเบริด ฮาท)
At the player’s ball, Brianni suits, y’all birds watch
(แอ็ท เดอะ เพย์เยอร์ บอล , Brianni ซยูท , ยอล เบิด ว็อช)
As real millionaire, sh*t’ll take place
(แอ็ส ริแอ็ล มิลยะแน , ฌะ *tll เทค พเลซ)
Evil as Hitler’s hate-race people
(อี๊วิ้ว แอ็ส ฮิตเลอร์ เฮท เรซ พี๊เพิ่ล)
This is God son, and I’ve come from the God under pure peace
(ดีซ ซิส ก็อด ซัน , แอ็นด แอฝ คัม ฟร็อม เดอะ ก็อด อันเดอะ พยูร พีซ)
To represent the streets, you’ll see that my planis not to destroy your man
(ทู เรพริเสนท เดอะ ซทรีท , โยว ซี แดท มาย planis น็อท ทู ดิซทรอย ยุร แม็น)
But to bring more to mankind and teach
(บัท ทู บริง โม ทู แมนไคนด แอ็นด ทีช)
Every MC reach for your pens and papers
(เอฝริ เอมซี รีช ฟอ ยุร เพ็น แซน เพเพอะ)
Lesson one be creative; what you made of junior?
(เล๊ซซั่น วัน บี คริเอทิฝ ; ว็อท ยู เมด อ็อฝ จูนเยอะ)
Cause soon you’ll be a grown man with the mic in your hand
(คอส ซูน โยว บี อะ กโรน แม็น วิฑ เดอะ ไมคะ อิน ยุร แฮ็นด)
And understand, to battle Nas not in your plan
(แอ็นด อันเดิซแทนด , ทู แบ๊ทเทิ้ล นาส น็อท อิน ยุร แพล็น)
I’m the last real n*gga alive, understand that
(แอม เดอะ ลาซท ริแอ็ล เอ็น *gga อะไลฝ , อันเดิซแทนด แดท)
And you my offspring, the boss sting
(แอ็นด ยู มาย ฮอฟสปิง , เดอะ บอส ซทิง)
A bulletproof Porsche things, hard for you to understand that
(อะ บอลเลดพรูฝ โพช ธิง , ฮาด ฟอ ยู ทู อันเดิซแทนด แดท)
Nas the king, where my bricks, where my band at?
(นาส เดอะ คิง , ฮแว มาย บริค , ฮแว มาย แบ็นด แอ็ท)
Play me a gangster’s theme, while you entertain me
(พเล มี อะ แกะซเทอะ ธีม , ฮไวล ยู เอนเทอะเทน มี)
If I ain’t cryin laughin, to the lions, throw your ass in
(อิฟ ฟาย เอน คายอิน เลอกิน , ทู เดอะ ไลอัน , ธโร ยุร อาซ ซิน)
What the f*ck was you n*ggaz thinkin?
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck วอส ยู เอ็น *ggaz ติ้งกิน)
Guns’ll clutch if I get a inklin that you comin for the kingpin
(Gunsll คลัช อิฟ ฟาย เก็ท ดา inklin แดท ยู คัมอิน ฟอ เดอะ คิงพิน)
But I laugh at you cowards, ha ha ha
(บัท ไอ ลาฟ แอ็ท ยู เคาเอิด , ฮา ฮา ฮา)
Take me out, try try try, but you…
(เทค มี เอ้า , ทไร ทไร ทไร , บัท ยู)

Chorus
(โครัซ)

You can’t be me
(ยู แค็นท บี มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Wanna Be Me คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น