เนื้อเพลง AM Radio คำอ่านไทย Everclear

You can hear the music on the AM radio
( ยู แค็น เฮีย เดอะ มยูสิค ออน ดิ แอ็ม เรดิโอ)

The VCR and the DVD
(เดอะ VCR แอ็นด เดอะ DVD)
There wasn’t none of that crap back in 1970
(แดร์ วอสซึ้น นัน อ็อฝ แดท แครพ แบ็ค อิน 1970)
We didn’t know about a World Wide Web
(วี ดิ๊นอิน โน อะเบาท ดา เวิลด ไวด เว็บ)
It was a whole different game being played back when I was a kid
(อิท วอส ซา โฮล ดีฟเฟอะเร็นท เกม บีอิง พเล แบ็ค ฮเว็น นาย วอส ซา คิด)

Wanna get down in a cool way
(วอนนา เก็ท เดาน อิน อะ คูล เว)
Picture yourself on a beautiful day
(พีคเชอะ ยุรเซลฟ ออน อะ บยูทิฟุล เด)
Big bell bottoms and groovy long hair
(บิก เบลล์ บอตตัม แซน กรูฝวี่ ล็อง แฮ)
Just walkin’ in style with a portable CD player
(จัซท วอคกิน อิน ซไทล วิฑ อะ portable ซีดี เพย์เยอร์)
No, you would listen to the music on the AM radio
(โน , ยู เวิด ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มยูสิค ออน ดิ แอ็ม เรดิโอ)
Yeah, you could hear the music on a AM radio
(เย่ , ยู เคิด เฮีย เดอะ มยูสิค ออน อะ แอ็ม เรดิโอ)

Flashback, ’72
(แฟล๊ชแบค , 72)
Another summer in the neighborhood hangin’ out with nothing to do
(แอะนัธเออะ ซัมเมอะ อิน เดอะ เนเบอะฮุด แฮนจิ้นเอ้า วิฑ นัธติง ทู ดู)
Sometmes we’d go drivin’ around
(Sometmes เว็ด โก ดรายวิน อะเรานด)
In my sister’s Pinto cruisin’ with the windows rolled down
(อิน มาย ซีซเทอะ พีนโท ครูซิน วิฑ เดอะ วีนโด โรล เดาน)
We’d listen to the radio station
(เว็ด ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ ซเทฌัน)
We were too damn cool to buy the eight track tapes
(วี เวอ ทู แด็ม คูล ทู ไบ ดิ เอท ทแรค เทพ)
There wasn’t any good time to want to be inside
(แดร์ วอสซึ้น เอนอิ เกิด ไทม ทู ว็อนท ทู บี อีนไซด)
My mama wanna watch that TV all goddamn night
(มาย มามะ วอนนา ว็อช แดท ทีวี ออล ก๊อดแดม ไนท)

I’d be in bed with the radio on
(อาย บี อิน เบ็ด วิฑ เดอะ เรดิโอ ออน)
I would listen to it all night long
(ไอ เวิด ลิ๊สซึ่น ทู อิท ดอร์ ไนท ล็อง)
Just to hear my favorite song
(จัซท ทู เฮีย มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
You’d have to wait but you could hear it on the AM radio
(ยูต แฮ็ฝ ทู เวท บัท ยู เคิด เฮีย อิท ออน ดิ แอ็ม เรดิโอ)
Yeah, you could hear the music on a AM radio
(เย่ , ยู เคิด เฮีย เดอะ มยูสิค ออน อะ แอ็ม เรดิโอ)
I can still hear Mama say “Boy turn that radio down!”
(ไอ แค็น ซทิล เฮีย มามะ เซ “Boy เทิน แดท เรดิโอ เดาน ! ”)

“Aw, Mom. Not that show again! I don’t wanna watch that show!
(“Aw , มัม น็อท แดท โฌ อะเกน ! ไอ ด้อนท์ วอนนา ว็อช แดท โฌ !)
Can’t we watch Good Times or Chico and the Man or something cool? Turn it off! ”
(แค็นท วี ว็อช เกิด ไทม ออ ชีโค แอ็นด เดอะ แม็น ออ ซัมติง คูล เทิน หนิด ออฟฟ ! “)

Things changed back in ’75
(ธิง เชนจ แบ็ค อิน 75)
We were all growing up on the in and the outside
(วี เวอ ออล กโรอิง อัพ ออน ดิ อิน แอ็นด ดิ เอาทไซด)
We got in trouble with the police man
(วี ก็อท อิน ทรั๊บเบิ้ล วิฑ เดอะ โพะลีซ แม็น)
We got busted gettin’ high in the back of my friend’s van
(วี ก็อท บัซท เกดดิน ไฮ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ฟเร็นด แฝ็น)

I remember 1977
(ไอ ริเมมเบอะ 1977)
I started going to concerts and I saw the Led Zeppelin
(ไอ ซทาท โกอิ้ง ทู คอนเซิท แซน ดาย ซอ เดอะ เล็ด เซพพีลิน)
I got a guitar on Christmas day
(ไอ ก็อท ดา กิทา ออน ครีซมัซ เด)
I dreamed that Jimmy Page would come from Santa Monica and teach me to play
(ไอ ดรีม แดท จิมมี่ เพจ เวิด คัม ฟร็อม แซนดา มอนหนิก้า แอ็นด ทีช มี ทู พเล)
Teach me to play
(ทีช มี ทู พเล)
Teach me to play
(ทีช มี ทู พเล)

There isn’t any place that I need to go
(แดร์ อีสซึ่น เอนอิ พเลซ แดท ไอ นีด ทู โก)
There isn’t anything that I need to know
(แดร์ อีสซึ่น เอนอิธิง แดท ไอ นีด ทู โน)
I did not learn from the radio
(ไอ ดิด น็อท เลิน ฟร็อม เดอะ เรดิโอ)

Yeah when things get stupid and I just don’t know
(เย่ ฮเว็น ธิง เก็ท ซทยูทิด แอ็นด ดาย จัซท ด้อนท์ โน)
Where to find my happy
(ฮแว ทู ไฟนด มาย แฮพพิ)
I listen to my music on the AM radio
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู มาย มยูสิค ออน ดิ แอ็ม เรดิโอ)
You can hear the music on a AM radio
(ยู แค็น เฮีย เดอะ มยูสิค ออน อะ แอ็ม เรดิโอ)
You can hear the music on a AM radio
(ยู แค็น เฮีย เดอะ มยูสิค ออน อะ แอ็ม เรดิโอ)

I like pop, I like soul, I like rock, but I never liked disco
(ไอ ไลค พ็อพ , ไอ ไลค โซล , ไอ ไลค ร็อค , บัท ไอ เนฝเวอะ ลิค ดิสโค)
I like pop, I like soul, I like rock, but I never liked disco
(ไอ ไลค พ็อพ , ไอ ไลค โซล , ไอ ไลค ร็อค , บัท ไอ เนฝเวอะ ลิค ดิสโค)
We like pop, we like soul, we like rock, but we never liked disco
(วี ไลค พ็อพ , วี ไลค โซล , วี ไลค ร็อค , บัท วี เนฝเวอะ ลิค ดิสโค)
We like pop, we like soul, we like rock, but we never liked disco
(วี ไลค พ็อพ , วี ไลค โซล , วี ไลค ร็อค , บัท วี เนฝเวอะ ลิค ดิสโค)
No I never liked disco
(โน ไอ เนฝเวอะ ลิค ดิสโค)
No I never liked disco
(โน ไอ เนฝเวอะ ลิค ดิสโค)
We like pop, we like soul, we like rock, but we never liked disco … till fade
(วี ไลค พ็อพ , วี ไลค โซล , วี ไลค ร็อค , บัท วี เนฝเวอะ ลิค ดิสโค ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง AM Radio คำอ่านไทย Everclear

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น