เนื้อเพลง Fast Lane คำอ่านไทย Bad Meets Evil

[Royce Da 5’9 ” ]
([ โรยสฺ ดา 59 ” ])
First verse, uh, I’m on ’til I’m on a island
(เฟิซท เฝิซ , อา , แอม ออน ทิล แอม ออน อะ ไอแล็นด)
My life’s ridin’ on the autobahn on autopilot
(มาย ไลฟ ริดอิน ออน ดิ ออโทะบาน ออน ออโต้พายเลต)
Before I touch dirt, I’ll kill y’all with kindness
(บิโฟ ไอ ทั๊ช เดิท , แอล คิล ยอล วิฑ ไคนดเน็ซ)
I kill ya, my natural persona’s much worse
(ไอ คิล ยา , มาย แนชแร็ล personas มัช เวิซ)
You’ve been warned if you’ve been born or if you can form
(ยู๊ฟ บีน วอน อิฟ ยู๊ฟ บีน บอน ออ อิฟ ยู แค็น ฟอม)
Slap up a cop and then snatch ’em outta his uniform
(ซแล็พ อัพ อะ ค็อพ แอ็นด เด็น ซแน็ช เอ็ม เอ๊าตา ฮิส ยูนิฟอม)
Leave him with his socks, hard bottoms and bloomers on
(ลีฝ ฮิม วิฑ ฮิส ซ็อค , ฮาด บอตตัม แซน บลูมเออะ ออน)
And hang him by his balls from the horn of a unicorn
(แอ็นด แฮ็ง ฮิม ไบ ฮิส บอล ฟร็อม เดอะ ฮอน อ็อฝ อะ ยูนิคอน)
Y’all n*ggas’s intellect mad slow, y’all fags know
(ยอล เอ็น *ggass อีนเท็ลเล็คท แม็ด ซโล , ยอล แฟ็ก โน)
Claimin’ you bangin’, you flamin’
(คลีมมิน ยู แบงงิน , ยู flamin)
Bet you could light your own cigarette with ya asshole
(เบ็ท ยู เคิด ไลท ยุร โอน ซิกะเรท วิฑ ยา แอสโฮล)
Me and Shady deaded the past, so that basically resurrected my cashflow
(มี แอ็นด เฌดอิ เด็ด เดอะ พาซท , โซ แดท เบซซิคอลลี่ เรสะเรคท มาย cashflow)
I might rap tight as the snatch of a fat dyke,
(ไอ ไมท แร็พ ไทท แอ็ส เดอะ ซแน็ช อ็อฝ อะ แฟ็ท ไดค ,)
though I ain’t wrapped tight
(โธ ไอ เอน แร็พท ไทท)
My blood type’s the ’80s, my ’90s was like the Navy
(มาย บลัด ไทพ เดอะ 80s , มาย 90s วอส ไลค เดอะ เนฝิ)
You was like the Bradys, you still fly kites daily
(ยู วอส ไลค เดอะ Bradys , ยู ซทิล ฟไล ไคท เดลิ)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Catch me in my Mercedes, bumpin’ ” Ice, Ice Baby ”
(แค็ช มี อิน มาย เมอร์ซีดีส, บั้มปิน ” ไอซ , ไอซ เบบิ “)
Screamin’ Shady ’til I die, like a half a pair of dice, life’s crazy
(สครีมมิน เฌดอิ ทิล ไอ ได , ไลค เก ฮาล์ฟ อะ แพ อ็อฝ ไดซ , ไลฟ คเรสิ)
So I live it to the fullest ’til I’m Swayze
(โซ ไอ ไลฝ อิท ทู เดอะ ฟอร์เล็ท ทิล แอม สเวซี่)
And you only live it once, so I’m thinkin’ ’bout this nice, nice lady
(แอ็นด ยู โอ๊นลี่ ไลฝ อิท วันซ , โซ แอม ติ้งกิน เบาท ดีซ ไน๊ซ์ , ไน๊ซ์ เลดิ)
Wait, no, stop me now ‘fore I get on a roll, danish, let me tell you
(เวท , โน , ซท็อพ มี เนา โฟ ไอ เก็ท ออน อะ โรล , เดนอิฌ , เล็ท มี เท็ล ยู)
What this pretty little dame’s name is cause she’s kinda famous
(ว็อท ดีซ พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล เดม เนม อีส คอส ชี กินดา เฟมัซ)
And I hope that I don’t sound too heinous when I say this
(แอ็นด ดาย โฮพ แดท ไอ ด้อนท์ เซานด ทู เฮนัซ ฮเว็น นาย เซ ดีซ)
Nicki Minaj, but I wanna stick my penis in your anus!
(นิคกี มินาจ , บัท ไอ วอนนา ซทิค มาย พีนิซ ซิน ยุร เอนัซ !)
You morons think that I’m a genius
(ยู โมร็อน ธิงค แดท แอม มา จีนยัซ)
Really I belong inside a dang insane asylum cleanin’
(ริแอ็ลลิ ไอ บิลอง อีนไซด อะ แดง อินเซน อะไซลัม คลีนนิน)
Try them trailer parks, crazy, I am back, and I am razor-sharp, baby
(ทไร เฑ็ม ทเรลเออะ พาค , คเรสิ , ไอ แอ็ม แบ็ค , แอ็นด ดาย แอ็ม เรเสอะ ชาร์พ , เบบิ)
And that’s back with a capital B with an exclamation mark
(แอ็นด แด๊ท แบ็ค วิฑ อะ แคพอิแท็ล บี วิฑ แอน เอคซคละเมฌัน ม๊าร์ค)
Maybe you should listen when I flip the linguistics
(เมบี ยู เชิด ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย ฟลิพ เดอะ ลิงกวีซทิค)
Cause I’mma rip this mystical slick sh*t
(คอส แอมมา ริพ ดีซ มีซทิแค็ล ซลิค ฌะ *ที)
You don’t wanna become another victim
(ยู ด้อนท์ วอนนา บิคัม แอะนัธเออะ ฝิคทิม)
or statistic of this sh*t, cause after
(ออ ซทะทีซทิค อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที , คอส อาฟเทอะ)
I spit the bullets, I’mma treat these shell casings like a soccer ball
(ไอ ซพิท เดอะ บูลเล็ท , แอมมา ทรีท ฑิส เฌ็ล เคซอิง ไลค เก ซอคเคอะ บอล)
I’mma kick the ballistics, so get this d*ck, I’mma live this
(แอมมา คิด เดอะ แบ็ลลีซทิค , โซ เก็ท ดีซ d*ck , แอมมา ไลฝ ดีซ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Livin’ life in the fast lane
(ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
Movin’ at the speed of life and I can’t slow down
(มูฝวิน แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ ไลฟ แอ็นด ดาย แค็นท ซโล เดาน)
Only got a gallon in the gas tank
(โอ๊นลี่ ก็อท ดา แกลลัน อิน เดอะ แก๊ซ แท็งค)
But I’m almost at the finish line, so I can’t stop now
(บัท แอม ออลโมซท แอ็ท เดอะ ฟีนอิฌ ไลน , โซ ไอ แค็นท ซท็อพ เนา)
I don’t really know where I’m headed, just enjoyin’ the ride
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ฮแว แอม เฮ็ด , จัซท เอนจอยอิน เดอะ ไรด)
Just gon’ roll ’til I drop and ride ’til I die
(จัซท ก็อน โรล ทิล ไอ ดร็อพ แอ็นด ไรด ทิล ไอ ได)
I’m livin’ life in the fast lane [Pedal to the metal]
(แอม ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน [ เพดแอ็ล ทู เดอะ เมท่อล ])
I’m livin’ life in the fast lane [Pedal to the metal]
(แอม ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน [ เพดแอ็ล ทู เดอะ เมท่อล ])

[Royce Da 5’9 ” ]
([ โรยสฺ ดา 59 ” ])
Yeah, my whole goal as a poet’s to be relaxed in orbit
(เย่ , มาย โฮล โกล แอ็ส ซา โพเอ็ท ทู บี ริแลคซ อิน ออบิท)
At war with a bottle, this Captain Morgan attacks my organs
(แอ็ท วอ วิฑ อะ บ๊อทเทิ่ล , ดีซ แคพทิน มอร์แกนแอ็ทแทค มาย ออแก็น)
My slow flow is euphoric, it’s like I rap endorphins
(มาย ซโล ฟโล อีส ยุฟอริค , อิทซ ไลค ไก แร็พ endorphins)
I made a pact with the Devil that says ” I’ll let you take me
(ไอ เมด อะ แพ็คท วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล แดท เซ ” แอล เล็ท ยู เทค มี)
You let me take this shovel, dig up the corpes, Jack Kevorkian ”
(ยู เล็ท มี เทค ดีซ โชฝโว, ดิก อัพ เดอะ corpes , แจ็ค Kevorkian “)
Go back and forth in more beef that you can pack a fork in
(โก แบ็ค แอ็นด โฟธ อิน โม บีฟ แดท ยู แค็น แพ็ค กา ฟอค อิน)
I’m livin’ the life of the infinite enemy down, my tenement, too many now
(แอม ลีฝอิน เดอะ ไลฟ อ็อฝ ดิ อีนฟินิท เอนอิมิ เดาน , มาย เทนอิเม็นท , ทู เมนอิ เนา)
To send my serenity powers, spin ’em around, enterin’ in the vicinity
(ทู เซ็นด มาย ซิเรนอิทิ เพาเออะ , ซพิน เอ็ม อะเรานด , enterin อิน เดอะ ฝิซีนอิทิ)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Now, was called M&M, but he threw away the candy and ate the rapper
(เนา , วอส คอล เอ็ม &เอ็ม , บัท ฮี ธรู อะเว เดอะ แคนดิ แอ็นด เอท เดอะ แรพเพอ)
Chewed him up.. and spitted him out, girl giddy-up, now get-get down
(ชู ฮิม อัพ แอ็นด ซพีททิด ฮิม เอ้า , เกิล กีดดิ อัพ , เนา เก็ท เก็ท เดาน)
He’s lookin’ around this club
(อีส ลุคกิน อะเรานด ดีซ คลับ)
and it looks like people are havin’ a sh*t fit now
(แอ็นด ดิท ลุค ไลค พี๊เพิ่ล อาร์ เฮฝวิน อะ ฌะ *ที ฟิท เนา)
Here, little t-t-trailer trash, take a look who’s back in t-t-town
(เฮียร , ลิ๊ทเทิ่ล ที ที ทเรลเออะ ทแร็ฌ , เทค เก ลุค ฮู แบ็ค อิน ที ที ทาวน์)
Did I s-s-stutter, mothaf*cka? F*ck them all, he shuts
(ดิด ดาย เอส เอส ซทัทเทอะ , mothaf*cka เอฟ *ck เฑ็ม ออล , ฮี ฌัท)
A whole mothaf*ckin’ Walmart d-d-down every time he comes a-r-r-round
(อะ โฮล mothaf*ckin Walmart ดี ดี เดาน เอฝริ ไทม ฮี คัม ซา อาร์ อาร์ เรานด)
And he came to the club tonight with 5’9 ” to hold this b*tch down
(แอ็นด ฮี เคม ทู เดอะ คลับ ทุไนท วิฑ 59 ” ทู โฮลด ดีซ บี *tch เดาน)
Like a mothaf*ckin’ chick underwater, he tryna d-d-drown
(ไลค เก mothaf*ckin ชิค อันเดอร์วอเตอร์ , ฮี ทายนา ดี ดี ดเราน)
Shorty, when you dance, you got me captivated, just by the way
(ชอร์ทดิง , ฮเว็น ยู ดานซ , ยู ก็อท มี แคพทิเฝท , จัซท ไบ เดอะ เว)
That you keep lickin’ them d*ck s*ckin’ lips, I’m agitated, aggravated
(แดท ยู คีพ ลิคคิน เฑ็ม d*ck เอส *ckin ลิพ , แอม แอจอิเททิด , แอกระเฝท)
To the point you don’t s*ck my d*ck, then you’re gonna get decapitated
(ทู เดอะ พอยนท ยู ด้อนท์ เอส *ck มาย d*ck , เด็น ยัวร์ กอนนะ เก็ท ดิแคพอิเทท)
Other words, you don’t f*ckin’ give me head, then I’m have to take it
(อัฑเออะ เวิด , ยู ด้อนท์ เอฟ *ckin กิฝ มี เฮ็ด , เด็น แอม แฮ็ฝ ทู เทค อิท)

[Royce]
([ โรยสฺ ])
And then after takin’ that, I’mma catch a case, it’s gon’ be fascinatin’
(แอ็นด เด็น อาฟเทอะ ทอคกิ่น แดท , แอมมา แค็ช อะ เคซ , อิทซ ก็อน บี fascinatin)
It’s gon’ say ” The whole rap game passed away ” on top of the affadavit
(อิทซ ก็อน เซ ” เดอะ โฮล แร็พ เกม พาซ อะเว ” ออน ท็อพ อ็อฝ ดิ affadavit)
Graduated from master debater slash massive masturbator
(กแรจอิวเอ็ท ฟร็อม มาซเทอะ debater ซแล็ฌ แมซซิฝ masturbator)
To Michael Jackson’ activator, meanin’ I’m on fire off the top
(ทู ไมเล แจคสัน activator , มีนนิน แอม ออน ไฟร ออฟฟ เดอะ ท็อพ)
Might wanna back up the data, runnin’ over hip hop
(ไมท วอนนา แบ็ค อัพ เดอะ เดทะ , รูนนิน โอเฝอะ ฮิพ ฮ็อพ)
In a verbal tractor trailer, homie this sick, you can normally ask a hater
(อิน อะ เฝอแบ็ล ทแรคเทอะ ทเรลเออะ , โฮมี ดีซ ซิค , ยู แค็น นอแม็ลลิ อาซค กา เฮเดอ)
Don’t it make sense, these shell casings is just like a bag of paper
(ด้อนท์ ดิธ เมค เซ็นซ , ฑิส เฌ็ล เคซอิง ซิส จัซท ไลค เก แบ็ก อ็อฝ เพเพอะ)
Drop in the lap of a tax evader, homie they spent
(ดร็อพ อิน เดอะ แล็พ อ็อฝ อะ แท็คซ evader , โฮมี เด ซเพ็นท)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Now make that ass drop like a sack of potatoes, what girl
(เนา เมค แดท อาซ ดร็อพ ไลค เก แซ็ค อ็อฝ โพรเทโดสฺ , ว็อท เกิล)
I’m the crack-a-lator, brung ya lay to this party,
(แอม เดอะ คแร็ค กา lator , บรัง ยา เล ทู ดีซ พาทิ ,)
be my penis ejaculator later
(บี มาย พีนิซ ejaculator เลทเออะ)
Tell you boyfriend that you just struck paydirt
(เท็ล ยู บอยเฟรน แดท ยู จัซท ซทรัค paydirt)
You rollin’ with a player, you won’t be exaggeratin’ when you sayin’
(ยู โรลลิน วิฑ อะ เพย์เยอร์ , ยู ว็อนท บี exaggeratin ฮเว็น ยู เซย์อิน)

[Hook]
([ ฮุค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fast Lane คำอ่านไทย Bad Meets Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น