เนื้อเพลง Wake up Call คำอ่านไทย Aesop Rock feat Percee P

[Aesop Rock]
([ อีซ็อพ ร็อค ])
Wake up, wake up
(เวค อัพ , เวค อัพ)
Ayo Percee P, it’s time to wake these kids up
(เอโย Percee พี , อิทซ ไทม ทู เวค ฑิส คิด อัพ)

[Percee P]
([ Percee พี ])
Word up Aesop Rock, they’d better take their fingers off
(เวิด อัพ อีซ็อพ ร็อค , เดยฺ เบทเทอะ เทค แด ฟีงเกอะ ออฟฟ)
pause and hit record
(พอส แอ็นด ฮิท เรคออด)

[Aesop Rock]
([ อีซ็อพ ร็อค ])
Is you fat cats or lab rats?
(อีส ยู แฟ็ท แค็ท ออ แล็บ แร็ท)
Trails to my steppin got em sweatin flashbacks
(ทเรล ทู มาย สเตปปิน ก็อท เอ็ม สเวเดน แฟล๊ชแบค)
I played a part of minesweeper, plunking sneakers in my sunken city
(ไอ พเล อะ พาท อ็อฝ minesweeper , plunkings สนิกเกิด ซิน มาย ซังเค็น ซีทอิ)
Defunct, and apparently examinin’ famine, I’m a
(ดิฟังท , แอ็นด แอ็พแพเร็นทลิ examinin แฟมอิน , แอม มา)
Volatile strobe while your blind spot swallows the globe
(ฝอลอะทิล ซทโรบ ฮไวล ยุร บไลนด สพอท ซวอลโล เดอะ กโลบ)
Sing to the track and think back
(ซิง ทู เดอะ ทแรค แอ็นด ธิงค แบ็ค)
When I was a boy I employed styles exhausted
(ฮเว็น นาย วอส ซา บอย ไอ เอ็มพลอย ซไทล เอ็กสอซท)
By every lost child at present
(ไบ เอฝริ ล็อซท ไชล แอ็ท เพร๊สเซ่นท)
Normally I drill pillars of normalcy
(นอแม็ลลิ ไอ ดริล พีลเลอะ อ็อฝ นอแม็ลซิ)
You’re cordially invited to accompany me
(ยัวร์ คอแจ็ลลิ อินไฝท ทู แอ็คคัมพะนิ มี)
In rotation of the tables to label the opposition
(อิน โรเทฌัน อ็อฝ เดอะ เท๊เบิ้ล ทู เลเบ็ล ดิ opposition)
As I choose, refusing to evolve with the cold
(แอ็ส ซาย ชูส , รีฟิวซิง ทู อิฝอลฝ วิฑ เดอะ โคลด)
Rapidly dissolved my involvement in a solvent of soul and roll back
(แรพอิดลิ ดิสอลฝ มาย involvement อิน อะ ซอลเฝ็นท อ็อฝ โซล แอ็นด โรล แบ็ค)
Brain trip the Beta weights trap for the slaughter
(บเรน ทริพ เดอะ บีทะ เวท ทแร็พ ฟอ เดอะ ซลอเทอะ)
Like livestock infected with anthrax
(ไลค livestock อินเฟคท วิฑ แอนแธรค)
On my call a pack or clan snaps, collapsed was the mandatory maze
(ออน มาย คอล อะ แพ็ค ออ คแล็น ซแน็พ , ค็อลแลพซ วอส เดอะ แมนดะโทริ เมส)
when the bluest ribbons yield their glory day
(ฮเว็น เดอะ บลูเอส รีบบัน ยีลด แด กโลริ เด)
Desire on the opposite circuit and glorious days
(ดิไสร ออน ดิ อ๊อพโพสิท เซอคิท แอ็นด กโลเรียซ เด)
Is glorious hazes of gray spun through my array of operation
(อีส กโลเรียซ เฮส อ็อฝ กเร ซพัน ธรู มาย แอะเร อ็อฝ ออเพอะเรฌัน)
Slave to idiot box revalations
(ซเลฝ ทู อีดเอียท บ็อคซ revalations)
And wrapped tightly in a practice with my colleagues and slackers
(แอ็นด แร็พท ไททลิ อิน อะ พแรคทิซ วิฑ มาย คอลลีก แซน ซแลคเคอะ)
20,000 league nappers and the swelling increases
(20 , 000 ลีก nappers แซน เดอะ สเวลลิง อินครีซ)
Once the mortar hit the pestal your whole vessel fell to pieces
(วันซ เดอะ มอเทอะ ฮิท เดอะ pestal ยุร โฮล เฝ๊สเซ่ล เฟ็ล ทู พีซ)
And I laughed, I laughed for me and my Starving art family
(แอ็นด ดาย ลาฟ , ไอ ลาฟ ฟอ มี แอ็นด มาย สตาฝวิง อาท แฟมอิลิ)
I laughed tangibly, your failures ampin me to vamp fresh
(ไอ ลาฟ แทนจิบลิ , ยุร เฟลเยอะ ampin มี ทู แฝ็มพ ฟเร็ฌ)
My mic stabs white flags and drag trembling
(มาย ไมคะ ซแท็บ ฮไวท ฟแล็ก แซน ดแร็ก ทเรมบลิง)
Devil skin-wearers through the terrors of compliance
(เด๊ฝิ้ล ซคิน wearers ธรู เดอะ เทเรอะ อ็อฝ ค็อมพไลแอ็นซ)
Once the day turns night, senoritas s*ck the woody like termites
(วันซ เดอะ เด เทิน ไนท , เซนโยะรีทา เอส *ck เดอะ วูดอิ ไลค เทอไมท)
And wonder how they got labeled d*ck-hungry damsels in distress
(แอ็นด วันเดอะ เฮา เด ก็อท เลเบ็ล *ck ฮังกริ แดมเส็ล ซิน ดิซทเรซ)
The all new and improved poetically portable Aesop Rock
(ดิ ออล นยู แอ็นด อิมพอฟ โพะเอทอิแค็ลลิ portable อีซ็อพ ร็อค)
Available in stores with my, highly suggested parental discretion
(อะเฝลอะบึล อิน ซโท วิฑ มาย , ไฮลิ ซะเจซท พะเรนแท็ล ดิซคเรฌอัน)
99 brilliant new dimentions
(99 บรีลแย็นท นยู dimentions)

[Percee P]
([ Percee พี ])
I’m not your average man bragging, toe or hand tagging
(แอม น็อท ยุร แอฝเออะริจ แม็น บแรกกิง , โท ออ แฮ็นด taggings)
50 grand bagging, pants sagging, trigger n*gga on the bandwagon
(50 แกรนด์ แบกกิง , แพ็นท saggings , ทรีกเกอะ เอ็น *gga ออน เดอะ แบนแวคเกน)
Huh, I know this n*gga named Rickey his girl Nikki want to get with me
(ฮู , ไอ โน ดีซ เอ็น *gga เนม Rickey ฮิส เกิล Nikki ว็อนท ทู เก็ท วิฑ มี)
Says ” Stick me just a quickie, lick me and leave a hickie ”
(เซ ” ซทิค มี จัซท ดา quickie , ลิค มี แอ็นด ลีฝ อะ hickie “)
I stick instead of tricking bread in this chickenheads
(ไอ ซทิค อินซเทด อ็อฝ แทคกิง บเร็ด อิน ดีซ chickenheads)
One look and said I ain’t sh*t in bed, she must be licking lead
(วัน ลุค แอ็นด เซ็ด ดาย เอน ฌะ *ที อิน เบ็ด , ชี มัซท บี ลิกคิง เล็ด)
You’d better let your gods recognize the Rhyme Inspector hides
(ยูต เบทเทอะ เล็ท ยุร ก็อด เรคอ็อกไนส เดอะ ไรม อินซเพคเทอะ ไฮด)
And never sweat them lies about me haters check your eyes
(แอ็นด เนฝเวอะ ซเว็ท เฑ็ม ไล อะเบาท มี เฮเดอ เช็ค ยุร ไอ)
One verse, lung burst, as I done first
(วัน เฝิซ , ลัง เบิซท , แอ็ส ซาย ดัน เฟิซท)
Guns, slums, hearse don’t stun Perce, where I’m from’s worse [s*cker]
(กัน , ซลัม , เฮิซ ด้อนท์ ซทัน Perce , ฮแว แอม ฟร็อม เวิซ [ เอส *cker ])
My new cuts are hot, bodies chewed up a lot
(มาย นยู คัท แซร์ ฮ็อท , บอดีสฺชู อัพ อะ ล็อท)
Then flew up the block to a cipher, blew up the spot
(เด็น ฟลู อัพ เดอะ บล็อค ทู อะ ไซเฟอะ , บลู อัพ เดอะ สพอท)
Stacks of rhymes, ain’t a match for mines, tracks and shine
(ซแท็ค อ็อฝ ไรม , เอน ดา แม็ช ฟอ ไมน , ทแรค แซน ไฌน)
Leave you back in time in a ?beeler? still ain’t at my prime
(ลีฝ ยู แบ็ค อิน ไทม อิน อะ beeler ซทิล เอน แอ็ท มาย พไรม)
I’m a stab your face in, trial and sh*t is wild
(แอม มา ซแท็บ ยุร เฟซ อิน , ไทรแอ็ล แอ็นด ฌะ *ที อีส ไวลด)
I turn the dial, n*ggas stealing my style
(ไอ เทิน เดอะ ไดแอ็ล , เอ็น *ggas สติลลิงมาย ซไทล)
I should file for reparations
(ไอ เชิด ไฟล ฟอ เรพะเรฌัน)

” Aesop Rock ” ” Percee P ” *scratched til fade*
(” อีซ็อพ ร็อค ” ” Percee พี ” *ซคแร็ช ทิล เฝด *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake up Call คำอ่านไทย Aesop Rock feat Percee P

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น