เนื้อเพลง F You Too คำอ่านไทย Fabolous feat Paul Cain

[Intro – Paul Cain]
([ อินโทร พอล Cain ])
Yeah, Desert Storm n*ggaz, Cain
(เย่ , เดสเอิท ซทอม เอ็น *ggaz , Cain)
Ghetto, I got these n*ggaz man [uh huh]
(เกทโท , ไอ ก็อท ฑิส เอ็น *ggaz แม็น [ อา ฮู ])
Clue! [yeah], I’m the first line of defense [yeah]
(คลู ! [ เย่ ] , แอม เดอะ เฟิซท ไลน อ็อฝ ดิเฟนซ [ เย่ ])
And I’ma show ’em what that means [yeah]
(แอ็นด แอมอา โฌ เอ็ม ว็อท แดท มีน [ เย่ ])

[Chorus 1 – Paul Cain]
([ โครัซ วัน พอล Cain ])
I know these n*ggaz hoped I wouldn’t make it – f*ck you
(ไอ โน ฑิส เอ็น *ggaz ฮ็อพ ดาย วูดดึ่น เมค อิท เอฟ *ck ยู)
Your hatred only made me wanna cake ya – f*ck you
(ยุร เฮทเร็ด โอ๊นลี่ เมด มี วอนนา เคค ยา เอฟ *ck ยู)
Wherever I see you n*gga I’ma buck you
(ฮแวเรฝเออะ ไอ ซี ยู เอ็น *gga แอมอา บัค ยู)
And put a hole in your chest that’s big enough to drive a truck through
(แอ็นด พัท ดา โฮล อิน ยุร เช็ซท แด๊ท บิก อินัฟ ทู ดไรฝ อะ ทรัค ธรู)

[Verse 1 – Paul Cain]
([ เฝิซ วัน พอล Cain ])
I bring the drama back where you lives, flatter your wiz
(ไอ บริง เดอะ ดรามะ แบ็ค ฮแว ยู ไลฝ , ฟแลทเทอะ ยุร วินซฺ)
Reload and then point the Mag at your kids
(รีโลด แอ็นด เด็น พอยนท เดอะ แมก แอ็ท ยุร คิด)
So what I sound remorse, the records I still peep guns on me
(โซ ว็อท ไอ เซานด ริมอซ , เดอะ เรคออด ซาย ซทิล พีพ กัน ออน มี)
But the difference now is only Deserts
(บัท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ เนา อีส โอ๊นลี่ เดสเอิท)
If I talk it’s gonna be reckless; I’m ready to die
(อิฟ ฟาย ทอค อิทซ กอนนะ บี เรคเล็ซ ; แอม เรดอิ ทู ได)
So when I apply pressure, n*ggaz gon’ respect it
(โซ ฮเว็น นาย แอ็พไล พเรฌเออะ , เอ็น *ggaz ก็อน ริซเพคท ดิธ)
Tote guns to rob n*ggaz, I told ’em to use
(Tote กัน ทู ร็อบ เอ็น *ggaz , ไอ โทลด เอ็ม ทู ยูซ)
And leave enemies of friends that like broken and bruised
(แอ็นด ลีฝ อียีมีสฺ อ็อฝ ฟเร็นด แดท ไลค บโรเค็น แอ็นด บรูส)
They ain’t crazy, they just broke and confused; cross me
(เด เอน คเรสิ , เด จัซท บโรค แอ็นด ค็อนฟยูส ; คร็อซ มี)
And they’ll be talks of how they found the man smoked on the news
(แอ็นด เด๊ว บี ทอค อ็อฝ เฮา เด เฟานด เดอะ แม็น ซโมค ออน เดอะ นยู)
I’ma career crook – they used a mug shot from my graduation picture
(แอมอา คะเรีย ครุค เด ยูซ อะ มัก ฌ็อท ฟร็อม มาย กแรจิวเอฌัน พีคเชอะ)
And my junior high school yearbook
(แอ็นด มาย จูนเยอะ ไฮ ซคูล yearbook)
Paul Cain never appear shook
(พอล Cain เนฝเวอะ แอ็พเพีย ฌุค)
Yeah I might talk to my enemies but never police [nah]
(เย่ ไอ ไมท ทอค ทู มาย อียีมีสฺ บัท เนฝเวอะ โพะลีซ [ นาห์ ])
You wanna converse it better be brief; you ain’t gotta say much
(ยู วอนนา ค็อนเฝิซ อิท เบทเทอะ บี บรีฟ ; ยู เอน กอททะ เซ มัช)
Show me the money and the cheddar’ll speak
(โฌ มี เดอะ มันอิ แอ็นด เดอะ cheddarll ซพีค)
If it ain’t involvin bread, I ain’t with it
(อิฟ อิท เอน involvin บเร็ด , ไอ เอน วิฑ อิท)
I don’t need D’s on me, I’m already dodgin Feds
(ไอ ด้อนท์ นีด ดีสฺ ออน มี , แอม ออลเรดอิ dodgin เฟ็ด)
When the shots from the revolver spread
(ฮเว็น เดอะ ฌ็อท ฟร็อม เดอะ ริฝอลเฝอะ ซพเร็ด)
Duck, I don’t discriminate, leave CEO’s and artists dead
(ดั๊ค , ไอ ด้อนท์ ดิซครีมอิเนท , ลีฝ CEOs แซน อาทิซท เด็ด)
Make slugs a part of his head
(เมค ซลัก ซา พาท อ็อฝ ฮิส เฮ็ด)
Vanish then pop up in a SL double nickel, scarlet red
(แฝนอิฌ เด็น พ็อพ อัพ อิน อะ SL ดั๊บเบิ้ล นีคเค็ล , ซคาเล็ท เร็ด)
F*ck you I’m tryna get my cash right
(เอฟ *ck ยู แอม ทายนา เก็ท มาย แค็ฌ ไรท)
All my n*ggaz flip birds and blast pipes, addicted to the fast life
(ออล มาย เอ็น *ggaz ฟลิพ เบิด แซน บลาซท ไพพ , แอดดีคท ทู เดอะ ฟัซท ไลฟ)
Live everyday like my last night; OD’in or X
(ไลฝ เอวี่เดย์ ไลค มาย ลาซท ไนท ; ODin ออ เอ๊กซฺ)
When I got signed like Len Bias on draft night [yeah]
(ฮเว็น นาย ก็อท ไซน ไลค Len ไบแอ็ซ ออน ดรัฟท ไนท [ เย่ ])
N*ggaz [uh], Street Dreams [yeah] [uh], [yeah]
(เอ็น *ggaz [ อา ] , ซทรีท ดรีม [ เย่ ] [ อา ] , [ เย่ ])

[Chorus 2 – Fabolous]
([ โครัซ ทู ฟาโบลัส ])
I see ya faggot ass schemin – f*ck you
(ไอ ซี ยา แฟกกัท อาซ สคริมมิน เอฟ *ck ยู)
B*tch you don’t wanna swallow semen – f*ck you
(บี *tch ยู ด้อนท์ วอนนา ซวอลโล ซีเม็น เอฟ *ck ยู)
No you hate the way I’m ” Street Dreamin ” – f*ck you
(โน ยู เฮท เดอะ เว แอม ” ซทรีท ดรีมมิน ” เอฟ *ck ยู)
That’s why I ridin, clappin, wit the .40 Cal screamin – f*ck you
(แด๊ท ฮไว ไอ ริดอิน , แค๊พปิน , วิท เดอะ 40 แคว สครีมมิน เอฟ *ck ยู)

[Verse 2 – Fabolous]
([ เฝิซ ทู ฟาโบลัส ])
When I pulled the 5 out; I kinda expected
(ฮเว็น นาย พุล เดอะ ไฟท์ เอ้า ; ไอ กินดา เอ็คซเพคท)
For the backstabbers, to be standin behind me, wit they knives out
(ฟอ เดอะ backstabbers , ทู บี แสตนดิน บิไฮนด มี , วิท เด ไนฝส เอ้า)
Then the Range, wit the fins drove in
(เด็น เดอะ เรนจ , วิท เดอะ ฟิน ดโรฝ อิน)
I wasn’t shocked to see my foes, dressed in friends clothin
(ไอ วอสซึ้น ฌ็อค ทู ซี มาย โฟ , ดเรซ อิน ฟเร็นด โครอิน)
But – I still pull through the sty; wit handguns
(บัท ไอ ซทิล พุล ธรู เดอะ ซไท ; วิท แฮนกัน)
As big as the one, Robocop pulled from his thigh
(แอ็ส บิก แอ็ส ดิ วัน , Robocop พุล ฟร็อม ฮิส ไธ)
You prolly heard about the bullets I buy; and how it look like
(ยู พอวลี่ เฮิด อะเบาท เดอะ บูลเล็ท ซาย ไบ ; แอ็นด เฮา อิท ลุค ไลค)
I’m throwin batteries, when the bullets shoot by
(แอม โตวอิน แบ็ตเทอริ , ฮเว็น เดอะ บูลเล็ท ฌูท ไบ)
So what, you wear a vest, why would I care
(โซ ว็อท , ยู แว รา เฝ็ซท , ฮไว เวิด ดาย แค)
If I aim for ya chest, that be a good idea
(อิฟ ฟาย เอม ฟอ ยา เช็ซท , แดท บี อะ เกิด ไอดีอะ)
N*gga, it’s nothing to clap ya; but I’m more worried
(เอ็น *gga , อิทซ นัธอิง ทู คแล็พ ยา ; บัท แอม โม เวอริ)
Bout the groupie cops, who wanna put they cuffs on a rappa
(เบาท เดอะ กรูพพี ค็อพ , ฮู วอนนา พัท เด คัฟ ออน อะ rappa)
That’s why I’m limpin off wit a freak; and a lawyer
(แด๊ท ฮไว แอม limpin ออฟฟ วิท ดา ฟรีค ; แอ็นด อะ ลอเยอะ)
Who woulda got O.J. Simpson off in a week
(ฮู วู๊ดดา ก็อท โอ เจ ซิมป์สัน ออฟฟ อิน อะ วีค)
I could show you how to blow up on ya own; in a Benz
(ไอ เคิด โฌ ยู เฮา ทู บโล อัพ ออน ยา โอน ; อิน อะ เบนซฺ)
That’ll hit a buck! and make the windows go up on they own
(แธดิลฮิท ดา บัค ! แอ็นด เมค เดอะ วีนโด โก อัพ ออน เด โอน)
Wit a stash box compartment for; a handgun
(วิท ดา สแตช บ็อคซ ค็อมพาทเม็นท ฟอ ; อะ แฮนกัน)
That make holes the size of peep holes, on apartment doors
(แดท เมค โฮล เดอะ ไซส อ็อฝ พีพ โฮล , ออน อะพาทเม็นท โด)
My closet look like department stores; and you wonder why
(มาย คลอสเอ็ท ลุค ไลค ดิพาทเม็นท ซโท ; แอ็นด ยู วันเดอะ ฮไว)
Ya girl’s comin home, wit a cigar sip for
(ยา เกิล คัมอิน โฮม , วิท ดา ซิกา ซิพ ฟอ)
Cause I just dump the light Dutch, mash the guts
(คอส ไอ จัซท ดัมพ เดอะ ไลท ดัช , แม็ฌ เดอะ กัท)
You won’t believe how much ass I touch
(ยู ว็อนท บิลีฝ เฮา มัช อาซ ซาย ทั๊ช)
Who else struts pass the sl*ts, and a chain wit so much
(ฮู เอ็ลซ ซทรัท เพซ เดอะ sl*ts , แอ็นด อะ เชน วิท โซ มัช)
Ash and cuts, that it hangs much pass the nuts
(แอ็ฌ แอ็นด คัท , แดท ดิธ แฮ็ง มัช เพซ เดอะ นัท)
That’s why I get followed by broads; wit deeper throats
(แด๊ท ฮไว ไอ เก็ท ฟอลโล ไบ บรอด ; วิท ดิพเพอธโรท)
Then the people at the circus, that be swallowin swords
(เด็น เดอะ พี๊เพิ่ล แอ็ท เดอะ เซอคัซ , แดท บี swallowin โซด)
Y’all hopin that the Don fall off; but my money’s long enough
(ยอล โฮพปิน แดท เดอะ ด็อน ฟอล ออฟฟ ; บัท มาย มันอิ ล็อง อินัฟ)
To keep shootin ya bank until, ya arms fall off
(ทู คีพ ชูดทิน ยา แบ็งค อันทีล , ยา อาม ฟอล ออฟฟ)
I’m eatin, and I ain’t have to use someone’s utinsels
(แอม อีดิน , แอ็นด ดาย เอน แฮ็ฝ ทู ยูซ ซัมวัน utinsels)
And when you clean as me, you know that every bum is against you
(แอ็นด ฮเว็น ยู คลีน แอ็ส มี , ยู โน แดท เอฝริ บัม อีส อะเกนซท ยู)
But please don’t let someone convince you; to test the kid
(บัท พลีส ด้อนท์ เล็ท ซัมวัน ค็อนฝีนซ ยู ; ทู เท็ซท เดอะ คิด)
And get hit wit slugs as long, as a No. 2 Pencil, f*cka
(แอ็นด เก็ท ฮิท วิท ซลัก แอ็ส ล็อง , แอ็ส ซา โน ทู เพนซิล , เอฟ *cka)

[Chorus 2 – 2x]
([ โครัซ ทู 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F You Too คำอ่านไทย Fabolous feat Paul Cain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น