เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Ja Rule

[talking]
([ ทอคอิง ])
Uh, you make a lot of mistakes in life
(อา , ยู เมค เก ล็อท อ็อฝ มิซเทค ซิน ไลฟ)
Those same mistakes keep callin us back, pullin us in
(โฑส เซม มิซเทค คีพ คอลลิน อัซ แบ็ค , พลูลิน อัซ ซิน)
What the f*ck’s wrong with n*ggas?
(ว็อท เดอะ เอฟ *cks ร็อง วิฑ เอ็น *ggas)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Never again
(เนฝเวอะ อะเกน)
Would I run down a road so dark, hoped to die, cross my heart
(เวิด ดาย รัน เดาน อะ โรด โซ ดาค , ฮ็อพ ทู ได , คร็อซ มาย ฮาท)
Never again
(เนฝเวอะ อะเกน)
It keeps callin, it keeps callin, it keeps callin
(อิท คีพ คอลลิน , อิท คีพ คอลลิน , อิท คีพ คอลลิน)
Never again
(เนฝเวอะ อะเกน)
Would I run down a road so dark, hoped to die, cross my heart
(เวิด ดาย รัน เดาน อะ โรด โซ ดาค , ฮ็อพ ทู ได , คร็อซ มาย ฮาท)
Never again
(เนฝเวอะ อะเกน)
But the streets keep callin, they keep callin, they keep callin
(บัท เดอะ ซทรีท คีพ คอลลิน , เด คีพ คอลลิน , เด คีพ คอลลิน)
Never again
(เนฝเวอะ อะเกน)

Will I look a n*gga dead in his eyes and know he’s dead wrong
(วิล ไอ ลุค กา เอ็น *gga เด็ด อิน ฮิส ไอ แซน โน อีส เด็ด ร็อง)
And don’t leave him dead to realize, it’s a f*cked up world we live in
(แอ็นด ด้อนท์ ลีฝ ฮิม เด็ด ทู รีแอะไลส , อิทซ ซา เอฟ *cked อัพ เวิลด วี ไลฝ อิน)
I’m tired of feelin the pain but ain’t fightin the feelin
(แอม ไทร อ็อฝ ฟีลิน เดอะ เพน บัท เอน ไฟท์ดิน เดอะ ฟีลิน)
N*ggas can you feel me?
(เอ็น *ggas แค็น ยู ฟีล มี)
Cause in this world I’m alone, and trapped inside this body that’s out of control
(คอส อิน ดีซ เวิลด แอม อะโลน , แอ็นด แทร๊พ อีนไซด ดีซ บอดอิ แด๊ท เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
I’m hittin these streets daily
(แอม ฮิทดิน ฑิส ซทรีท เดลิ)
Know when I got babies to feed rarely seein ’em rarely
(โน ฮเว็น นาย ก็อท เบบีสฺ ทู ฟี แรลิ ซีอินเอ็ม แรลิ)
This game inhaled me, and like Christ on the slate, nailed me
(ดีซ เกม อินเฮล มี , แอ็นด ไลค คไรซท ออน เดอะ ซเลท , เนล มี)
God, please don’t fail me
(ก็อด , พลีส ด้อนท์ เฟล มี)
But it’s crazy to ask upon the Lord for help
(บัท อิทซ คเรสิ ทู อาซค อุพอน เดอะ ลอด ฟอ เฮ็ลพ)
When I got guns to bust and drugs to sell
(ฮเว็น นาย ก็อท กัน ทู บัซท แอ็นด ดรัก ทู เซ็ล)
I see you in hell, muthaf*ckas, I ain’t bitter
(ไอ ซี ยู อิน เฮ็ล , muthaf*ckas , ไอ เอน บีทเทอะ)
Cause I know snakes and snitches get it where they slither
(คอส ไอ โน ซเนค แซน สนิทเชด เก็ท ดิธ ฮแว เด ซลีฑเออะ)
My n*ggas, doin life in the pen
(มาย เอ็น *ggas , โดย ไลฟ อิน เดอะ เพ็น)
This gotta be what y’all thinkin, sh*t
(ดีซ กอททะ บี ว็อท ยอล ติ้งกิน , ฌะ *ที)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cause these hoes keep callin, they keep callin, they keep callin
(คอส ฑิส โฮ คีพ คอลลิน , เด คีพ คอลลิน , เด คีพ คอลลิน)

Will I make you cry baby
(วิล ไอ เมค ยู คไร เบบิ)
You know I lie, you can see it in my eyes baby
(ยู โน ไอ ไล , ยู แค็น ซี อิท อิน มาย ไอ เบบิ)
But the truth is when a woman’s fed up
(บัท เดอะ ทรูธ อีส ฮเว็น อะ วูมเอิน เฟ็ด อัพ)
There ain’t a damn thing you can do about love
(แดร์ เอน ดา แด็ม ธิง ยู แค็น ดู อะเบาท ลัฝ)
What about us?
(ว็อท อะเบาท อัซ)
Why must our lawyers discuss
(ฮไว มัซท เอ๊า ลอเยอะ ดีซคัซ)
Who gets the kids, who gets the cribs and how we should both live
(ฮู เก็ท เดอะ คิด , ฮู เก็ท เดอะ คริบ แซน เฮา วี เชิด โบธ ไลฝ)
When I love ya, when we apart all I do is think of ya
(ฮเว็น นาย ลัฝ ยา , ฮเว็น วี อะพาท ดอร์ ไอ ดู อีส ธิงค อ็อฝ ยา)
But you think I’m f*ckin everything that’s walkin
(บัท ยู ธิงค แอม เอฟ *ckin เอ๊วี่ติง แด๊ท วอคกิน)
Either skirt or the thong
(อีเฑอะ ซเคิท ออ เดอะ ธอง)
It don’t matter, ’cause in your eyes I’m dog-f*ckin ’em all
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ , คอส อิน ยุร ไอ แอม ด็อก เอฟ *ckin เอ็ม ออล)
I got a woman that’s gone and a passion for b*tches
(ไอ ก็อท ดา วูมเอิน แด๊ท กอน แอ็นด อะ แพฌอัน ฟอ บี *tches)
If you lose one the other becomes your religious
(อิฟ ยู ลูส วัน ดิ อัฑเออะ บิคัม ยุร ริลีจอัซ)
So what am I to do but get the wind behind me
(โซ ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู บัท เก็ท เดอะ วินด บิไฮนด มี)
Ground beneath me, make it hard for hoes to reach me
(กเรานด บินีธ มี , เมค อิท ฮาด ฟอ โฮ ทู รีช มี)
Cause the Rule ain’t easy
(คอส เดอะ รูล เอน อีสอิ)
Babe, unless you’re freakin please believe
(เบบ , อันเลซ ยัวร์ ฟริกคินพลีส บิลีฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
But the game keeps callin, it keeps callin, it keeps callin
(บัท เดอะ เกม คีพ คอลลิน , อิท คีพ คอลลิน , อิท คีพ คอลลิน)

Will I think these n*ggas friends and they foes
(วิล ไอ ธิงค ฑิส เอ็น *ggas ฟเร็นด แซน เด โฟ)
Cause in this rap game, you never know, just let it go
(คอส อิน ดีซ แร็พ เกม , ยู เนฝเวอะ โน , จัซท เล็ท ดิธ โก)
If my pain is love, my brain’s on drugs
(อิฟ มาย เพน อีส ลัฝ , มาย บเรน ออน ดรัก)
And may all my hoes thug on
(แอ็นด เม ออล มาย โฮ ธัก ออน)
And keep these punk n*ggas paralyzed, from the waist down
(แอ็นด คีพ ฑิส พรัค เอ็น *ggas แพระไลส , ฟร็อม เดอะ เวซท เดาน)
I got ’em face down is the equivalent of where I’m at now
(ไอ ก็อท เอ็ม เฟซ เดาน อีส ดิ อิควีฝอะเล็นท อ็อฝ ฮแว แอม แอ็ท เนา)
Over the top of y’all n*ggas
(โอเฝอะ เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas)
Just a little quicker and smarter
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ควิกเกอร์ แอ็นด สมาร์เดอ)
Enhancin the game makin it harder
(Enhancin เดอะ เกม เมกิน หนิด อาณ์เดอ)
For n*ggas that freeze again like Braxton
(ฟอ เอ็น *ggas แดท ฟรีส อะเกน ไลค Braxton)
I be hittin n*ggas with thrillers like Mike Jackson
(ไอ บี ฮิทดิน เอ็น *ggas วิฑ ธรีลเลอะ ไลค ไมค แจคสัน)
I’m a problem
(แอม มา พรอบเล็ม)
Number one with a bullet, I keep it up in my gun
(นัมเบอะ วัน วิฑ อะ บูลเล็ท , ไอ คีพ อิท อัพ อิน มาย กัน)
It’s hollow so when I pull it it numbs
(อิทซ ฮอลโล โซ ฮเว็น นาย พุล อิท ดิธ นัม)
Your whole body
(ยุร โฮล บอดอิ)
Give it or take a few seconds
(กิฝ อิท ออ เทค เก ฟยู เซคอันด)
You’ll probably, be the same n*gga to d*ck ride me
(โยว พรอบอับลิ , บี เดอะ เซม เอ็น *gga ทู d*ck ไรด มี)
Never again would I close my eyes
(เนฝเวอะ อะเกน เวิด ดาย คโลส มาย ไอ)
And walk through the dark backwards blind
(แอ็นด วอค ธรู เดอะ ดาค แบคเวิด บไลนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It keeps callin, it keeps callin, it keeps callin
(อิท คีพ คอลลิน , อิท คีพ คอลลิน , อิท คีพ คอลลิน)

Never again
(เนฝเวอะ อะเกน)

[Chorus to fade]
([ โครัซ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น