เนื้อเพลง Blown Away คำอ่านไทย Akon feat Styles P

[Akon]
([ เอคอน ])
Cheh
(Cheh)

[Styles P]
([ ซไทล พี ])
This sh*t is crazy
(ดีซ ฌะ *ที อีส คเรสิ)
Crazy
(คเรสิ)

[Akon]
([ เอคอน ])
It’s one of those things man
(อิทซ วัน อ็อฝ โฑส ธิง แม็น)
You gotta experience to know what I’m talkin’ about
(ยู กอททะ เอ็คซพีเรียนซ ทู โน ว็อท แอม ทอคกิ่น อะเบาท)
Ha ha
(ฮา ฮา)
It’s where the goin’ get rough
(อิทซ ฮแว เดอะ โกอิน เก็ท รัฟ)

[Styles P]
([ ซไทล พี ])
Akon
(เอคอน)

[Akon]
([ เอคอน ])
The tough stay tough
(เดอะ ทั๊ฟ ซเท ทั๊ฟ)

[Styles P]
([ ซไทล พี ])
Styles P
(ซไทล พี)

[Akon]
([ เอคอน ])
Up front
(อัพ ฟรันท)
Let’s go
(เล็ท โก)
Konvict
(โคนวิคทฺ)

[Akon]
([ เอคอน ])
We in too deep to turn back now D
(วี อิน ทู ดีพ ทู เทิน แบ็ค เนา ดี)

[Styles P]
([ ซไทล พี ])
Sure is
(ฌุร อีส)

[Akon]
([ เอคอน ])
Watch yourself
(ว็อช ยุรเซลฟ)
Before you get
(บิโฟ ยู เก็ท)
Blown away
(บโลน อะเว)

[Styles P]
([ ซไทล พี ])
You know where I come from
(ยู โน ฮแว ไอ คัม ฟร็อม)
The place where your fate is a mic
(เดอะ พเลซ ฮแว ยุร เฟท อีส ซา ไมคะ)
Or a bull or a dum dum
(ออ รา บุล ออ รา ดัม ดัม)
A jail cell a pine box
(อะ เจล เซ็ล อะ ไพน บ็อคซ)
And brothers is dumb young
(แอ็นด บรัฑเออะ ซิส ดัม ยัง)
Young boys
(ยัง บอย)
Still bustin’ guns for the slum
(ซทิล บัสติน กัน ฟอ เดอะ ซลัม)
that they come from
(แดท เด คัม ฟร็อม)
Cops is the only ones they gon’ run from
(ค็อพ ซิส ดิ โอ๊นลี่ วัน เด ก็อน รัน ฟร็อม)
That’s it
(แด๊ท ซิท)
They puttin’ they hood up
(เด พันดิน เด ฮุด อัพ)
But 9 out of 10 of us ain’t got good luck
(บัท นาย เอ้า อ็อฝ เทน อ็อฝ อัซ เอน ก็อท เกิด ลัค)
You gon’ ride on a man and catch 25
(ยู ก็อน ไรด ออน อะ แม็น แอ็นด แค็ช 25)
Or get hit and get sent to the other side
(ออ เก็ท ฮิท แอ็นด เก็ท เซ็นท ทู ดิ อัฑเออะ ไซด)
You lose both sides of the coin
(ยู ลูส โบธ ไซด อ็อฝ เดอะ คอยน)
So me I play the hood baby
(โซ มี ไอ พเล เดอะ ฮุด เบบิ)
Not in the
(น็อท อิน เดอะ)
Mama got a little church I could join
(มามะ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เชิช ไอ เคิด จอยน)
But I didn’t go yet
(บัท ไอ ดิ๊นอิน โก เย็ท)
Man got a mosque I could join
(แม็น ก็อท ดา มอซค ไอ เคิด จอยน)
But I didn’t go yet
(บัท ไอ ดิ๊นอิน โก เย็ท)
Cool with the devil on my back
(คูล วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล ออน มาย แบ็ค)
I’m in cold sweats
(แอม อิน โคลด ซเว็ท)
Bout to do some dirt
(เบาท ทู ดู ซัม เดิท)
In some dirty black old sweats
(อิน ซัม เดอทิ บแล็ค โอลด ซเว็ท)
If you known you shoulda shown the way
(อิฟ ยู โนน ยู โช๊วดา โฌน เดอะ เว)
Mosta the hood bout to get blown away
(Mosta เดอะ ฮุด เบาท ทู เก็ท บโลน อะเว)

[Akon]
([ เอคอน ])
Cause I was raised up to show no fear
(คอส ไอ วอส เรส อัพ ทู โฌ โน เฟีย)
Cowardly hearts’ll never last long here
(เคาเอิดลิ heartsll เนฝเวอะ ลาซท ล็อง เฮียร)
If you ain’t man enough to make sh*t clear
(อิฟ ยู เอน แม็น อินัฟ ทู เมค ฌะ *ที คเลีย)
Guaranteed you’ll get blown away
(แกเร็นที โยว เก็ท บโลน อะเว)
Cause I done seen the block break down tears
(คอส ไอ ดัน ซีน เดอะ บล็อค บเรค เดาน เทีย)
And I done seen the cops break my peers
(แอ็นด ดาย ดัน ซีน เดอะ ค็อพ บเรค มาย เพีย)
Tryin’ to hold on to a couple more years
(ทายอิน ทู โฮลด ออน ทู อะ คั๊พเพิ่ล โม เยีย)
Tryin’ not to get blown away
(ทายอิน น็อท ทู เก็ท บโลน อะเว)

See I ain’t never shot nobody
(ซี ไอ เอน เนฝเวอะ ฌ็อท โนบอดี้)
But I’m known for fightin’
(บัท แอม โนน ฟอ ไฟท์ดิน)
So when I strike man
(โซ ฮเว็น นาย ซทไรค แม็น)
You’ll think you been struck by lightning
(โยว ธิงค ยู บีน ซทรัค ไบ ไลทนิง)
Shouldn’t have to prove myself by killin’ a n*gga
(ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู พรูฝ ไมเซลฟ ไบ คิลลิน อะ เอ็น *gga)
Even a child could figure out how to pull the trigga
(อีเฝ็น อะ ไชล เคิด ฟีกยุร เอ้า เฮา ทู พุล เดอะ trigga)
Retaliation only takes anger mixed with passion
(ริแทลิเอฌัน โอ๊นลี่ เทค แองเกอะ มิคซ วิฑ แพฌอัน)
So you target in the distance and keep on blastin’
(โซ ยู ทาเก็ท อิน เดอะ ดีซแท็นซ แอ็นด คีพ ออน แบลซจิน)
They say guns don’t kill people, people do
(เด เซ กัน ด้อนท์ คิล พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ดู)
So when you’re hit man
(โซ ฮเว็น ยัวร์ ฮิท แม็น)
You feel that sh*t the evils do
(ยู ฟีล แดท ฌะ *ที ดิ อี๊วิ้ว ดู)
Can’t see myself get beat down
(แค็นท ซี ไมเซลฟ เก็ท บีท เดาน)
My eyes swollen
(มาย ไอ ซโวลเล็น)
Mom’s cryin’ they don’t know what happened
(มัม คายอิน เด ด้อนท์ โน ว็อท แฮพเพ็น)
My pride’s stolen
(มาย พไรด ซโทเล็น)
If I ain’t got my heat then I got a blade
(อิฟ ฟาย เอน ก็อท มาย ฮีท เด็น นาย ก็อท ดา บเลด)
That hit ya off
(แดท ฮิท ยา ออฟฟ)

Cause I was raised up to show no fear
(คอส ไอ วอส เรส อัพ ทู โฌ โน เฟีย)
Cowardly hearts’ll never last long here
(เคาเอิดลิ heartsll เนฝเวอะ ลาซท ล็อง เฮียร)
If you ain’t man enough to make sh*t clear
(อิฟ ยู เอน แม็น อินัฟ ทู เมค ฌะ *ที คเลีย)
Guaranteed you’ll get blown away
(แกเร็นที โยว เก็ท บโลน อะเว)
Cause I done seen the block break down tears
(คอส ไอ ดัน ซีน เดอะ บล็อค บเรค เดาน เทีย)
And I done seen the cops break my peers
(แอ็นด ดาย ดัน ซีน เดอะ ค็อพ บเรค มาย เพีย)
Tryin’ to hold on to a couple more years
(ทายอิน ทู โฮลด ออน ทู อะ คั๊พเพิ่ล โม เยีย)
Tryin’ not to get blown away
(ทายอิน น็อท ทู เก็ท บโลน อะเว)

Keep my eye out for jakes
(คีพ มาย ไอ เอ้า ฟอ เจก)
Ears to the streets
(เอีย ทู เดอะ ซทรีท)
Other eye out for snakes
(อัฑเออะ ไอ เอ้า ฟอ ซเนค)
And these scandalous freaks
(แอ็นด ฑิส ซแคนแดะลัซ ฟรีค)
If we ain’t on good terms
(อิฟ วี เอน ออน เกิด เทิม)
Don’t bother to speak
(ด้อนท์ บอฑเออะ ทู ซพีค)
Don’t smile and try to spark a convo with me
(ด้อนท์ ซไมล แอ็นด ทไร ทู ซพาค กา convo วิฑ มี)
Same thing’ll make ya laugh it’ll make ya cry
(เซม thingll เมค ยา ลาฟ อิว เมค ยา คไร)
This quiet n*gga, he’ll take ya life
(ดีซ คไวเอ็ท เอ็น *gga , เฮ็ล เทค ยา ไลฟ)
Hate for it to be the world’s sacrifice
(เฮท ฟอ อิท ทู บี เดอะ เวิลด แซคริไฟซ)
If somebody else could travel
(อิฟ ซัมบอดี้ เอ็ลซ เคิด ทแรฝแอ็ล)
Through the tunnel of life
(ธรู เดอะ ทันเน็ล อ็อฝ ไลฟ)
Cause I’m that type of guy I’ll be there
(คอส แอม แดท ไทพ อ็อฝ ไก แอล บี แดร์)
When you’re ridin’
(ฮเว็น ยัวร์ ริดอิน)
But I’ll stay to myself
(บัท แอล ซเท ทู ไมเซลฟ)
So if you see me out there
(โซ อิฟ ยู ซี มี เอ้า แดร์)
with a bear we fightin’
(วิฑ อะ แบ วี ไฟท์ดิน)
Then n*gga go help the bear
(เด็น เอ็น *gga โก เฮ็ลพ เดอะ แบ)

Cause I was raised up to show no fear
(คอส ไอ วอส เรส อัพ ทู โฌ โน เฟีย)
Cowardly hearts’ll never last long here
(เคาเอิดลิ heartsll เนฝเวอะ ลาซท ล็อง เฮียร)
If you ain’t man enough to make sh*t clear
(อิฟ ยู เอน แม็น อินัฟ ทู เมค ฌะ *ที คเลีย)
Guaranteed you’ll get blown away
(แกเร็นที โยว เก็ท บโลน อะเว)
Cause I done seen the block break down tears
(คอส ไอ ดัน ซีน เดอะ บล็อค บเรค เดาน เทีย)
And I done seen the cops break my peers
(แอ็นด ดาย ดัน ซีน เดอะ ค็อพ บเรค มาย เพีย)
Tryin’ to hold on to a couple more years
(ทายอิน ทู โฮลด ออน ทู อะ คั๊พเพิ่ล โม เยีย)
Tryin’ not to get blown away
(ทายอิน น็อท ทู เก็ท บโลน อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blown Away คำอ่านไทย Akon feat Styles P

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น