เนื้อเพลง Lose Control คำอ่านไทย Missy Elliott feat Ciara & Fat Man Scoop

music make u lose control
(มยูสิค เมค ยู ลูส ค็อนทโรล)
music make u lose control
(มยูสิค เมค ยู ลูส ค็อนทโรล)

[Fatman Scoop]
([ Fatman ซคูพ ])
lets go
(เล็ท โก)
yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
watch out now
(ว็อช เอ้า เนา)
[music make u lose control]
([ มยูสิค เมค ยู ลูส ค็อนทโรล ])
misdemeanors in da house
(มิซดิมีนเออะ ซิน ดา เฮาซ)
ciaras in da house
(เซียร่า ซิน ดา เฮาซ)
misdemeanors in tha house
(มิซดิมีนเออะ ซิน ท่า เฮาซ)
fat man scoop man scoop man scoop
(แฟ็ท แม็น ซคูพ แม็น ซคูพ แม็น ซคูพ)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
ive got a cute face
(แอฝ ก็อท ดา คยูท เฟซ)
chubby waist
(ชับบิ เวซท)
thick legs n shape
(ธิค เล็ก เอ็น เฌพ)
rump shakin both wayz
(รัมพ เชคกินโบธ wayz)
make u do a double take
(เมค ยู ดู อะ ดั๊บเบิ้ล เทค)
plan rocka show stopa
(แพล็น รอคกา โฌ stopa)
flo froppa head knocka
(โฟล froppa เฮ็ด knocka)
beat stalla tail droppa
(บีท stalla เทล droppa)
do ma thang muthafukas
(ดู มา เตง muthafukas)
ma rose royce lamborghini
(มา โรส โรยสฺ ลัมโบกีนี่)
blu madina alwayz beamin
(บู madina alwayz บีมิน)
ragtop chrome pipes
(แรงทอพ คโรม ไพพ)
blu lights outta sight
(บู ไลท เอ๊าตา ไซท)
no me sow it n
(โน มี เซา อิท เอ็น)
set it n sow it n
(เซ็ท ดิธ เอ็น เซา อิท เอ็น)
make dat money tho it n
(เมค แดซ มันอิ โฑ อิท เอ็น)
booty bouncin gon hit
(บูทิ เบ๊าซิน ก็อน ฮิท)

[Missy Elliot & Ciara]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด & เซียร่า ])
everybody here
(เอวี่บอดี้ เฮียร)
get it outta control
(เก็ท ดิธ เอ๊าตา ค็อนทโรล)
get yo backs off tha wall
(เก็ท โย แบ็ค ออฟฟ ท่า วอล)
cuz misdemeanor said so
(คัซ มิซดิมีนเออะ เซ็ด โซ)
everybody
(เอวี่บอดี้)
everybody
(เอวี่บอดี้)
everybody
(เอวี่บอดี้)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
everybody
(เอวี่บอดี้)

[Ciara]
([ เซียร่า ])
well ma name iz ciara
(เว็ล มา เนม iz เซียร่า)
4 all u fly fellaz
(โฟว ออล ยู ฟไล fellaz)
no 1 can do it betta
(โน วัน แค็น ดู อิท แบทดา)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
she’ll sing on acapella
(เฌ็ล ซิง ออน แอคเคเพลลา)

[Ciara]
([ เซียร่า ])
boy tha music
(บอย ท่า มยูสิค)
makes me lose control
(เมค มี ลูส ค็อนทโรล)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
we gon make u lose control
(วี ก็อน เมค ยู ลูส ค็อนทโรล)
and let it go 4 u kno
(แอ็นด เล็ท ดิธ โก โฟว ยู โน)
u gon hit tha flo
(ยู ก็อน ฮิท ท่า โฟล)

i rok 2 da beat till im tired [tired]
(ไอ rok ทู ดา บีท ทิล แอม ไทร [ ไทร ])
walk n da club it’s fiya[fiya]
(วอค เอ็น ดา คลับ อิทซ fiya [ fiya ])
get it krunk and wired
(เก็ท ดิธ krunk แอ็นด วีเออ)
wave ya hands scream louda
(เวฝ ยา แฮ็นด ซครีม louda)
if u smoke den fiya it up
(อิฟ ยู ซโมค เด็น fiya อิท อัพ)
bring da roof down
(บริง ดา รูฟ เดาน)
den holla
(เด็น ฮอลละ)
if u tipsy stand up
(อิฟ ยู ทีพซิ ซแท็นด อัพ)
dj turn it louda
(ดีเจ เทิน หนิด louda)
take sumbody by da waist den uh
(เทค ซัมบอดี ไบ ดา เวซท เด็น อา)
now tho it in dey face like uh
(เนา โฑ อิท อิน เด เฟซ ไลค อา)
hypnotic robotic
(ฮิพนอทอิค robotic)
this here will rok yo bodies
(ดีซ เฮียร วิล rok โย บอดีสฺ)
take sumbody by da waist den uh
(เทค ซัมบอดี ไบ ดา เวซท เด็น อา)
now tho it in dey face like uh
(เนา โฑ อิท อิน เด เฟซ ไลค อา)
systematica static
(systematica ซแททอิค)
this hit be automatic
(ดีซ ฮิท บี ออโทะแมทอิค)

work wait
(เวิค เวท)
work work work wait
(เวิค เวิค เวิค เวท)
work work work wait
(เวิค เวิค เวิค เวท)
work work work wait
(เวิค เวิค เวิค เวท)
do it right
(ดู อิท ไรท)

[Fatman Scoop]
([ Fatman ซคูพ ])
hit tha floor hit tha floor
(ฮิท ท่า ฟโล ฮิท ท่า ฟโล)
hit tha floor hit tha floor
(ฮิท ท่า ฟโล ฮิท ท่า ฟโล)
hit tha floor hit tha floor
(ฮิท ท่า ฟโล ฮิท ท่า ฟโล)
hit tha floor
(ฮิท ท่า ฟโล)

[Missy Elliot & Ciara]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด & เซียร่า ])
everybody here
(เอวี่บอดี้ เฮียร)
get it outta control
(เก็ท ดิธ เอ๊าตา ค็อนทโรล)
get yo backs off tha wall
(เก็ท โย แบ็ค ออฟฟ ท่า วอล)
cuz misdemeanor said so
(คัซ มิซดิมีนเออะ เซ็ด โซ)
everybody
(เอวี่บอดี้)
everybody
(เอวี่บอดี้)
everybody
(เอวี่บอดี้)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
everybody
(เอวี่บอดี้)

[Fatman Scoop]
([ Fatman ซคูพ ])
lets go
(เล็ท โก)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
everybody here
(เอวี่บอดี้ เฮียร)
get it outta control
(เก็ท ดิธ เอ๊าตา ค็อนทโรล)

[Ciara]
([ เซียร่า ])
get yo backs off da wall]
(เก็ท โย แบ็ค ออฟฟ ดา วอล ])
[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
cuz misdemeanor said
(คัซ มิซดิมีนเออะ เซ็ด)

[Ciara]
([ เซียร่า ])
so
(โซ)
everybody
(เอวี่บอดี้)
everybody
(เอวี่บอดี้)
everybody
(เอวี่บอดี้)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
everybody
(เอวี่บอดี้)
get loose
(เก็ท ลูซ)

[Fatman Scoop]
([ Fatman ซคูพ ])
put yo back on tha wall
(พัท โย แบ็ค ออน ท่า วอล)
put yo back on tha wall
(พัท โย แบ็ค ออน ท่า วอล)
putyo back on tha wall
(putyo แบ็ค ออน ท่า วอล)
put yo back on tha wall
(พัท โย แบ็ค ออน ท่า วอล)

misdemeanors in da house
(มิซดิมีนเออะ ซิน ดา เฮาซ)
ciaras in da house
(เซียร่า ซิน ดา เฮาซ)
misdemeanors in tha house
(มิซดิมีนเออะ ซิน ท่า เฮาซ)
[music make u lose control]
([ มยูสิค เมค ยู ลูส ค็อนทโรล ])
we on fiya
(วี ออน fiya)
we on fiya
(วี ออน fiya)
we on fiya
(วี ออน fiya)
we on fiya
(วี ออน fiya)
now tho it gurl
(เนา โฑ อิท เกอ)
tho it gurl
(โฑ อิท เกอ)
tho it gurl
(โฑ อิท เกอ)
tho it gurl
(โฑ อิท เกอ)
yeah
(เย่)
now move yo arm 2 tha left gurl
(เนา มูฝ โย อาม ทู ท่า เล็ฟท เกอ)
now move yo arm 2 tha left gurl
(เนา มูฝ โย อาม ทู ท่า เล็ฟท เกอ)
now move yo arm 2 tha right gurl
(เนา มูฝ โย อาม ทู ท่า ไรท เกอ)
now move yo arm 2 tha right gurl
(เนา มูฝ โย อาม ทู ท่า ไรท เกอ)
lets go now lets go now lets go now
(เล็ท โก เนา เล็ท โก เนา เล็ท โก เนา)
wooo lets go
(วู เล็ท โก)
should i bring it back right now
(เชิด ดาย บริง อิท แบ็ค ไรท เนา)
now bring it back now
(เนา บริง อิท แบ็ค เนา)
woooo oohhh
(วู อู้)
i see u c
(ไอ ซี ยู ซี)
now ima iam do it like c did
(เนา แอมอา iam ดู อิท ไลค ซี ดิด)
now shake it gurl
(เนา เฌค อิท เกอ)
cum on and jus shake it gurl
(คัม ออน แอ็นด ยูส เฌค อิท เกอ)
cum on and jus shake it gurl
(คัม ออน แอ็นด ยูส เฌค อิท เกอ)
cum on and jus shake it gurl
(คัม ออน แอ็นด ยูส เฌค อิท เกอ)
cum on and let it pop right gurl
(คัม ออน แอ็นด เล็ท ดิธ พ็อพ ไรท เกอ)
cum on and let it pop right gurl
(คัม ออน แอ็นด เล็ท ดิธ พ็อพ ไรท เกอ)
cum on and let it pop right gurl
(คัม ออน แอ็นด เล็ท ดิธ พ็อพ ไรท เกอ)
now bak it up gurl
(เนา บากคฺ อิท อัพ เกอ)
bak it up gurl
(บากคฺ อิท อัพ เกอ)
bak it up gurl
(บากคฺ อิท อัพ เกอ)
bak it up gurl
(บากคฺ อิท อัพ เกอ)
woooo woooo woooo
(วู วู วู)
go go
(โก โก)
bring it 2 da front gurl go go
(บริง อิท ทู ดา ฟรันท เกอ โก โก)
bring it 2 da front gurl go go
(บริง อิท ทู ดา ฟรันท เกอ โก โก)
bring it 2 da front gurl go go
(บริง อิท ทู ดา ฟรันท เกอ โก โก)
bring it 2 da front gurl lets go lets go lets go
(บริง อิท ทู ดา ฟรันท เกอ เล็ท โก เล็ท โก เล็ท โก)
wooo
(วู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lose Control คำอ่านไทย Missy Elliott feat Ciara & Fat Man Scoop

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น