เนื้อเพลง Numb คำอ่านไทย U2

Don’t move
(ด้อนท์ มูฝ)
Don’t talk out of time
(ด้อนท์ ทอค เอ้า อ็อฝ ไทม)
Don’t think
(ด้อนท์ ธิงค)
Don’t worry
(ด้อนท์ เวอริ)
Everything’s just fine
(เอ๊วี่ติง จัซท ไฟน)
Just fine
(จัซท ไฟน)

Don’t grab
(ด้อนท์ กแร็บ)
Don’t clutch
(ด้อนท์ คลัช)
Don’t hope for too much
(ด้อนท์ โฮพ ฟอ ทู มัช)
Don’t breathe
(ด้อนท์ บรีฑ)
Don’t achieve
(ด้อนท์ อะชีฝ)
Or grieve without leave
(ออ กรีฝ วิเฑาท ลีฝ)

Don’t check
(ด้อนท์ เช็ค)
Just balance on the fence
(จัซท แบลแอ็นซ ออน เดอะ เฟ็นซ)
Don’t answer
(ด้อนท์ อานเซอะ)
Don’t ask
(ด้อนท์ อาซค)
Don’t try and make sense
(ด้อนท์ ทไร แอ็นด เมค เซ็นซ)

Don’t whisper
(ด้อนท์ ฮวีซเพอะ)
Don’t talk
(ด้อนท์ ทอค)
Don’t run if you can walk
(ด้อนท์ รัน อิฟ ยู แค็น วอค)
Don’t cheat, compete
(ด้อนท์ ชีท , ค็อมพีท)
Don’t miss the one beat
(ด้อนท์ มิซ ดิ วัน บีท)

Don’t travel by train
(ด้อนท์ ทแรฝแอ็ล ไบ ทเรน)
Don’t eat
(ด้อนท์ อีท)
Don’t spill
(ด้อนท์ ซพิล)
Don’t piss in the drain
(ด้อนท์ พิซ ซิน เดอะ ดเรน)
Don’t make a will
(ด้อนท์ เมค เก วิล)

Don’t fill out any forms
(ด้อนท์ ฟิล เอ้า เอนอิ ฟอม)
Don’t compensate
(ด้อนท์ คอมเพ็นเซท)
Don’t cower
(ด้อนท์ เคาเออะ)
Don’t crawl
(ด้อนท์ ครอล)
Don’t come around late
(ด้อนท์ คัม อะเรานด เลท)
Don’t hover at the gate
(ด้อนท์ ฮัฝเออะ แรท เดอะ เกท)

Don’t take it on board
(ด้อนท์ เทค อิท ออน โบด)
Don’t fall on your sword
(ด้อนท์ ฟอล ออน ยุร โซด)
Just play another chord
(จัซท พเล แอะนัธเออะ คอด)
If you feel you’re getting bored
(อิฟ ยู ฟีล ยัวร์ เกดดดิ้ง โบ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Too much is not enough
(ทู มัช อีส น็อท อินัฟ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t change your brand Gimme what you got
(ด้อนท์ เชนจ ยุร บแร็นด กีมมิ ว็อท ยู ก็อท)
Don’t listen to the band
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แบ็นด)
Don’t gape Gimme what I don’t get
(ด้อนท์ เกพ กีมมิ ว็อท ไอ ด้อนท์ เก็ท)
Don’t ape
(ด้อนท์ เอพ)
Don’t change your shape Gimme some more
(ด้อนท์ เชนจ ยุร เฌพ กีมมิ ซัม โม)
Have another grape
(แฮ็ฝ แอะนัธเออะ กเรพ)
Too much is not enough
(ทู มัช อีส น็อท อินัฟ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
A piece of me, baby
(อะ พีซ อ็อฝ มี , เบบิ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t plead
(ด้อนท์ พลีด)
Don’t bridle
(ด้อนท์ bridle)
Don’t shackle
(ด้อนท์ shackle)
Don’t grind Gimme some more
(ด้อนท์ ไกรนด กีมมิ ซัม โม)
Don’t curve
(ด้อนท์ เคิฝ)
Don’t swerve I feel numb
(ด้อนท์ ซเวิฝ ไอ ฟีล นัม)
Lie, die, serve Gimme some more
(ไล , ได , เซิฝ กีมมิ ซัม โม)
Don’t theorize, realise, polarise I feel numb
(ด้อนท์ ธีโอะไรส , รีโอราย , polarise ไอ ฟีล นัม)
Chance, dance,dismiss, apologise Gimme what you got
(ชานซ , ดานซ , ดิซมีซ , อพอโรไจซ์ กีมมิ ว็อท ยู ก็อท)
Gimme what I don’t get
(กีมมิ ว็อท ไอ ด้อนท์ เก็ท)
Gimme what you got
(กีมมิ ว็อท ยู ก็อท)
Too much is not enough
(ทู มัช อีส น็อท อินัฟ)
Don’t spy I feel numb
(ด้อนท์ ซไพ ไอ ฟีล นัม)
Don’t lie
(ด้อนท์ ไล)
Don’t try
(ด้อนท์ ทไร)
Imply
(อิมไพล)
Detain
(ดิเทน)
Explain
(เอ็คซพเลน)
Start again I feel numb
(ซทาท อะเกน นาย ฟีล นัม)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t triumph
(ด้อนท์ ทไรอัมฟ)
Don’t coax
(ด้อนท์ โคคซ)
Don’t cling
(ด้อนท์ คลิง)
Don’t hoax
(ด้อนท์ โฮคซ)
Don’t freak
(ด้อนท์ ฟรีค)
Peak
(พีค)
Don’t leak
(ด้อนท์ ลีค)
Don’t speak I feel numb
(ด้อนท์ ซพีค ไอ ฟีล นัม)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t project
(ด้อนท์ พรอจเอ็คท)
Don’t connect
(ด้อนท์ ค็อนเนคท)
Protect
(พโระเทคท)
Don’t expect
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท)
Suggest
(ซะเจซท)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t project
(ด้อนท์ พรอจเอ็คท)
Don’t connect
(ด้อนท์ ค็อนเนคท)
Protect
(พโระเทคท)
Don’t expect
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท)
Suggest
(ซะเจซท)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t struggle
(ด้อนท์ สทรั๊กเกิ้ล)
Don’t jerk
(ด้อนท์ เจิค)
Don’t collar
(ด้อนท์ คอลเลอะ)
Don’t work
(ด้อนท์ เวิค)
Don’t wish
(ด้อนท์ วิฌ)
Don’t fish
(ด้อนท์ ฟิฌ)
Don’t teach
(ด้อนท์ ทีช)
Don’t reach
(ด้อนท์ รีช)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t borrow Too much is not enough
(ด้อนท์ บอโร ทู มัช อีส น็อท อินัฟ)
Don’t break I feel numb
(ด้อนท์ บเรค ไอ ฟีล นัม)
Don’t fence
(ด้อนท์ เฟ็นซ)
Don’t steal
(ด้อนท์ ซทีล)
Don’t pass
(ด้อนท์ เพซ)
Don’t press
(ด้อนท์ พเร็ซ)
Don’t try
(ด้อนท์ ทไร)
Don’t feel
(ด้อนท์ ฟีล)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
Don’t touch I feel numb
(ด้อนท์ ทั๊ช ไอ ฟีล นัม)
Don’t dive
(ด้อนท์ ไดฝ)
Don’t suffer
(ด้อนท์ ซัฟเฟอะ)
Don’t rhyme
(ด้อนท์ ไรม)
Don’t fantasize
(ด้อนท์ แฟนทาซาย)
Don’t rise
(ด้อนท์ ไรส)
Don’t lie
(ด้อนท์ ไล)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)
Don’t project
(ด้อนท์ พรอจเอ็คท)
Don’t connect
(ด้อนท์ ค็อนเนคท)
Protect I feel numb
(พโระเทคท ไอ ฟีล นัม)
Don’t expect
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท)
Suggest
(ซะเจซท)

Don’t project
(ด้อนท์ พรอจเอ็คท)
Don’t connect
(ด้อนท์ ค็อนเนคท)
Protect I feel numb
(พโระเทคท ไอ ฟีล นัม)
Don’t expect
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท)
Suggest
(ซะเจซท)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Numb คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น