เนื้อเพลง Fight Club คำอ่านไทย Fat Joe

[email protected]
([email protected] com)

Ch-ch-ch-ch… Yeah
(แชพเทอะ แชพเทอะ แชพเทอะ แชพเทอะ เย่)
[Terror Squad.. First Family..]
([ เทเรอะ ซคว็อด เฟิซท แฟมอิลิ ])
AHHHHHHHHHHH!!! [Yeah, hahahah!]
(AHHHHHHHHHHH ! ! ! [ เย่ , hahahah ! ])
You see them diamonds gliserin off that three-quarterla [Hahaha]
(ยู ซี เฑ็ม ไดมันด gliserin ออฟฟ แดท ธรี quarterla [ ฮาฮาฮา ])
Dat dem dere polyesther [Uh, n*gga!]
(แดซ เดม เดีย polyesther [ อา , เอ็น *gga ! ])
Hahaha, ya heard me? [What the f*ck, what the f*ck, huh?!]
(ฮาฮาฮา , ยา เฮิด มี [ ว็อท เดอะ เอฟ *ck , ว็อท เดอะ เอฟ *ck , ฮู ! ])
[Terror Squad… First Family…]
([ เทเรอะ ซคว็อด เฟิซท แฟมอิลิ ])
OH!, OH! [OH!] OH! [OH!] OH! [OH!]
(โอ ! , โอ ! [ โอ ! ] โอ ! [ โอ ! ] โอ ! [ โอ ! ])
OH! [OH!] OH! [OH!]
(โอ ! [ โอ ! ] โอ ! [ โอ ! ])

[Fat Joe]
([ แฟ็ท โจ ])
Yeah, yeah uh
(เย่ , เย่ อา)
Yo it’s that motherf*ckin Bronx n*gga Don sh*t
(โย อิทซ แดท motherf*ckin บรอนซ เอ็น *gga ด็อน ฌะ *ที)
Run up in yo’ mom’s crib
(รัน อัพ อิน โย มัม คริบ)
Ship-stacked biddomb sh*t – gun up in the palm sh*t
(ฌิพ ซแท็ค biddomb ฌะ *ที กัน อัพ อิน เดอะ พาม ฌะ *ที)
Nobody moves, nobody get whacked with the contrict
(โนบอดี้ มูฝ , โนบอดี้ เก็ท ฮแว็ค วิฑ เดอะ contrict)
Yo’ shot at they concert, it’s locked on the concrete
(โย ฌ็อท แอ็ท เด คอนเซิท , อิทซ ล็อค ออน เดอะ คอนครีท)
I’m Stone Cold, I mean I slap… then stomp…
(แอม ซโทน โคลด , ไอ มีน นาย ซแล็พ เด็น สตอมพฺ)
Then what’s to stop my .40 glock from rumblin your calm streets?
(เด็น ว็อท ทู ซท็อพ มาย 40 คล็อก ฟร็อม rumblin ยุร คาม ซทรีท)
I’m troubled when I on deep, loco enough for dolo
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ฮเว็น นาย ออน ดีพ , โลโก อินัฟ ฟอ dolo)
Blow holes in ya carseat and roll over ya Rover
(บโล โฮล ซิน ยา คาร์ซีท แอ็นด โรล โอเฝอะ ยา โรฝเออะ)
F*ck this role model sh*t I’m finna blow out ya wig
(เอฟ *ck ดีซ โรล โม๊เด็ล ฌะ *ที แอม ฟินนา บโล เอ้า ยา วิก)
B*tch! Throw bottles to kid and get ’em thrown at ya crib
(บี *tch ! ธโร บ๊อทเทิ่ล ทู คิด แอ็นด เก็ท เอ็ม ธโรน แอ็ท ยา คริบ)
It’s the return of the worst sh*t that ever happened
(อิทซ เดอะ ริเทิน อ็อฝ เดอะ เวิซท ฌะ *ที แดท เอฝเออะ แฮพเพ็น)
Reborn like what’s crackin, we formed with raw plastic
(รีบรอน ไลค ว็อท แครกคิน , วี ฟอม วิฑ รอ พแลซทิค)
Blastin off ya doors with an awful passion
(แบลซจิน ออฟฟ ยา โด วิฑ แอน ออฟุล แพฌอัน)
Forcin the walls to crash in
(ฟอร์ซิน เดอะ วอล ทู คแร็ฌ อิน)
You see them kids, I’ll make ’em all bastards
(ยู ซี เฑ็ม คิด , แอล เมค เอ็ม ออล แบซเทิด)
Joey Crack – keep it gully
(โจอี้ คแร็ค คีพ อิท กัลลิ)
Known to clap – keep a fully
(โนน ทู คแล็พ คีพ อะ ฟูลลิ)
Automatic mack whodie on my lap – doin thirty
(ออโทะแมทอิค แมกคฺ whodie ออน มาย แล็พ โดย เธอทิ)
Drivin through the Heights tryna find these cats that did me dirty
(ดรายวิน ธรู เดอะ ไฮท ทายนา ไฟนด ฑิส แค็ท แดท ดิด มี เดอทิ)
Shot me on the Ave., now I gotta blast until them pearlies
(ฌ็อท มี ออน ดิ อาเฝ , เนา ไอ กอททะ บลาซท อันทีล เฑ็ม pearlies)
We the realest n*ggaz ever touch the mic [BLAH!]
(วี เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz เอฝเออะ ทั๊ช เดอะ ไมคะ [ บลา ! ])
And we love to fight [BLAH!]
(แอ็นด วี ลัฝ ทู ไฟท [ บลา ! ])
You heard my n*ggaz [ANTE UP!] give up the f*ckin knife!
(ยู เฮิด มาย เอ็น *ggaz [ แอนทิ อัพ ! ] กิฝ อัพ เดอะ เอฟ *ckin ไนฟ !)

[Hook] – 2x
([ ฮุค ] 2x)
We gonna,
(วี กอนนะ ,)
BREAK! – [BREAK!]
(บเรค ! [ บเรค ! ])
MASH! – [MASH!]
(แม็ฌ ! [ แม็ฌ ! ])
BRAWL! – [BRAWL!
(บรอล ! [ บรอล !)
CLASH! – [CLASH!]
(คแล็ฌ ! [ คแล็ฌ ! ])
Fight up in them clubs, got no love for yo’ ass!!
(ไฟท อัพ อิน เฑ็ม คลับ , ก็อท โน ลัฝ ฟอ โย อาซ ! !)
GET YO’ ASS UP N*GGA!
(เก็ท โย อาซ อัพ เอ็น *GGA !)
SHOW ME WHERE YOU AT!
(โฌ มี ฮแว ยู แอ็ท !)
GET YO’ ASS UP N*GGA!
(เก็ท โย อาซ อัพ เอ็น *GGA !)
OPEN UP HIS BACK!
(โอเพ็น อัพ ฮิส แบ็ค !)

[Lil’ Fame]
([ ลิล เฟม ])
Yo who that husky-ass n*gga with the flow so dumb
(โย ฮู แดท ฮัซคิ อาซ เอ็น *gga วิฑ เดอะ ฟโล โซ ดัม)
Comin up outta Brooklyn lookin like Mighty Joe Young
(คัมอิน อัพ เอ๊าตา บรูกคิน ลุคกิน ไลค ไมทอิ โจ ยัง)
[FACE DOWN!] Know we real – got this motherf*cker
([ เฟซ เดาน ! ] โน วี ริแอ็ล ก็อท ดีซ motherf*cker)
crackin and buzzin with my Latin cousin Joey Grills
(แครกคิน แอ็นด บรัซซิน วิฑ มาย แลทอิน เค๊าซิน โจอี้ กริลล์)
[WE INTERNATIONAL!] 151 proof
([ วี อินเทอะแนฌอะแน็ล ! ] 151 พรูฟ)
Letcha cold run loose, I give ’em a sunroof
(Letcha โคลด รัน ลูซ , ไอ กิฝ เอ็ม มา ซันรูฟ)
For cotton-ass pretty boy talkin bout drama
(ฟอ ค๊อทท่อน อาซ พรีททิ บอย ทอคกิ่น เบาท ดรามะ)
With that nasty-ass Coogi suit, lookin like pajamas
(วิฑ แดท นาซทิ อาซ คูจี ซยูท , ลุคกิน ไลค พาจามา)
[SOMEBODY GON’ GET HURT TODAY!] So be it
([ ซัมบอดี้ ก็อน เก็ท เฮิท ทุเด ! ] โซ บี อิท)
We the First [First!] Fam [Family!] – You see it!
(วี เดอะ เฟิซท [ เฟิซท ! ] แฟม[ แฟมอิลิ ! ] ยู ซี อิท !)
Put some trouble in ya voice homeboy, fore ya get whacked in
(พัท ซัม ทรั๊บเบิ้ล อิน ยา ฝอยซ โฮมบอย , โฟ ยา เก็ท ฮแว็ค อิน)
CALM [CALM!] DOWN [DOWN!] GET – BACK!
(คาม [ คาม ! ] เดาน [ เดาน ! ] เก็ท แบ็ค !)

[Billy Danze]
([ บีลลิ Danze ])
For you n*ggaz that wanna trap me
(ฟอ ยู เอ็น *ggaz แดท วอนนา ทแร็พ มี)
I make families unhappy
(ไอ เมค แฟมลีสฺ อันแฮพพิ)
I’m tied into the same sh*t as Boy George and Papi
(แอม ไท อีนทุ เดอะ เซม ฌะ *ที แอ็ส บอย จอจ แอ็นด เพพี)
[E’RYBODY KNOW!] Everybody wanna clap me
([ เอรี่บอดี้ โน ! ] เอวี่บอดี้ วอนนา คแล็พ มี)
Tonight I’m with my Spanish homie Joey
(ทุไนท แอม วิฑ มาย ซแพนอิฌ โฮมี โจอี้)
so get at me with the ghetto issued .45, semi-automatic
(โซ เก็ท แอ็ท มี วิฑ เดอะ เกทโท อีฌยุ 45 , เซมอิ ออโทะแมทอิค)
I [SPIT] with intentions [TO RIP]
(ไอ [ ซพิท ] วิฑ อินเทนฌัน [ ทู ริพ ])
Put-put pieces out yo’ cabbage b*tch
(พัท พัท พีซ เอ้า โย แคบบิจ บี *tch)
Trained on the Hill, aim at n*ggaz faces
(ทเรน ออน เดอะ ฮิล , เอม แอ็ท เอ็น *ggaz เฟซ)
Push his hat back seven paces – leave him standin still
(พุฌ ฮิส แฮ็ท แบ็ค เซฝเอ็น เพซ ลีฝ ฮิม แสตนดิน ซทิล)
Cobra-ass n*gga [Huh?!] You beg me to kill [Yeah!]
(โคบระ อาซ เอ็น *gga [ ฮู ! ] ยู เบ็ก มี ทู คิล [ เย่ ! ])
When I cock glocks and pop, you beg me to chill [Chill!]
(ฮเว็น นาย ค็อค คล็อก แซน พ็อพ , ยู เบ็ก มี ทู ชิล [ ชิล ! ])
[Y’ALL REMEMBER BILL!] Y’all remember the motherf*ckin deal
([ ยอล ริเมมเบอะ บิล ! ] ยอล ริเมมเบอะ เดอะ motherf*ckin ดีล)
You will get yo’ ass zipped up, how this feel n*gga?!!
(ยู วิล เก็ท โย อาซ ซิพด อัพ , เฮา ดีซ ฟีล เอ็น *gga ! !)

[Hook – 2x]
([ ฮุค 2x ])

[Petey Pablo]
([ Petey Pablo ])
Oh motherf*cker uh-uh, y’all ain’t seen nuttin yet
(โอ motherf*cker อา อา , ยอล เอน ซีน นัทดินเย็ท)
Got a call from the Bronx Best, b*tch and I was right there
(ก็อท ดา คอล ฟร็อม เดอะ บรอนซ เบ็ซท , บี *tch แอ็นด ดาย วอส ไรท แดร์)
Duck tape, grip ply, havogee, turpentine
(ดั๊ค เทพ , กริพ พไล , havogee , เทอเพ็นไทน)
Two nickel nine, MacDonald, cup of richie wine
(ทู นีคเค็ล ไนน , แมคโดโน่ , คัพ อ็อฝ ริชชี่ ไวน)
Wish a motherf*cker would, look and he shall find
(วิฌ อะ motherf*cker เวิด , ลุค แอ็นด ฮี แฌ็ล ไฟนด)
TEN MILLION WAYS TO DIE!
(เท็น มีลยัน เว ทู ได !)
I’m the thickest of the fire
(แอม เดอะ thickest อ็อฝ เดอะ ไฟร)
Ain’t to many n*ggaz round with the rumble
(เอน ทู เมนอิ เอ็น *ggaz เรานด วิฑ เดอะ รัมเบิล)
With the rawest in the jungle, blicky BLOAW BLOAW!!
(วิฑ เดอะ รอเอส อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล , blicky BLOAW BLOAW ! !)
B*tch I break ’em down [DOWN] with Terror Squad now
(บี *tch ไอ บเรค เอ็ม เดาน [ เดาน ] วิฑ เทเรอะ ซคว็อด เนา)
Ya pretty bad, clumsy mouth, sit down – get up get out
(ยา พรีททิ แบ็ด , คลัมสิ เมาธ , ซิท เดาน เก็ท อัพ เก็ท เด้า)
Hottest thang they got in the south [Petey Pablo!]
(ฮอทเดว เตง เด ก็อท อิน เดอะ เซาธ [ Petey Pablo ! ])
If ya don’t know now ya know – HOLLA AT ‘EM JOE!
(อิฟ ยา ด้อนท์ โน เนา ยา โน ฮอลละ แอ็ท เอ็ม โจ !)
Fight club! – Fight club!
(ไฟท คลับ ! ไฟท คลับ !)
Fight club! – Fight club!
(ไฟท คลับ ! ไฟท คลับ !)
Fight club! – Fight club! HOLLA AT ‘EM JOE!
(ไฟท คลับ ! ไฟท คลับ ! ฮอลละ แอ็ท เอ็ม โจ !)

[Hook – 2x]
([ ฮุค 2x ])

Yeah, huh, yeah, huh?! [Hahaha]
(เย่ , ฮู , เย่ , ฮู ! [ ฮาฮาฮา ])
First Family, Terror Squad….
(เฟิซท แฟมอิลิ , เทเรอะ ซคว็อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fight Club คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น