เนื้อเพลง Sandwitches คำอ่านไทย Tyler, the Creator feat Hodgy Beats

[Intro: Tyler]
([ อินโทร : Tyler ])
N*gga had the f*cking nerve to call me immature
(เอ็น *gga แฮ็ด เดอะ เอฟ *คิง เนิฝ ทู คอล มี อิมัทยูร)
F*ck you think I made Odd Future for?
(เอฟ *ck ยู ธิงค ไอ เมด อ๊อดด ฟยูเชอะ ฟอ)
To wear f*cking suits and make good decisions?
(ทู แว เอฟ *คิง ซยูท แซน เมค เกิด ดิซีฉอัน)
F*ck that n*gga, Wolf Gang
(เอฟ *ck แดท เอ็น *gga , วูลฟ แก็ง)

[Verse 1: Tyler]
([ เฝิซ วัน : Tyler ])
Who the f*ck invited Mr. I Don’t Give a F*ck
(ฮู เดอะ เอฟ *ck อินไฝท มีซเทอะ ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Who cries about his daddy and a blog because his music s*cks? [I did!]
(ฮู ไคร อะเบาท ฮิส แดดดิ แอ็นด อะ บอกคฺ บิคอส ฮิส มยูสิค เอส *cks [ ไอ ดิด ! ])
Well, you f*cking up, and truthfully I had enough
(เว็ล , ยู เอฟ *คิง อัพ , แอ็นด ทรูธฟุลิ ไอ แฮ็ด อินัฟ)
And f*ck rolling papers, I’m a rebel, b*tch, I’m ashing blunts [Sorry]
(แอ็นด เอฟ *ck โรลลิง เพเพอะ , แอม มา เรบเอ็ล , บี *tch , แอม ashings บลันท [ ซอริ ])
Full of sh*t, like I ate that John
(ฟูล อ็อฝ ฌะ *ที , ไลค ไก เอท แดท จอน)
Come on kids, f*ck that class and hit that bong
(คัมมอน คิด , เอฟ *ck แดท คลาซ แซน ฮิท แดท บอง)
Let’s buy guns and kill those kids with dads and mom
(เล็ท ไบ กัน แซน คิล โฑส คิด วิฑ แด็ด แซน มัม)
With nice homes, 41k’s, and nice ass lawns
(วิฑ ไน๊ซ์ โฮม , 41ks , แอ็นด ไน๊ซ์ อาซ ลอน)
Those privileged f*cks got to learn that we ain’t taking no sh*t
(โฑส พรีฝอิลิจ เอฟ *cks ก็อท ทู เลิน แดท วี เอน เทคอิง โน ฌะ *ที)
Like Ellen Degeneres clitoris is playing with d*ck
(ไลค Ellen Degeneres คไลโทะริซ ซิส พเลนิ่ง วิฑ d*ck)
I’m jealous as sh*t, cause I ain’t got no home meal to come to
(แอม เจลอัซ แอ็ส ฌะ *ที , คอส ไอ เอน ก็อท โน โฮม มีล ทู คัม ทู)
So, if you do, I’m throwing fingers out screaming ” f*ck you ”
(โซ , อิฟ ยู ดู , แอม โตววิง ฟีงเกอะ เอ้า ซครีมอิง ” เอฟ *ck ยู “)
I got ten of these Kennedy’s
(ไอ ก็อท เท็น อ็อฝ ฑิส เคนนีดี)
Not Dom, but if I was a Dahm, I would be Jeffery
(น็อท ดัม , บัท อิฟ ฟาย วอส ซา แดม , ไอ เวิด บี Jeffery)
preme hat the color of a leprechaun with leprosy
(preme แฮ็ท เดอะ คัลเออะ อ็อฝ อะ leprechaun วิฑ เลพโระซิ)
I’m f*cking ’bout it, ’bout it, like I’m Master P in ’96
(แอม เอฟ *คิง เบาท ดิธ , เบาท ดิธ , ไลค แอม มาซเทอะ พี อิน 96)
It’s f*cking immaculate, the way your daughter smacking d*cks
(อิทซ เอฟ *คิง อิแมคอิวลิท , เดอะ เว ยุร ดอเทอะ smackings d*cks)
Surprised she hasn’t taked the nasty d*ck inside her alley you
(เซิพไรส ชี แฮ็ซท ทาก เดอะ นาซทิ d*ck อีนไซด เฮอ แอลลิ ยู)
The Golf Wang hooligans, is f*cking up the school again
(เดอะ ก็อลฟ วัง ฮูลิแก็น , อีส เอฟ *คิง อัพ เดอะ ซคูล อะเกน)
And showing you and yours that breaking rules is f*cking cool again
(แอ็นด โชว์วิง ยู แอ็นด ยุร แดท บเรคคิง รูล ซิส เอฟ *คิง คูล อะเกน)
I’m going harder than a midget jumping over me
(แอม โกอิ้ง อาณ์เดอ แฑ็น อะ มีจเอ็ท จัมปิง โอเฝอะ มี)
Chronic youth, I’m shoving blunt wraps in b*tches ovaries
(ครอนอิค ยูธ , แอม shovings บลันท แร็พ ซิน บี *tches ovaries)
Punches to the stomach where that bastard kid supposed to be
(พันเซด ทู เดอะ ซทัมแอ็ค ฮแว แดท แบซเทิด คิด ซัพโพส ทู บี)
F*ck a mask, I want that ho to know it’s me, ugh
(เอฟ *ck กา มาซค , ไอ ว็อนท แดท โฮ ทู โน อิทซ มี , อะ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Wolf Gang, Wolf Gang
(วูลฟ แก็ง , วูลฟ แก็ง)
It’s the Wolf Gang, Wolf Gang
(อิทซ เดอะ วูลฟ แก็ง , วูลฟ แก็ง)
It’s the Wolf Gang, it’s the Wolf Gang
(อิทซ เดอะ วูลฟ แก็ง , อิทซ เดอะ วูลฟ แก็ง)
It’s the Wolf Gang, Golf Wang
(อิทซ เดอะ วูลฟ แก็ง , ก็อลฟ วัง)
It’s the Wolf Gang, Wolf Gang
(อิทซ เดอะ วูลฟ แก็ง , วูลฟ แก็ง)
Wolf Gang, triple six crew
(วูลฟ แก็ง , ทริ๊พเพิ่ล ซิคซ ครู)
It’s the Wolf Gang, Golf Wang
(อิทซ เดอะ วูลฟ แก็ง , ก็อลฟ วัง)
Wolf Gang kill them
(วูลฟ แก็ง คิล เฑ็ม)

[Verse 2: Hodgy]
([ เฝิซ ทู : Hodgy ])
My love is gone for you mommy, you could ride in hearses
(มาย ลัฝ อีส กอน ฟอ ยู มอมมิ , ยู เคิด ไรด อิน เฮิซ)
I’m sick in the brain dumb b*tch, can you nurse this?
(แอม ซิค อิน เดอะ บเรน ดัม บี *tch , แค็น ยู เนิซ ดีซ)
You told me life would never, ever, ever get this perfect
(ยู โทลด มี ไลฟ เวิด เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ เก็ท ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท)
Then you smoke a J of weed, and take his kids to the churches
(เด็น ยู ซโมค เก เจ อ็อฝ วี , แอ็นด เทค ฮิส คิด ทู เดอะ เชอร์เชซ)
Uh, f*ck church, they singing and the sh*t ain’t even worth it
(อา , เอฟ *ck เชิช , เด ซิงกิง แอ็นด เดอะ ฌะ *ที เอน อีเฝ็น เวิธ อิท)
In the choir, whores and liars, scumbags and the dirt, b*tch
(อิน เดอะ คไวร , โฮ แซน ไลเออะ , สกัมแบก แซน เดอะ เดิท , บี *tch)
You told me God was the answer
(ยู โทลด มี ก็อด วอส ดิ อานเซอะ)
When I ask him for sh*t, I get no answer, so God is the cancer
(ฮเว็น นาย อาซค ฮิม ฟอ ฌะ *ที , ไอ เก็ท โน อานเซอะ , โซ ก็อด อีส เดอะ แคนเซอะ)
I’m stuck in triangles, looking for my angel
(แอม ซทัค อิน ไทร๊แองเกิ้ล , ลุคอิง ฟอ มาย เอนเจล)
Kill me with a chainsaw, and let my balls dangle
(คิล มี วิฑ อะ เชนซอร์ , แอ็นด เล็ท มาย บอล แดงเกิล)
Triple six is my number, you can get it off my Tumblr
(ทริ๊พเพิ่ล ซิคซ อีส มาย นัมเบอะ , ยู แค็น เก็ท ดิธ ออฟฟ มาย Tumblr)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Verse 3: Hodgy]
([ เฝิซ ที : Hodgy ])
It was hilarious, well it ain’t f*cking funny now
(อิท วอส ฮิแลเรียซ , เว็ล อิท เอน เอฟ *คิง ฟันนิ เนา)
I’ll push this f*cking pregnant clown into a hydrant stuck in the ground
(แอล พุฌ ดีซ เอฟ *คิง พเรกแน็นท คเลาน อีนทุ อะ ไฮดแร็นท ซทัค อิน เดอะ กเรานด)
I step through the stomach, replace the baby with some f*cking pounds
(ไอ ซเท็พ ธรู เดอะ ซทัมแอ็ค , ริพเลซ เดอะ เบบิ วิฑ ซัม เอฟ *คิง เพานด)
” My baby daddy shoot bricks, the n*gga also shoot rounds ”
(” มาย เบบิ แดดดิ ฌูท บริค , เดอะ เอ็น *gga ออลโซ ฌูท เรานด “)
Cause if I shoot blanks, oops, thanks
(คอส อิฟ ฟาย ฌูท บแลงค , อุ๊บสฺ , แธ็งค)
I’m right back in it dead yummy and her mildew stank
(แอม ไรท แบ็ค อิน หนิด เด็ด ยัมมี่ แอ็นด เฮอ มิลดยู ซแท็งค)

[Tyler]
([ Tyler ])
Free Earl, that’s the f*cking sh*t
(ฟรี เอิล , แด๊ท เดอะ เอฟ *คิง ฌะ *ที)
And if you disagree, s*ck a couple pimple-covered d*cks
(แอ็นด อิฟ ยู ดิซักริ , เอส *ck กา คั๊พเพิ่ล พิมเพิล คัฝเออะ *cks)
Um, Wolf Gang, that’s the f*cking clique
(อึม , วูลฟ แก็ง , แด๊ท เดอะ เอฟ *คิง คลีค)
Golf Wang kill them all n*gga, triple six
(ก็อลฟ วัง คิล เฑ็ม ออล เอ็น *gga , ทริ๊พเพิ่ล ซิคซ)
F*ck 2DopeBoyz, all them n*ggas b*tches
(เอฟ *ck 2DopeBoyz , ออล เฑ็ม เอ็น *ggas บี *tches)
We don’t need y’all, The Fader’s who we really f*cking with, b*tch
(วี ด้อนท์ นีด ยอล , เดอะ ฟาเดอร์ ฮู วี ริแอ็ลลิ เอฟ *คิง วิฑ , บี *tch)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
And we don’t f*cking make horrorcore, you f*cking idiots
(แอ็นด วี ด้อนท์ เอฟ *คิง เมค horrorcore , ยู เอฟ *คิง อีดเอียท)
Listen deeper than the music before you put it in a box
(ลิ๊สซึ่น ดิพเพอแฑ็น เดอะ มยูสิค บิโฟ ยู พัท ดิธ อิน อะ บ็อคซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sandwitches คำอ่านไทย Tyler, the Creator feat Hodgy Beats

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น