เนื้อเพลง My Saving Grace คำอ่านไทย Mariah Carey

I’ve still got a lot to learn
(แอฝ ซทิล ก็อท ดา ล็อท ทู เลิน)
But, at least I know where I can turn
(บัท , แอ็ท ลีซท ไอ โน ฮแว ไอ แค็น เทิน)
When I’m in my times of need
(ฮเว็น แอม อิน มาย ไทม อ็อฝ นีด)
Just as long
(จัซท แอ็ส ล็อง)
[As I know all things are possible]
([ แอ็ส ซาย โน ออล ธิง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ])
Just as long as I believe
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย บิลีฝ)

I’ve loved a lot, hurt a lot
(แอฝ ลัฝ อะ ล็อท , เฮิท ดา ล็อท)
Been burned a lot in my life and times
(บีน เบิน อะ ล็อท อิน มาย ไลฟ แอ็นด ไทม)
Spent precious years wrapped up in fear
(ซเพ็นท พเรฌอัซ เยีย แร็พท อัพ อิน เฟีย)
With no end in sight
(วิฑ โน เอ็นด อิน ไซท)
Until my saving grace shined on me
(อันทีล มาย เซฝอิง กเรซ ฌิน ออน มี)
Until my saving grace set me free
(อันทีล มาย เซฝอิง กเรซ เซ็ท มี ฟรี)

Giving me peace
(กีฝวิง มี พีซ)
Giving me strength when I’d
(กีฝวิง มี ซทเร็งธ ฮเว็น อาย)
Almost lost it all
(ออลโมซท ล็อซท ดิธ ดอร์)
Catching my every fall
(แคชอิง มาย เอฝริ ฟอล)
I still exist because you keep me safe
(ไอ ซทิล เอ็กสีซท บิคอส ยู คีพ มี เซฟ)
I found my saving grace within you
(ไอ เฟานด มาย เซฝอิง กเรซ วิฑีน ยู)

Yes, I’ve been bruised
(เย็ซ , แอฝ บีน บรูส)
Grew up confused
(กรู อัพ ค็อนฟยูส)
Been destitute
(บีน เดซทิทยูท)
I’ve seen life from many sides
(แอฝ ซีน ไลฟ ฟร็อม เมนอิ ไซด)
Been stigmatized
(บีน ซทีกมะไทส)
Been black and white
(บีน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
Felt inferior inside
(เฟ็ลท อินเฟียเรียะ อีนไซด)
Until my saving grace shined on me
(อันทีล มาย เซฝอิง กเรซ ฌิน ออน มี)
Until my saving grace set me free
(อันทีล มาย เซฝอิง กเรซ เซ็ท มี ฟรี)

Giving me peace
(กีฝวิง มี พีซ)
Giving me strength when I’d
(กีฝวิง มี ซทเร็งธ ฮเว็น อาย)
Almost lost it all
(ออลโมซท ล็อซท ดิธ ดอร์)
Catching my every fall
(แคชอิง มาย เอฝริ ฟอล)
I still exist because you keep me safe
(ไอ ซทิล เอ็กสีซท บิคอส ยู คีพ มี เซฟ)
I found my saving grace within you
(ไอ เฟานด มาย เซฝอิง กเรซ วิฑีน ยู)

And the bountiful things that you do
(แอ็นด เดอะ เบานทิฟุล ธิง แดท ยู ดู)
Lord thank you
(ลอด แธ็งค ยู)
For delivering me
(ฟอ deliverings มี)

And giving me peace
(แอ็นด กีฝวิง มี พีซ)
Giving me strength
(กีฝวิง มี ซทเร็งธ)
Giving me hope when I’d
(กีฝวิง มี โฮพ ฮเว็น อาย)
Almost lost it all
(ออลโมซท ล็อซท ดิธ ดอร์)
Catching my every fall
(แคชอิง มาย เอฝริ ฟอล)
I still exist because you keep me safe
(ไอ ซทิล เอ็กสีซท บิคอส ยู คีพ มี เซฟ)
Always my saving grace
(ออลเว มาย เซฝอิง กเรซ)
Pulls me through
(พุล มี ธรู)
I found my saving grace within you
(ไอ เฟานด มาย เซฝอิง กเรซ วิฑีน ยู)

[Yes you are – you’re my every, everything]
([ เย็ซ ยู อาร์ ยัวร์ มาย เอฝริ , เอ๊วี่ติง ])
Within you…
(วิฑีน ยู)
[Only, only you]
([ โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ ยู ])
Yes lord
(เย็ซ ลอด)
[Only you]
([ โอ๊นลี่ ยู ])
My saving grace lord is
(มาย เซฝอิง กเรซ ลอด อีส)
You
(ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Saving Grace คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น