เนื้อเพลง A Hard Rain’s A-Gonna Fall คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(ไบ บ็อบ ดายแลน)

Oh, where have you been, my blue-eyed son?
(โอ , ฮแว แฮ็ฝ ยู บีน , มาย บลู ไอ ซัน)
Oh, where have you been, my darling young one?
(โอ , ฮแว แฮ็ฝ ยู บีน , มาย ดาลิง ยัง วัน)
I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains,
(แอฝ แสตมเบิล ออน เดอะ ไซด อ็อฝ ทเว็ลฝ มีซทิ เมานทิน ,)
I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways,
(แอฝ วอค แอ็นด แอฝ ครอล ออน ซิคซ ครุค ไฮฮเวย์ ,)
I’ve stepped in the middle of seven sad forests,
(แอฝ สตอปชฺ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เซฝเอ็น แซ็ด ฟอเร็ซท ,)
I’ve been out in front of a dozen dead oceans,
(แอฝ บีน เอ้า อิน ฟรันท อ็อฝ อะ ดออเซน เด็ด โอแฌ็น ,)
I’ve been ten thousand miles in the mouth of a graveyard,
(แอฝ บีน เท็น เธาแส็น ไมล ซิน เดอะ เมาธ อ็อฝ อะ เกรฝวีหยาด ,)
And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard,
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด , แอ็นด อิทซ ซา ฮาด ,)
And it’s a hard rain’s a-gonna fall.
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด เรน ซา กอนนะ ฟอล)

Oh, what did you see, my blue-eyed son?
(โอ , ว็อท ดิด ยู ซี , มาย บลู ไอ ซัน)
Oh, what did you see, my darling young one?
(โอ , ว็อท ดิด ยู ซี , มาย ดาลิง ยัง วัน)
I saw a newborn baby with wild wolves all around it
(ไอ ซอ อะ นิวบรอน เบบิ วิฑ ไวลด วูลฝส ซอร์ อะเรานด ดิท)
I saw a highway of diamonds with nobody on it,
(ไอ ซอ อะ ไฮฮเวย์ อ็อฝ ไดมันด วิฑ โนบอดี้ ออน หนิด ,)
I saw a black branch with blood that kept drippin’,
(ไอ ซอ อะ บแล็ค บรานช วิฑ บลัด แดท เค็พท ดริพปิน ,)
I saw a room full of men with their hammers a-bleedin’,
(ไอ ซอ อะ รุม ฟูล อ็อฝ เม็น วิฑ แด แฮมเมอะ ซา บลีดิน ,)
I saw a white ladder all covered with water,
(ไอ ซอ อะ ฮไวท แลดเดอะ ออล คัฝเออะ วิฑ วอเทอะ ,)
I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken,
(ไอ ซอ เท็น เธาแส็น ทอกเคอ ฮูส ทัง เวอ ออล บโรเค็น ,)
I saw guns and sharp swords in the hands of young children,
(ไอ ซอ กัน แซน ชาร์พ โซด ซิน เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ยัง ชีลดเร็น ,)
And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด ,)
And it’s a hard rain’s a-gonna fall.
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด เรน ซา กอนนะ ฟอล)

And what did you hear, my blue-eyed son?
(แอ็นด ว็อท ดิด ยู เฮีย , มาย บลู ไอ ซัน)
And what did you hear, my darling young one?
(แอ็นด ว็อท ดิด ยู เฮีย , มาย ดาลิง ยัง วัน)
I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin’,
(ไอ เฮิด เดอะ เซานด อ็อฝ อะ ธันเดอะ , อิท โร เอ้า ดา วอนนิน ,)
Heard the roar of a wave that could drown the whole world,
(เฮิด เดอะ โร อ็อฝ อะ เวฝ แดท เคิด ดเราน เดอะ โฮล เวิลด ,)
Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin’,
(เฮิด วัน ฮันดเร็ด ดรัมเมอะ ฮูส แฮ็นด เวอ อะ เบลซิน ,)
Heard ten thousand whisperin’ and nobody listenin’,
(เฮิด เท็น เธาแส็น วิชปีนิริน แอ็นด โนบอดี้ ลิเซินนิน ,)
Heard one person starve, I heard many people laughin’,
(เฮิด วัน เพ๊อร์ซั่น ซทาฝ , ไอ เฮิด เมนอิ พี๊เพิ่ล เลอกิน ,)
Heard the song of a poet who died in the gutter,
(เฮิด เดอะ ซ็อง อ็อฝ อะ โพเอ็ท ฮู ได อิน เดอะ กัทเทอะ ,)
Heard the sound of a clown who cried in the alley,
(เฮิด เดอะ เซานด อ็อฝ อะ คเลาน ฮู คไร อิน ดิ แอลลิ ,)
And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด ,)
And it’s a hard rain’s a-gonna fall.
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด เรน ซา กอนนะ ฟอล)

Oh, who did you meet, my blue-eyed son?
(โอ , ฮู ดิด ยู มีท , มาย บลู ไอ ซัน)
Who did you meet, my darling young one?
(ฮู ดิด ยู มีท , มาย ดาลิง ยัง วัน)
I met a young child beside a dead pony,
(ไอ เม็ท ดา ยัง ไชล บิไซด อะ เด็ด โพนิ ,)
I met a white man who walked a black dog,
(ไอ เม็ท ดา ฮไวท แม็น ฮู วอค อะ บแล็ค ด็อก ,)
I met a young woman whose body was burning,
(ไอ เม็ท ดา ยัง วูมเอิน ฮูส บอดอิ วอส เบรินนิง ,)
I met a young girl, she gave me a rainbow,
(ไอ เม็ท ดา ยัง เกิล , ชี เกฝ มี อะ เรนโบว์ ,)
I met one man who was wounded in love,
(ไอ เม็ท วัน แม็น ฮู วอส วูนด อิน ลัฝ ,)
I met another man who was wounded with hatred,
(ไอ เม็ท แอะนัธเออะ แม็น ฮู วอส วูนด วิฑ เฮทเร็ด ,)
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด ,)
It’s a hard rain’s a-gonna fall.
(อิทซ ซา ฮาด เรน ซา กอนนะ ฟอล)

Oh, what’ll you do now, my blue-eyed son?
(โอ , วาร์ดิล ยู ดู เนา , มาย บลู ไอ ซัน)
Oh, what’ll you do now, my darling young one?
(โอ , วาร์ดิล ยู ดู เนา , มาย ดาลิง ยัง วัน)
I’m a-goin’ back out ‘fore the rain starts a-fallin’,
(แอม มา โกอิน แบ็ค เอ้า โฟ เดอะ เรน ซทาท ซา แฟลลิน ,)
I’ll walk to the depths of the deepest black forest,
(แอล วอค ทู เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ ดีเปท บแล็ค ฟอเร็ซท ,)
Where the people are many and their hands are all empty,
(ฮแว เดอะ พี๊เพิ่ล อาร์ เมนอิ แอ็นด แด แฮ็นด แซร์ ออล เอมทิ ,)
Where the pellets of poison are flooding their waters,
(ฮแว เดอะ เพลเล็ท อ็อฝ พ๊อยซั่น อาร์ ฟลอดิง แด วอเทอะ ,)
Where the home in the valley meets the damp dirty prison,
(ฮแว เดอะ โฮม อิน เดอะ แฝลลิ มีท เดอะ แด็มพ เดอทิ พริ๊ซั่น ,)
Where the executioner’s face is always well hidden,
(ฮแว ดิ เอคซิคยูฌะเนอะ เฟซ อีส ออลเว เว็ล ฮีดดน ,)
Where hunger is ugly, where souls are forgotten,
(ฮแว ฮังเกอะ อีส อักลิ , ฮแว โซล แซร์ ฟอร์กอทเดน ,)
Where black is the color, where none is the number,
(ฮแว บแล็ค อีส เดอะ คัลเออะ , ฮแว นัน อีส เดอะ นัมเบอะ ,)
And I’ll tell it and think it and speak it and breathe it,
(แอ็นด แอล เท็ล อิท แอ็นด ธิงค อิท แอ็นด ซพีค อิท แอ็นด บรีฑ อิท ,)
And reflect it from the mountain so all souls can see it,
(แอ็นด ริฟเลคท ดิธ ฟร็อม เดอะ เมานทิน โซ ออล โซล แค็น ซี อิท ,)
Then I’ll stand on the ocean until I start sinkin’,
(เด็น แอล ซแท็นด ออน ดิ โอแฌ็น อันทีล ไอ ซทาท ซิงคิน ,)
But I’ll know my song well before I start singin’,
(บัท แอล โน มาย ซ็อง เว็ล บิโฟ ไอ ซทาท ซิงอิน ,)
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(แอ็นด อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด , อิทซ ซา ฮาด ,)
It’s a hard rain’s a-gonna fall.
(อิทซ ซา ฮาด เรน ซา กอนนะ ฟอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Hard Rain’s A-Gonna Fall คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น