เนื้อเพลง Tangled Up in Blue คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(ไบ บ็อบ ดายแลน)

Early one mornin’ the sun was shinin’,
(เออลิ วัน มอร์นิน เดอะ ซัน วอส ชายนิน ,)
I was layin’ in bed
(ไอ วอส เลย์อิน อิน เบ็ด)

Wond’rin’ if she’d changed at all
(Wondrin อิฟ ชี เชนจ แอ็ท ดอร์)
If her hair was still red.
(อิฟ เฮอ แฮ วอส ซทิล เร็ด)
Her folks they said our lives together
(เฮอ โฟค เด เซ็ด เอ๊า ไลฝ ทุเกฑเออะ)
Sure was gonna be rough
(ฌุร วอส กอนนะ บี รัฟ)
They never did like Mama’s homemade dress
(เด เนฝเวอะ ดิด ไลค มามะ homemade ดเรซ)
Papa’s bankbook wasn’t big enough.
(พะพา bankbook วอสซึ้น บิก อินัฟ)
And I was standin’ on the side of the road
(แอ็นด ดาย วอส แสตนดิน ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
Rain fallin’ on my shoes
(เรน แฟลลิน ออน มาย ฌู)
Heading out for the East Coast
(เฮดอิง เอ้า ฟอ ดิ อีซท โคซท)
Lord knows I’ve paid some dues gettin’ through,
(ลอด โน แอฝ เพลด ซัม ดยู เกดดิน ธรู ,)
Tangled up in blue.
(แทงเกิล อัพ อิน บลู)

She was married when we first met
(ชี วอส แมริด ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
Soon to be divorced
(ซูน ทู บี ดิโฝซ)
I helped her out of a jam, I guess,
(ไอ เฮ็ลพ เฮอ เอ้า อ็อฝ อะ แจ็ม , ไอ เก็ซ ,)
But I used a little too much force.
(บัท ไอ ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช โฟซ)
We drove that car as far as we could
(วี ดโรฝ แดท คา แอ็ส ฟา แอ็ส วี เคิด)
Abandoned it out West
(อะแบนดัน ดิท เอ้า เว็ซท)
Split up on a dark sad night
(ซพลิท อัพ ออน อะ ดาค แซ็ด ไนท)
Both agreeing it was best.
(โบธ อะครีอิง อิท วอส เบ็ซท)
She turned around to look at me
(ชี เทิน อะเรานด ทู ลุค แกท มี)
As I was walkin’ away
(แอ็ส ซาย วอส วอคกิน อะเว)
I heard her say over my shoulder,
(ไอ เฮิด เฮอ เซ โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ ,)
” We’ll meet again someday on the avenue, ”
(” เว็ล มีท อะเกน ซัมเดย์ ออน ดิ แอฝอินยู , “)
Tangled up in blue.
(แทงเกิล อัพ อิน บลู)

I had a job in the great north woods
(ไอ แฮ็ด อะ โจบ อิน เดอะ กเรท นอธ วู๊ด)
Working as a cook for a spell
(เวิคกิง แอ็ส ซา คุ๊ค ฟอ รา ซเพ็ล)
But I never did like it all that much
(บัท ไอ เนฝเวอะ ดิด ไลค อิท ดอร์ แดท มัช)
And one day the ax just fell.
(แอ็นด วัน เด ดิ แอ็คซ จัซท เฟ็ล)
So I drifted down to New Orleans
(โซ ไอ ดริฟท เดาน ทู นยู โอรีอินสฺ)
Where I happened to be employed
(ฮแว ไอ แฮพเพ็น ทู บี เอ็มพลอย)
Workin’ for a while on a fishin’ boat
(เวิคกิน ฟอ รา ฮไวล ออน อะ ฟิซชิน โบท)
Right outside of Delacroix.
(ไรท เอาทไซด อ็อฝ Delacroix)
But all the while I was alone
(บัท ดอร์ เดอะ ฮไวล ไอ วอส อะโลน)
The past was close behind,
(เดอะ พาซท วอส คโลส บิไฮนด ,)
I seen a lot of women
(ไอ ซีน อะ ล็อท อ็อฝ วีมเอิน)
But she never escaped my mind, and I just grew
(บัท ชี เนฝเวอะ เอ็ซเคพ มาย ไมนด , แอ็นด ดาย จัซท กรู)
Tangled up in blue.
(แทงเกิล อัพ อิน บลู)

She was workin’ in a topless place
(ชี วอส เวิคกิน อิน อะ ทอพพิดสฺ พเลซ)
And I stopped in for a beer,
(แอ็นด ดาย สต๊อปพฺ อิน ฟอ รา เบีย ,)
I just kept lookin’ at the side of her face
(ไอ จัซท เค็พท ลุคกิน แอ็ท เดอะ ไซด อ็อฝ เฮอ เฟซ)
In the spotlight so clear.
(อิน เดอะ สปอทไลท์ โซ คเลีย)
And later on as the crowd thinned out
(แอ็นด เลทเออะ ออน แอ็ส เดอะ คเราด thinned เอ้า)
I’s just about to do the same,
(อีส จัซท อะเบาท ทู ดู เดอะ เซม ,)
She was standing there in back of my chair
(ชี วอส ซแทนดิง แดร์ อิน แบ็ค อ็อฝ มาย แช)
Said to me, ” Don’t I know your name? ”
(เซ็ด ทู มี , ” ด้อนท์ ไอ โน ยุร เนม “)
I muttered somethin’ underneath my breath,
(ไอ มัทเทอะ ซัมติน อันเดอะนีธ มาย บเร็ธ ,)
She studied the lines on my face.
(ชี ซทัดอิด เดอะ ไลน ออน มาย เฟซ)
I must admit I felt a little uneasy
(ไอ มัซท แอ็ดมีท ไอ เฟ็ลท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อะนีสิ)
When she bent down to tie the laces of my shoe,
(ฮเว็น ชี เบ็นท เดาน ทู ไท เดอะ เลซ อ็อฝ มาย ฌู ,)
Tangled up in blue.
(แทงเกิล อัพ อิน บลู)

She lit a burner on the stove and offered me a pipe
(ชี ลิท ดา เบอเนอะ ออน เดอะ ซโทฝ แอ็นด ออฟเฟอะ มี อะ ไพพ)
” I thought you’d never say hello, ” she said
(” ไอ ธอท ยูต เนฝเวอะ เซ เฮ็ลโล , ” ชี เซ็ด)
” You look like the silent type. ”
(” ยู ลุค ไลค เดอะ ไซเล็นท ไทพ “)
Then she opened up a book of poems
(เด็น ชี โอเพ็น อัพ อะ เบิค อ็อฝ โพเอ็ม)
And handed it to me
(แอ็นด แฮ็นด ดิท ทู มี)
Written by an Italian poet
(วึ้น ไบ แอน อิแทลแย็น โพเอ็ท)
From the thirteenth century.
(ฟร็อม เดอะ thirteenth เซนเชอะริ)
And every one of them words rang true
(แอ็นด เอฝริ วัน อ็อฝ เฑ็ม เวิด แร็ง ทรู)
And glowed like burnin’ coal
(แอ็นด กโล ไลค เบินนิน โคล)
Pourin’ off of every page
(โพวริน ออฟฟ อ็อฝ เอฝริ เพจ)
Like it was written in my soul from me to you,
(ไลค อิท วอส วึ้น อิน มาย โซล ฟร็อม มี ทู ยู ,)
Tangled up in blue.
(แทงเกิล อัพ อิน บลู)

I lived with them on Montague Street
(ไอ ไลฝ วิฑ เฑ็ม ออน Montague ซทรีท)
In a basement down the stairs,
(อิน อะ เบซเม็นท เดาน เดอะ ซแท ,)
There was music in the cafes at night
(แดร์ วอส มยูสิค อิน เดอะ แคะเฟ แอ็ท ไนท)
And revolution in the air.
(แอ็นด เรโฝะลยูฌัน อิน ดิ แอ)
Then he started into dealing with slaves
(เด็น ฮี ซทาท อีนทุ ดีลลิง วิฑ ซเลฝ)
And something inside of him died.
(แอ็นด ซัมติง อีนไซด อ็อฝ ฮิม ได)
She had to sell everything she owned
(ชี แฮ็ด ทู เซ็ล เอ๊วี่ติง ชี โอน)
And froze up inside.
(แอ็นด ฟโรส อัพ อีนไซด)
And when finally the bottom fell out
(แอ็นด ฮเว็น ไฟแน็ลลิ เดอะ บอตตัม เฟ็ล เอ้า)
I became withdrawn,
(ไอ บิเคม วิฑดรอน ,)
The only thing I knew how to do
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ นยู เฮา ทู ดู)
Was to keep on keepin’ on like a bird that flew,
(วอส ทู คีพ ออน คริพปิน ออน ไลค เก เบิด แดท ฟลู ,)
Tangled up in blue.
(แทงเกิล อัพ อิน บลู)

So now I’m goin’ back again,
(โซ เนา แอม โกอิน แบ็ค อะเกน ,)
I got to get to her somehow.
(ไอ ก็อท ทู เก็ท ทู เฮอ ซัมฮาว)
All the people we used to know
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล วี ยูซ ทู โน)
They’re an illusion to me now.
(เดรว แอน อิลยูฌัน ทู มี เนา)
Some are mathematicians
(ซัม อาร์ แมธิมะทีฌแอ็น)
Some are carpenter’s wives.
(ซัม อาร์ คาเพ็นเทอะ ไวฝส)
Don’t know how it all got started,
(ด้อนท์ โน เฮา อิท ดอร์ ก็อท ซทาท ,)
I don’t know what they’re doin’ with their lives.
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท เดรว โดย วิฑ แด ไลฝ)
But me, I’m still on the road
(บัท มี , แอม ซทิล ออน เดอะ โรด)
Headin’ for another joint
(เฮดิน ฟอ แอะนัธเออะ จอยนท)
We always did feel the same,
(วี ออลเว ดิด ฟีล เดอะ เซม ,)
We just saw it from a different point of view,
(วี จัซท ซอ อิท ฟร็อม มา ดีฟเฟอะเร็นท พอยนท อ็อฝ ฝยู ,)
Tangled up in blue.
(แทงเกิล อัพ อิน บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tangled Up in Blue คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น