เนื้อเพลง Kurt Kobain คำอ่านไทย Proof

[Proof Talking]
([ พรูฟ ทอคอิง ])
This my last letter right here
(ดีซ มาย ลาซท เลทเทอะ ไรท เฮียร)
F*ck this world, lets get the f*ck outta here
(เอฟ *ck ดีซ เวิลด , เล็ท เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา เฮียร)

[Proof]
([ พรูฟ ])
I put my soul through the ink
(ไอ พัท มาย โซล ธรู ดิ อิงค)
Bless a path with thoughts at my thoughts
(บเล็ซ ซา พาธ วิฑ ธอท แอ็ท มาย ธอท)
Before I grow extinct
(บิโฟ ไอ กโร เอ็คซทีงท)
My back-bone disowned by zone
(มาย แบ็ค บอน ดิโซน ไบ โสน)
Why roam? called home
(ฮไว โรม คอล โฮม)
But now on I’m all alone
(บัท เนา ออน แอม ออล อะโลน)
Just Proof, no shine, no friends, just fans
(จัซท พรูฟ , โน ไฌน , โน ฟเร็นด , จัซท แฟน)
No wonder my hands, tight where the Internet ends
(โน วันเดอะ มาย แฮ็นด , ไทท ฮแว ดิ อินเตอเน็ต เอ็นด)
I take back most of the flack
(ไอ เทค แบ็ค โมซท อ็อฝ เดอะ แฟรก)
The stress smokes, press me close to the crack
(เดอะ ซทเร็ซ ซโมค , พเร็ซ มี คโลส ทู เดอะ คแร็ค)
Like my pops, the ghost of my past
(ไลค มาย พ็อพ , เดอะ โกซท อ็อฝ มาย พาซท)
Dime and mud, JD and stucky
(ไดม แอ็นด มัด , JD แอ็นด stucky)
Lately I’m lucky, I don’t hate me to touch me
(เลทลิ แอม ลัคคิ , ไอ ด้อนท์ เฮท มี ทู ทั๊ช มี)
Maybe I’m ugly inside, but smiling to make it
(เมบี แอม อักลิ อีนไซด , บัท ซไมลอิง ทู เมค อิท)
I love you dawg, and that’s how ever you take it
(ไอ ลัฝ ยู ดาว , แอ็นด แด๊ท เฮา เอฝเออะ ยู เทค อิท)
The fame is a illusion, I’m still loosing
(เดอะ เฟม อีส ซา อิลยูฌัน , แอม ซทิล ลูสซิง)
In this game, with the rules and..
(อิน ดีซ เกม , วิฑ เดอะ รูล แซน)
I feel clueless, the streets with the hills blue less
(ไอ ฟีล คลูเลส , เดอะ ซทรีท วิฑ เดอะ ฮิล บลู เลซ)
Cops knocking at the door, got me looking real foolish
(ค็อพ นอคกิง แอ็ท เดอะ โด , ก็อท มี ลุคอิง ริแอ็ล ฟูลอิฌ)
But I still do this, like I love it, even though I thug it
(บัท ไอ ซทิล ดู ดีซ , ไลค ไก ลัฝ อิท , อีเฝ็น โธ ไอ ธัก อิท)
Keep flossing lights in public, the subject y’all don’t know
(คีพ ฟอสซิง ไลท ซิน พับลิค , เดอะ ซับเจคท ยอล ด้อนท์ โน)
Stars won’t grow, who would dream that scars would show?
(ซทา ว็อนท กโร , ฮู เวิด ดรีม แดท ซคา เวิด โฌ)
Minus the MTV videos with slim
(ไมนัซ เดอะ เอ็มทีวี ฝีดอิโอ วิฑ ซลิม)
” Up In Smoke ” D-12, and many shows with Em
(” อัพ อิน ซโมค ” ดี 12 , แอ็นด เมนอิ โฌ วิฑ เอ็ม)
It’s still me dawg, no change for change
(อิทซ ซทิล มี ดาว , โน เชนจ ฟอ เชนจ)
It’s strange, when it pours it rains
(อิทซ ซทเรนจ , ฮเว็น หนิด โพ ซิท เรน)
I take it back..
(ไอ เทค อิท แบ็ค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I wish I could take it back, I wish I could take it back
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เทค อิท แบ็ค , ไอ วิฌ ไอ เคิด เทค อิท แบ็ค)
But it’s too late
(บัท อิทซ ทู เลท)
I wish I could take it back, I wish I could take it back
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เทค อิท แบ็ค , ไอ วิฌ ไอ เคิด เทค อิท แบ็ค)
But it’s too late
(บัท อิทซ ทู เลท)

[Proof]
([ พรูฟ ])
Always talking to snuk coke and he speak back
(ออลเว ทอคอิง ทู snuk โคค แอ็นด ฮี ซพีค แบ็ค)
Wish my first son was here to reach at
(วิฌ มาย เฟิซท ซัน วอส เฮียร ทู รีช แอ็ท)
Feeling detached
(ฟีลอิง ดิแทช)
My brother Earl, and Wayne, that bail money for jail, y’all can keep that
(มาย บรัฑเออะ เอิล , แอ็นด เวยอิน , แดท เบล มันอิ ฟอ เจล , ยอล แค็น คีพ แดท)
I’ve been in deep before, ask [stalemen?]
(แอฝ บีน อิน ดีพ บิโฟ , อาซค [ stalemen ])
My hearts melting, tell the truth, I need help man
(มาย ฮาท เมลทิง , เท็ล เดอะ ทรูธ , ไอ นีด เฮ็ลพ แม็น)
I hearts big but by sins bigger
(ไอ ฮาท บิก บัท ไบ ซิน บี๊กเกอร์)
F*ck the world, I don’t feel like I can win n*ggaz
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด , ไอ ด้อนท์ ฟีล ไลค ไก แค็น วิน เอ็น *ggaz)
It’s like I’m lost and I find only demons
(อิทซ ไลค แอม ล็อซท แอ็นด ดาย ไฟนด โอ๊นลี่ ดีมัน)
I wanna quit, its like I’m tired of breathing
(ไอ วอนนา ควิท , อิทซ ไลค แอม ไทร อ็อฝ บรีสดิง)
So my stress confess to a famous song
(โซ มาย ซทเร็ซ ค็อนเฟซ ทู อะ เฟมัซ ซ็อง)
Em I love you, don’t let this money change us dawg
(เอ็ม ไอ ลัฝ ยู , ด้อนท์ เล็ท ดีซ มันอิ เชนจ อัซ ดาว)
1st born, when I’m gone, grab the sign
(1st บอน , ฮเว็น แอม กอน , กแร็บ เดอะ ไซน)
[Leave nothing?] with his cream and his mom
([ ลีฝ นัธอิง ] วิฑ ฮิส ครีม แอ็นด ฮิส มัม)
And dear mamma, I use to hate you
(แอ็นด เดีย มะมา , ไอ ยูซ ทู เฮท ยู)
Now I relate to, everything you did to make proof
(เนา ไอ ริเลท ทู , เอ๊วี่ติง ยู ดิด ทู เมค พรูฟ)
I love you..
(ไอ ลัฝ ยู)
Take it back
(เทค อิท แบ็ค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Proof]
([ พรูฟ ])
All y’all see is Free from 106 and park
(ออล ยอล ซี อีส ฟรี ฟร็อม 106 แอ็นด พาค)
Yall don’t know I risk my heart with this apart
(ยอล ด้อนท์ โน ไอ ริซค มาย ฮาท วิฑ ดีซ อะพาท)
From the streets, the groups, the friends, the foes
(ฟร็อม เดอะ ซทรีท , เดอะ กรูพ , เดอะ ฟเร็นด , เดอะ โฟ)
The jewels, the d*ck lickers and the hoes
(เดอะ จูเอ็ล , เดอะ d*ck lickers แซน เดอะ โฮ)
What about me?
(ว็อท อะเบาท มี)
Sheltered with no guidance
(เฌลเทอะ วิฑ โน ไกดแอ็นซ)
Look at the finest, royal highness on some hot sh*t
(ลุค แกท เดอะ ไฟเนทส์ , รอยแอ็ล ไฮเน็ซ ออน ซัม ฮ็อท ฌะ *ที)
Still living with the liquor and bud
(ซทิล ลีฝอิง วิฑ เดอะ ลีคเออะ แอ็นด บัด)
Sometimes I wish for my demise, so I can kick it with Bugs
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ฟอ มาย ดิไมส , โซ ไอ แค็น คิด อิท วิฑ บัก)
I wish it was real between us all
(ไอ วิฌ อิท วอส ริแอ็ล บีทวิน อัซ ซอร์)
In the past, you should of seen us dawg
(อิน เดอะ พาซท , ยู เชิด อ็อฝ ซีน อัซ ดาว)
I die for Em and save Haley, brave maybe
(ไอ ได ฟอ เอ็ม แอ็นด เซฝ เฮลี่ , บเรฝ เมบี)
But just let them tears remove my grave Shady
(บัท จัซท เล็ท เฑ็ม เทีย ริมูฝ มาย กแรฝ เฌดอิ)
Kunive and Swift, how live is it get?
(Kunive แอ็นด ซิวิฟท , เฮา ไลฝ อีส ซิท เก็ท)
I meant to teach y’all n*ggaz to survive in this b*tch
(ไอ เม็นท ทู ทีช ยอล เอ็น *ggaz ทู เซอะไฝฝ อิน ดีซ บี *tch)
If we die to be rich, that makes me happy
(อิฟ วี ได ทู บี ริช , แดท เมค มี แฮพพิ)
And on another note, sh*t, don’t hate me pappy
(แอ็นด ออน แอะนัธเออะ โนท , ฌะ *ที , ด้อนท์ เฮท มี pappy)
It’s just that we look the same, you let the game take you
(อิทซ จัซท แดท วี ลุค เดอะ เซม , ยู เล็ท เดอะ เกม เทค ยู)
Your son game along and took the game
(ยุร ซัน เกม อะลอง แอ็นด ทุค เดอะ เกม)
Since I took my own life, y’all feel a killa fo sho
(ซินซ ไอ ทุค มาย โอน ไลฟ , ยอล ฟีล อะ คิวลา โฟ โช)
Bizarre on the real, your the realest n*gga I know
(บิสา ออน เดอะ ริแอ็ล , ยุร เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *gga ไอ โน)
Strapping and busting ain’t real, just tell your mans the truth
(ซทแรพพิง แอ็นด บัสติง เอน ริแอ็ล , จัซท เท็ล ยุร แม็น เดอะ ทรูธ)
And that’s why you’ve always been friends with Proof
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ยู๊ฟ ออลเว บีน ฟเร็นด วิฑ พรูฟ)
Answer to all, I’ve always lied with truth
(อานเซอะ ทู ออล , แอฝ ออลเว ไล วิฑ ทรูธ)
And before I pull the trigger tonight, I’m proud of you..
(แอ็นด บิโฟ ไอ พุล เดอะ ทรีกเกอะ ทุไนท , แอม พเราด อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kurt Kobain คำอ่านไทย Proof

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น