เนื้อเพลง Break Ya Neck คำอ่านไทย Busta Rhymes

[Busta Rhymes]
(เล ยุร [ บัสตร้า ไรม ])
Yea.. Check it out, see
(เย เช็ค อิท เด้า , ซี)
The only thing you need to do right here is,
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู นีด ทู ดู ไรท เฮียร อีส ,)
Is nod your f*ckin head
(อีส น็อด ยุร เอฟ *ckin เฮ็ด)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Break ya f*ckin neck b*tches
(บเรค ยา เอฟ *ckin เน็ค บี *tches)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Here we go now..
(เฮียร วี โก เนา)

Where we goin now?
(ฮแว วี โกอิน เนา)
Where we goin now?
(ฮแว วี โกอิน เนา)
Give it away, give it away, give it away now
(กิฝ อิท อะเว , กิฝ อิท อะเว , กิฝ อิท อะเว เนา)
Give it away, give it away, give it away now
(กิฝ อิท อะเว , กิฝ อิท อะเว , กิฝ อิท อะเว เนา)
Just give it away n*gga
(จัซท กิฝ อิท อะเว เอ็น *gga)
Yeah, here we go now
(เย่ , เฮียร วี โก เนา)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Tell me wat’chu really wanna do [Come here ma]
(เท็ล มี watchu ริแอ็ลลิ วอนนา ดู [ คัม เฮียร มา ])
Talk to a n*gga, talk with me
(ทอค ทู อะ เอ็น *gga , ทอค วิฑ มี)
You look like you could really give it to a n*gga,
(ยู ลุค ไลค ยู เคิด ริแอ็ลลิ กิฝ อิท ทู อะ เอ็น *gga ,)
from the way you talk and the way ya try to walk for me
(ฟร็อม เดอะ เว ยู ทอค แอ็นด เดอะ เว ยา ทไร ทู วอค ฟอ มี)
The way you really try to put it on a dawg
(เดอะ เว ยู ริแอ็ลลิ ทไร ทู พัท ดิธ ออน อะ ดาว)
Threw ya hips like ya never did before for me
(ธรู ยา ฮิพ ไลค ยา เนฝเวอะ ดิด บิโฟ ฟอ มี)
The way you break yo’ back, and I break yo’ neck,
(เดอะ เว ยู บเรค โย แบ็ค , แอ็นด ดาย บเรค โย เน็ค ,)
and the way you try to put it on the floor for me
(แอ็นด เดอะ เว ยู ทไร ทู พัท ดิธ ออน เดอะ ฟโล ฟอ มี)
[Come on!] Come on [Come on!] Oh yeah
([ คัมมอน ! ] คัมมอน [ คัมมอน ! ] โอ เย่)
Tell me where my n*ggas is at [Ok!!]
(เท็ล มี ฮแว มาย เอ็น *ggas ซิส แอ็ท [ โอเค ! ! ])
Lemme address y’all n*ggas one time,
(เลมมี แอ็ดเรซ ยอล เอ็น *ggas วัน ไทม ,)
while I lock that down, and I hit’cha wit that [YOU GONE!]
(ฮไวล ไอ ล็อค แดท เดาน , แอ็นด ดาย hitcha วิท แดท [ ยู กอน ! ])
That bomb sh*t, y’all n*ggas gone all day
(แดท บ็อม ฌะ *ที , ยอล เอ็น *ggas กอน ออล เด)
Be the n*gga in the drop,
(บี เดอะ เอ็น *gga อิน เดอะ ดร็อพ ,)
Y’all n*ggas know every time I come through,
(ยอล เอ็น *ggas โน เอฝริ ไทม ไอ คัม ธรู ,)
this motherf*cker, where we always takin the ride
(ดีซ motherf*cker , ฮแว วี ออลเว ทอคกิ่น เดอะ ไรด)
[So let me do this b*tch]
([ โซ เล็ท มี ดู ดีซ บี *tch ])
Y’all n*ggas know when we come, we be makin it flop,
(ยอล เอ็น *ggas โน ฮเว็น วี คัม , วี บี เมกิน หนิด ฟล็อพ ,)
the way we makin it hot’ll make a n*gga wanna stop… [pause]
(เดอะ เว วี เมกิน หนิด hotll เมค เก เอ็น *gga วอนนา ซท็อพ [ พอส ])
Get money, then cash that check for me
(เก็ท มันอิ , เด็น แค็ฌ แดท เช็ค ฟอ มี)
All my n*ggas just bust yo’ tech for me
(ออล มาย เอ็น *ggas จัซท บัซท โย ทิค ฟอ มี)
Everybody from every hood bang yo’ head,
(เอวี่บอดี้ ฟร็อม เอฝริ ฮุด แบ็ง โย เฮ็ด ,)
til you break your motherf*ckin head for me!
(ทิล ยู บเรค ยุร motherf*ckin เฮ็ด ฟอ มี !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Just let me give you real street sh*t,
(จัซท เล็ท มี กิฝ ยู ริแอ็ล ซทรีท ฌะ *ที ,)
to rap in yo’ sh*t with
(ทู แร็พ อิน โย ฌะ *ที วิฑ)
We clap yo’ seat, we whyle this heat
(วี คแล็พ โย ซีท , วี whyle ดีซ ฮีท)
Keep bouncin up and down these streets
(คีพ เบ๊าซิน อัพ แอ็นด เดาน ฑิส ซทรีท)
So nod yo’ head and
(โซ น็อด โย เฮ็ด แอ็นด)
Break yo’ neck n*gga!
(บเรค โย เน็ค เอ็น *gga !)
Break yo’ neck n*gga!
(บเรค โย เน็ค เอ็น *gga !)
Break yo’ neck n*gga!
(บเรค โย เน็ค เอ็น *gga !)
Bang yo’ head until you start to
(แบ็ง โย เฮ็ด อันทีล ยู ซทาท ทู)
Break yo’ neck n*gga!
(บเรค โย เน็ค เอ็น *gga !)
Break yo’ neck n*gga!
(บเรค โย เน็ค เอ็น *gga !)
Break yo’ neck n*gga!
(บเรค โย เน็ค เอ็น *gga !)
Break yo’ neck!
(บเรค โย เน็ค !)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Come along now [Let’s put it down n*gga!]
(คัม อะลอง เนา [ เล็ท พัท ดิธ เดาน เอ็น *gga ! ])
When I bounce back and you know I done caught my breath,
(ฮเว็น นาย เบานซ แบ็ค แอ็นด ยู โน ไอ ดัน คอท มาย บเร็ธ ,)
y’all n*ggas all know how we do,
(ยอล เอ็น *ggas ซอร์ โน เฮา วี ดู ,)
when the way we bang n*ggas in the head, and we do it to death
(ฮเว็น เดอะ เว วี แบ็ง เอ็น *ggas ซิน เดอะ เฮ็ด , แอ็นด วี ดู อิท ทู เด็ธ)
[We fold ’em back whodi!] The fire boy, you know we bakin a ounce
([ วี โฟลด เอ็ม แบ็ค whodi ! ] เดอะ ไฟร บอย , ยู โน วี เบคกินอะ อันซ)
I know you love the way we be givin you the music, makin you bounce
(ไอ โน ยู ลัฝ เดอะ เว วี บี กีฝอิน ยู เดอะ มยูสิค , เมกิน ยู เบานซ)
Now f*ck it up just a little for my n*ggas,
(เนา เอฟ *ck อิท อัพ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฟอ มาย เอ็น *ggas ,)
everytime we come through n*ggas know that we did it for y’all [Uh-huh]
(เอ๊รี่ไทม์ วี คัม ธรู เอ็น *ggas โน แดท วี ดิด ดิท ฟอ ยอล [ อา ฮู ])
And the way we do it for the people,
(แอ็นด เดอะ เว วี ดู อิท ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล ,)
n*ggas know we always give it to y’all
(เอ็น *ggas โน วี ออลเว กิฝ อิท ทู ยอล)
I said bounce [Come on!]
(ไอ เซ็ด เบานซ [ คัมมอน ! ])
In the day time or the night, when ya creepin along,
(อิน เดอะ เด ไทม ออ เดอะ ไนท , ฮเว็น ยา คลีพปิน อะลอง ,)
Well just bang this sh*t up in the truck,
(เว็ล จัซท แบ็ง ดีซ ฌะ *ที อัพ อิน เดอะ ทรัค ,)
while you break yo’ neck, now motherf*cker try to figure my flow
(ฮไวล ยู บเรค โย เน็ค , เนา motherf*cker ทไร ทู ฟีกยุร มาย ฟโล)
See the way we come right through [When we come right through!]
(ซี เดอะ เว วี คัม ไรท ธรู [ ฮเว็น วี คัม ไรท ธรู ! ])
We be always blowin the spot, again and again,
(วี บี ออลเว โบลวิน เดอะ สพอท , อะเกน แอ็นด อะเกน ,)
and make a n*gga really wanna STOP… [pause]
(แอ็นด เมค เก เอ็น *gga ริแอ็ลลิ วอนนา ซท็อพ [ พอส ])
Better tell yo’ crew, yo’ peeps,
(เบทเทอะ เท็ล โย ครู , โย พีพ ,)
all my n*ggas better put they troops on
(ออล มาย เอ็น *ggas เบทเทอะ พัท เด ทรูพ ออน)
And gather up your soldiers n*gga,
(แอ็นด แกฑเออะ อัพ ยุร โซลเจอะ เอ็น *gga ,)
you know you better keep yo’ boots on
(ยู โน ยู เบทเทอะ คีพ โย บูท ออน)
All my n*ggas in the place [Aiyyo!]
(ออล มาย เอ็น *ggas ซิน เดอะ พเลซ [ เออายเอว ! ])
Wave your hands high now, and the way we put it down,
(เวฝ ยุร แฮ็นด ไฮ เนา , แอ็นด เดอะ เว วี พัท ดิธ เดาน ,)
make a n*gga wonder what he really gonna try now
(เมค เก เอ็น *gga วันเดอะ ว็อท ฮี ริแอ็ลลิ กอนนะ ทไร เนา)
What’cha really wanna do?
(วอทชา ริแอ็ลลิ วอนนา ดู)
Just place your bet, and put’cha money where ya mouth is [Ah-hoo]
(จัซท พเลซ ยุร เบ็ท , แอ็นด putcha มันอิ ฮแว ยา เมาธ อีส [ อา ฮู ])
All my n*ggas in the street just break yo’ neck and keep on boun-cin!
(ออล มาย เอ็น *ggas ซิน เดอะ ซทรีท จัซท บเรค โย เน็ค แอ็นด คีพ ออน boun cin !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Here we go, and you know everytime Busta-Bus be holdin the fort,
(เฮียร วี โก , แอ็นด ยู โน เอ๊รี่ไทม์ บัสตร้า บัซ บี โฮดดิน เดอะ โฟท ,)
my n*gga watch how we shuttin it down,
(มาย เอ็น *gga ว็อช เฮา วี ชัทดิน หนิด เดาน ,)
The way we put it on, comin through like a steamroller,
(เดอะ เว วี พัท ดิธ ออน , คัมอิน ธรู ไลค เก steamroller ,)
me and Dre n*gga ain’t no f*ckin around
(มี แอ็นด ดรี เอ็น *gga เอน โน เอฟ *ckin อะเรานด)
My n*gga [WHAT!] Yeah whattup,
(มาย เอ็น *gga [ ว็อท ! ] เย่ ฮวอทดั๊พ ,)
Me and my team got a link cuz you know we stay choppin it up
(มี แอ็นด มาย ทีม ก็อท ดา ลิงค คัซ ยู โน วี ซเท ชอปปิ้น หนิด อัพ)
And when get up in the club,
(แอ็นด ฮเว็น เก็ท อัพ อิน เดอะ คลับ ,)
or how my n*ggas at the bar how we lockin it up
(ออ เฮา มาย เอ็น *ggas แอ็ท เดอะ บา เฮา วี ลอกคิน หนิด อัพ)
And we get a little [High!] And we get a little [Drunk!]
(แอ็นด วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล [ ไฮ ! ] แอ็นด วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล [ ดรังค ! ])
And we get a little [Crunk! Come on!]
(แอ็นด วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล [ ครัก ! คัมมอน ! ])
Lemme give y’all n*ggas some sh*t,
(เลมมี กิฝ ยอล เอ็น *ggas ซัม ฌะ *ที ,)
that’ll make you wanna bang this out yo’ trunk [Come on!]
(แธดิลเมค ยู วอนนา แบ็ง ดีซ เอ้า โย ทรังค [ คัมมอน ! ])
Get money, then cash that check for me
(เก็ท มันอิ , เด็น แค็ฌ แดท เช็ค ฟอ มี)
All my n*ggas just bust yo’ tech for me
(ออล มาย เอ็น *ggas จัซท บัซท โย ทิค ฟอ มี)
Everybody from every hood, bang yo’ head,
(เอวี่บอดี้ ฟร็อม เอฝริ ฮุด , แบ็ง โย เฮ็ด ,)
til you break yo’ motherf*ckin neck for me!
(ทิล ยู บเรค โย motherf*ckin เน็ค ฟอ มี !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Ya Neck คำอ่านไทย Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น