เนื้อเพลง D-Girl (Dope Girl) คำอ่านไทย Brooke Valentine feat Pimp C

[Pimp C Intro:]
([ พิมพ ซี อินโทร : ])
Subliminal!
(ซับลีมินโนว !)
Naw’m talkin’ bout
(Nawm ทอคกิ่น เบาท)
It’s going down!
(อิทซ โกอิ้ง เดาน !)
Sweet Jones [Sweet Jones]
(สวี้ท โจเนส [ สวี้ท โจเนส ])
Brooke Valentine [Brooke Valentine]
(Brooke แฝลเอ็นไทน [ Brooke แฝลเอ็นไทน ])
Naw’m talkin’ bout
(Nawm ทอคกิ่น เบาท)

[Pimp C Rap:]
([ พิมพ ซี แร็พ : ])
My car candy coated, never voted
(มาย คา แคนดิ โคท , เนฝเวอะ โฝท)
At the age seventeen
(แอ็ท ดิ เอจ เซฝเอ็นทีน)
To the game I was quoted
(ทู เดอะ เกม ไอ วอส คโวท)
Got a whole foreign tree in my flyest spur
(ก็อท ดา โฮล ฟอริน ทรี อิน มาย ฟายเอส ซเพอ)
My neck froze, and fire
(มาย เน็ค ฟโรส , แอ็นด ไฟร)
Worth my coat and shoes mink fur
(เวิธ มาย โคท แอ็นด ฌู มิงค เฟอ)
Y’all n*ggas ain’t no pitbulls, you curred out
(ยอล เอ็น *ggas เอน โน พิคกี้ , ยู curred เอ้า)
I’m Sweet Jones b*tch and
(แอม สวี้ท โจเนส บี *tch แอ็นด)
You ain’t what this sh*t about
(ยู เอน ว็อท ดีซ ฌะ *ที อะเบาท)
About is Pimp C and the princess of the south
(อะเบาท อีส พิมพ ซี แอ็นด เดอะ พรีนเซ็ซ อ็อฝ เดอะ เซาธ)
Chunkin it up for that Texas
(Chunkin หนิด อัพ ฟอ แดท เทกซัส)
Lettin ’em see them blades chop
(เลทดิน เอ็ม ซี เฑ็ม บเลด ช็อพ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I got a dude he’s the flyest in these streets
(ไอ ก็อท ดา ดยูด อีส เดอะ ฟายเอส อิน ฑิส ซทรีท)
Down on the corner got the block full of heat
(เดาน ออน เดอะ คอเนอะ ก็อท เดอะ บล็อค ฟูล อ็อฝ ฮีท)
Lookin’ for a girl that don’t run her mouth
(ลุคกิน ฟอ รา เกิล แดท ด้อนท์ รัน เฮอ เมาธ)
She ain’t a hoe all over town
(ชี เอน ดา โฮ ออล โอเฝอะ ทาวน์)
He can call me baby, he can call me his boo
(ฮี แค็น คอล มี เบบิ , ฮี แค็น คอล มี ฮิส บู)
But he call me D-girl, cuz I got that oooh
(บัท ฮี คอล มี ดี เกิล , คัซ ไอ ก็อท แดท อู้)

[Pre-Hook:]
([ พรี ฮุค : ])
Damn the fiends start runnin’
(แด็ม เดอะ ฟีนด ซทาท รูนนิน)
When they hear the D-girl comin’
(ฮเว็น เด เฮีย เดอะ ดี เกิล คัมอิน)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Oh they can’t control it ‘trol it ‘trol it
(โอ เด แค็นท ค็อนทโรล อิท trol อิท trol อิท)
I got the game and they want it, want it, want it
(ไอ ก็อท เดอะ เกม แอ็นด เด ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
So why you askin [Who Dat’] Who I be
(โซ ฮไว ยู แอสกิน [ ฮู แดซ ] ฮู ไอ บี)
I be that D-girl that’s why they on me
(ไอ บี แดท ดี เกิล แด๊ท ฮไว เด ออน มี)
I got these fiends yeah they runnin, runnin, runnin
(ไอ ก็อท ฑิส ฟีนด เย่ เด รูนนิน , รูนนิน , รูนนิน)
I got the game and they want it, want it, want it
(ไอ ก็อท เดอะ เกม แอ็นด เด ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
So why you askin [Who Dat’] Who I be
(โซ ฮไว ยู แอสกิน [ ฮู แดซ ] ฮู ไอ บี)
I be that D-girl got ’em like dope fiends
(ไอ บี แดท ดี เกิล ก็อท เอ็ม ไลค โดพ ฟีนด)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I got that ice cream that’s what they say
(ไอ ก็อท แดท ไอซ ครีม แด๊ท ว็อท เด เซ)
Got them boys runnin’ to they yard for me
(ก็อท เฑ็ม บอย รูนนิน ทู เด ยาด ฟอ มี)
I drive ’em wild, make ’em crazy
(ไอ ดไรฝ เอ็ม ไวลด , เมค เอ็ม คเรสิ)
Got ’em sprung, want me to be they baby [Mama]
(ก็อท เอ็ม ซพรัง , ว็อนท มี ทู บี เด เบบิ [ มามะ ])
But I keep him satisfied
(บัท ไอ คีพ ฮิม แซทอิซไฟด)
Mess with his bottom chick and yeah he’s down to ride
(เมซ วิฑ ฮิส บอตตัม ชิค แอ็นด เย่ อีส เดาน ทู ไรด)

[Pre-Hook:]
([ พรี ฮุค : ])
Damn the fiends start runnin’
(แด็ม เดอะ ฟีนด ซทาท รูนนิน)
When they hear the D-girl comin’
(ฮเว็น เด เฮีย เดอะ ดี เกิล คัมอิน)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Oh they can’t control it ‘trol it ‘trol it
(โอ เด แค็นท ค็อนทโรล อิท trol อิท trol อิท)
I got the game and they want it, want it, want it
(ไอ ก็อท เดอะ เกม แอ็นด เด ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
So why you askin [Who Dat’] Who I be
(โซ ฮไว ยู แอสกิน [ ฮู แดซ ] ฮู ไอ บี)
I be that D-girl that’s why they on me
(ไอ บี แดท ดี เกิล แด๊ท ฮไว เด ออน มี)
I got these fiends yeah they runnin, runnin, runnin
(ไอ ก็อท ฑิส ฟีนด เย่ เด รูนนิน , รูนนิน , รูนนิน)
I got the game and they want it, want it, want it
(ไอ ก็อท เดอะ เกม แอ็นด เด ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
So why you askin [Who Dat’] Who I be
(โซ ฮไว ยู แอสกิน [ ฮู แดซ ] ฮู ไอ บี)
I be that D-girl got ’em like dope fiends
(ไอ บี แดท ดี เกิล ก็อท เอ็ม ไลค โดพ ฟีนด)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
I know you want some of what I can serve
(ไอ โน ยู ว็อนท ซัม อ็อฝ ว็อท ไอ แค็น เซิฝ)
They keep comin’ back
(เด คีพ คัมอิน แบ็ค)
Cuz my block is so hot
(คัซ มาย บล็อค อีส โซ ฮ็อท)

[Pimp C Rap:]
([ พิมพ ซี แร็พ : ])
I make my records for them boys
(ไอ เมค มาย เรคออด ฟอ เฑ็ม บอย)
With the golds in they mouth
(วิฑ เดอะ โกลด ซิน เด เมาธ)
The thugs on parole with them
(เดอะ ธัก ออน พะโรล วิฑ เฑ็ม)
O’s in they house
(โอเอส ซิน เด เฮาซ)
The n*ggas with the heart
(เดอะ เอ็น *ggas วิฑ เดอะ ฮาท)
In the glassy, glassy soft
(อิน เดอะ กลาซซิ , กลาซซิ ซ็อฟท)
Spent my last fifteen years representin’ for the south
(ซเพ็นท มาย ลาซท ฟีฟทีน เยีย เรพพรีเซนทิน ฟอ เดอะ เซาธ)
I’m a OG rock balla, twenty chop crawla
(แอม มา OG ร็อค บอลลา , ทเวนทิ ช็อพ crawla)
Young girl bout to choose a pimp
(ยัง เกิล เบาท ทู ชูส อะ พิมพ)
Man ain’t no need to stall her
(แม็น เอน โน นีด ทู ซทอล เฮอ)
I wish that all on I-10, put my life on the line
(ไอ วิฌ แดท ดอร์ ออน นาย เทน , พัท มาย ไลฟ ออน เดอะ ไลน)
Now young Pimp is goin’
(เนา ยัง พิมพ อีส โกอิน)
Platinum with miss Brooke Valentine
(พแลทนัม วิฑ มิซ Brooke แฝลเอ็นไทน)

[Breakdown:]
([ เบรคดาว : ])
I know what you really want from me
(ไอ โน ว็อท ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ฟร็อม มี)
I know what you really think y’all need
(ไอ โน ว็อท ยู ริแอ็ลลิ ธิงค ยอล นีด)
You already know who I be
(ยู ออลเรดอิ โน ฮู ไอ บี)
The D-girl betta know this V.P.
(เดอะ ดี เกิล แบทดา โน ดีซ วี พี)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Oh they can’t control it ‘trol it ‘trol it
(โอ เด แค็นท ค็อนทโรล อิท trol อิท trol อิท)
I got the game and they want it, want it, want it
(ไอ ก็อท เดอะ เกม แอ็นด เด ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
So why you askin [Who Dat’] Who I be
(โซ ฮไว ยู แอสกิน [ ฮู แดซ ] ฮู ไอ บี)
I be that D-girl that’s why they on me
(ไอ บี แดท ดี เกิล แด๊ท ฮไว เด ออน มี)
I got these fiends yeah they runnin, runnin, runnin
(ไอ ก็อท ฑิส ฟีนด เย่ เด รูนนิน , รูนนิน , รูนนิน)
I got the game and they want it, want it, want it
(ไอ ก็อท เดอะ เกม แอ็นด เด ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
So why you askin [Who Dat’] Who I be
(โซ ฮไว ยู แอสกิน [ ฮู แดซ ] ฮู ไอ บี)
I be that D-girl got ’em like dope fiends
(ไอ บี แดท ดี เกิล ก็อท เอ็ม ไลค โดพ ฟีนด)

I know you want some
(ไอ โน ยู ว็อนท ซัม)
They keep comin’ back
(เด คีพ คัมอิน แบ็ค)

Dope girl, Dope girl
(โดพ เกิล , โดพ เกิล)
[Subliminal!]
([ ซับลีมินโนว ! ])
Dope girl, Dope girl
(โดพ เกิล , โดพ เกิล)
Dope girl, Dope girl
(โดพ เกิล , โดพ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D-Girl (Dope Girl) คำอ่านไทย Brooke Valentine feat Pimp C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น