เนื้อเพลง This Is My Party คำอ่านไทย Fabolous

Hey-hey-hey yo [3x]
(เฮ เฮ เฮ โย [ 3x ])
F-A-B
(เอฟ อะ บี)
Hey-hey-hey yo [2x]
(เฮ เฮ เฮ โย [ 2x ])
F-A-B
(เอฟ อะ บี)
Hey-hey-hey yo [2x]
(เฮ เฮ เฮ โย [ 2x ])

[Verse: Fabolous]
([ เฝิซ : ฟาโบลัส ])
Ain’t no tellin’ what this hip lowered do to me
(เอน โน เทลลิน ว็อท ดีซ ฮิพ โลเออะ ดู ทู มี)
I’m feelin’ like I can do what I want now
(แอม ฟีลิน ไลค ไก แค็น ดู ว็อท ไอ ว็อนท เนา)
Dip-low immunity
(ดิพ โล อิมยูนิทิ)
Shorty! just shake your hips slow and move wit me
(ชอร์ทดิง ! จัซท เฌค ยุร ฮิพ ซโล แอ็นด มูฝ วิท มี)
Take a hit a this and sip slow and thoroughly
(เทค เก ฮิท ดา ดีซ แซน ซิพ ซโล แอ็นด เธอโระลิ)
You’re sneakin’ out on your man, tip-toein’ to the V
(ยัวร์ สนิกเคน เอ้า ออน ยุร แม็น , ทิพ toein ทู เดอะ วี)
Cause I know you got him whipped though like wannabe
(คอส ไอ โน ยู ก็อท ฮิม วิพชฺ โธ ไลค วอนนาบี)
Let’s put on a live strip show just you and me
(เล็ท พัท ออน อะ ไลฝ ซทริพ โฌ จัซท ยู แอ็นด มี)
But girl, I’m lookin’ at them lips though like who is he?
(บัท เกิล , แอม ลุคกิน แอ็ท เฑ็ม ลิพ โธ ไลค ฮู อีส ฮี)
They ain’t never seen a whip, clothes or jewelry
(เด เอน เนฝเวอะ ซีน อะ ฮวิพ , คโลฑ ออ จูเอ็ลริ)
So when I ask ” you wanna leave the zip-code? ”
(โซ ฮเว็น นาย อาซค ” ยู วอนนา ลีฝ เดอะ สิพ โคด “)
Say ” sure ” and be me
(เซ ” ฌุร ” แอ็นด บี มี)

[Chorus 1: Fabolous]
([ โครัซ วัน : ฟาโบลัส ])
But this is my party
(บัท ดีซ ซิส มาย พาทิ)
Stroll by if you want to
(ซทโรล ไบ อิฟ ยู ว็อนท ทู)
Or ya’ll can stay home
(ออ ยอล แค็น ซเท โฮม)
But why would you want to?
(บัท ฮไว เวิด ยู ว็อนท ทู)

[Verse: Fabolous]
([ เฝิซ : ฟาโบลัส ])
We gon’ party, till we laid in graves
(วี ก็อน พาทิ , ทิล วี เลด อิน กแรฝ)
Sweat out our doobie braids and waves
(ซเว็ท เด้า เอ๊า doobie บเรด แซน เวฝ)
Then scream ” hey-hey-hey yo ”
(เด็น ซครีม ” เฮ เฮ เฮ โย “)
That groupie made her wait
(แดท กรูพพี เมด เฮอ เวท)
Cause when she seen the whips and chains
(คอส ฮเว็น ชี ซีน เดอะ ฮวิพ แซน เชน)
She started talking ’bout she ready to be made a slave, c’mon
(ชี ซทาท ทอคอิง เบาท ชี เรดอิ ทู บี เมด อะ ซเลฝ , ซีมอน)

[Chorus 2: Fabolous [2x]]
([ โครัซ ทู : ฟาโบลัส [ 2x ] ])
This is my party
(ดีซ ซิส มาย พาทิ)
So get fly if you want to
(โซ เก็ท ฟไล อิฟ ยู ว็อนท ทู)
Get high if you want to cause I know you want to
(เก็ท ไฮ อิฟ ยู ว็อนท ทู คอส ไอ โน ยู ว็อนท ทู)
Put your hands up as high as you want to
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ส ไฮ แอ็ส ยู ว็อนท ทู)
And if it feels good scream ” hey-hey-hey yo ”
(แอ็นด อิฟ อิท ฟีล เกิด ซครีม ” เฮ เฮ เฮ โย “)

[Verse: Fabolous]
([ เฝิซ : ฟาโบลัส ])
I don’t know about y’all
(ไอ ด้อนท์ โน อะเบาท ยอล)
But we doin’ it over here
(บัท วี โดย หนิด โอเฝอะ เฮียร)
All the glasses got liquid that brewin’ it over here
(ออล เดอะ กลาซซิส ก็อท ลีควิด แดท brewin หนิด โอเฝอะ เฮียร)
Cigars got somethin’ sticky that’s glueing it over here
(ซิกา ก็อท ซัมติน ซทีคคิ แด๊ท glueings อิท โอเฝอะ เฮียร)
Ladies movin’ it over there, movin’ it over here
(เลดิส มูฝวิน หนิด โอเฝอะ แดร์ , มูฝวิน หนิด โอเฝอะ เฮียร)
I can fit a few in a Rover’s rear
(ไอ แค็น ฟิท ดา ฟยู อิน อะ โรฝเออะ เรีย)
We havin’ a good time, don’t ruin it overs this
(วี เฮฝวิน อะ เกิด ไทม , ด้อนท์ รูอิน หนิด โอเฝอะ ดีซ)
You see why we asks is to see ID
(ยู ซี ฮไว วี อาซค ซิส ทู ซี อาย)
Cause girls will do anything for some VIP access
(คอส เกิล วิล ดู เอนอิธิง ฟอ ซัม วีไอพี แอคเซ็ซ)
Me I relax this [easy]
(มี ไอ ริแลคซ ดีซ [ อีสอิ ])
Cause I’m used to ballin’
(คอส แอม ยูซ ทู บอลลิน)
You could tell that these guys need practice
(ยู เคิด เท็ล แดท ฑิส ไก นีด พแรคทิซ)
But if it was a problem then I would confront you
(บัท อิฟ อิท วอส ซา พรอบเล็ม เด็น นาย เวิด ค็อนฟรันท ยู)
You saying ” over ” bet ya I say ” you want to ”
(ยู เซอิง ” โอเฝอะ ” เบ็ท ยา ไอ เซ ” ยู ว็อนท ทู “)
But a pitcher that probably slugs, pitches and talk a put
(บัท ดา พีชเออะ แดท พรอบอับลิ ซลัก , pitches แซน ทอค กา พัท)
I ride wit the top down and switch to the top-up look
(ไอ ไรด วิท เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ซวิช ทู เดอะ ท็อพ อัพ ลุค)
Would you believe most these b*tches go bop up shook
(เวิด ยู บิลีฝ โมซท ฑิส บี *tches โก บอป อัพ ฌุค)
Their asses pokin’ out like them pictures in pop up books
(แด แอซเซซ pokin เอ้า ไลค เฑ็ม พีคเชอะ ซิน พ็อพ อัพ เบิค)

[Chorus 2: Fabolous [2x]]
([ โครัซ ทู : ฟาโบลัส [ 2x ] ])
This is my party
(ดีซ ซิส มาย พาทิ)
So get fly if you want to
(โซ เก็ท ฟไล อิฟ ยู ว็อนท ทู)
Get high if you want to cause I know you want to
(เก็ท ไฮ อิฟ ยู ว็อนท ทู คอส ไอ โน ยู ว็อนท ทู)
Put your hands up as high as you want to
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ส ไฮ แอ็ส ยู ว็อนท ทู)
And if it feels good scream ” hey-hey-hey yo ”
(แอ็นด อิฟ อิท ฟีล เกิด ซครีม ” เฮ เฮ เฮ โย “)

[Verse: Fabolous]
([ เฝิซ : ฟาโบลัส ])
Oh yea! We’s off the Richter Scale
(โอ เย ! Wes ออฟฟ เดอะ Richter ซเคล)
Hate will get you, put in coffins quick as hell
(เฮท วิล เก็ท ยู , พัท อิน คอฟฟิน ควิค แอ็ส เฮ็ล)
If the ladies would show it off and thick as hell
(อิฟ เดอะ เลดิส เวิด โฌ อิท ออฟฟ แอ็นด ธิค แอ็ส เฮ็ล)
For my hustlers knockin’ off them bricks as well
(ฟอ มาย ฮัซเลอะ นอคคินออฟฟ เฑ็ม บริค แอ็ส เว็ล)
And everybody, up north that’s sick in jail
(แอ็นด เอวี่บอดี้ , อัพ นอธ แด๊ท ซิค อิน เจล)
I probably feel y’all, send you all of the flicks in mail
(ไอ พรอบอับลิ ฟีล ยอล , เซ็นด ยู ออล อ็อฝ เดอะ ฟลิค ซิน เมล)
The Street Family speed off six SL’s
(เดอะ ซทรีท แฟมอิลิ ซพีด ออฟฟ ซิคซ SLs)
To all them chicks at Yale ” hey-hey-hey-hey yo ”
(ทู ออล เฑ็ม ชิค แอ็ท เยล ” เฮ เฮ เฮ เฮ โย “)
Shake your glasses back and forth to mix it well
(เฌค ยุร กลาซซิส แบ็ค แอ็นด โฟธ ทู มิคซ อิท เว็ล)
Shake your ass back and forth as quick as hell
(เฌค ยุร อาซ แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็ส ควิค แอ็ส เฮ็ล)
And just from lookin’ at them thighs from the front view
(แอ็นด จัซท ฟร็อม ลุคกิน แอ็ท เฑ็ม ไธ ฟร็อม เดอะ ฟรันท ฝยู)
Girl I know that these guys say they want you
(เกิล ไอ โน แดท ฑิส ไก เซ เด ว็อนท ยู)
If I wake up in the sand, clothes from yesterday
(อิฟ ฟาย เวค อัพ อิน เดอะ แซ็นด , คโลฑ ฟร็อม เยซเทอะดิ)
Same hoes from yesterday
(เซม โฮ ฟร็อม เยซเทอะดิ)
Lightin’ clips to the same dro’ from yesterday
(Lightin คลิพ ทู เดอะ เซม ดีโร ฟร็อม เยซเทอะดิ)
Her hang-overs yesterday
(เฮอ แฮ็ง โอเฝอะ เยซเทอะดิ)
You ain’t mistaken we in Benz’s today
(ยู เอน มิซเทคเอ็น วี อิน เบนซฺทุเด)
But we had them Range Rovers yesterday
(บัท วี แฮ็ด เฑ็ม เรนจ โรฝเออะ เยซเทอะดิ)

[Chorus 2: Fabolous [2x]]
([ โครัซ ทู : ฟาโบลัส [ 2x ] ])
This is my party
(ดีซ ซิส มาย พาทิ)
So get fly if you want to
(โซ เก็ท ฟไล อิฟ ยู ว็อนท ทู)
Get high if you want to cause I know you want to
(เก็ท ไฮ อิฟ ยู ว็อนท ทู คอส ไอ โน ยู ว็อนท ทู)
Put your hands up as high as you want to
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ส ไฮ แอ็ส ยู ว็อนท ทู)
And if it feels good scream ” hey-hey-hey yo ”
(แอ็นด อิฟ อิท ฟีล เกิด ซครีม ” เฮ เฮ เฮ โย “)

Fabolous [to fade]
(ฟาโบลัส [ ทู เฝด ])
Hey-hey-hey yo…
(เฮ เฮ เฮ โย)
Hey-hey-hey yo…
(เฮ เฮ เฮ โย)

Come on man!
(คัมมอน แม็น !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is My Party คำอ่านไทย Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น