เนื้อเพลง Do Your Thing คำอ่านไทย N’Sync

Waiting for your piece of the pie to drop out of the sky
(เวททิง ฟอ ยุร พีซ อ็อฝ เดอะ ไพ ทู ดร็อพ เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค)
Gotta go get it
(กอททะ โก เก็ท ดิธ)
Hesitating for somebody else to run and pass you by
(เฮสอิเททิง ฟอ ซัมบอดี้ เอ็ลซ ทู รัน แอ็นด เพซ ยู ไบ)
But you never get your pie
(บัท ยู เนฝเวอะ เก็ท ยุร ไพ)

There ain’t no excuse for loosing your feet
(แดร์ เอน โน เอ็คซคยูซ ฟอ ลูสซิง ยุร ฟีท)
Drowning in your defeat
(ดเรานอิง อิน ยุร ดิฟีท)
On this road of life [Do your thing]
(ออน ดีซ โรด อ็อฝ ไลฟ [ ดู ยุร ธิง ])
There ain’t no excuse for coming up short
(แดร์ เอน โน เอ็คซคยูซ ฟอ คัมอิง อัพ ฌอท)
The ball is in your court
(เดอะ บอล อีส ซิน ยุร โคท)
So reach up and touch the sky
(โซ รีช อัพ แอ็นด ทั๊ช เดอะ ซไค)

Are you doing your thing and doing it well?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เว็ล)
Are they looking at you, hating, saying ooh?
(อาร์ เด ลุคอิง แอ็ท ยู , เฮดติง , เซอิง อู้)
Are you doing your thing and doing it good?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เกิด)
Do your thing, thing Oh
(ดู ยุร ธิง , ธิง โอ)
Do your thing, thing Oh [Do your thing]
(ดู ยุร ธิง , ธิง โอ [ ดู ยุร ธิง ])
Do your thing ooh
(ดู ยุร ธิง อู้)

Keeping yourself from taking on your perfect dream
(คีพอิง ยุรเซลฟ ฟร็อม เทคอิง ออน ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ดรีม)
You gotta free your mind
(ยู กอททะ ฟรี ยุร ไมนด)
And being something somewhere that you read in a
(แอ็นด บีอิง ซัมติง ซัมแวร์ แดท ยู เร็ด อิน อะ)
magazine
(แมกอะสีน)
But you never let you shine
(บัท ยู เนฝเวอะ เล็ท ยู ไฌน)

There ain’t no excuse for loosing your feet
(แดร์ เอน โน เอ็คซคยูซ ฟอ ลูสซิง ยุร ฟีท)
Drowning in your defeat
(ดเรานอิง อิน ยุร ดิฟีท)
On this road of life [Do your thing]
(ออน ดีซ โรด อ็อฝ ไลฟ [ ดู ยุร ธิง ])
There ain’t no excuse for coming up short
(แดร์ เอน โน เอ็คซคยูซ ฟอ คัมอิง อัพ ฌอท)
The ball is in your court
(เดอะ บอล อีส ซิน ยุร โคท)
So reach up and touch the sky
(โซ รีช อัพ แอ็นด ทั๊ช เดอะ ซไค)

Are you doing your thing and doing it well
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เว็ล)
Are they looking at you, hating, saying ooh
(อาร์ เด ลุคอิง แอ็ท ยู , เฮดติง , เซอิง อู้)
Are you doing your thing and doing it good
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เกิด)
Do your thing, thing Oh
(ดู ยุร ธิง , ธิง โอ)
Do your thing, thing Oh
(ดู ยุร ธิง , ธิง โอ)

Are you doing your thing and doing it well
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เว็ล)
Are they looking at you, hating, saying ooh
(อาร์ เด ลุคอิง แอ็ท ยู , เฮดติง , เซอิง อู้)
Are you doing your thing and doing it good
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เกิด)
Do your thing, thing uh
(ดู ยุร ธิง , ธิง อา)
[believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])
Do your thing, thing uh
(ดู ยุร ธิง , ธิง อา)
[believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])

Are you doing your thing well
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง เว็ล)
Are you letting your dreams come alive
(อาร์ ยู เลทดิง ยุร ดรีม คัม อะไลฝ)
Are you doing your thing good
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง เกิด)
Believe can nobody do it better than you
(บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู)
Believe can nobody do it better than you
(บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู)

Gotta run
(กอททะ รัน)
Gotta break
(กอททะ บเรค)
Gotta go
(กอททะ โก)
Gotta take everything that I bring everyday for
(กอททะ เทค เอ๊วี่ติง แดท ไอ บริง เอวี่เดย์ ฟอ)
Gotta hump
(กอททะ ฮัมพ)
Gotta bump
(กอททะ บัมพ)
Never sit on a stump
(เนฝเวอะ ซิท ออน อะ ซทัมพ)
Never quit from a swell of a lump
(เนฝเวอะ ควิท ฟร็อม มา ซเว็ล อ็อฝ อะ ลัมพ)

If you really wanna bad then you can’t
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แบ็ด เด็น ยู แค็นท)
Never drag your feet to the beat
(เนฝเวอะ ดแร็ก ยุร ฟีท ทู เดอะ บีท)
At the sound of defeat
(แอ็ท เดอะ เซานด อ็อฝ ดิฟีท)
Even if you got heat
(อีเฝ็น อิฟ ยู ก็อท ฮีท)
Whoa
(โว้ว)
Never take your mind off the beat
(เนฝเวอะ เทค ยุร ไมนด ออฟฟ เดอะ บีท)
So
(โซ)

[There ain’t no excuse]
([ แดร์ เอน โน เอ็คซคยูซ ])
There ain’t no excuse for losing your feet [losing
(แดร์ เอน โน เอ็คซคยูซ ฟอ โรซิง ยุร ฟีท [ โรซิง)
your feet]
(ยุร ฟีท ])
Drowning in your defeat
(ดเรานอิง อิน ยุร ดิฟีท)
On this road of life [do your thing]
(ออน ดีซ โรด อ็อฝ ไลฟ [ ดู ยุร ธิง ])
There ain’t no excuse for coming up short
(แดร์ เอน โน เอ็คซคยูซ ฟอ คัมอิง อัพ ฌอท)
The ball is in your court
(เดอะ บอล อีส ซิน ยุร โคท)
So reach up and touch the sky
(โซ รีช อัพ แอ็นด ทั๊ช เดอะ ซไค)

Are you doing your thing and doing it well?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เว็ล)
Are they looking at you, hating, saying ooh?
(อาร์ เด ลุคอิง แอ็ท ยู , เฮดติง , เซอิง อู้)
Are you doing your thing and doing it good?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เกิด)
Do your thing, thing
(ดู ยุร ธิง , ธิง)
[believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])
Do your thing, thing [Oh]
(ดู ยุร ธิง , ธิง [ โอ ])
[Believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])

Are you doing your thing and doing it well?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เว็ล)
Are they looking at you, hating, saying ooh?
(อาร์ เด ลุคอิง แอ็ท ยู , เฮดติง , เซอิง อู้)
Are you doing your thing and doing it good?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เกิด)
Do your thing, thing [oh yeah]
(ดู ยุร ธิง , ธิง [ โอ เย่ ])
[believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])
Do your thing, thing [Oh yeah]
(ดู ยุร ธิง , ธิง [ โอ เย่ ])
[Believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])

Are you doing your thing and doing it well?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เว็ล)
Are they looking at you, hating, saying ooh?
(อาร์ เด ลุคอิง แอ็ท ยู , เฮดติง , เซอิง อู้)
Are you doing your thing and doing it good?
(อาร์ ยู ดูอิง ยุร ธิง แอ็นด ดูอิง อิท เกิด)
Do your thing, thing
(ดู ยุร ธิง , ธิง)
[believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])
Do your thing, thing Oh
(ดู ยุร ธิง , ธิง โอ)
[Believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])

Oh yeah
(โอ เย่)
Do your thing [well]
(ดู ยุร ธิง [ เว็ล ])
[Oh Yeah]
([ โอ เย่ ])
Do your thing [well]
(ดู ยุร ธิง [ เว็ล ])
[yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ ])
Baby
(เบบิ)
[Oh]
([ โอ ])
Do your thing
(ดู ยุร ธิง)
[oh yeah]
([ โอ เย่ ])
Are they lookin at ya
(อาร์ เด ลุคกิน แอ็ท ยา)
[oh yeah]
([ โอ เย่ ])
Are they lookin at ya
(อาร์ เด ลุคกิน แอ็ท ยา)
[yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ ])
Do your thing
(ดู ยุร ธิง)
[believe can nobody do it better than you]
([ บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู ])
Hey yeah, yeah, yeah [well]
(เฮ เย่ , เย่ , เย่ [ เว็ล ])
Believe can nobody do it better than you
(บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู)
Believe can nobody do it better than you
(บิลีฝ แค็น โนบอดี้ ดู อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู)
Do your thing
(ดู ยุร ธิง)
Do-do your thing
(ดู ดู ยุร ธิง)
Do your thing
(ดู ยุร ธิง)
Do-do your thing
(ดู ดู ยุร ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do Your Thing คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น