เนื้อเพลง Starry Eyed Surprise คำอ่านไทย Paul Oakenfold feat Shifty Shellshock

Hey DJ
(เฮ ดีเจ)
Tonight stars
(ทุไนท ซทา)
Tonight I’m seeing stars x2
(ทุไนท แอม ซีอิง ซทา x2)

Once again, I find myself with my friends, dancing the night away,
(วันซ อะเกน , ไอ ไฟนด ไมเซลฟ วิฑ มาย ฟเร็นด , แด็นซิง เดอะ ไนท อะเว ,)
Its like the party never ends.
(อิทซ ไลค เดอะ พาทิ เนฝเวอะ เอ็นด)
Then again we don’t want it to stop, ’cause tonight’s the night it goes sweatbox, laser beams. flashing lights, wild cards,
(เด็น อะเกน วี ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู ซท็อพ , คอส ทุไนท เดอะ ไนท ดิธ โกซ sweatbox , เลเสอะ บีม แฟ๊ดชิง ไลท , ไวลด คาด ,)
Men from Mars, dressed in Stars and stripes,
(เม็น ฟร็อม มา , ดเรซ อิน ซทา แซน ซทไรพ ,)
Eclectic electric,
(Eclectic อิเลคทริค ,)
drinking booze and mingling…..
(ดริงคิง บูส แอ็นด minglings)

Mashing to the music, I can do anything
(Mashings ทู เดอะ มยูสิค , ไอ แค็น ดู เอนอิธิง)
Freaky d*cky star speckles and pink b*tterflies
(ฟรีคกี้d*cky ซทา speckles แซน พิงค บี *tterflies)
and life is nice, so nice.
(แอ็นด ไลฟ อีส ไน๊ซ์ , โซ ไน๊ซ์)
I walk into a club and I’ve found paradise,
(ไอ วอค อีนทุ อะ คลับ แอ็นด แอฝ เฟานด แพระไดส ,)
I’m seeing stars, I can’t believe my eyes.
(แอม ซีอิง ซทา , ไอ แค็นท บิลีฝ มาย ไอ)

Oh my starryeyed surprise, sundown to sunrise,
(โอ มาย starryeyed เซิพไรส , ซันดาว ทู ซีนไลท์ ,)
I dance all night, we’re gonna dance all night,dance all night to this DJ.
(ไอ ดานซ ออล ไนท , เวีย กอนนะ ดานซ ออล ไนท , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)
Ah Sugar, dance all night to this DJ.
(อา ฌูกเออะ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)
Oh my starry eyed surprise, sundown to sunrise,
(โอ มาย ซทาริ ไอ เซิพไรส , ซันดาว ทู ซีนไลท์ ,)
Dance all night, we’re gonna dance all night, Ah Sugar, dance all night to this DJ
(ดานซ ออล ไนท , เวีย กอนนะ ดานซ ออล ไนท , อา ฌูกเออะ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)
Ah Sugar, dance all night to this DJ, dance all night to this DJ, lover dance all night to this DJ.
(อา ฌูกเออะ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ , ลัฝเออะ ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)

Like The record spins on the trails we blaze
(ไลค เดอะ เรคออด ซพิน ออน เดอะ ทเรล วี บเลส)
The wall are closing in but that’s ok because I’ve waiting all week to feel this way and it felels so good, so good.
(เดอะ วอล อาร์ โครสซิง อิน บัท แด๊ท โอเค บิคอส แอฝ เวททิง ซอ วีค ทู ฟีล ดีซ เว แอ็นด ดิท felels โซ เกิด , โซ เกิด)
I’m on top of the world the coolest kid in the neighborhood
(แอม ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด เดอะ คลูเอส คิด อิน เดอะ เนเบอะฮุด)
So let me be your star for one night that’s right
(โซ เล็ท มี บี ยุร ซทา ฟอ วัน ไนท แด๊ท ไรท)
Sweatbox, laser beams, flashing lights, you’ve got to feel the rush, feel the spice of life.
(Sweatbox , เลเสอะ บีม , แฟ๊ดชิง ไลท , ยู๊ฟ ก็อท ทู ฟีล เดอะ รัฌ , ฟีล เดอะ ซไพซ อ็อฝ ไลฟ)
Love-life, Shifty rolls the dice snake eyes surprise.
(ลัฝ ไลฟ , ฌีฟทิ โรล เดอะ ไดซ ซเนค ไอ เซิพไรส)
Iceing.. Mesmorizing. The minds are sick ones ’cause what we are, is victims of fun.
(Iceings Mesmorizings เดอะ ไมนด แซร์ ซิค วัน คอส ว็อท วี อาร์ , อีส ฝิคทิม อ็อฝ ฟัน)
Come on, come on, the fun is just begun; come on the fun is just begun. Ha Ha!!
(คัมมอน , คัมมอน , เดอะ ฟัน อีส จัซท บิกัน ; คัมมอน เดอะ ฟัน อีส จัซท บิกัน ฮา ฮา ! !)

Oh my starry eyed surprise, sundown to sunrise,
(โอ มาย ซทาริ ไอ เซิพไรส , ซันดาว ทู ซีนไลท์ ,)
dance all night we’re gonna dance all night,dance all night to this DJ.
(ดานซ ออล ไนท เวีย กอนนะ ดานซ ออล ไนท , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)
Ah Sugar, dance all night to this DJ.
(อา ฌูกเออะ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)
Oh my starry eyed surprise, sundown to sunrise,
(โอ มาย ซทาริ ไอ เซิพไรส , ซันดาว ทู ซีนไลท์ ,)
Dance all night, we’re gonna dance all night, dance all night to this DJ,
(ดานซ ออล ไนท , เวีย กอนนะ ดานซ ออล ไนท , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ ,)
Ah Sugar, dance all night to this DJ, dance all night to this DJ, lover dance all night to this DJ.
(อา ฌูกเออะ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ , ลัฝเออะ ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)

It goes
(อิท โกซ)
Oooh la la
(อู้ ลา ลา)
I see stars
(ไอ ซี ซทา)
I’m seeing stars x2
(แอม ซีอิง ซทา x2)

Oh my starry eyed surprise, sundown to sunrise,
(โอ มาย ซทาริ ไอ เซิพไรส , ซันดาว ทู ซีนไลท์ ,)
dance all night we’re gonna dance all night,dance all night to this DJ.
(ดานซ ออล ไนท เวีย กอนนะ ดานซ ออล ไนท , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)
Ah Sugar, dance all night to this DJ.
(อา ฌูกเออะ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)
Oh my starry eyed surprise, sundown to sunrise,
(โอ มาย ซทาริ ไอ เซิพไรส , ซันดาว ทู ซีนไลท์ ,)
Dance all night, we’re gonna dance all night, dance all night to this DJ,
(ดานซ ออล ไนท , เวีย กอนนะ ดานซ ออล ไนท , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ ,)
Ah Sugar, dance all night to this DJ, dance all night to this DJ, lover dance all night to this DJ.
(อา ฌูกเออะ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ , ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ , ลัฝเออะ ดานซ ออล ไนท ทู ดีซ ดีเจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starry Eyed Surprise คำอ่านไทย Paul Oakenfold feat Shifty Shellshock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น