เนื้อเพลง Get My Gun คำอ่านไทย D12

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’m gonna get my gun!
(แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน !)

[Eminem:] This motherf*cker wants to disrespect me?
([ เอมมีนเอม : ] ดีซ motherf*cker ว็อนท ทู ดิซริซเพคท มี)
[Kon Artis:] Em, Em, what the f*ck you doing man?
([ คอนเอมพลีดิง Artis : ] เอ็ม , เอ็ม , ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ดูอิง แม็น)
[Eminem:] I got something for his ass.
([ เอมมีนเอม : ] ไอ ก็อท ซัมติง ฟอ ฮิส อาซ)
[Kon Artis:] Calm Down
([ คอนเอมพลีดิง Artis : ] คาม เดาน)
[Eminem:] No YOU Calm Down!
([ เอมมีนเอม : ] โน ยู คาม เดาน !)
[Kon Artis:] Man. . what’s you’re problem?
([ คอนเอมพลีดิง Artis : ] แม็น ว็อท ยัวร์ พรอบเล็ม)
[Eminem:] F*ck that! The motherf*cker want’s to pop sh*t to me!?
([ เอมมีนเอม : ] เอฟ *ck แดท ! เดอะ motherf*cker ว็อนท ทู พ็อพ ฌะ *ที ทู มี !)
[Kon Artis:] Man, he wasn’t poppin’ sh*t.
([ คอนเอมพลีดิง Artis : ] แม็น , ฮี วอสซึ้น พอพปิน ฌะ *ที)
[Eminem:] You heard him he was poppin’ them sh*t
([ เอมมีนเอม : ] ยู เฮิด ฮิม ฮี วอส พอพปิน เฑ็ม ฌะ *ที)
[Kon Artis:] What sh*t?
([ คอนเอมพลีดิง Artis : ] ว็อท ฌะ *ที)
[Eminem:] That sh*t! You heard him!
([ เอมมีนเอม : ] แดท ฌะ *ที ! ยู เฮิด ฮิม !)
[Kon Artis:] He asked for your autograph!
([ คอนเอมพลีดิง Artis : ] ฮี อาซค ฟอ ยุร ออโทะกรัฟ !)

[Swifty McVay]
([ Swifty McVay ])
A mass murderer pack burners to blast further then you can get
(อะ มาซเมอเดอะเรอะ แพ็ค เบอเนอะ ทู บลาซท เฟอเฑอะ เด็น ยู แค็น เก็ท)
My sh*t be shooting threw bricks
(มาย ฌะ *ที บี ชูดดิง ธรู บริค)
I mix anything togetha, I done guillotine a *****
(ไอ มิคซ เอนอิธิง togetha , ไอ ดัน กีลโละทีน อะ *****)
Keep it heated, I pop clips with 17 or betta
(คีพ อิท ฮีท , ไอ พ็อพ คลิพ วิฑ 17 ออ แบทดา)
I’ll be severin’ heads, i’m in everyones nightmare
(แอล บี severin เฮ็ด , แอม อิน เอ๊วี่วัน ไนท์แมร์)
A ***** that can never ever be scared of the feds
(อะ ***** แดท แค็น เนฝเวอะ เอฝเออะ บี ซคา อ็อฝ เดอะ เฟ็ด)
And the *****s that’ll f*ck with you
(แอ็นด เดอะ *****เอส แธดิลเอฟ *ck วิฑ ยู)
Stab and brass knuckle you
(ซแท็บ แอ็นด บราซ นักเคิล ยู)
Then have you in the public, theres nothing that you can do
(เด็น แฮ็ฝ ยู อิน เดอะ พับลิค , แดร์ นัธอิง แดท ยู แค็น ดู)
Enough with you’re motherf*cking tough talk, you’re soft
(อินัฟ วิฑ ยัวร์ motherf*คิง ทั๊ฟ ทอค , ยัวร์ ซ็อฟท)
Get you’re balls blew off, from a sawdof , Fa’ raw dawg?
(เก็ท ยัวร์ บอล บลู ออฟฟ , ฟร็อม มา sawdof , ฟา รอ ดาว)
Crazier then all yall , what you like the navy when i’m angry
(เครซีเออ เด็น ออล ยอล , ว็อท ยู ไลค เดอะ เนฝิ ฮเว็น แอม แองกริ)
You’ll never catch me hanging in a lops car
(โยว เนฝเวอะ แค็ช มี แฮงอิง อิน อะ ล็อพ คา)
All I have is thought of, breathing evil
(ออล ไอ แฮ็ฝ อีส ธอท อ็อฝ , บรีสดิง อี๊วิ้ว)
Desert Eagle’s will eat threw people
(เดสเอิท อี๊เกิ้ล วิล อีท ธรู พี๊เพิ่ล)
When I see you i’mma heat you’re beef slow
(ฮเว็น นาย ซี ยู แอมมา ฮีท ยัวร์ บีฟ ซโล)
F*ck being peaceful, the piece in the vehicle and. .
(เอฟ *ck บีอิง พีซฟุล , เดอะ พีซ อิน เดอะ ฝี๊หิเคิ้ล แอ็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’M GONNA GET MY GUN!
(แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน !)
This motherf*cker’s poppin’ that sh*t
(ดีซ motherf*ckers พอพปิน แดท ฌะ *ที)
Nah f*ck that i’ll be right back
(นาห์ เอฟ *ck แดท แอล บี ไรท แบ็ค)
I’M GONNA GET MY GUN!
(แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน !)
Nah motherf*cker f*ck you
(นาห์ motherf*cker เอฟ *ck ยู)
You ain’t disrespecting me like that
(ยู เอน ดิซรีสเปคติง มี ไลค แดท)
I’M GONNA GET MY GUN!
(แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน !)
Walk to the room, sixteen shot clip
(วอค ทู เดอะ รุม , ซิคซทีน ฌ็อท คลิพ)
B*tch how you like that?
(บี *tch เฮา ยู ไลค แดท)
I’M GONNA GET MY GUN!
(แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน !)
Bet you ain’t know that I’m strapped
(เบ็ท ยู เอน โน แดท แอม สแตปชฺ)
Nice one, b*tch this is my gat
(ไน๊ซ์ วัน , บี *tch ดีซ ซิส มาย แกท)
I’M GONNA GET MY GUN!
(แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน !)

[Kuniva]
([ ครูเนฝว่า ])
I bring it to *****s looking as if they want trouble
(ไอ บริง อิท ทู *****เอส ลุคอิง แอ็ส อิฟ เด ว็อนท ทรั๊บเบิ้ล)
I send they body flippin’ around like a stunt double
(ไอ เซ็นด เด บอดอิ ฟริพพิน อะเรานด ไลค เก ซทันท ดั๊บเบิ้ล)
Forget about the fighting, scrapping, squabing, buckin’
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ ไฟท์ดิง , scrappings , squabings , buckin)
I’ll squeeze the piece you jumping, dodging, duckin’
(แอล ซควีส เดอะ พีซ ยู จัมปิง , ดอดจิ้ง , ดักคิน)
Squat under trucks and screaming ” that *****’s bluffin’ ”
(ซคว็อท อันเดอะ ทรัค แซน ซครีมอิง ” แดท *****เอส bluffin “)
I cuff my nuts while cussing ” don’t trust him ”
(ไอ คัฟ มาย นัท ฮไวล คัซซิง ” ด้อนท์ ทรัซท ฮิม “)
I round up Runyan, Dave, Wood and Nico
(ไอ เรานด อัพ รูนยา , เดฝ , วู๊ด แอ็นด Nico)
My ***** Big I and Mal’ lettin’ the heat blow
(มาย ***** บิก ไอ แอ็นด แม็ล เลทดิน เดอะ ฮีท บโล)
Heat sleep hoes got in you’re neepo
(ฮีท ซลีพ โฮ ก็อท อิน ยัวร์ neepo)
Cuz you keep shooting at me and missing like Shaq’s free-throws
(คัซ ยู คีพ ชูดดิง แอ็ท มี แอ็นด มีซซิง ไลค ชัค ฟรี ธโร)
You gotta hit a little closer if you wanna try
(ยู กอททะ ฮิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ อิฟ ยู วอนนา ทไร)
Pistol whip a soldier, with a missle on his shoulders
(พิ๊สท่อล ฮวิพ อะ โซลเจอะ , วิฑ อะ missle ออน ฮิส โฌลเดอะ)
You can fold or blow ya’ brick house into some tiny boulders
(ยู แค็น โฟลด ออ บโล ยา บริค เฮาซ อีนทุ ซัม ไทนิ โบลเดอะ)
A grimey older cab will leave you with a tiny odor
(อะ แกรมมี โอลเดอะ แค็บ วิล ลีฝ ยู วิฑ อะ ไทนิ โอเดอะ)
I’m doggish, you feeling frogish, you leap b*tch
(แอม ดอกกิฌ , ยู ฟีลอิง frogish , ยู ลีพ บี *tch)
My car is right across the street b*tch and . . [I’M GONNA GET MY GUN!]
(มาย คา อีส ไรท อัครอซ เดอะ ซทรีท บี *tch แอ็นด [ แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน ! ])

[Proof]
([ พรูฟ ])
My whole outfit count clips
(มาย โฮล เอ้าฟิท เคานท คลิพ)
Get you’re house lit the f*ck up
(เก็ท ยัวร์ เฮาซ ลิท เดอะ เอฟ *ck อัพ)
You’re spouse sh*t, and you’re mouse clip
(ยัวร์ ซเพาส ฌะ *ที , แอ็นด ยัวร์ เมาซ คลิพ)
Betta’ watch miscountliss, slugs imma send
(แบทดา ว็อช miscountliss , ซลัก แอมมา เซ็นด)
Watch you hollow when the hollow tips go threw you’re skin
(ว็อช ยู ฮอลโล ฮเว็น เดอะ ฮอลโล ทิพ โก ธรู ยัวร์ ซคิน)
I’m in love with the sin, tell Bugz i’mma see him
(แอม อิน ลัฝ วิฑ เดอะ ซิน , เท็ล Bugz แอมมา ซี ฮิม)
When I cock back might put the door on you’re friends
(ฮเว็น นาย ค็อค แบ็ค ไมท พัท เดอะ โด ออน ยัวร์ ฟเร็นด)
Make a run, gotta him, bust a slug on his chin
(เมค เก รัน , กอททะ ฮิม , บัซท ดา ซลัก ออน ฮิส ชิน)
Ain’t going no were like the drugs outta Kim
(เอน โกอิ้ง โน เวอ ไลค เดอะ ดรัก เอ๊าตา คิม)
I’m a psycho icon, a mightful might bomb
(แอม มา ไซโคะ ไอค็อน , อะ mightful ไมท บ็อม)
Get a eye full of lid when I slight you’re lights out
(เก็ท ดา ไอ ฟูล อ็อฝ ลิด ฮเว็น นาย ซไลท ยัวร์ ไลท เอ้า)
With a street cleaner, whipe you’re life out
(วิฑ อะ ซทรีท cleaner , whipe ยัวร์ ไลฟ เอ้า)
Bullets know at you’re ears, like a Tyson fight bout
(บูลเล็ท โน แอ็ท ยัวร์ เอีย , ไลค เก Tyson ไฟท เบาท)
F*ck the night clout, guns, clips…[I’M GONNA GET MY…]
(เอฟ *ck เดอะ ไนท เคาทฺ , กัน , คลิพ [ แอม กอนนะ เก็ท มาย ])
F*ck that run b*tch!
(เอฟ *ck แดท รัน บี *tch !)
Hit the streets talks, chumps don’t know me
(ฮิท เดอะ ซทรีท ทอค , ชัมพ ด้อนท์ โน มี)
?Aint no probably be home lonley?
(เอน โน พรอบอับลิ บี โฮม lonley)

[Chorus fades to background music]
([ โครัซ เฝด ทู แบ็คกราว มยูสิค ])
[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Dumbass motherf*ckers allways gotta come to me with some dumb sh*t!
(Dumbass motherf*ckers allways กอททะ คัม ทู มี วิฑ ซัม ดัม ฌะ *ที !)
. . .F*cking. . . I don’t told this motherf*cker. .
(เอฟ *คิง ไอ ด้อนท์ โทลด ดีซ motherf*cker)
Wassup b*tch!? Autograph this!. . .oh sh*t
(วอสซับ บี *tch ! ออโทะกรัฟ ดีซ ! โอ ฌะ *ที)
[I’M GONNA GET MY GUN!]
([ แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน ! ])

I’m trying to pull the trigger but its stuck!…F*CK!
(แอม ทไรอิง ทู พุล เดอะ ทรีกเกอะ บัท อิทซ ซทัค ! เอฟ *CK !)
My sh*t is all jammed up!…UGH!
(มาย ฌะ *ที อีส ซอร์ แจมชฺ อัพ ! อะ !)
C’mon you cock-s*cking, good-for-nothing, mother-f*cking piece of sh*t, shoot…AH!
(ซีมอน ยู ค็อค เอส *คิง , เกิด ฟอ นัธอิง , ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง พีซ อ็อฝ ฌะ *ที , ฌูท อา !)
Yeah!, wattup b*tch!? say that sh*t again!
(เย่ ! , wattup บี *tch ! เซ แดท ฌะ *ที อะเกน !)
Shot the bullet missed, hit a brick, bounced of it, ricocheted back in his shin
(ฌ็อท เดอะ บูลเล็ท มิซ , ฮิท ดา บริค , เบานซ อ็อฝ อิท , ริโคะเฌ แบ็ค อิน ฮิส ฌิน)
Went threw his b*tch on his way back, hit his friend
(เว็นท ธรู ฮิส บี *tch ออน ฮิส เว แบ็ค , ฮิท ฮิส ฟเร็นด)
Payback homie, don’t play that sh*t is spin
(เพย์แบค โฮมี , ด้อนท์ พเล แดท ฌะ *ที อีส ซพิน)
To be on I told you to leave this sh*t alone
(ทู บี ออน นาย โทลด ยู ทู ลีฝ ดีซ ฌะ *ที อะโลน)
Or…[I’M GONNA GET MY GUN]
(ออ [ แอม กอนนะ เก็ท มาย กัน ])
And it’s a shame i’m to drunk to even aim
(แอ็นด อิทซ ซา เฌม แอม ทู ดรังค ทู อีเฝ็น เอม)
Denaun stept in the way and I shot him in his leg
(Denaun stept อิน เดอะ เว แอ็นด ดาย ฌ็อท ฮิม อิน ฮิส เล็ก)
Its like . . .
(อิทซ ไลค)

[Kon Artis]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ])
Bang, Bang, Bang, *****, Pow, Pow, Pow
(แบ็ง , แบ็ง , แบ็ง , ***** , พาว , พาว , พาว)
Everybody busting rounds like they ” Ra’,Ra’,Ra’ ”
(เอวี่บอดี้ บัสติง เรานด ไลค เด ” รา , รา , รา “)
But when you seee me in the street I be like wassup now?
(บัท ฮเว็น ยู seee มี อิน เดอะ ซทรีท ไอ บี ไลค วอสซับ เนา)
They bodyguard be stepping in trying to calm sh*t down [Chill out man]
(เด บอดี้การ์ด บี สเต๊ปพิง อิน ทไรอิง ทู คาม ฌะ *ที เดาน [ ชิล เอ้า แม็น ])
F*ck that I got a bone to pick
(เอฟ *ck แดท ไอ ก็อท ดา บอน ทู พิค)
You said it then have settle like some grown man sh*t
(ยู เซ็ด ดิท เด็น แฮ็ฝ เซ็ทเทิ่ล ไลค ซัม กโรน แม็น ฌะ *ที)
Then me and you could talk about our problems couldn’t we?
(เด็น มี แอ็นด ยู เคิด ทอค อะเบาท เอ๊า พรอบเล็ม คูดซึ่น วี)
Shoot a fair one and handled this situation seriously
(ฌูท ดา แฟ วัน แอ็นด แฮ๊นเดิ้ล ดีซ ซิชิวเอฌัน ซีเรียซลิ)
I guess not, you wanna’ resort to the heater
(ไอ เก็ซ น็อท , ยู วอนนา ริสอท ทู เดอะ ฮีทเออะ)
So I gotta grab my Mac and my Uzi and my Nina
(โซ ไอ กอททะ กแร็บ มาย แมค แอ็นด มาย Uzi แอ็นด มาย นี้นา)
Step in between us and get shot
(ซเท็พ อิน บีทวิน อัซ แซน เก็ท ฌ็อท)
?But get seperated with the squeaza?
(บัท เก็ท เซปเพอเรท วิฑ เดอะ squeaza)
You aint ready for war, Runyan ain’t nothing to play with!
(ยู เอน เรดอิ ฟอ วอ , รูนยา เอน นัธอิง ทู พเล วิฑ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bizarre]
([ บิสา ])
Walk to Rite-Aid for a can of speghetti
(วอค ทู ไรท เอด ฟอ รา แค็น อ็อฝ speghetti)
Its been one hour and b*tch my photo’s aint ready
(อิทซ บีน วัน เอาร แอ็นด บี *tch มาย โฟโท เอน เรดอิ)
Picture’s of my dog and my family reunion
(พีคเชอะ อ็อฝ มาย ด็อก แอ็นด มาย แฟมอิลิ ริยูนยัน)
It’s been two hours and my f*cking days ruined
(อิทซ บีน ทู เอาร แซน มาย เอฟ *คิง เด รูอิน)
Hey ” Kate ” do you wanna get raped?
(เฮ ” เคท ” ดู ยู วอนนา เก็ท แร็พ)
Have my pictures on f*cking Philips 38
(แฮ็ฝ มาย พีคเชอะ ออน เอฟ *คิง Philips 38)
That’s why I don’t be f*cking battle rapping
(แด๊ท ฮไว ไอ ด้อนท์ บี เอฟ *คิง แบ๊ทเทิ้ล แรพพิง)
Cuz everytime I loose, this is what the f*ck happens [Gun shots]
(คัซ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ลูซ , ดีซ ซิส ว็อท เดอะ เอฟ *ck แฮพเพ็น [ กัน ฌ็อท ])
Back to these pictures I was trying to get developed
(แบ็ค ทู ฑิส พีคเชอะ ซาย วอส ทไรอิง ทู เก็ท ดิเฝลอัพ)
This man tried to get in front of me, I wouldn’t let him
(ดีซ แม็น ทไร ทู เก็ท อิน ฟรันท อ็อฝ มี , ไอ วูดดึ่น เล็ท ฮิม)
I’m ready to blow this b*tches brains out
(แอม เรดอิ ทู บโล ดีซ บี *tches บเรน เอ้า)
I’m nervous, I farted, some sh*t came out
(แอม เนอฝัซ , ไอ ฟาท , ซัม ฌะ *ที เคม เอ้า)
Times up, shot her with a gun
(ไทม อัพ , ฌ็อท เฮอ วิฑ อะ กัน)
Got on my cell phone and called Rev. Run
(ก็อท ออน มาย เซ็ล โฟน แอ็นด คอล เร็ฝ รัน)
And all this crazy sh*t I, regret it. . .
(แอ็นด ออล ดีซ คเรสิ ฌะ *ที ไอ , ริกเรท ดิธ)
All because I wanted to see Elton John naked
(ออล บิคอส ไอ ว็อนท ทู ซี เอลตัน จอน เนคิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get My Gun คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น