เนื้อเพลง F*** That N*gga คำอ่านไทย Juvenile

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
We drink up all the round, we drink up all the white
(วี ดริงค อัพ ออล เดอะ เรานด , วี ดริงค อัพ ออล เดอะ ฮไวท)
We go to all the spots, we be up all the night
(วี โก ทู ออล เดอะ สพอท , วี บี อัพ ออล เดอะ ไนท)
We’ll tell a n*gga, ” F*ck ya! ” and be waitin’ outside for him
(เว็ล เท็ล อะ เอ็น *gga , ” เอฟ *ck ยา ! ” แอ็นด บี เว๊ทดิน เอาทไซด ฟอ ฮิม)
Bust him up and see how many n*ggas gon’ ride for him
(บัซท ฮิม อัพ แอ็นด ซี เฮา เมนอิ เอ็น *ggas ก็อน ไรด ฟอ ฮิม)
Play the project bricks and watch for the law
(พเล เดอะ พรอจเอ็คท บริค แซน ว็อช ฟอ เดอะ ลอ)
N*gga come to my section, we to they section and ward
(เอ็น *gga คัม ทู มาย เซคฌัน , วี ทู เด เซคฌัน แอ็นด วอด)
We rep hard out the wards in stolen cars
(วี เร็พ ฮาด เอ้า เดอะ วอด ซิน ซโทเล็น คา)
Spankin’ n*ggas that be showin’ off with they broads
(สแปงคิน เอ็น *ggas แดท บี โชว์วินออฟฟ วิฑ เด บรอด)
N*gga catch a felony… he takin’ his charge
(เอ็น *gga แค็ช อะ เฟลโอะนิ ฮี ทอคกิ่น ฮิส ชาจ)
N*ggas turnin’ state… we rapin’ the boy
(เอ็น *ggas เทินนิน ซเทท วี แรพพิน เดอะ บอย)
It’s a hard life we livin’… they ’bout they drama
(อิทซ ซา ฮาด ไลฟ วี ลีฝอิน เด เบาท เด ดรามะ)
We earn stripes for killin’.. I’ll attack like a rhino
(วี เอิน ซทไรพ ฟอ คิลลิน แอล แอ็ทแทค ไลค เก ไรโน)
Some of the time… motherf*ckers be off they bases
(ซัม อ็อฝ เดอะ ไทม motherf*ckers บี ออฟฟ เด เบซ)
Way out they boundary in unfamiliar places
(เว เอ้า เด เบานดริ อิน อันฟะมีลเยอะ พเลซ)
Lookin’ like a duck, seein’ all the wrong faces
(ลุคกิน ไลค เก ดั๊ค , ซีอินออล เดอะ ร็อง เฟซ)
But we know the rules and could be strapped in SK’s
(บัท วี โน เดอะ รูล แซน เคิด บี สแตปชฺ อิน SKs)

[Chorus2x B.G.]
([ Chorus2x บี จี ])
Man, pop that n*gga
(แม็น , พ็อพ แดท เอ็น *gga)
Man, kill that b*tch
(แม็น , คิล แดท บี *tch)
Man, shoot that n*gga
(แม็น , ฌูท แดท เอ็น *gga)
Man, spank that b*tch
(แม็น , ซแพ็งค แดท บี *tch)
Man, down that n*gga, execute that b*tch
(แม็น , เดาน แดท เอ็น *gga , เอคซิคยูท แดท บี *tch)
Put fifty rounds in that n*gga is what’cha do that b*tch
(พัท ฟีฟทิ เรานด ซิน แดท เอ็น *gga อีส วอทชา ดู แดท บี *tch)

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Stay from ’round here, I tell ya.. these n*ggas ain’t cool
(ซเท ฟร็อม เรานด เฮียร , ไอ เท็ล ยา ฑิส เอ็น *ggas เอน คูล)
Ain’t no love for outsiders, everybody’s a fool
(เอน โน ลัฝ ฟอ เอาทไซเดอะ , เอวี่บอดี้ ซา ฟูล)
We be duckin’ off in the hallways.. and in the cuts
(วี บี ดักคิน ออฟฟ อิน เดอะ ฮอวเวย์ แซน อิน เดอะ คัท)
Gettin’ the f*ck when ATF is pullin’ up
(เกดดิน เดอะ เอฟ *ck ฮเว็น ATF อีส พลูลิน อัพ)
People in the projects say, ” Them n*ggas ain’t sh*t ”
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ พรอจเอ็คท เซ , ” เฑ็ม เอ็น *ggas เอน ฌะ *ที “)
They hustle all night for brand new outfits
(เด เฮสเซล ออล ไนท ฟอ บแร็นด นยู เอ้าฟิท)
You’re f*ckin’ right… that’s how it is on the block
(ยัวร์ เอฟ *ckin ไรท แด๊ท เฮา อิท อีส ออน เดอะ บล็อค)
Real duck T-shirt, ‘Bauds, and ReeBoks
(ริแอ็ล ดั๊ค ที เฌิท , Bauds , แอ็นด ลีบอค)
Camouflage around the neck and the dome
(แคมอุฟลาฉ อะเรานด เดอะ เน็ค แอ็นด เดอะ โดม)
F*cked-up attitude totin’ a chrome
(เอฟ *cked อัพ แอททิทยูด โทดิน อะ คโรม)
Fighting for weed, n*gga ain’t ever goin’ home
(ไฟท์ดิง ฟอ วี , เอ็น *gga เอน เอฝเออะ โกอิน โฮม)
Tryin’ ta get it how he live with a bundle of [?]
(ทายอิน ทา เก็ท ดิธ เฮา ฮี ไลฝ วิฑ อะ บั๊นเดิ้ล อ็อฝ [ ])
We ain’t tryin’ ta see the jailhouse
(วี เอน ทายอิน ทา ซี เดอะ เจโลเฮาส์)
But if we do we hope we be able to bail out
(บัท อิฟ วี ดู วี โฮพ วี บี เอ๊เบิ้ล ทู เบล เอ้า)
Know what I’m sayin’, lil’ daddy
(โน ว็อท แอม เซย์อิน , ลิล แดดดิ)
We need a lick, come up in the whole brick
(วี นีด อะ ลิค , คัม อัพ อิน เดอะ โฮล บริค)
Kick in a n*gga door and punish the whole clique
(คิด อิน อะ เอ็น *gga โด แอ็นด พันอิฌ เดอะ โฮล คลีค)

[Chorus2x]
([ Chorus2x ])

[B.G.]
([ บี จี ])
Come through the hood where ya hang with a K, and when I see ya
(คัม ธรู เดอะ ฮุด ฮแว ยา แฮ็ง วิฑ อะ เค , แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยา)
What I’ma do to ya, I know I wouldn’t wanna be ya
(ว็อท แอมอา ดู ทู ยา , ไอ โน ไอ วูดดึ่น วอนนา บี ยา)
Split your head in half, n*gga.. leave ya stressed in the street
(ซพลิท ยุร เฮ็ด อิน ฮาล์ฟ , เอ็น *gga ลีฝ ยา ซทเร็ซ อิน เดอะ ซทรีท)
Hit ya everywhere in your body but under your feet
(ฮิท ยา เอวี่แวร์ อิน ยุร บอดอิ บัท อันเดอะ ยุร ฟีท)
I play it raw when I’m in beef, I’m a Hot Boy that’s heat
(ไอ พเล อิท รอ ฮเว็น แอม อิน บีฟ , แอม มา ฮ็อท บอย แด๊ท ฮีท)
Get it how ya live is how it is where I be
(เก็ท ดิธ เฮา ยา ไลฝ อีส เฮา อิท อีส ฮแว ไอ บี)
F*ck a n*gga’s how I feel, no n*gga steppin’ on my toes
(เอฟ *ck กา เอ็น *ggas เฮา ไอ ฟีล , โน เอ็น *gga สเตปปิน ออน มาย โท)
Without feelin’ !BLOCKAH! !BLOCKAH! from four-fours
(วิเฑาท ฟีลิน ! BLOCKAH ! ! BLOCKAH ! ฟร็อม โฟ โฟ)
I’m a dog, with a gun in my hand I cut loose
(แอม มา ด็อก , วิฑ อะ กัน อิน มาย แฮ็นด ดาย คัท ลูซ)
You’re on the other end of that pistol, it’s on you
(ยัวร์ ออน ดิ อัฑเออะ เอ็นด อ็อฝ แดท พิ๊สท่อล , อิทซ ออน ยู)
Get hit up.. chopped up.. did somethin’ awful
(เก็ท ฮิท อัพ ชอบทฺ อัพ ดิด ซัมติน ออฟุล)
Zipped up, boxed up, put straight in a coffin
(ซิพด อัพ , บ็อคซ อัพ , พัท ซทเรท อิน อะ คอฟฟิน)
Ain’t part of my clique, f*ck ya n*gga
(เอน พาท อ็อฝ มาย คลีค , เอฟ *ck ยา เอ็น *gga)
Don’t please me
(ด้อนท์ พลีส มี)
I don’t love ya n*gga, you’re no good, playa
(ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยา เอ็น *gga , ยัวร์ โน เกิด , พอลเย)
I don’t trust ya, n*gga
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ยา , เอ็น *gga)
To me you ain’t nuttin’ but a bust n*gga, what
(ทู มี ยู เอน นัทดินบัท ดา บัซท เอ็น *gga , ว็อท)

[Chorus 4x]
([ โครัซ 4x ])

[B.G. talking]
([ บี จี ทอคอิง ])
Ya heard me
(ยา เฮิด มี)
Put fifty rounds in that n*gga’s what’cha do that b*tch
(พัท ฟีฟทิ เรานด ซิน แดท เอ็น *ggas วอทชา ดู แดท บี *tch)
F*ck him, ya heard me [f*ck him]
(เอฟ *ck ฮิม , ยา เฮิด มี [ เอฟ *ck ฮิม ])
F*ck his whole clique, n*gga [f*ck ’em all]
(เอฟ *ck ฮิส โฮล คลีค , เอ็น *gga [ เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
Ya don’t like me, I don’t like you, n*gga [I don’t like ya, n*gga]
(ยา ด้อนท์ ไลค มี , ไอ ด้อนท์ ไลค ยู , เอ็น *gga [ ไอ ด้อนท์ ไลค ยา , เอ็น *gga ])
You don’t like me, that mean you don’t like my clique
(ยู ด้อนท์ ไลค มี , แดท มีน ยู ด้อนท์ ไลค มาย คลีค)
I don’t like you, that mean I don’t like you [!blockah! !blockah!]
(ไอ ด้อนท์ ไลค ยู , แดท มีน นาย ด้อนท์ ไลค ยู [ ! blockah ! ! blockah ! ])
The n*ggas ya f*ck with, the n*ggas you affiliate with, ya heard me
(เดอะ เอ็น *ggas ยา เอฟ *ck วิฑ , เดอะ เอ็น *ggas ยู แอ็ฟฟีลอิเอท วิฑ , ยา เฮิด มี)
Any n*gga who speak to ya, n*gga, back you up, n*gga
(เอนอิ เอ็น *gga ฮู ซพีค ทู ยา , เอ็น *gga , แบ็ค ยู อัพ , เอ็น *gga)
F*ck you and all them too, n*gga, ya heard me
(เอฟ *ck ยู แอ็นด ออล เฑ็ม ทู , เอ็น *gga , ยา เฮิด มี)
It’s Cash Money for life, ya heard me
(อิทซ แค็ฌ มันอิ ฟอ ไลฟ , ยา เฮิด มี)
F*ck all them old b*tch-ass n*ggas throwin’ bricks [???????] [f*ck ’em all]
(เอฟ *ck ออล เฑ็ม โอลด บี *tch อาซ เอ็น *ggas โตวอิน บริค [ ] [ เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
It’s real over here, n*gga, ya heard me [f*ck ’em all]
(อิทซ ริแอ็ล โอเฝอะ เฮียร , เอ็น *gga , ยา เฮิด มี [ เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
We got this here [f*ck ’em all] and we holdin’ this here down
(วี ก็อท ดีซ เฮียร [ เอฟ *ck เอ็ม ออล ] แอ็นด วี โฮดดิน ดีซ เฮียร เดาน)
Ya heard me, we gon’ keep it like that, though, ya dig, n*gga
(ยา เฮิด มี , วี ก็อน คีพ อิท ไลค แดท , โธ , ยา ดิก , เอ็น *gga)
Baby, Slim, Juvie, B.Geezy, Turk, Weezy, Fresh, ya heard me
(เบบิ , ซลิม , Juvie , บี Geezy , เทิค , วีซี่ , ฟเร็ฌ , ยา เฮิด มี)
Joe Casey, Travey, ya heard me, all tha shots, n*gga
(โจ Casey , Travey , ยา เฮิด มี , ออล ท่า ฌ็อท , เอ็น *gga)
We comin’ through, n*gga
(วี คัมอิน ธรู , เอ็น *gga)
We layin’ it down, n*gga, and we just doin’ what we do
(วี เลย์อิน หนิด เดาน , เอ็น *gga , แอ็นด วี จัซท โดย ว็อท วี ดู)
Keepin’ it real
(คริพปิน หนิด ริแอ็ล)
Cash Money for life
(แค็ฌ มันอิ ฟอ ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*** That N*gga คำอ่านไทย Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น