เนื้อเพลง Devils Night คำอ่านไทย D12

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
I make music to make you sick of fake music
(ไอ เมค มยูสิค ทู เมค ยู ซิค อ็อฝ เฟค มยูสิค)
Hate music
(เฮท มยูสิค)
Like devil worshipping Satan music
(ไลค เด๊ฝิ้ล worshippings ซาตาน มยูสิค)
So say your prayers, your Hail Mary’s, and Jesuses
(โซ เซ ยุร พเรเออะ , ยุร เฮล แมริ , แอ็นด Jesuses)
Take two sticks and tape ’em together to make a crucifix
(เทค ทู ซทิค แซน เทพ เอ็ม ทุเกฑเออะ ทู เมค เก ครูซิฟิคซ)
Try to stop it but you can’t do it
(ทไร ทู ซท็อพ อิท บัท ยู แค็นท ดู อิท)
A whole generation of kids blowing out their f*cking brains to this
(อะ โฮล เจเนอะเรฌัน อ็อฝ คิด โบลวิง เอ้า แด เอฟ *คิง บเรน ทู ดีซ)
Kurt Cobain music
(เคิท โคเบลน มยูสิค)
Students converted to ‘caine users
(ซทยูเด็นท คอนเฝิท ทู เคน ยูสเออะ)
As soon as they heard it
(แอ็ส ซูน แอ็ส เด เฮิด ดิท)
Went out and murdered and main to it[??]
(เว็นท เอ้า แอ็นด เมอเดอะ แอ็นด เมน ทู อิท [ ])
What’s your name…
(ว็อท ยุร เนม)

{Swift}
({ซิวิฟท })
Judas
(จูดา)
Got my nine with six sharp shooters
(ก็อท มาย ไนน วิฑ ซิคซ ชาร์พ ฌูเทอะ)
Now let’s do this
(เนา เล็ท ดู ดีซ)
I got n*ggas that’s used to static
(ไอ ก็อท เอ็น *ggas แด๊ท ยูซ ทู ซแททอิค)
You don’t understand how I’m all up in you n*ggas TV’s like Carolan
(ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด เฮา แอม ออล อัพ อิน ยู เอ็น *ggas TVs ไลค Carolan)
I’m a poltergeist
(แอม มา โพวเทอไกช)
Lyrically I’m supposed to strike
(ลีลิคครี แอม ซัพโพส ทู ซทไรค)
Trying to snatch this mic
(ทไรอิง ทู ซแน็ช ดีซ ไมคะ)
You get cracked with moisonite[??]
(ยู เก็ท คแร็ค วิฑ moisonite [ ])
[Swifty get your own woman]
([ Swifty เก็ท ยุร โอน วูมเอิน ])
I want his wife!
(ไอ ว็อนท ฮิส ไวฟ !)
I’m the type to go to gambling parties with trick dice
(แอม เดอะ ไทพ ทู โก ทู แกมบริง พาร์ที วิฑ ทริค ไดซ)
I rob casinoes
(ไอ ร็อบ casinoes)
Slugs eat those
(ซลัก อีท โฑส)
You think it was the Devil feeding your jalape๑os?
(ยู ธิงค อิท วอส เดอะ เด๊ฝิ้ล ฟรีดดิง ยุร jalape๑os)
Now you out of the scene hoe
(เนา ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ ซีน โฮ)
Shot at your clean clothes
(ฌ็อท แอ็ท ยุร คลีน คโลฑ)
A four-four
(อะ โฟ โฟ)
Prone to make you n*ggas breathe wrong
(พโรน ทู เมค ยู เอ็น *ggas บรีฑ ร็อง)

[Chorus] {Eminem}
([ โครัซ ] {เอมมีนเอม })
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
Cuz I came back to rule this time
(คัซ ไอ เคม แบ็ค ทู รูล ดีซ ไทม)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
Cuz I came back to take what’s mine
(คัซ ไอ เคม แบ็ค ทู เทค ว็อท ไมน)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
Cuz I came back to rule this time
(คัซ ไอ เคม แบ็ค ทู รูล ดีซ ไทม)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)
Cuz I came back to take what’s mine
(คัซ ไอ เคม แบ็ค ทู เทค ว็อท ไมน)
It’s Devil’s Night
(อิทซ เด๊ฝิ้ล ไนท)

{Kon Artis}
({คอนเอมพลีดิง Artis})
I’m on the john
(แอม ออน เดอะ จอน)
Trying to sh*t and get no response
(ทไรอิง ทู ฌะ *ที แอ็นด เก็ท โน ริซพอนซ)
Constipated b*tch tell these pigs to back off
(คอนซทิเพท บี *tch เท็ล ฑิส พิก ทู แบ็ค ออฟฟ)
The mind of a rapist
(เดอะ ไมนด อ็อฝ อะ rapist)
Denaun never changes
(Denaun เนฝเวอะ เชนจ)
Beat up strangers without a reason
(บีท อัพ ซทเรนเจอะ วิเฑาท ดา รี๊ซั่น)
I’m a anus
(แอม มา เอนัซ)
Walk the street
(วอค เดอะ ซทรีท)
Then beat a jack with a glove to match it
(เด็น บีท ดา แจ็ค วิฑ อะ กลัฝ ทู แม็ช อิท)
Drop the hatchet I put my head on opposite and step backwards
(ดร็อพ เดอะ แฮชอิท ไอ พัท มาย เฮ็ด ออน อ๊อพโพสิท แอ็นด ซเท็พ แบคเวิด)
Walking zombie that’s ornery
(วอคกิง สอมบิ แด๊ท ornery)
Pulling on robberies on politicians without a sense of comradery
(พลูลิง ออน robberies ออน พอลิทีฌแอ็น วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ comradery)

{Kuniva}
({ครูเนฝว่า })
I can concoct the nine flat[????]
(ไอ แค็น ค็อนคอคท เดอะ ไนน ฟแล็ท [ ])
Plus I run with the best
(พลัซ ซาย รัน วิฑ เดอะ เบ็ซท)
Hop on the motorcycle busting wheelies over ya chest
(ฮ็อพ ออน เดอะ มอเดอร์ไซเคิล บัสติง wheelies โอเฝอะ ยา เช็ซท)
Bystanders standing by thinking nowhere to mess
(Bystanders ซแทนดิง ไบ ติ้งกิง โนแวร์ ทู เมซ)
Blast you every hicky that them b*tches put on your neck
(บลาซท ยู เอฝริ เฮดกี้ แดท เฑ็ม บี *tches พัท ออน ยุร เน็ค)
What the f*ck do you expect when the slugs get dealt?
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ดู ยู เอ็คซเพคท ฮเว็น เดอะ ซลัก เก็ท เด็ลท)
And make you feel every ounce of pain that Bugz had felt
(แอ็นด เมค ยู ฟีล เอฝริ อันซ อ็อฝ เพน แดท Bugz แฮ็ด เฟ็ลท)
A deranged teen
(อะ ดิเรนจ ทีน)
Smoking ganja and greens
(สโมคกิ้ง ganja แอ็นด กรีน)
This carbean’ll make your f*cking head shake like tambourines
(ดีซ carbeanll เมค ยุร เอฟ *คิง เฮ็ด เฌค ไลค แทมบุริน)
I pledge alleigance to the streets of the D
(ไอ พเล็จ alleigance ทู เดอะ ซทรีท อ็อฝ เดอะ ดี)
And if you think you out cold catch a piece of this heat
(แอ็นด อิฟ ยู ธิงค ยู เอ้า โคลด แค็ช อะ พีซ อ็อฝ ดีซ ฮีท)
And when it blast it’ll take off every piece of your *niece*
(แอ็นด ฮเว็น หนิด บลาซท อิว เทค ออฟฟ เอฝริ พีซ อ็อฝ ยุร *นีซ *)
From her berets to her cheeks to her cute little feet
(ฟร็อม เฮอ เบะเร ทู เฮอ ชีค ทู เฮอ คยูท ลิ๊ทเทิ่ล ฟีท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Bizarre}
({บิสา })
STOP TAKING DRUGS
(ซท็อพ เทคอิง ดรัก)
I’m trying
(แอม ทไรอิง)
My little boy’s dying
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล บอย ไดอิง)
He’s losing too much iron
(อีส โรซิง ทู มัช ไอเอิน)
And if I die it won’t be because I got shot
(แอ็นด อิฟ ฟาย ได อิท ว็อนท บี บิคอส ไอ ก็อท ฌ็อท)
It’d be because I tied my arm in a sock and smoked rock
(อิทด บี บิคอส ไอ ไท มาย อาม อิน อะ ซ็อค แอ็นด ซโมค ร็อค)
Taking drugs is cool
(เทคอิง ดรัก ซิส คูล)
That’s why I buy ’em
(แด๊ท ฮไว ไอ ไบ เอ็ม)
Shoot ’em in my ass
(ฌูท เอ็ม อิน มาย อาซ)
Let your little brother try ’em
(เล็ท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ ทไร เอ็ม)
Ten years is what I’m facing
(เท็น เยีย ซิส ว็อท แอม เฟซอิง)
Police breaking in my house
(โพะลีซ บเรคคิง อิน มาย เฮาซ)
Lil’ Bow Wow in the basement
(ลิล เบา เวา อิน เดอะ เบซเม็นท)
A rapist that’ll bust in your mouth
(อะ rapist แธดิลบัซท อิน ยุร เมาธ)
I’ll probably be in jail ‘fore this f*cking album comes out
(แอล พรอบอับลิ บี อิน เจล โฟ ดีซ เอฟ *คิง แอลบัม คัม เอ้า)
I’m eighteen years old still sh*t in the bed
(แอม เอทีน เยีย โอลด ซทิล ฌะ *ที อิน เดอะ เบ็ด)
Beating till I’m red
(บืดิงสฺ ทิล แอม เร็ด)
Fear nothing but water and bread
(เฟีย นัธอิง บัท วอเทอะ แอ็นด บเร็ด)
Me and Ken
(มี แอ็นด เค็น)
F*cking dirty Jen
(เอฟ *คิง เดอทิ เจน)
So what if it burns
(โซ ว็อท อิฟ อิท เบิน)
B*tch when I stick it in
(บี *tch ฮเว็น นาย ซทิค อิท อิน)
No medication
(โน เมดดีเคชั่น)
I’m out of percasets
(แอม เอ้า อ็อฝ percasets)
I lost my weed
(ไอ ล็อซท มาย วี)
Plus my f*cking diaper’s wet
(พลัซ มาย เอฟ *คิง ไดเพอะ เว็ท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Devils Night คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น